bur gITr l ij k es t a nIl STADSNIEUWS. MARKTAANVOEREN VEEMARKTEN. Laatste Berichten. dader, een Walcherschen boerenjongen, in; tot heden eohter zonder resultaat. VOLKSTELLINGSVARIA. Te Amsterdam begon bij de telling, volgens de P. G. Ct., een streng rechtzinnig neen dat is nog te zwak, een steiloorig hoofd van een gezin, met teweige- ren de kaarten zelfs in ontvangst te nemen, laat staan ze in te zien. Hij had gehoord wat de strekking dier kaarten was en met een beroep op een passage uit den Bijbel, betrekking hebbende op een volkstelling, ver klaarde hij met dat helsche gedoe niet van noode te hebben. De volksteller trachtte hem tot betere gedachten te brengen, betoogde, dat hij door de invulling geen en kelen godsdienstplicht overtrad, enkel zijn plicht als staatsburger nakwam en wees hem er ten slotte op, dat hij kans had in de gevangenis terecht te komen, indien hij weigerachtig bleef de kaarten in te vullen of te doen invullen. Maar dat was olie op het vuur! Want toen de volks teller enkele dagen later terugkwam om de kaarten van den weerbarstige op te halen, belde hij vergeefs aan: het huis was onbewoond en van de buren vernam hij, dat de man den dag na zijn eerste bezoek al zijn hebben en houden had te gelde gemaakt, den huisbaas betaald wat hij hem schuldig was, met zijn leverancier had afgerekend en nadat hij aan zijn patroon, hij was looper voor een der groote bankinstellingen, een af scheidsbrief had geschreven, met zijn gezin, bestaande uit vrouw en twee kinderen, naar Duitschland was vertrokken, in de hoop daar zijn brood te kunnen ver dienen zonder dat getracht wordt aan zijne godsdien stige overtuiging geweld aan te doen! In Duitschland ligt de individueels vrijheid nog heel wat meer aan banden dan in ons vaderland. Te Nijmegen vroeg een teller bij het rondbrengen der kaarten volgens de Prov. Geld. en Nijm. Ct. in een gezin: „Dus met vijf mannelijke personen en drie vrouwe lijke personen." „Neej, ik bin alleen de vrouw en dan mien man." „Ja, maar de kinderen worden ook mee geteld." „Verroest Hannes, mar da zien nog gin man- nelukke personen. Noaduske is pas een half jaor." „Dat doet er niet toe vrouwtje, alle personen van het mannelijk en vrouwelijk geslacht moeten geteld wor den." „Nouw ja, dan geef die dingen mar hier. Mar as we ze eiges nie ien kunnen vullen, zulde gijj er ons wel meej helpen, wor meheer!" „Zeker, de volgende week kom ik ze terughalen." „Luste 'n borreltje." „Neen, dank u." „Mienheer is zeker van de blaauwe knoop. Jao da mot je wel as je op et stadhuus bint. Gif meheer 'n segaor Gerrit." „Piet het de leste op gestoken; de volgende wèk, meheer." „Goeden dag samen." „Dag mienheer! Nouw dag mienheer! Dag- mienheer!" Terwijl de teller zich verwijderdt komt een der kleinen: „Gif me 'n sent baos?" De teller trekt verder. Aangebeld. Deur open. „Volkstelling, juffrouw." De juffrouw boven aan de trap ziet den teller voor een colporteur met leesboek jes aan. „Nee meheer, mijn dochter mag de boekjes nie meer lezen. M'n man het de andere verbrand, u weet wel die vandinges, ja u kent ze wel, neej, doet u de deur maar dicht." DE MOORD TE BEETGUM. In de Leeuwarder Ct. komen bijzonderheden voor omtrent dezen moord, die wij Zaterdag in een telegram vermeldden. Bovengenoemde courant schrijft o.a., dat het vermoorde 32-jarige meisje, Antje Andringa met haar moeder samen woonde. De moeder, die een paar dagen op bezoek naar Cornjum was ge weest, kwam Vrijdagavond thuis. Bij het binnentreden struikelde zij over haar dochter, die op den grond lag, een schort over het hoofd. De oude vrouw riep om hulp en de buren snelden toe. Al spoedig merkte men, wat er gebeurd was. Vrijdagmiddag te ongeveer 12 uur hadden de om wonenden den bakkersknecht v. d. M. per