STADSNIEUWS. ~BÜ~fTËN I A N IK DOOR EEN HOLLEND PAARD. ZWAARMOEDIG. Predikbeurten. 19 8 1909 Kanariezmad 67 29 Maatersaad 587 467 Koolzaad 9 Blauwmaanzsad 428 123 Ksrweis&ïd 697 1185 Erwten 5932 3918 Tarwe 15402 9772 Regge 1931 2136 Gerst 12088 14777 Haver 36306 25437 Boenen 5695 2648 78542 60492 OeiHsngde Mededoeilngen. CONCESSIE GEWEIGERD. De minister van waterstaat heeft de aangevraagde concessie tot exploitatie van een stoomtramdienst Helder—Huisduinen geweigerd. GEJOUW BIJ HERSTEMMING. Bij de herstemming in het district Amerongen tus- schen een chr.-hist. en een anti-rev. candidaat voor de Prov. Staten van Utrecht schijnt het warm te zijn toegegaan. Naar in de Stichtsche Ct. wordt meege deeld, was het gejouw tegen den voorzitter der anti- rev. kiesvereeniging zoo erg, dat deze zich niet meer op straat durfde vertoonen, toen de uitslag bekend werd. GESTEMD ZONDER STEMRECHT. Naar men aan de N. Limb. Koer. meldt, werd door een gemeenteveldwachter proces-verbaal opgemaakt tegen TI. M., oud 23 jaar, mijnwerker, wonende te Kerkrade, die bij de stemming voor een lid der Pro vinciale Staten van Limburg voor het district Heer len, een stem uitbracht, zonder stemrecht te hebhen. M. zeide niet te weten, dat hij zulks niet mocht doen, doch dat het stembiljet van zijn vader was, die ziek thuis lag. VOLKSTELLING-VARIA. Als pendant van de avonturen van een Amster- damsch teller, schrijft een Haarlemsch volksteller aan de O. H. Ct. Ik kom bij een juffrouw de kaarten terughalen in de. enfin de straat doet er niet toe. „Ja, mijnheer, ze benne nog niet klaar: ik kan niet schrijven, mijn man is in Rotterdam en de jongens willen niet. Mijn man laad daar booten ziet uwe en komt pas over 8 dagen thuis." Erg veel zin om in te vullen heb ik niet: man en vrouw en zes kinderen, dat is 8 kaarten. Maar in Godsnaam dan maar. Eerst de juffrouw zelf, naam enz. Hoe oud ze was wist ze niet goed. Maar toen we aan de kinderen waren, was 'thee- lemaal mis. Geen enkele geboortedatum bekend, geen trouwboekje geen geboortebriefje. Zoek het maar uit! Bij een ander had ik aangewezen hoe de kaarten moesten worden ingevuld, en die voor den man inge vuld, omdat hij er geen raad mee wist. De vier andere zou hij zelf doen, zooals ik had uitgelegd, n.l. voor vier vrouwen. Den volgenden morgen waren de vier kaarten ingevuld, maar alle precies als die van va der, letterlijk gecopieerd! Bij nummer drie, die dertien stuks had in te vullen, ontmoette ik een bedenkelijk gezicht, toen ik ze kwam halen. „Nog niet klaar meneer, ziet u, hoe moet dat eigenlijk." De uitlegging volgt en wordt aandachtig gevolgd, maar naar de gelaatsuitdrukking te oordee- len zonder veel succes. Een bedenkelijk hoofdkrabben en dan eenigszins aarzelend: „Als u een dubbeltje wil verdienen en ze voor mij zoudt willen invullen!" Bij een vierde kom ik de kaarten halen en vind bij vraag 9 gehuwd, ongehuwd, enz. ingevuld: kwaad weggeloopen Weer een ander vult alles, wat hij van zichzelf kwijt wil wezen, in op de plaats voor 't antwoord op vraag 1 en laat de heele rest van de kaart blanc! Wat wel typisch is, was de veelmalen gehoorde vraag: kan ik hier werk op krijgen, meneer? of: kan er soep op gehaald worden ofis 't voor de belasting dat kunnen we niet missen. De welwillendheid over het algemeen laat niets te wenschen over. Een heel oud moedertje, alleen in een klein hokje, kan niet lezen of schrijven, waarom ik 't voor haar doe. Bij 't weggaan zegt ze: „Vriendelijk bedankt meneer en ik zou er wel graag wat voor ge ven, maar 't