DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN, Damrubriek. s m m m m m m m wrm m m m iü No. 5 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. V R IJ D A O 7 JANUARI. BINNENLAND. in iü mmjÊ Deze Courant wordt eiken avond, behulve op Zon- en feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor P ^kmaar f franco door het geheefe Rijk f 1,— A* ynderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën: Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aar? N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. iH M m Kennisgeving 33—29 17 26 of 34 23 39—33 of 28 19 34 23 of 17 26 28 19 of 39—33 14 23 32—28 23 32 37 28 26 39 33 2 WÊ Hl ii - gi COURANT. Het HOOFD van liet Plaatselijk Bestuur te ALK MAAR brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad Ho. 22) ter kennis der inge- i zetenen, dat bij bem ingekomen en aan den Ontvanger j der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven: HET KOHIER DER PERSONEELE BELAS TING No. 19, voor het dienstjaar 1909 executoir verklaard door den Directeur der directe be lastingen in Noordholland te Amsterdam den 4 Ja nuari 1910; dat ieder verplicht is zijn aanslag op den bij de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welken daartegen bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Alkmaar, den 6 Januari 1910. Het Hoofd van bet Plaatselijk Bestuur voorn., G. RIPPING. AAN DE DAMMERS. Met dank voor de ontvangen oplossingen van pro bleem 59. Zooals door de meeste oplossers reeds werd opgemerkt, is de ontleding van dit probleem zeer fraai te noemen. De heer Noome beeft het alleen samenge steld voor de prachtige slagwending. Op den stand van zwart is echter wel wat aan te merken. Wij vinden deze verre van natuurlijk. Hin derlijk evenwel beslist niet. Wij zeggen den heer Noome nogmaals dank voor zijn beide mooie proble men. Stand van probleem 59. Zwart 3, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 20, 25, 30, 34, 40. Wit 21, 28, -31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 50. Wit speelt: Wij ontvingen goede oplossingen van mej. D. Schild N.-Niedorp en van de heeren G. Cloeok, D. Gerling, J Houtkooper, J. M. Houtkooper, J. J. Hubelmeijer, M. F. van Rijsens, F. W. Roderwijn, B. D. de Roos en D. Winkel, allen te Alkmaar; P. Bakker te Schager- waard, S. Homan te Wijdewormer en II E. Lantinga te Haarlem. Van probleem 58 ontvingen wij nog een goede op lossing van W. Los te Alkmaar. Slagzetten in de opening (vervolg). De volgende slagzet is eenigszins anders van op bouw en afwerking dan de vorige. Verzoeka vooral ook de gegffven varianten door te werken. ALKMAAR, 7 Januari 1910. Ongeveer een maand geleden staakten de blouse maaksters te Nieuw-York haar werk: zij wenschen haar vakvereeniging erkend te zien en eischten boven dien loonsverhooging. Aanvankelijk scheen de sta king een pretje te zijn: de dames hadden vacantie, ge noten volop en vierden feest. Lang duurde de pret evenwel niet en de dames besloten maar weer aan het werk te gaan zonder erkenning van de vakvereeniging en zonder loonsverhooging. Van geheel onverwachte zijde kwam er echter plotseling hulp opdagen, eenige millionnairsvrouwen en -dochters vonden deze staking een geschikte gelegenheid om veel overbodigen tijd en een weinigje overbodig geld te besteden. Zij begonnen met vergaderingen te beleggen, waarin voor rijk-ge- kleede dames de staaksters het woord voerden. Zij de den zelf ijverig mee aan het posten voor de fabrieken en probeerden werkwilligen over te halen zich bij de staking aan te sluiten. De couranten, die het geval van den humoristischen kant beschouwden, vertellen, dat zich daarbij Soms grappige gebeurtenissen voor doen. Mevrouw Rose Pastor Stokes, die als arm meis je met den millionnair Stokes trouwde, wilde bijv. een meisje overhalen het werk neer te leggen; het meisje weigerde, betoogende dat wanneer zij geen geld verdiende, niemand het voor haar verdiende, terwijl zij in het onderhoud van een oude moeder moest voorzien. Toen