DAALDERS CHOCOLADE A. J. P.'s kerstpudding. G. vanJSieuwkuyk sust v|h Herms. Coster Zoon, De Lange de Moraaz, Golden Thee, Golden Koffie, Golden Cacao vindt men door geheel Nederland verkrijgbaar. Venn. Aita-fatscliapplj PEDROLI, Langestraat 104, Alkmaar. CACAO is een zui¥er poeder van cacao, dat met water of melk een uitstekende drink- chocolade levert. Is een zoete chocolade in tabletvorm, «en versnape ring, die uit de hand wordt gegeten. Kaashandel. De Zoon van het Volk. NIEUW! NIEUW! Eene feesttractatie. Waterdichte Sneeuwbottines, ook Water-, Kool- en Modderlaarzen, o Houttil, Alkmaar. o „DE BONTE KOE" Alkmaar, Langestraat, Telef. 174. BRENGEN li GEZOHOHEIO. Vraagt Wouterloods' Geconserveerde Groenten, Wilt U bij (?e levering van verzekerd zijn van goede kwaliteit papier en degelijk bindwerk bestelt uwe boeken dan bij de N.V. BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ Baar aan de zaak een eigen binderij m verbenden, is zg in staat boeken inet bijzondere liniatunr en model in korten tijd te leveren. Overal is stout gezegd, doch Voor belangstellenden geven wij gaarne adressen, waar in andere plaatsen te verkrijgen. LUTTl K-0 UDÜRP 20Alkmaar. 'W'Pmmm mm 80 CENT, p— ifpppt men o ,»De Bonte ICföe", Laftgesttp* 07, Telef. 174. GONO MAÏZENA is Dc Béste. F E 1LLETO N. IBt O O JfeC BOTEF WARM of KOUD te eten. - IN ALLE GOEDE WINKELS VOORRADIG. - 10 CENT. - in het groot® SCHOENEN-M&GAZIJN tegen uiterst billijke prijzen by Prima EDAMMER, GOUDBOHE en LEIDSOHË KAAS is N.B. De prijzen der Kaassoorten zijn Eerste kwaliteit Edammer Kaas (ouderwetsch gemaakt) t 1.25 per stuk. Oud of belegen naar verkiezing. Ook wordt ieder Kaasje per h.alve verkocht zonder verhooging van prijs. De fijnste Leidsche Kaas 40 ct, de 5 ons. Edammer Kaas onder contröle steeds verkrijgbaar. Hoenderpark Eieren, 2 maal per week versch, marktprijs. Voor de fijnste Keukenfooter van 50 cent de 5 ons is het adres „DE BONTE KOE". AANBEVELEND, Jaarlyksche verkoop 6.000 000 doozen. Daar zijn tevens HOOGE STRATEN'® GROENTEN te verkrijgen. LANGS DE ZAAN. Vm ALKMAAR J6J 8 10 2.30 0 nar. Was? AMSTERDAM Ö.30 9.30 2.15 4 - 161 uur. Gocdkoope 3-daagsche retour» Alkmaar— Amstertlam v.v., Ie kajuit 70 cent. 2e kajuit 45 cent. I Alleen op Zon- eo feestdagen. Verlichte en verwarmde deksalons. Goederenvervoer snel en goedkoop. ALGEMEENE BOEKHANDEL - ALKMAAR. Agenten der Naamlooze Vennootschap Nationaal Grondbezit" te 's Gravenhage. Da 4 Obllgatiën a f 1000 en f 250,— zijn verkrijgbaar ten kantore Breed straat A 48. BRILLEN en PINCE-NEZ volgons geneeskun dig voorschrift. „de Bonte Koe", Langestraat. Telef. 174 BLOCKER'S «raar-ac het OVERLEER meer dan gewoonlijk zijne zachtheid behoudt, B&ECHAMS PtttEN tjjn alom verkrijgbaar bjj Apothekers en Drogisten en voor de iesera van dit blad aan onderst nande adressen in doossa vanf O 75 (58 pillen) en van f 1.75 (168 pillen), by 6 doozen tegelijk f 4.25 en f 10.Men kan zich o k standen tot den Ver tegenwoordiger van Th. BaschamOurrtoom 841, Amsterdam. Te UITGEEST, bij H. Vrouwe, Drogist. Te SCHAGEN, bij J. Appel, Drogist; by J. Rotgans, Drogist. Te ALKMAAR, bij de Firma Ansing Mesman, Apotheksr»in de Drogisterij „de Lau rierboomHekelitraatbij de Firma J. Sshouten Cj., Drogisten J. Meyer, Mient, Apotheker. To GROOT-SCHERMER, bij C. R n, Winkeli r. Te PURMERLAND, bij K. Broom, Winkelier. Te LANDSMEER, by H. R ele, Drogist, Te SCHERMERHORN, bij J. J. Sterk, Winkelier.— Te de RIJP, by J. Visser, Winkelier en bij verschillende andere Apothekers en Drogisten. alléén verkrijgbaar in By ronder wordt aanbevolen Wouterloods' Uit weeggroenten tegen concurreorende prijzen, als SPERCIEBOONEN, SNIJBOONEN «n DOPERWTEN (zjjn heslist de fijnste). SPINAZIE ANDIJVIF WORTELEN, WITTE OAPUCIJNERS, PEULEN, STOOF-ASPERGES. Aanbevelend, W. DE WAAL. Sposialitoit in Comestibles en fijne Vleesrhwsrea, Langestraat 87, Telef. 