kan niet lijden!! VOLKSTELLING-HUMOR. Aan „Het Huisgezin" werd een biljet vertoond van een vader des huisgezins, die onder zijn veelbelovend kroost ook een driejarig zoontje telt, dat vrij lastig van humeur is. Het geval is zóó slim, dat het ventje een apart tafeltje heeft gekregen, waar hij zijn maal tijden naar binnen werkt, terwijl men hem ook een bedje geheel voor eigen nachtelijke kuren heeft moe ten reserveeren. Bij de invulling nu der volkstellingkaart zat men met dezen lastigen huisgenoot verlegen, totdat de pientere vader, na lezing en herlezing van de kaart, de juiste omschrijving ontdekte en den naam van zijn driejarigen stamhouder apart invulde met de bemer king er achter„gescheiden van tafel en bed." DE VARKENSEOKKERIJ. De varkensfokkerij is in Drente een vak van veel beteekenis. Llonderden bij honderden worden dage lijks afgeleverd aan de exportslachterijen, om naar Londen te worden verzonden. Er gaat zooveel in om, dat er reeds sprake van is in een vijftal plaatsen in de provincie coöperatieve slachterijen te vestigen. De voorbereidende maatregelen zijn in vollen gang. Zij, die tot deze vereenigingen als lid zullen toetreden, le verden tot dusver aan de particuliere slachterijen. De grootste daarvan is die van de firma Thompson Co. te Assen, die uitsluitend naar Engeland verzendt. Daar werden in 1909 niet minder dan 58.338 varkens afgeleverd. Woensdagavond troffen burgers op den ILoninger- dijk nabij den watertoren te Rotterdam een paard en wagen aan vastgeklemd tusschen een hek. De bestuur der van den wagen, een petroleumkoopman, zat tus schen den bok en het hek beklemd en was bewusteloos. Paard en wagen werden bevrijd en de koopman ge bracht naar het politiebureau in de Hoflaan, waar een ter hulp geroepen geneesheer een zware hoofdwond, een paar gebroken ribben en inwendige kneuzingen constateerde. Toen het bewustzijn bij den koopman was opgewekt, deelde hij mede dat zijn paard, door te schrikken van een locomotief, op hol geslagen en tus schen het hek vastgeloopen was. ZOMERSCHE WINTER. In Friesland groenen door het zachte weer de wei landen met den dag en vertoonen zich, als was het al voorjaar. Het gras is in de laatste dagen zelfs twee centimeter gegroeid. Sommige boeren laten dan ook des daags hun jong vee in de weiden, dat er flink voedsel vindt. UIT ST. PANCRAS. De gadub St. Panera*, afdeeliug van den IJsbond „Hollands Noorderkwartier", heeft Woensdagavond in ket lokaal van den h«er Jd. Rugs, een algemeens leden vergadering gehouden. Medegedeeld werd dat tot penningmeester was be noemd de heer P. Moogdat vergunning was gekre gen om bij jjsgelegenheid onder de spoorbrug over de ringvaart van de Heer Hugowaard een vaste post te leggen. Hierna werd verslag uitgebracht van de algemeens vergadering welke te Haarlem was gehouden op 12 Dec. 1909. Besloten werd hierop art. 4 der statuten weder te wijzigen, daar door ket Hoofdbestuur niet ken worden toegestaan vrge bondskaarten uit te reiken, zooals in do vorige bijeenkomst was bepaald. Er werd nu algemeen aangenomen van alle leden sontributie te keffen. Een door ket bestuur aangeschafte reddingshaak werd ter bezichtiging gesteld, welk voorwerp algemeen de goedkeuring kon wegdragen, war.rbij werd besloten nog een langoren reddingsbaak te latera maken, vo?r eventuede ongevallen op de ringvaart. Deze zal bestaan uit 4 5 ronde stokken door bussen aan elkaar te sluiten. Een deftig gekleed ongeveer 30-jarig keer wilde gisteren te Amsterdam door verdrinking een eind aan zgn leven maken. Hij