mevrouw Stokes het meisje duidelijk wilde ma-( ken, dat zij door zich met de staaksters te vereenigen meer geld zou kunnen verdienen en haar vroeg, hoe zij over de toekomst dacht, antwoordde het naaistertje kort: „Ik wacht op een millionnair, die me ten hu welijk vraagt dat moet immers wel eens voorgeko men zijn?" Eenige door de staaksters uitgezette posten waren in hechtenis genomen, omdat zij de arbeidswilligen met geweld wilden afhouden van het voornemen om naar de fabriek te gaan en zich tegen de politie met scherpe hoedennaalden weerden. Toen een der meisjes in vrijheid gesteld werd, bereidde mevrouw Oliver Bel mont, die aan het hoofd van een der groepen van kies rechtvrouwen staat, haar een warme ontvangst en bracht haar naar het hoofdkwartier. Het meisje kende echter slecht Amerikaansch, zoodat zij voor de propa ganda niet veel waard bleek. Of hield zij zich maar zoo. Toen een van de schatrijke dames haar vroeg of men in de voorloopige hechtenis en daarna aan haar voldoende aandacht geschonken had, antwoordde zij „Niemand heeft me iets geschonken". Mevr. Belmont woonde geregeld de zittingen van de politie-rechtbank bij, waarvoor de meisjes moesten verschijnen, die de orde verstoord of verzet gepleegd hadden, en stelde zich borg voor de beklaagden, terwijl de dames de advocaten betalen, die de meisjes verdedi gen. I i In het hoofdkwartier der staaksters traden milli on nairsvrouw als gastvrouwen op en het behoorde tot den goeden toon in eigen huis tijdens de namiddag thee minstens één blousenaaister te hebben, die dan een klein toespraakje hield over de toestanden in het vak. En voor de betoogingen op de straat stonden de dames haar auto's af. De staaksters waren de salonheldinnen geworden en zij lieten zich deze rol welgevallen. Of dit hare zaak ten goede is gekomen, mag betwij feld worden. De laatste berichten zeggen, dat de sta king aan het verloopen is. Reeds van den aanvang af aan zijn de naaistertjes gewaarschuwd voor deze eigenaardige hulp. Er werd beweerd, dat de dames geen ander doel hadden, dan de staaksters voor het kiesrecht te winnen, daar heette het, dat zij de zaak geheel als sport behandelden. Hoe het ook zij, van gemeenschappelijke belangen, waarop de steun geba seerd was, kon geen sprake zijn. En daarom was de kans groot dat bij eenigen langen duur der staking de sympathie der schatrijke dames op een te zware proef gesteld zou worden. Grappig is nog in deze geschiedenis, dat de patroons de blouses wilden afschaffen. Hun plan mislukte evenwelde blouse schijnt een te gemakkelijk klee- dingstuk te zijn, dan dat de dames er zoo maar af stand van willen doen! GENERAAL TIIIANGE. f Door het overlijden van den luitenant-generaal Fr. N. Thiange heeft het Nederlandsche leger een zijner meest bekwame opperofficieren verloren. Hoewel be- hoorende tot het wapen der cavalerie, was de thans ontslapene in de hoogere rangen meer speciaal ge plaatst bij den Generalen Staf, aan welks hoofd hij in 1908 kwam, toen generaal Sabron, als minister van oorlog optredende, deze gewichtige militaire betrek king nederlegde. Erederik Nicolaas Thiange werd na volbrachte stu die aan de Kon. Mil. Academie in 1872 tweede luite nant bij het 2e regiment huzaren. Als eerste luitenant kreeg de heer Thiange destijds bij het verrichten van een hem opgedragen oefening een verwonding aan een der oogen, ten gevolge waarvan hem de rechteroogbal moest worden uitgenomen. Generaal Thiange was versierd met tal van Neder landsche en buitenlandsche ridderorden. VERVROEGDE WINKELSLUITING. Op het verzoek om publicatie door de staatscommis sie voor den Middenstand gedaan, tegelijk met de in diening bij de regeering van het door deze commissie Wit Zwart 1. 33—28 1. 18—23 2. 39—33 2. 12—18 3. 44—39 3. 7—12 4. 50—44 4. 2—7 5. 31—27 5. 17—21 6. 33—29 6. 2126 (zie variant 7. 39—33 7. 20—24 8. 29 20 8. 15 24 9. 44—39 9. 11—17? (Stand na den 9den zet van zwart). Zw. 1, 3/10, 12, 13, 14, 16/19. 