Bezoekt de Pluimveetentoonstelling „AVES" SN DILIGENT!A Coöp. Ver. „ONS BELANG", Sausijzenbroodjes. Een bekwame Schoenmaker, Dienstbode, jongste bediende, Kantoorboeken. W. Nederkoorn, Schootenstraat 6 en Z. imDICNSIBQDE of flinke DkCMEID. een ÜJ€* gem. Zit- en Slaapkamer met volledig Pension. DC K°NIj1€!N E, Th. van der Stok, Deventer Machinefabriek f VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG Doorloopende kaarten Catalogus 15 Cts. 28 Cts. 15 10 Hekelingen» Hondevibelastiii£!« A DY BKTINTI ES. Failiissestienf. Des Zaterdags geregeld verkrijgbaar i ~Twee BOERENKNECHTS, Algemeene Vergadering Kruiden ier swaren. PREMIE- UITGAVE VRUCHTBOOMEN. IEPEN voor wegbepanting. Sierboomen en Heesters, -g TUINAANLEG, g- voorheen J. L. NERING BöGEL Co., Filiaal W. SCHEPPER, Stoommachines en Stoomketels yqoz elk iiednjf- 19 S? 'O' O Laatste Berichten, SCHIP ovebstoovdT"- Telegrafisch Weerbericht n1/* BURGERLIJKS STA NB. Alkmaar. wauw-:' IjAAT 1XO. assist, in kl. gezin of bij hul behoevende dame of kind De Gouden Bril. m M KATER, Mient 17. Elastiekea Kousen naar maat. Buikgordels Breukbanden. - N.V - - Scheepswerf en Machinefabriek ,,'t Hondsbosch" te Alkmair, ▼an aandeelhouders op dinsdag is ja- IEMAND z, b. b. b. zoekt voor direct nil H1LUU15IÏ. NUMMER VAN IS uJEDEROM ARN ONS BUREEL VERKRIJGBAAR BOOMKWEEKERIJ, DE RIJP. GROOTE VOORRAAD CONCURREERENDE PRIJZEN GIETWERKEN op elk gebied. Speciale afdeellng voor d?ijfwe/k. Gf drssida en Gapolgati DRIJFASSEN, y.ir- enilicj 8 Byaiemsn van KOPPELBUSSEN, e if- ameerende LAGERS. HANGERS, MUURCON SOLES, enz. RIEM- cn SNAARSCHIJVEN in aüe araottfn Men vrage prijs. Beg-ootlngen worden np aanvraag kosteloos verstrekt STAKING OP EEN OORLOGSSCHIP. Toen de admiraal van het Italiaansche oorlogsschip „Alexander Volta" weigerde het verzoek der beman ning om Kerstmisverlof in te willigen en bovendien gelastte dat men zee moest kiezen, weigerden allen op hun post te gaan. Een onderzoek is ingesteld en de matrozen en onderofficieren zijn streng gestraft. BRAND OP ZEE. De stoomboot „Norse Prince," van Nieuw-York naar Kaapstad is nabij Ascension in brand geraakt. Maandagavond om 6 uur brak het vuur uit, Dinsdag- verliet de kapitein met de bemanning de boot en Don derdag stond zij nog in lichte laaie. STORM. Uit Rusland, Spanje, Amerika komen berichten over stormongelukken In Riga moest het verkeer op straat gestaakt worden twee personen werden ge dood door vallende dakgedeelten, verscheiden gewond. In Madrid hebben vele menschen door den storm en den regelen groote schade gekregen In Halifax zijn 17 visschersbooten zeewaarts gedreven. Slechts 8 zijn teruggevonden. De temperatuur is er tot 23 graden beneden het vriespunt gedaald. Dr. COOK, DE BEDRIEGER. In 1894 logeerde Dr. Cook als zeer beminnelijk en algemeen geacht gast bij den Deenschen gouverneur van de kolonie Holstenborg op Groenland. Hij had bijzonderen zin in een paar dekens van eierdons en de heer Muller ging op zijn vreemdsoortig voorstel in en verkocht ze hem voor 500 dollars. Maar Cook had geen geld en betaalde met een cheque. Later bleek dat Cook op de bank, welke in het papier werd genoemd, heelemaal geen geld hadDe