174 ff r Kantoorboeken Speeisfel adres voor het maken van door BARONESSE ORCZY, Schrijfster van „De Roode Pimpernel". Naar het Engelsch door ED. VAN DEN GHEIJN. 23) „Isten hoztaschreeuwde Benkó, de statige kok. „Hier, Zouzsi, breng- een stoel, gauw wat! Neen, dien niet! den grooten leuningstoel! Panna, veeg eens gauw de tafel af! Miska, breng dat mooi stukje lams bout op! Vriend Andras, je zult ons wel de eer aan doen ervan te gebruiken!" En allen beijverden zich voor den onverwachten gast. Hij was een vreemdeling binnen deze muren, maar niet voor de bewoners. Iedere boer in bet graaf schap kende hem, hield van hem, was hem erkentelijk voor een of anderen dienst, hetzij man of vrouw. „Dank je! Dank je allen!" zei Andras, een hand opheffend, om enkele al te levendige betuigingen van verwelkoming af te weren. „Ik ben niet gekomen om spijs van mijn landheer te nuttigen, al zijn jelui met zijn allen welkom aan mijn moeders tafel. Ik ben ge komen om den Heer van Bideshiit te spreken." „Omaar ik geloof niet dat je dat lukken zal", zei de zwaarlijvige kok Benkó. „Onze Heer heeft gasten, zoowat een paar honderd baronnen en baronnessen, graven en gravinnen, die in de groote hal dineeren. Hè, als je nu maar iets van het heerlijke wilde proe ven, dat ik voor het diner heb opgedischt!" zuchtte hij met zekeren trots op zijn beroep. „Maar de Edele Heer kan toch den heelen dag niet aan zijn middagmaal zitten, en wat ik hem te zeggen heb is van het hoogste gewicht." „Als je wachten wilt", zei Benkó, bedenkelijk zich het hoofd krabbend, „totdat Jankó beneden komt,. ilie kan onzen Heer influisteren dat jij hem wenscht te spreken, en dan, misschien. Maar daar is Jan kó", ging hij voort toen dit heerschap zich in de deur vertoonde, „Jankó, kom eens hier, dit is Andras Ke mény van Kisfalu. Maak een buiging voor hem, Jan kó, zooals je voor onzen Heer zou doen. En nu luister eens, Jankó,.... Andras wil met onzen Heer spreken." „De Heer van Bideshiit houdt er niet van in zijn maal te worden gestoord", zei Jankó, i(met de handen in het haar. „Hoor eens", zei Andras ongeduldig, „jelui bent al len goeje en vriendelijke menschen, maar er wordt te veel gepraat. Ik heb haast. Ga naar boven, Jankó, als een beste kerel, en fluister je Heer in het oor, dat Andras Kemény van Kisfalu hem terstond wenscht te spreken." „Hij zal antwoorden", zei Jankó goedmoedig, dat Andras Kemény naar den duivel kan loopen." „Neen, dat zal-ie niet zeggen", hernam Andras kalm, „maar mocht-ie het al, geef hem dan te kennen dat het een zaak is, die hem zeer duur te staan kan komen, als-ie niet bijtijds gewaarschuwd wordt." Een eigenaardig iets was het, dat iedereen precies deed wat Andras Kemény wenschte. Hij was zeer ge meenzaam met iederen boer van mijlen ver in den omtrek. Hij hield daarbij volstrekt geen rekening dat zijn rijkdom hem verhief boven zijns gelijken, maar hij had geleerd te bevelen, omdat hij in zijn jeugd stipt had gehoorzaamd, en nu hij zijn eigen meester was, wist hij anderen zijn eigen wil op te leggen. On der twijfelend hoofdschudden ging Jankó heen. Diepe stilte was onder de aanwezigen in de keuken ontstaan. Misschien gevoelden ze dat ze wat al te gemeenzaam waren geweest met den rijken pachter, die gekomen was om met hunnen Heer te spreken. Panna had verlegen den grooten armstoel afgestofd en stond besluiteloos of ze dien wel bij de tafel zou schuiven. Benkó had de botteliers in alle richtingen weggezonden en eerbiedig een flesch wijn met glas voor And ras neergezet. „Zul je ons niet de eer aandoen, Andra», «e\\ glaas je van dezen wijn te proeven?" „Met het grootste genoegen, Benkó, mijn beste jon gen; als het jeu wijn was, dronk ik de heele flesch leeg en nog meer. Maar voordat ik weet of je pa troon vriend of vijand is, wil ik zijn wijn niet drinken. Panna, lieve, schei uit met dien stoel te stoffen, hij glimt bijna als je frissche wangen. Neen, den wijn van Bideshiit drink ik niet, maar weet je wat, ik moet van alle mooie meisjes hier een kus hebben." ,En lachend voegde Andras