fiets met de mand aan het rijwiel zien gaan naar de woning van vrouw Andringa, waar Antje toen alleen thuis was. Hij bleef daar geruimen tijd. De twee schenen het goed met elkaar te kunnen vinden, althans de buren hoorden nu en dan vroolijk gelach en gestoei, of zooals onze zegsman het uitdrukte „ze maakten malligheid met elkaar." Dat is het laatste wat van Antje gehoord is. Te omstreeks half drie vertrok de bakkersknecht; het bloe dig drama moet toen reeds afgespeeld zijn geweest. Antjes stem heeft niemand sedert dien weer gehoord. De bakkersknecht werd verdacht en de marechaussée vertrok naar Menaldum om den verdachte in verhoor te nemen. Deze stond aan den bakkerstrog te fluiten en maakte op de marechaussees, die hem onbemerkt bespiedden, volstrekt niet den indruk, als zou hij eeni- ge uren te voren een misdaad hebben bedreven, waar van elk moet gruwen. De politie laat zich echter niet gemakkelijk mislei den. De marechaussees traden de bakkerij binnen en toen een hunner zich bij het verhoor, dat nu volgde, vlak naast den verdachte plaatste, bemerkte hij aan diens ademhaling, dat de knecht tamelijk zenuwachtig was. Men vroeg hem, waar zijn kleeren waren, die hij 's morgens naar Beetgum aan had. En toen hij de plaats had aangegeven, werd hem door zijn ondervra- ger verzocht ze hem te wijzen. De kleeren bleken op de aangewezen plaats te zijn; ze werden onderzocht en.daarbij kwam een zakmes te voorschijn bevlekt met bloed. „Hoe komt dat bloed aan dit mes?" De verdachte beweerde, dat hij met het mes een rat had gedood. De marechaussee vond die verklaring onaannemelijk en. van dat oogenblik af was de 19-.jarige R. v. d. M., afkomstig uit Huizum, zijn vrijheid kwijt. Als ver dacht van moord werd hij toen naar de woning van de weduwe gebracht, met het lijk geconfronteerd en be kende daar, dat hij den moord had gepleegd. De misdadiger toonde zich evenwel zeer onverschil lig, zelfs bij de confrontatie en toen hij in het rijtuig stapte, dat hem naar Leeuwarden zou brengen lachte hij. PROV. BOND VAN HARMONIE- en FANFARE CORPSEN. Gistermiddag hield de Prov. Bond in Noord-Hol land van Harmonie- en Fanfarecorpsen, uitsluitend bestaande uit dilettanten, in het café „De Pool" te Amsterdam, zijn 24ste algemeene vergadering, die o.a. door den heer D. Koning werd bijgewoond. In verband met de klachten door verschillende af- deelingen over de marsch-wedstrijden ingediend, werd besloten voortaan geen vereenigingen deel te laten nemen aan marsch-wedstrijden, die zich niet vóór of op de algemeene vergaderingen daartoe schriftelijk aanmeldden. Dit zal bij het concours als een vast puntenstelsel worden aangenomen. Purmerend stelde voor bij te houden eere-wedstrij- den tusschen eerste prijs-winners te bepalen, dat die niet mogen uitkomen met hun concoursnummers van dien dag en noodigde het hoofdbestuur uit tot samen stelling eener nationale commissie, bestaande uit de hoofdbesturen der prov. bonden van harmonie- en fan farecorpsen hier te lande, tot reglementaire regeling van te houden nationale concoursen. Het eerste punt werd aangenomen, voor het tweede kreeg het hoofdbestuur machtiging tot nadere uitwer king. Besloten werd verder een proef te nemen met het aanwijzen der verplichte nummers door de jury van het laatste concours en in de algemeene bestuursver gadering de jury te benoemen. Op deze vergadering, den 30sten Januari te houden, zal tevens datum en plaats voor het concours 1910 wor den vastgesteld. UIT AKERSLOOT. Zondagavond gaf de rederijkerskamer „Harmonie" in het lokaal van den heer Kuitwaard, hare eerste uit voering in dit seizoen. Opgevoerd werd „Hoogmoed", tooneelspel in drie bedrijven, door Louise Stratenus, bekroond in den wedstrijd voor tooneel- en letterkun