gouverneur schreef aan Cook, die hem met allerlei uitvluchten aan een zoet lijntje hield. Daarop wendde hij zich tot den toenmaligen Deenschen consul in Nieuw-York, thans Deensch minister van handel, die hem terugschreef, dat Cook in Amerika als bedrieger bekend stond, van wien niets te halen viel. Eerst na herhaald aandringen en dreigen betaalde Cook in 1906 ongeveer een derde van den overeengekomen prjjs! Muller deelde dit alles in September van het vorige jaar mede aan iemand, die in nauwe betrekking staat tot de regeering. Zijn waarschuwend woord is blijk baar in het feestgejubel verloren gegaan en dienten gevolge heeft Cook de gouden medaille, den doctors graad en nog veel meer eerbewijzen gekregen. DE KONING DER FLESSCLIENTREKKERS. De koning der flesschentrekkers, Pellaert of Ohat- terton, die in gevangenis te Saint-Gilles vijftien jaar gevangenisstraf moet ondergaan voor een oplichterij van 350.000 francs, wist te ontvluchten. Hij hield zich een paar maanden ziek, werd naar een der cellen van de ziekenaf deeling vervoerd en Woensdagmorgen constateerde men dat de cel leeg was. Zooals het te genwoordig onder de heeren in- en uitbrekers gebrui kelijk is, liet hij den directeur een hoffelijk schrijven na van den volgenden inhoud: „M. de bestuurder, „Ik heb met spijt vernomen dat het hooger gevan- genisbestuur besloten heeft, mij naar Leuven over te brengen. Die maatregel bedroeft mijik zou hem niet te boven komen en daarom heb ik besloten, er eenvou dig van door te trekken. „Ik vraag u verschooning voor het verdriet dat mijn vertrek u gaat aandoen. „Zal het lukken? Ik hoop het: maar niet willende dat men, wie het ook zij, verdenke, verklaar ik, zonder iemands hulp te vluchten. „Ontvang mijne goede herinnering. „PELLAERT." Blijkbaar had hij voedsel geweigerd om te vermage ren en zoo gemakkelijk te kunnen komen door het luik, waarvan hij twee maanden lang de tralies had doorge zaagd. Zijn medeplichtigen moeten hem touwladders heb ben toegeworpen en hij is per auto met hen vertrok ken. Tenminste de menschen in de omgeving meenen dat zij een auto hebben gehoord. Wellicht was het autosuggestie, want men weet, dat tegenwoordig een fatsoenlijk oplichter per auto gaat, in afwachting van den tijd dat de vliegmachine hem genoegzame veilig heid belooft. Pellaert vlucht niet voor den eersten keer. Reeds viermaal was hij uit het paleis van Justitie te Brussel ontsnapt. EEN SAMENZWERING IN ENGELSCH-INDIE. Drie Brahma-priesters uit Deccan zijn te Poona in hechtenis genomen in verband met een samenzwe ring in Nasik. Vier Browning-pistolen met 50 pa tronen zijn in hun bezit bevonden. De beschuldigden zijn bedienden in regeeringsdienst en werkzaam bij het departement van openbare werken. EEN NOBEL PLAN. Mevrouw Harriman heeft tien duizend acres prach tig land met een som van een millioen dollars aan den staat New-York gegeven, om daarmee dat land in een mooi park te veranderen. De weduwe zegt, dat zij dit geschenk overeenkom stig den wensch van wijlen haren echtgenoot heeft ge daan. De Staat brengt nu nog een fonds bijeen, waarvoor 2.5 millioen dollars benoodigd is, om ook het land langs de Hudson dat aan den geschonken grond