wandelde ket Vondelpark in en sprong plotseling in den vgvar, dicht bij den ingang. Hij word echter spoedig gered en in de woning van den opzichter gebracht. Nadat hg weer op orde was gekomen ging hg weg ensprong voor de tweede maal te water, ook nu was hij spoedig weer ©p ket droge. Een arts verleende kuip en es werdsa maat regelen genomen, dat hg niet voor de derde nsssl zijn plan zou volvoeren. De heer verkeerde in zeer over spannen toestand. saMuzwui li 1 «f larr lagag HET SCHIETEN OP DE PEREN DIEFJES TE HILLEGOM. De rechtbank te Haarlem heef? gisteren uitspraak gedaan in de zaak van den 72-jarigen S U. te Hille- gom, die, een paar zich in zijn tuin bevindende jon gens willende verschrikken, een met hagel geladen ge weer afschoot en het ongeluk had de jongens te treffen. Tegen den ouden man was een heshtenisstraf v&n drie weken geëischt. De rechtbank verooi deelde hem tot een weck keehtenis. MARIAVEREENIGING EN KRUI8VERBOND. De Mariavereeniging en het Kruisverbond hidden gisteravond in de Harmonie haar Jaarfeest. Da Hser Kegsper, Voorzitter van het Kruisverbond hc-etfe bij de operiag den talrgk aanwezigen welkom, wees er verder op, dat de beide vereenigingen in 1909 sterk in ledental waren toegenomen en hoopte dat dit ook in 1910 an volgende jaren het geval zou mogen zijn. Bg deze herdenking van het 4j arig bestaan streef de men er naar andermaal te bewgzen, dat men feest avonden kan vieren zander drankgebruik, dat men zonder drank gezellig fejjeen kan srjn. Met den wensck dat ds vereenigingen veel succes met deze uitvoering zouden hebben, opdat a.s. Z*ndsg wanneer deza uitvoering ksrhaold zal worden de zaal evenzoo gevuld zou mogen z|jn, opende hij dezen feestavond. N» de door de dames van Steanss! van der Aa en Bruno gegeven potpourri, die veel bgval oogstte, werd onder leiding var* m*j. Bruno do aardige kinderoperett* „Assehepsetster" opgerowd waarom harielgk gelachen werd. Een daverend applaus vi«I dan ook den kleinen ten desl. Dergelijke bijvalsbetuigingen werden ge schonken aan mevrouw LutzTaijsgen, die „van een Koaingavrouwe en Kerstnacht" op zeer verdienstelijke wijze song. Ook de na de pauze gegeven nummers deden de saai. hartelijk lachen of wel maakte diepen indruk, wanneer zij de drankbestrijding golden. Janus de Wonderdokter vooral deed door het zeer goeds spel de zaal dikwijls in een hartelgk gelach uitbarsten. Nadat de dames Netten en Schouten een treffend lied over de drankbestrijding hadden gazongen, was het reeds twaalf uur geworden en verliet men met een aangename herinnering aan dezen feestavond do eivolle zoal. Waaneer Zondag a.s. de Harmonie we derom zoo gevuld zal zijn, zal dat zeker niemand der aanwezigen verwenseren. 9 Januari 1910. Groote Kerk, 10 uur, Ds. Vinke, bediening van ket H. Avondmaal. Kapel, 10 uur, Da. Je Pree. Avond 6 uur, Ds. Vinke, dankzegging. Woensdagavond (hslf acht uren) Ds. Voiwaal. Evang.-Luth. Kerk, 10i/2 uur, Ds. van Wijk, pred. te Zaandam. Deopegez. Kerk, 10l/2 uur, Ds. Giasz. Rem.-Geref. Kerk, 10l/2 uur, Da. de Regt. Geroform. Kerk, Voormiddag 10 uur en avond 6 uur, preekïezea. Consistorie Geref. Kerk. Oudegrt ebt D 83. Maandag avond 8i/3 uur vergadering van de Jongelingsveree- niging „Psulus," Chi'. Ger. Gem. Gebouw „Rehobcth", Koningsweg, voormiddag 10 uur en avond 6 uur, godsdienstoefening. Gebouw Waakt en Bidt, Laat, Zaterdagavond van 81/g10 uur, Vergadering van de Christel. Jongelings- vereeniging Zacheua", voor jongeling an boven 16 jaar. Zondagmiddag 5t/g7 uur Vergadering van de