de, uitgeschreven door de vereeniging „Thalia" te Amsterdam. Ondanks het slechte weer, wat de zaal flink bezet. Het stuk speelt in de grafelijke kringen in ons land in den tijd, toen er in die kringen eenige nieuwe denkbeelden doordrongen ten opzichte van plicht en eer. Het spel was zeer verdienstelijk en het publiek volg de met aandacht het stuk. De tooneelen zagen er keurig uit en voor grimeering was door den heer de Moor van Alkmaar goed gezorgd. Na de pauze werd de komische scène „Hans Dussel op 't gemeentehuis" opgevoerd, dat herhaaldelijk de lachspieren in beweging bracht. Onder de bedrijven door werd er lustig gemusiceerd, terwijl na afloop door de jongelui van het bal een druk gebruik werd gemaakt. Deze avond was voor de „Harmonie", die in Maart een tweede uitvoering hoopt te geven, een groot succes. In de pauze gaven zich dan ook verschillende personen als kunstlievend lid op. UIT OUDKARSPEL. Vry dag hadin tegen waardigheid tfiu den Burge meester van Oudkarapel de opening pla&ta van de atembiljetten, die gediend hadden voor de Volksstem ming, om het oordeel te weten der mannelijke en vrouwalyke ingezetenen van den Lsngedijk boven de 21 jaar, ten aanzien van het aantal tapperijen. De uitilag was de volgende. Oudkarspel N.-Scharwoude Vr. M, Vr. M. Onbeperkt 13 19 8 16 Blgft gelijk ket is 90 113 90 107 Vermindert 100 101 112 108 Geheel verdwijnt 225 190 126 96 Blanco 71 64 93 86 Onwaarde 2 4 8 7 Z.-Scharwoude Broek op L. Vr. M. Vr. M. Onbeperkt 20 20 8 14 Blijft gelijk het is 107 125 58 76 Vermindert 78 82 114 120 Geheel verdwijnt 155 136 277 168 Blanco 56 54 86 64 Onwaarde 12 11 10 9 Door den Burgemeester werd verklaard, dat de commissie deze cijfers als officieel kon publiceeren. Een woerd vaa hartelyken dank w«rd hem gebracht voor zijn welwillendheid in dezen. UIT NIEUWE NIEDORP. Voor Burgemeester van Nieuwe Niedorp zijn volgens de Zijp. Ct. 4 sollicitanten, waaronder 3 leden van den Raad dier gemeente. UIT SCHAGEN. Den 9den had in het N, H. Koffiehuis alhier een zeer mooi concert plaats, waarvoor den man, die ket initiatief daartoe had genomen, den heer J.Vader den dank toekomt van de vele aanwezige muziekliefhebbers. Het symphonie-orkest van het stafmuziekcorps dei- Kon. Nederl. Marine gaf in zyn geheel onder leiding van den directeur, den heer A. L. Hazebrosk, dezen avond. Het negental nummers van het programma met een dankbaar aangehoord toegiftje werd met volle aandacht door de geheele zaal gevolgd. Vooral de ouverture „Jeanne d'Arc" van Verdi en Serenade Matinale van L. Lzporte maakten een voortreffelyken indruk. De jonge violist J. Pala bewees mat het al legro appassionato uit het vioolconcert van Mendela- sohn—Baitholdy, dat in hem een uitstekend violist schuilt. Een betere viool is hij nu reeds over waard. In de twee nummers van den directeur, den heer Ha asbroek, was heel veel schoons. De ouverture de Con cert van hem bleek ons eon echt muzikaal nummer. Als altjjd sloot een gezellig bal den genetvollen avond, UIT WOGNUM. De bekende Zat grereeaiging „Jacob Kwast" alhier is uitgenoodigd in den aanstaanden zomer tijdens de wereldtentoonstelling te Brussel concert te geven, waar aan waarschijnlijk door de Wcgnummers zal worden gevolg gegeven. UIT HOORN. Voor het a.s. Schermconcours zijn nog medailles beschikbaar gesteld door de Vereeniging „U. d. I, W, v. O." alsmede door de Vereeniging „Allebe". Alhier is opgericht een afdeeling van den Bond van metaalbewerkers, met aanvankelyk 20 leden. In het Missiehuis te Heverlee by Leuven is de H. Wijding toegediend aan den Eerw Prater B de Waal, alhier. WEDSTRIJD OVERDRIJVING. In het Januari-nummer van „Lichaamsoefening" Orgaan ter bevordering van de LichamaÜijke Opvoeding van het Nedetlandsche Volk komt «en