23, 24, 26. W. 27, 28, 32/43, 45/49. Doordat op 24 een zwarte schijf staat is da «en voudigste manier van spelen voor wit 34—29 23 34 40 20 14 25 27—22 18 27 32 21 16 27 37—31 26 37 42 2! De volgende manier is achter ook mogelijk en zou zelfs de eenige manier zijn als schijf 24 er niet was uitgewerkte wetsontwerp op de vervroegde winkelslui ting, is gunstig beschikt. Zijn wij wel ingelicht, dan moet het ontwerp ten aanzien van de door het Nationaal Comité voor ver vroegde winkelsluiting wensehelijk geachte regeling zeer gunstig zijn, en derhalve besloot het comité een krachtige actie over het geheele land in het leven t'e roepen, zoodra de inhoud van het wetsontwerp der Staatscommissie zal zijn openbaar gemaakt. (Vad.) DE KRUPP-COMMISSIE. Naar de Avondp. verneemt, zal de commissie, door de Tweede Kamer benoemd ten einde een onderzoek in te stellen naar de leverantiën door de firma Krupp en hetgeen daarmee samenhangt, a.s. Maandag vergade ren. QËMKNÖD nieuws DAT VIEL TEGEN! In de gemeente Lonneker, bestaat voor de onderwij zers de bepaling, dat hun bij ziekte het eerste halfjaar het volle en het tweede halfjaar de helft van het sala ris wordt uitgekeerd. Een onderwijzer had beide geno ten, doch was nog ziek. Toen ging hij weer eenige da gen naar zijn arbeid, om dan weer opnieuw thuis te blijven. Op deze manier meende hij wederom in het genot te moeten worden gesteld van het volle salaris en deed de gemeente, die dit weigerde uit te betalen, een proces aan. De kantonrechter te Enschede heeft de gemeente Lonneker in het gelijk gesteld. EEN DIEVENBENDE? Door de Arnhemsehe politie zijn gearresteerd twee Duitsche vrouwen, die bij goudsmeden gouden en zil veren voorwerpen te koop aanboden. Het voortgezet onderzoek leidde tot de arrestatie door de marechaus see van een man en een vrouw in een woonwagen te Velp, bij wien ook gouden en zilveren voorwerpen zijn in beslag genomen. Vermoedelijk heeft men te doen met een dievenbende. MOLLEN. In de hooggelegen streken van Friesland is men in de laatste dagen druk aan het mollenvangen. Het mooie weder werkt mede. Een handelaar verzond voor 1600 aan mollenvelletjes naar Engeland. UIT DE DIAMANTNIJVERHEID. Het bestuur van het Wereldverbond van diamant bewerkers bad het voorstel gedaan om jaarlijks in de maand Augustus een "week vacantie te houden. Daar over is door den A. N. D. B. een referendum gehou den, dat tot uitslag heeft gehad5100 leden voor, en 1494 tegen. Dus is het voorstel aangenomen. GEZONDHEID IN DE GRAFISCHE VAKKEN. Te Amsterdam is door de tuberculosefondsen in de grafische vakken in Den Haag en Amsterdam opge richt de Vereeniging tot bevordering der gezondheid in de grafische vakken in Nederland. Deze vereeni ging beoogt de bestrijding der tuberculose, de verbete ring van den gezondheidstoestand in de grafische vak ken in het algemeen en de ondersteuning van de aan tuberculose lijdende leden van den Typografenbond in het bijzonder. Het bestuur zetelt te Amsterdam. Spoedig zullen afdeelingen der vereeniging worden opgericht, terwijl het voorts in de bedoeling ligt, een eigen orgaan uit te geven. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Bedankt voor het beroep te Broek op Langendijk door ds. W. J. Roscam Abbing te Overschie. 27—22 18 27 32 21 Slaat zwart nu 23 32, dan volgt 37 28 (w. 16 27) 28—23 en 33 21 Slaat zwart 16 27 dan volgt 3731, waarop wit verder gaat of met 31 2 (als zwart slaat 23 32) of met 42 2 (als zwart slaat 26 37) Even zij hier opgemerkt, dat wanneer zwart als 9e zet 1217 had gespeeld in plaats van 1117, wit een tweetal schijven had gewonnen door 3429, 40 20, 27—21 en 32 14. Nu volgt hier de variant aangegeven bij den 6den zet van zwart. Wordt de opening als volgt gespeeld: 1. 33—28 1. 18—23 2. 39—33 2. 12—18 3. 44—39 3. 7—12 4. 50—44 4. 2—7 5. 31—27 5. 17—21 6. 33—29 6. 20—24 7. 29 20 7. 15 24 8. 34—30 8. 21—26 9. 30—25 9. 