Christel. Knapenvereeniging „Timttketls", voor knapen van 1216 jaar, Hersteld Apostolische Gemeente, Schoolstraat, no. 6. Voorra, 10 uur en avond 5 uur en Donderdagavond 8 uur godsdienstoefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dagen klaine zaai Harmonie, 5 uur, Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, Ds. J. C. A. Frttvr, van Schaeri. Herv, Gem. te Stom petoren, 91/2 uur, Dg. Werner. Herv. Gem. te Oterleek, geen dienst. Herv. gemeente te Bergen, Da. Canne^ieter, doops- bedier.ing. H-=rv. Gem. t» Egmondbinnen, 10 uur, ds. H. W. Bo»ch. Herv. Gem. te Schermerhorn, vcotm. 9l/z uur, Ds. van Meur* te Oterieek. Ge?. Kerk, preeklesen. MARKTAANVOEREN. Op de Kaasmarkt werden in het afgeloopen jssr aangeveerd 14734 stapels, wegende 7.792 091 K G. k&ütj, tegen 15042 stapeis, wegende 7.818 305 K.G. in 1908. Bovendien warden aangeveerd 12856 varkens, wegende 1,475 987 K.G. ea 6379 KG, andere wareD. Op de Graan- en Za&dm&rkt werden aangevoerd. In de erwten'ïokerg werden 390 pannetjes gekookt, terwijl 1085 H.L. 'granen werden gewogen en 866 HL. gemeten. ABATTOIR. In de maand December had het volgende aantal slachtingen plaats; 64 paarden, 78 koeien, 5 ossen, 0 vaars2 pinken, 89 vette kalveren14 graskalveren, 152 nuchtere kal ver on, 0 nuchtere kalveren voor export, 80 schapen, 0 lammeren, 1 bok, 2 geiten, 278 varkens, 366 varkens voor export, totaal 1072 stuks. Uit nood werden gei slacht of waren gestorven: 1 paard, 1 koeien, 0 vet kalf, 0 vaarzen, 2 nuch tere kalveren, 2 schapsn/ 0 lammeren en 1 varken, totaal 7 stuks. Ingevoerd werd0 K.G. pa&rdenvieesch, 24l/2 K.G. rundvleesch, 1051/2 K.G, vetkalfsvleesch, 0 K.G. schapenvleescfe en 25 K.G. varkensvleesch, totaal 155 K.G. en 1 nuchter kalf, 866l/2 K.G. rundvet, K.G. schapenvet, 15i/2 K.G. varkensvet, 6 K.G. vst- kaifivet, totaal 887 KG. Geheel werden afgekeurd1 paard, 1 koe0 vaarzen, 0 nuchter kalf, 2 schapen, 1 varken0 nuchter kalf, totaal 5 stuks. van paarden: 71 longhelften, 6 levers, 0 partg in gewanden, 1 milt, 0 stel darmen, 2 K.G. vicesch. van koeien 0 tong, 52 longhelften, 1 hart, 11 levers, 2 milten, 1 stel darmen, ;1 masg, 1 nier, 0 buikspeek- sslklier, 14 partgen ingewanden, 0 partijen borat- en buikingewanden, 4 uierhelften, 102 K.G. vleesch en 59 K.G. vet. Van graskalveren2 longheften, 1 lever. Van nuchtere kalveren: 1 kop, 9 longkeften, 1 hart, 1 lever, 1 milt, 2 stel darmen, van schapen60 longhelften, 5 levers, 1 milt, 0 stel darmen, 14 slokdarmen, 0 partij borst- en buik ingewanden, 0 nieren, 21 partijen ingewanden, 0 Kg. vet. van lammeren0 longhefcen, 0 hart, 0 nier. van varkens 0 koppan, 0 tongen, 520 longhelften, 6 harten, 16 levers, 6 milten, 20 stel darmen, 2 nieren, 19 buikspeekselklieren, 0 partij ingewanden, 2 partgen borst- en buikingewanden, 10 KG. vleesch en 39 KG. vet. „AVES". Boven een oorverdoovend gekraai, gekakel, gekir, gesnater, getjilp of wat ook, werd hedenmorgen de 7e jaarlijksche tentoonstelling van de Pluimvee-Vereeni- ging „Aves", die heden, morgen en Zondag in Dili- gentia zal worden gehouden, geopend. De heer W. Zaadnoordijk, voorzitter dier Vereeni- ging, sprak daarbij ongeveer het volgende: „Allen, die belang stellen in de pluimveeteelt, zijn ons welkom. Vooraf ontleenen wij aan het verslag der vereeniging over 1909 dat de heer Nuijens, een der vier oprichters, de gemeente verliet; in de zomerver gadering nam het toen fungeerende bestuur, uitge zonderd een der leden, ontslag. Het toen verkozen bestuur, alle jonge krachten, nam een flink standpunt in en