aanvanga- artikel voor over het veelbesproken thema: wedstryd- overdryving. Deze conclusie trekt deschryver: „Wan neer wa de sociale betsekenis der lichamelyke opvoe ing op den voorgrond stellen, en wanneer we toegeven dat er overdrijving heerseht in h*t wedstrijd wezen, dan feehoorea we naar middelen om te zien die de wed strijden in overeenstemming kunnen brengon met het grootsche doel, dat by de propaganda voor de pbysieke opvoeding steeds meer algemeen voorop wordt gesteld". VERKIEZINGSNAWEEËN. De gemeenteraadsverkiezing, verleden jaar in Ackt- karspelen gehouden, heeft onder sommige stroomingen der rechterzijde kwaad bloed gezet, wat neg altijd na werkt. Zoo meldt men thsna aan ae Berg. Ct. dat ket hoofd der Car. school te Surhuisterveensterheide vergunning gevraagd en verkregen he*ft, om een re volver te mogen dragen. Als 't waar is wel een treurig jets, dat aldus de persoonlijke veiligheid verzekerd moet worden. DAT VERANDERT. Jongman: Als ik nu eens ai my n verkeerde gewoon ten, die ja me onder 't oog hebt gobracht, liet varen Ja, zou je me dan nemen? Jonge dochter: Ja, wat zal ik daarop antwoorden? Ik zou je niet meer kennen en je kunt toch niet onderstellen, dat ik een vreemden man zoo op eens zou nemen. EEN DRONKEN BRUIDEGOM Een bruidegomdie Zaterdag te Apeldoorn in het huwelijk zou treden, was zoo beschenken d*t hij, na uit het rytuig geholpen te zijn, de trappen van het gemeentehuis moes t werden opgedragen. De wethouder weigerde bet kuwelyk te voltrekken. EEN ONTPLOFFING. Vrijdagavond ontstond te Arnhem in villa „Bse- dcean" aan de (Kernheimntrsat bij den Velperweg, in den kelder waar werklieden bij petroleumlicht bezig waren, een gasontploffing, waardoor eenige ruiten wer den verbrijzeld. De corsaak was het breken van een gasbuis in den pas gerioleerden weg. Het gas stroomde langs de huis in den kelder. Een gasfitter, di® het lek herstelde, viel door gas bedwelmd'bewusteloos neer, doch kon in de keerschende duisternis, toevallig opge merkt, intijds werden bygebracht. TWEE LIJKEN. De twee Ijjken te Hoek van Holland die'zijn aan gespoeld van de bemanning van den schokker Sch 169 blyken te zijn die van Amerik van den Wever, oud 56 jaar. en van diens scon Aria van den Wever, oud 18 jaar, beiden van Saheveningen. Het scheepje is by Vluehteaburg op het strand geslagen. ER VAN DOOR. Zaterdagmiddag is de bediende van een effsctenfuma hier ter stede er vandoor gegaan. Naar ons ter oore kwam, verdween met hem een som gelds ten bedrage van f 3000. Te Seherpeniftse is een 14 jarige jongen er van door gegaan met f 900, die hij had ontvreemd uit een bureau van een familielid. Das nachts werd ky door de politie opgespoord in het naburige Staveniase, nog in het bezit van bijna de geheele som. BIJ HET VOETBALLEN. 't Was een voetbal-wedstrijd op 't platteland. Da scheidsrechter had juist Gys 't veld uitgestuurd wegens „vuil spel". Onmiddelyk stuurde de aanvoerder van het andere elftal ook een mannetje weg. „Waarvoor is dat?" vroeg de scheidsrechter. „Je kunt nu meUelf spelen, tegen de anderen met tien." Da aanvoerder liet zich niet overreden. „Als u denkt," zei hy, „dat we Gys alleen in ons kleedlokaal laten gaan bij onze horloges en ons geld hebt u 't een heel eind mis!" WEER TERECHT. Een grenadier "van 't regiment, te 's-öravenhage in garnizoen, was deze week vier dagen zoek. Men zond overal patrouilles heen om den deserteur op te sporen sn vond hem eindelijkin een huis in 't Bezuiden- kwartier op de kamer van zijn Dulcinea, waar hy vier dagen onder het" bed ziek verborgen had gehouden (N. O. Ct.) UIT KOEDIJK. Een, twee, drie, vier, vyf, zes, Hazes geeft ons dansles. In dit teeken van kinderlijke jool en ov.rmoed, stond gisteren hot kinderbal by den heer Man. 