Kemény de daad bij het woord, de meisjes boden geen noemenswaardigen te genstand en hadden weldra een kleur als een vuurroo- de pioenroos. Dit bracht de vroolijkheid weer onder het troepje. „Lang zal-ie leven, Andras Kemény!" En toen Jankó terugkwam met het verrassend bericht dat de Edele Heer den pachter Andras Kemény in de rookkamer wilde ontvangen, vond hij dezen glim lachend gezeten in den grooten armstoel, met een do zijn lieve gezichtjes, die van alle zijden in de keuken met stralende oogen den pachter aanstaarden. Om het rookvertrek van den grooten heer te berei ken, moest Jankó den eenvoudigen boer de breede staatsietrap doen opklimmen, langs een gedeelte van de ruime hal, waar de landheer van Bideshiit zijn gul le gastvrijheid aan zijn aristokratische genoodigden ten beste gaf. Terwijl Andras achter de Zigeuner muzikanten zich voorwaarts spoedde, ten einde onbe merkt zich een doortocht te bannen, had hij een vi sioen van schitterende kleederdrachten, schoone ge laatstrekken en prachtige uniformen, die hem herin nerden aan het plekje gronds waarop rozen en lelies in het wild groeiden, in het tuintje zijner hoeve te Kisfalu, waar zijne moeder een bestendige zorg wijdde aan deze aanvallige kinderen der natuur. In de rookkamer verliet hem Jankó, en Andras Ke mény zag verbaasd in het rond naar zooveel pracht en weelde, waarvan hij nooit had gedroomd. Hij dacht aan zijn eigen zitkamer met lage zoldering, waar zijne moeder den ganschen dag aan het spinnewiel zat, en die zoo verschilde van dit vertrek, dat, hoe eenvoudig dan ook gestoffeerd, toch alles overtrof wat hij zich van grootheid en elegantie had voorgesteld. Hoa lang hij daar als het ware geplant stond, waar MEVROUW 1 uit de Stoomzuivelfabrick ran MAREES ZONE B*verwijk. Verkrijgbaar in verzegelde kartonnen doozen van kilo. Allaenverkoop voor ALKMAAR in Sluit-étiket waarborgt de kwaliteit. Jankó hem had verlaten, zou hij niet hebben kunnen zeggen. Mijmerend dwaalden zijn blikken naar het park met zijn stamrozen en veelkleurige glazen ballen, die in de zon schitterden, onderwijl zijn ooren aange naam werden geprikkeld door het schaterlachen, dat van uit de ruime hal tot hem doordrong; een paar hooge zilveren klanken troffen hem nu, en wel als de goddelijkste tonen, die hij ooit had vernomen. Hij nam al de weelde in ©ogenschouw en verbaasde zich er over, dat iemand willens en wetens zich aan het ge vaar blootstelde dat alles te verliezen ter wille van een vervloekte gril, waardoor hij genoodzaakt kon worden dit prachtig paleis te verlaten, die rozengaar- de en het heerlijke park vaarwel te zeggen. Het openen en sluiten van de deur, met het con ventioneel „Isten hozta!" stoorde Andras in zijn mij meringen en noodzaakte hem zich om te keeren naai de plaats waar de Heer van Bideshiit stond. Hij zag een vroolijk, vriendelijk, wel ietwat trotsoh gelaat, maar toch. Andras bezag spijtig zijn eigen hoe rendracht, zijn ruwe bruine handen, zijn lederen gor del, en begreep hoezeer de edele heer er over zou den ken dat, ondanks den rijkdom van den boer, er nog een zeer breed' onderscheid tusschen hen beiden be stond. „Wel, wat is er aan de hand?" vroeg Gyuri Bides hiit, een der lange pijpen van het rek nemend en op een stoel neervallend. Hij verzocht Andras niet, te gaan zitten noch om te rooken, en zag, onderwijl hij zijn pijp stopte, met veel belangstelling naar den knappen jongen landman, van wiens rijkdom men wonderen vertelde. Al had hij dezen dikwerf in het dorp of op het veld gezien, nooit was hij in de gele genheid geweest met hem persoonlijk te spreken. Andras had alle verlegenheid afgelegd. Hij fronste ietwat, ziende dat de landheer plaats had genomen en hem eenvoudig, als een zijner dienaren, staan liet. Hij begreep echter geduld te moeten oefenen, zoo hij ge hoor wilde krijgen, en schoof daarom een stoel naar zich toe, waarop hij zich neerzette. Wordt vervolgd. j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4