betrachtte bij de orga nisatie van deze tentoonstelling de meest mogelijke zuinigheid door veel zelf te doen. Het aantal eereprijzen voor deze tentoonstelling is hooger, de inzendingen zijn meer en de kwaliteit is zeer goed. Den schenkers van de eereprijzen zeg ik namens „Aves" hartelijk dank daarvoor; zoo ook het Gemeen tebestuur voor de verleende subsidie. Wij zeggen dank voor de van verschillende zijden ondervonden belang stelling en bevelen ons daarvoor andermaal aan, op dat ook in 1911 de tentoonstelling zal kunnen worden gehouden. Was de vraag gerezen of het niet aanbevelenswaar dig zou zijn de expositiën, die nu in verschillende klei ne plaatsen worden gehouden, tot een groote te con- centreeren, mannen van de praktijk verklaarden dat het niet in het belang der tentoonstelling en daardoor ook niet in het belang "van__den pluimveeteelt zal zijn. De liefhebbers-pluimveehouders, die zich op beter fok ken, betere voeding en betere kwaliteit toeleggen, zul len bij een groote tentoonstelling een te zware con currentie vinden in de sport-pluimveehouders en laar door zal hun animo in de pluimveeteelt verminderen. Ik zeg in 't bijzonder onzen dank aan de afgevaar digden van de afdeeling Alkmaar van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, aan den heer commissa ris van politie en de andere aanwezigen, voor hunne belangstelling, door hunne tegenwoordigheid getoond, en verzoek hen met ons na het gebruiken van een glas wijn den rondgang te maken. Hiermede verklaar ik de tentoonstelling voor ge opend." Zooals reeds gezegd: het was een oorverdoovend la waai in de lokalen van het gebouw Diligentia, dat be ter dan men aanvankelijk verwachtte, aan de eischen voldoet, Het trok de aandacht van ieder, dat de kwaliteit der ingezonden dieren over het algemeen veel beter is. Moest verleden jaar gezegd worden dat de hoedanig heid der Hollandsche hoenders bij de vreemde soorten vergeleken, veel ten achter kwam, met genoegen kon nu geconstateerd worden, dat die Hollandsche hoen ders thans zeer goed uitkomen en den toets der verge lijking kunnen doorstaan. In de andere soorten hoenders valt weinig verande ring waar te nemen. De collectie duiven is veel grooter en de hoedanig heid beter dan in 1909. Ook de watervogels, alhoewel niet in zulk een groo te getale aanwezig, zijn over het algemeen prachtdie- ren. De inzendingen konijnen, waaronder vooral de Vlaamsche reuzen, maken een zeer goed figuur, ter wijl de inzending van den heer Pol de Klerk door haar uitgebreidheid een ieders aandacht trekt, niet het minst daarvan de Engelsche hangooren. Van de ter opluistering ingezonden voorwerpen vermelden we de broedmachine van den heer N. Jol ■vuil het Hoenderpark Victrix te St. Pancras. Deze ma chine is in werking, de heer Nol heeft er zelfs voor gezorgd dat de daarin aanwezigeeieren morgen uit kunnen komen. Voor een ieder die belang stelt in de broederij is dit zelfs een groote attractie, voor den heer Nol zeker een zeer actneele reclame. De eierenkisten en het controlehok, ingezonden door de firma Hammes en Co alhier zijn zeer bezienswaar dig. terwijl het Hoenderpark „de Kraaikop" etaleert met geneesmiddelen voor pluimvee en geconserveerde gemalen beenderen. De heer P. Smit Jr. met huishoudelijke artikelen en de heer P. Sluis met ochtendvoeders, granen en zaden. Ten laatste noemen wij de heer Nikkelen Kuijper te Haarlem met zijne uitgebreide collectie siervogels, kanaries en papagaaien en daarvoor doelmatige kooi en; zijne zeldzaam mooie purperlorrie zal ongetwijfeld om