11—17? dan wint wit door 2722 en 32 21. Speelt zwart dan 16 27 dan volgt 3731 en 31 of 42 2. Speelt zwart 23 32 dan komt 37 28, 2823, 35 301 (anders wordt de dam na den slag- afgenomen) 38—32 en 42 2. Wij verzoeken nogmaals met nadruk deze slagzet ten met aandacht te willen doorwerken. Wij ontvingen het Januari-nummer van het Bonds- tijdsehrift: het Damspel met zeer veel genoegen. Het bevat behalve de problemen en eindspelen een drietal keurig geanalyseerde partijen, waaronder een zeer leerzame partij uit den Kampioenswedstrijd 1908 tus- schen de heeren A. O. van Wngcningen en J. de Haas, die met remise eindigde. Ook vonden wij een tweets slagzetten, waarvan één, uitgevoerd door den heer J. de Haas zeker alle aandacht verdient. GEMEENTERAADSVERKIEZING VERNIETIGD. Bij de periodieke verkiezingen voor den gemeente raad van Sas van Gent in Juli werd als zoodanig o.a. gekozen de heer E. Buijsse. De Raad besloot even wel genoemden heer niet toe te laten, omdat gebleken zou zijn, dat bij deze verkiezing pressie op de kiezers zou zijn uitgeoefend door het verstrekken van bons voor bier. Ged. Staten handhaafden deze beslissing en thans is naar wij vernemen bij Kon. besluit het dooi den heer Buijsse ingesteld beroep ongegrond verklaard en hij alzoo niet toegelaten tot lid van den gemeente raad. AANHOUDING ROBERT STEINER. Vrijwel staat het vast dat de kostbaarheden ontsto len zijn aan de Prinses De Ligne, een dame van Bel gischen adel. Aan het hoofdbureau van politie is n.l. bericht ontvangen van de Brusselscbe justitie, dat ten nadeele van de Prinses diefstal is gepleegd. Vermoe delijk zal nu de Belgische regeering de uitlevering van den zich noemenden Steiner, wegens diefstal aanvra gen. Onder de kostbaarheden, tot een totale waarde van naar schatting 12.000, bevindt zich o. a. een gouden dameshorloge, aan de achterzijde geheel met diaman ten bezet en versierd met een cirkel van robijnen, een broche in den vorm van een vlinder, eveneens als be zaaid met diamanten, een halssnoer van parels enz. ROODVONK. Te Utrecht i« het roodvonk thans epidemisch ver klaard. TERUGGEKOMEN. Dat ook een eend aan hare omgeving gehecht kan zijn, ondervond dezer dagen een landbouwer te Groede. Deze verkocht n.l. een >eend aan een poelier, die haar op de markt te Brugge in andere handen deed over gaan. Vandaar ging het dier naar Brussel, waar het door een particulier werd aangekocht. Na verloop van tien dagen kwam de eend, terwijl men bezig was met het pluimvee te voederen, weer op de hofstede te Groe de aangevlogen, waar het dier zich blijkbaar weer spoedig thuis gevoelde. BRAND. Gisternacht tegen half een ontstond een felle uit slaande brand in een pakhuis in de 3e Witteburger- straat3, te Amsterdam, dienende tot bergplaats, bene den van machinerieën van de firma Wolders en boven van hout en lijsten van de heeren Gebr. Koch, dezelfde firma, welker fabriek in de Plantage onlangs in de asch werd gelegd. Het bovengedeelte brandde geheel uit. De brandweer, die met groot materiaal werkte, had geruimen tijd noodig het vuur te blusschen en wist de belendingen te behouden. UIT SOHERMERHORN. Onze voormalige dorpsgenoot, de heer J. Vennik, slaagde voor het examen M. O. Staatsinrichting. ZgM Zw. 3, 4, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 35. W. 27, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 50. In dezen stand speelde wit als volgt: 3429 23 34 39 30 25 34 28—23 19 48 44391 48 44 50 611 Ons compliment. Vooral de derde en vierde zet zijn keurig berekend. Als probleem geven wij ditmaal geen moeielijk stuk werk. 't Is een eerste poging, van een onzer oplos sers, op problematiek gebied. Voor de zwakkeren on der de dammers, zal het zeer zeker een welkom pro bleem zijn. De ontleding zal ook door hen gemakkelijk te vinden zijn. Laat dan ook elk de gevonden oplos sing inzenden. Probleem no. 60 van O. Hartland Alkmaar. Zw. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29. W. 21, 26, 27, 31, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 48. Oplossingen voor of op Donderdag 13 Januari aan kat bureau van dit blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1