paalt, te koopen. Zestien millionaire hebben er reeds 1.615.000 dollars toe bijgedragen. Boven aan de lijst staat Pierpont Morgan en Rockefeller, elk met een gift van een half millioen dollars. VREES. Bij de begrafenis van grootvorst Michiel ontstond te St. Petersburg een paniek door een kleine cylinder- ontploffing van den automobiel van minister-presi dent Stolypin. GEEN VOORUITGANG. Mevrouw Henri van Rothschild heeft in Parijs een hoedenmagazijn opgericht. L A A*T ST E POST UIT EGMOND. Aangesteld tot rijksveldwachter-jachtopziener ter standplaats Egmond a. d. Hoef gemeente Egmond- Binnen, W. van Lingen thans te Werkhoven. HOEK VAN HOLLAND, 7 Januari 1910. Te Hceï ▼an Heiland zjjn hedenmorgen door de Stoemreddings- boot benoorden den waterweg gsYonden everblijftefer van Schokker Sch 169, welke vermoedelijk ic over- ■toomd. 2 lijken xgn reed* aangespeeld. naar waarnemingen verricht in den morgen van 7 Januari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meterologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 779.5 te München. De laagste stand van den barometer 743.6 te Seydis- fjord. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 8 Januari). Zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Meest be trokken of nevelig. Opklaring in het zuiden. Weinig of geen neerslag. Zelfde temperatuur. wegens in 1909 aan de gemeente ALKMAAR gedane leveringen, worden zoo spoedig mogelijk ingewacht, voor zooveel betreft de Gemeentewerken, de Gasfa briek, de Gemeentereiniging en het Gemeente-slacht huis bij de Directeuren van deze takken van dienst; de Plantsoenen en de Begraafplaats bij den Opzich ter; de Politie bij den Commissaris van Politie en wad: de overige takken van dienst aangaat ter Secre tarie der gemeente. De Secretaris der gemeente ALKMAAR, DONATH. Alkmaar, 7 Januari 1910. BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan ALK MAAR brengen in herinnering, dat volgens de op 20 September 1882 vastgestelde verordening op de hef fing eener belasting op de honden, ieder eigenaar, be zitter of houder van een of meer aan de belasting on derworpen honden verplicht is, daarvan jaarlijks vóór 31 JANUARI ten kantore van den gemeente-ontvan ger aangifte te doen. Die aangifte geschiedt door de inlevering van een behoorlijk ingevuld en door den belastingschuldige on derteekend biljet, kosteloos aan dat kantoor verkrijg baar. De betaling der belasting' geschiedt dadelijk bij de aangifte tegen kwitantie en afgifte van een penning, onverminderd het recht, om, zoo de aangifte onjuist bevonden wordt, herziening te doen plaats hebben. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 7 Januari 1910. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH L ANDBOUWGREDIET, Yoordam, O 1213j Alkmaar, Koer* van StastsIeeningéE. NEDERLAND. Ned, Werkel. Schuld pCt, 8% BRJTENLATO. Bulgwija Tabairaleenkig 5 Srasilis Funding 5 Mexico binnenl, 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli i Rusland Hope 4 Canaol 4 1300 5 !88# 6s Em, i 1st mis Donbr, 4% Finsno. en Induatr. ondernemingen an Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noorcihollandaeh Grondcrediet s, Nederl. Handelmaatschappij