haar kleurenpracht een ieders verwondering wek ken. Het jeugdige bestu,ur van Aves heeft naar eene oppervlakkige beoordeeling van den inhoud dezer ten toonstelling eer van haar werk, het verdient dat het beloond wordt met een ruim bezoek, dat wij dan ook gerustelijk een ieder durven aanbevelen. VOOGDIJRAAD. Tot lid van den voogdijraad te Alkmaar is benoemd de heer P. Sant, oud-hoofd der school te Huisduinen, wonende te den Fielder. GEHEELONTHOUDING. Door de N. V. t. A. v. A. D., afd. Alkmaar, zal op Zondag 16 Januari a.s., in „Diligentia", een propagan- da-avond worden gehouden. Opgevoerd zal worden 't propagandastuk „Voor uw Naasten" en door eenige lieden der Gem. öeh. Onth. Zangvereeniging „D. O. V." zal ten tooneele worden gebracht de operette „Oost West, thuis best." De entree is zoo laag mogelijk gesteld, opdat een ieder er gebruik van kan maken. Een bal zal den avond besluiten. OPSPORING VERZOCHT. De officier van justitie te Alkmaar verzoekt opspo ring en voorgeleiding van Lambertus Christiaan Wil lem Rijke, in na te noemen beschikking aangeduid als Lambert Rijken, zich ook wel valschelijk noemende Willem van Boven, 40 jaar, koopman in galanteriën, en als zoodanig reizende met een vrouw, genaamd Trijn Wierscheffer, en bijgenaamd „De brievenbus." De man mist het linkeroog. Tegen hem is bij be schikking van 20 Dec. 1909, door de Rechtbank te Alkmaar verleend rechtsingang met last tot instructie wegens poging tot doodslag in een trein. AGENDA. VRIJDAG: Alkm. Schaakclub, 8 uur, café Lievsndag. Tooceelver. „Voorwaarts," rep., 8 uur, Verl. Landstr. Alkm. Strijkorkest, rep. 81/., uur. Oymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," Dames van 71/,!81/4 uur. Heeren van 8595 uur in het „Gulden Vlies," Koorstraat. Mannenzangver.. „Orpheus," repetitie, 8 uur, Har monie. Geheel-Onthouders tooneelvereeniging, 8 uur, Dili gentia. ZATERDAG: Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 3de afdeeling van 3'/2F/h uur. Meisjes l3te afd. van 67 uur, in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Gymn.-ver. „De Halter," asp.-afd. 8-9 uur, lsden- fa.d 9—10 uur, 't Gulden Vlies. Zangv. „Halleluja," repetitie, 8 uur, nieuwe Doelen. Mannenkoor „Excelsior", repetitie Zaterdag 81/4 uur Diligentia. ZONDAG: Mannenzangver. „Orpheus," rep. 12 uur, café Cen tral. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. VRIJDAG tot en met ZONDAG: Ave3, Pluimvee-tentoonstelling, Diligentia. In Engeland is tegen de rede van Balfour reeds door verschillende aanvoerders geprotesteerd. Te Peckham het woord voerende haalde minister Lloyd George ook de door Balfour gehouden redevoe ring aan, waarin deze melding maakte van de toerus tingen ter zee van Duitschland en de beschuldiging van vijandelijke oogmerken van dit rijk uitte. De heer Lloyd George zeide nu, dat het opwekken van vrees door Duitschland een gevaarlijk spel voor den vrede in Europa en schandelijk voor den leider van een groo te partij is. Te Bath een redevoering houdende, heeft ook de mi nister-president Asquith het gehad over Balfour's toespraak. De heer Asquith zeide, dat er geen enkele mogendheid haar politiek richtte naar dé mogelijk heid van een oorlog tusschen Engeland en Duitsch land en nergens is er een oorzaak van oneenigheid met Duitschland te ontdekken. De heer Balfour zeide de heer Asquith verder had'op roekelooze wij ze voor partij-oogmerken de openbare meening verbit terd in de twee landen, die ijverig streven naai' een betere verstandhouding. Ook minister Orewe ontkende, dat de regeering de vloot heeft verwaarloosd. Het plan bestaat het vol gend jaar zware eischen aan het land te stellen. Er is een nadeel in haast gelegen, daar elk schip van de Dreadnought-klasse beter is dan zijn voorganger. Minister Mac Kenna in Wales sprekende, betoogde, dat de liberale regeering een grooter aantal krachti ger schepen had besteld dan eenige conservatieve re geering. Tegen 1912 zal Engeland hebben 20 Dread noughts tegen Duitschland 13. In Engeland baart het voorts opzien, dat het landverhuizersbureau te Liverpool een aantal Chinee- zen op zijn kosten teruggezonden heeft naar het va derland. De Chineezen waren op initiatief van groot grondbezitters uit het Hemelsche rijk gehaald' om ze bij den landbouw te gebruiken, maar de leider van ge noemd bureau Sir Thomas Hughes heeft de behande ling, welke ze ondervonden slavernij genoemd en den wensch uitgesproken, dat Engelsche scheepseigenaren nooit weer met het overbrengen van Chineesche land arbeiders naar Engeland zullen worden belast. In Griekenland heeft de minister van finan ciën in de Kamer ingediend een wetsontwerp, waarbij de regeering gemachtigd wordt over te gaan tot het sluiten van een leening van 75.000.000 gulden, be stemd voor den aanleg van spoorwegen en andere openbare werken, alsmede voor de aanzuivering der tekorten van de begrootingen tot 1909. Een tweede wetsontwerp is ingediend, waarbij machtiging wordt verleend tot het sluiten van een leening van 30.000.000 gulden met het oog op de op heffing van den gedwongen koers. Uit China wordt gemeld, dat er volgens ge ruchten maatregelen worden genomen in het noorde lijkste deel der provincie Kiangfoe, welke tegen de vreemdelingen gericht zijn. Ook uit alle deelen van Shantoeng hoort men van vijandelijk optreden van studenten en Boedhistische priesters, die zoogenaamde patriottische vereenigingen stichten en het verjagen der vreemdelingen prediken. Uit Amerika komt bericht, dat ex-president Roosevelt, die in 1906 den Nobelprijs voor den vrede kreeg, maar toen niet de gebruikelijke redevoering kon houden, thans medegedeeld heeft dat hij alsnog nu hij meer tijd heeft te Christiana een voordracht zal houden. BRAND 'IN TIET GRIEKSOHE PALEIS. Een telegram uit Athene, residentie sinds 1834, meldt dat het koninklijk paleis verbrand is. Het fraaie paleis stond in het niéuwe gedeelte der stad op vrij grooten afstand van de klassieke gebouwen, was bovendien omgeven door een grooten tuin, zoodat de brand vermoedelijk wel beperkt zal blijven. In verband met den tegenwoordigen politieken toestand in Grie kenland zijn van groot belang nadere bijzonderheden over het aankomen van den brand. DE WEENSOHE VERGIFTIGINGSGESCHIE DENIS. Een Weensch blad meldt dat thans vaststaat dat de verdachte officier Hofrichter het cyaankali van een vuurwerkfabrikant gekregen heeft, wiens broeder dro gist is. De waarheid van dit bericht wordt echter in twijfel getrokken. AFSCHUWELIJK. Ongeveer twee maanden geleden kwam, naar het heette uit Antwerpen, een jongeman te Luik, die er een kamer huurde, en een kwartaal huur betaalde. Hij betrok de kamer dadelijk en in tal van groote koffers had hij zijn eigendommen. Sinds eenigen tijd is de man verdwenen. De laatste dagen kwam er van uit de kamer een afschuwelijke lucht door het huis, men for ceerde de deur en vond in een der groote koffers het ongekleede reeds in verren staat van ontbinding ver- keerende lijk van een vrouwelijke persoon. Blijkbaar is hier een moord in het spel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2