rase, s&nd. iv. Barge m Moorman Cultuur Vorstenlanden is s* Winatbew. tFestsraaikor A'Aam Deli e A'dan- Langkat Idem pref. A'dfera Serdaag Bmdisy Dali Batavia Deli-Maat schappij Langkat tabak A Idedan 3S. Asahas tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon. Mij. t. sxpl, v, Potroieuw üoaara Enim Sumatra Palcmbane Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Periak Redjang Lebong Great Ccb&r Amalgamated Copper Cy, Steels Comm. Car Foundry Coram. A monk. Stooaav.-iV ij. M.arine Comsa. Preferent Marinebonds pCt. 4% Peru Ccm/n. aand. div. Praferant Spoorweglsemxigen. Holl. I Jr. Sp.-Mij, Mij. tot expi, van Staatsspaorw. Dsli spoorweg A MERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Den tr.snK. Gr, Cert. Aand. div. Erie Goasm. Kansas City St uth. Com.,, J.. pref, Mis. K. Texas C. x. New-York On ario Norfolk Wester a C. v. Southern ItaiHby Southern Posif.c Union Pacific ext. 7, Wabash Comm. Rock Island Coir m, POLEN. Warschau Ween RUSLAND. WifidikavAfcis ib 6 Jan. 7 Jan. O F'ft, NEDERLAND. BELGEÊ. HONGARIJE. OOSTENRIJK. RUSLAND. Premieleenmgi i. Stad Amsterc' m 3 Gesieonte-cred. 3 Aatwerpen 1887 Shi ThsissS 4 Staataleening 18 6 18r'4 5 77 98V« 1051/8 491b/m 91 9 88 89 971/4 877a 95 1017= 98 188»/* !2W« 17»A lEO.iO 591 600 183 212 99^ 600 458 39 251 75 418 140 194*A 166% 143 192 885% .23^ 873/is 88% 72% 145% 7 «/ie 237/, 70% 9*/a 37% 85 89% 216 12a% 1/07» 49% 3: is/it 439Ijg 71% 4816/]» 48% 987/, 3218/ie 135»/» 203»/» 2418/m 477/, 130»/» 86% 110% 104M/J, •87/1» 157% 174 767/, 4&U/16 95% 89 8>% 887/ib 188% 178% 150 184 2*4% 737/, 98% 458 39% 252% 4'0 4397» 194 :66% 143 191% 123% 88 88% 72 146 7 U/m 2313/j, 70% «7s 88% 85 121% 120% t0% 34 6/m 43^ 71% 4%s 49 98 Vm 33% 136% ■203% 25s/w 48% 131»/» 112 97 »/m Koers van het geld. Prolongatie 31/» pOt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakswaarden zonder variatie. Oliewaar den kalm. Culturen op dezelfde prijzen. Mijnen vast. Amerika opende iets beter, het verloop was kalm en bet slot prijshoudend. Ondertrouwd: Johannes Falkenburg, wedr. van Johanna Wilhelmina Viruly alhier en Jonkvrouwe Petronella Maria Nicolette van der Wijck te Ommen. Adriaan Deun te Nijmegen en Johanna Eliezabeth Koning alhier. Franciscus Hendricus Schoenmaker en Everdina Theodora Smit. Geboren: 7 Jan. Johannes Hendricus, z. v. Cornelis Augustinus Meijer en Hendrica Maria Mar- garetha Kühne. Pieter Hendrik, z. v. Pieter Hen drik de Rover en Maria Gottmer. NOORDSCHAR WOÜDE (Dcc.) Qebs en: Neeiij d. P. Veen en Jantje J t. G».rrit, z. v Jsn Kuijp^? ea Tfij'-tje de Geus, N-cclsss Ji>baiin«s, r. v-r. J*n Schuit en Mxri* Zutt. Overleden: Jan K«ein n, 71 j. OUDKAB8PEL (Des), Getrouw»; Simc-n Rolw»dnr. van Masrfj>an Sch v- n, te Zuidsekarweudn en Sieuwijo M ijer, wed. van Wslls-m Kreoa te Oudksrspel. Coenraad Hen drik Plcoardt en Grietje Barst. Geboren: Naeli% d. v. Willess Kostelijk en Anijs Bood, Jotisn, z. v. Johs'n Put en Anna Ota. Marie, v. Jen Huigen en Willempje Stemme*. Overleden: Mssrijs Kirsten, w«d. van Klats Vouk oud 85 j. MARKTBERICHTEN. ALKMAAR. 7 Jaa. Eabriekakaas, klain? f 32 Boerenkaas, kleine f 31 50, Commissie f 31. Middelbare f 32 Aangeveerd 164 st., weg, 80538 K.Q. ALKMAAR, 7 Jaa, Op da grtaumarkf, van heden wérd s^ngweerd357 Hectoliters. Tarwe f 0. f 0.reggo f 5 60 4 f 5 75; gerat i 0.— a f 0.ch9v. f 5.60 a f 6.haver f 3.75 a f 4. pa&rdeboonen f 0.a 0.bruine id. f 14 a 15. citroen id. f 20.a f duiven dito f0,a 0, witia dito f a karwijzasd f a rood mestetdss,ad f blauworsaazRBd a f Erwten: graene f 15.— a f 22.—grauwe f v*ïe f a witte f BR. OP LANGEND. 6 Jan. Bloemk 2e s. - a «t., fensen id. f 0,a 0.rsede f 2 a 4 50, ge'* f 2 59 a f 5 50, witte f4 s 0.-, uien f 1 30 a 1.60. NOORDSOBABWOUDE, 6 J»n. Rso«?*koeI le en 2e goert f 3 25 a 4 25, kliaera f 120 a 2,80, gele le en 2e soort f 4 25 s 5 50, kleinere f 1.25 s, 2,75, witta la en 2e «oort f 3.a 4 50, kleinere f 1.a 2 50, uien f 1.80 a 2iT-. Met weèerkesrige beste wensch m, betuigt aaderge- teekende rijnen oprechten dank voor d« be langstelling op 1 Januari 1910. H A, MAAS, Directeur Ste-i. Musivkkospa en Spoorstraat 58. MusLkaehool. Bjj vonnis der Artondisjern'mts-Bsc'tttb nk alhie? d d. gr;«tpr»n is verklaard in stant V©n fatiHssemfnt N. WILHELM, koopman in galantariën, laatstelijk wonende t Sch&gen, tegeaw ardig verblgf ou,ïe- kead, met benoeming: van ti~n ElelAcktbsren He^r Mr. A. D. H. QUINTU8, lid dier Rechtbank, tot Rachter-Gcmmiasaris en van d«n oudergeteekende tot curator. COHEN STUART. Alkmaar, 7 Jsnuari 1910. j«en eigen zaak met winkH g»-h. h., z. z. gssrne gv- pH&tst. zoo 't km fcls THUISWERKER of met de LEI3ING et-n-ir Schoenajakrifij.Vr.i van sterke drat k. Br. Sr. no. 23, Firms A. OPHGR8T, Wngejv-gt-r. Wordt gevraagd tegen 1 Februari a s. eesie gosd kunnende kck--n en erier het huiswerk te ver richten. Adres Mr. N. H, de LANGE, L&ogesiraat 2bAlkmaar. T-ui KANTORE het NOORDHOLLANDSCH L4NDB0UWCREDIET wordt gevrsegd eea goed kunnende rekenen en. ma nette hand »eh?g vendé. Eigenhandig geschreven bii ven te adrfESfereu #en roormwla Kantoor. Esn becchaafd jong MEISJE, P.G. algem. ontwik keld, ren jaar aieken verpleegd hebbende, g. g. tot Gced-j inform, air ai ten fionat". Brieven ouder lett t D 137, bur.au van cit blad. G :ote keuze, Eigen biöderij. L?.ge prgzen. Pi)rondere mcdelkn worden binnen dsn kortst mo ge ij k m lijd geleverd, Prima materiaal. "»n TEXEL, kunnende m-lksn en mft paarden om- aau, blede zich san »!s inwonend KNECHT. Adres bur. T«x Courant No. 25 NUA^t a s., 's namiddags twee uur, ten kantore ■ter Vennootschap, alwai-i' da puutea van behandeling ter inzage lijden. De DIRECTIE. GEVRAAGD tegen 1 Feb?. Ad eaLANGESTRAAT 29. Wegens dienstplicht Gevraagd tegen primo Maart voor pakhuis en winkelweek, v. g. g. t. Brieven letter M, Boekb. SNOOIJ, IJmu'den. Fr. Br. met opgave van cond., ondar latter E 137, Bureau van dit Bl&d, G1S/.S, ovexgenemen ^an de TUINBOUWINRICHTING, gevestigd 1878 door GEB.RS ADMIRAAL, Lavoring fr.-i.nec Purmrrecd, Alkmaar of Hoorn. te Purraerend Dinsdag 11 uur, N.-H. Te Bpr^ken: Koffiehuis, t* Alkmaar Zaterdags 12 uur, „de Jager". GEESTERSINGEL 34e, ALKMAAR, beveelt zich am voor de levering e'i plaatsing van ZUIGGAS- en GASMOTOREN. Bepa hielijk ook voor H.H. IJterhandelarcD, Smsd m, Bcuwoudernemers enz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3