't Was een gedraai en getol en een klucht van belang. Om drie uur begonnen, stonden de peuters om zeven uur weer buiten, moe. maar toch al weer vol verlangen naar het volgend jaar. JAARBALANS VAN „HET MES IN NEDER LAND, WERKJAAR 1909. De Prov. Geld. en Nijm. Ct. bevat een staat over het misbruik van het mes in het afgeloopen jaar in ons land. Alleen die gevallen, waarin het mes in bloed dorstige drift of uit moordlust werd gebruikt, zijn aangeteekend. Moorden met voorbedachte rade zijn niet opgenomen. In Januari bedroeg het aantal aangegeven gevallen 6, in Februari 4, in Maart 5, in April 6, in Mei 9, in Juni 7, in Juli 15, in Augustus 17, in September 18, in October 18, in November 21, in December 5. Totaal 133. VOETBAL. Gistermiddag 2 uur was weder een groot aantal be-_ langstellenden aanwezig op het terrein van „Alcma- ria Victrix", aan de Zandersloot, om getuige te zijn van de ontmoeting die plaats zou hebben tusschen „Alcmaria Victrix I" en „U. V. V." uit Utrecht. De Utrechtenaren kwamen echter evenals de vorige week de Amsterdammers, met een lateren trein. Precies half drie stonden beide elftallen gereed, toen scheids rechter Mauritz beginnen floot. „Alcmaria" is com pleet. De vroegere rechtsbinnen speelde nu op de linksbinnen plaats, waar hij o. i. niet zulk goed spel te zien gaf als men van hem gewend is. Maar mis schien was de pas herstelde knie hieraan ook wel schuldig. „U. V. V." verschijnt met een stevige complete com binatie. „Alcmaria" verloor den toss en trapte af. Reeds dadelijk liet „U. V. V." zich kennen als een zeer goed samenspelend elftal. Menige aanval werd op het Alk- maarsche doel ondernomen, maar de back's zorgen voor een goede verdediging. Hinderlijk was de sterke wind, die zoo goed als dwars over het veld stond en zuiver plaatsen en schieten onmogelijk maakte. „Alc maria" vooral scheen van den wind veel last te heb ben, want het gewone, berekende samenspel ontbrak. In vlugheid toonde „U. V. V." zich beslist de meerde re. Waar de bal ook was, steeds was een Utrechte naar er als de kippen bij. Enkele malen moesj; de Alk- maarsche doelverdediger reddend optreden. Hij deed dit naar behooren. 't Spel van „U. V. V." was vlug en pittig, 't Was duidelijk te zien, dat zij weldra het Alkmaarsche doel zouden vinden. Vóór half-time ge lukte hun dit echter niet. Integendeel 't was „Alc maria", die vrij gelukkig het eerste doelpunt maakte. De Utrechtsche keeper had den bal vlak voor 't doel opgevangen; hij wilde hem wegwerpen, maar zwaaide de bal te veel achteruit en daar hij volgens scheids- en grensrechter in het doel geweest was, werd aan „Alcmaria" een doelpunt toegekend. Weldra was het rust. Daar men den verloren tijd wilde inhalen, werd niet gepauzeerd, maar alleen van doel gewisseld en verder gespeeld. „U. V. V." liet zich nu gelden. Uit een scrimmage voor doel, wist zij weldra gelijk te maken 11. Wij hadden een spanneuden strijd om de leiding verwacht, doch „Alcmaria" presteerde niet wat zij presteeren kan. „U. V. V." was sterker en wist weldra na een doorbraak van den rechtervleugel haar tweede doel punt te maken. Velen achtten nu „Alcmaria" verlo ren. De talrijke aanrnoedigingskreten hadden weinig uitwerking. Tot overmaat van ramp werd kort daarna aan „U. V. V." een penalty toegestaan, die echter naastgetrapt werd. Er was nog een kwartier te spe len en „Alcmaria" scheen nu te begrijpen, dat zij zich haasten moest wilde zij nog winnen of ten minste ge lijkspelen. Werkelijk, dat laatste kwartier heeft men buitenge woon genoten. Onze stadgenooten vertoonden een keurig spel. Zij toonden alle aanwezigen hoe flink en vurig zij kunnen werken en had „Alcmaria" den ge- heelen wedstrijd met datzelfde vuur gespeeld, de over winning was haar gewis niet ontgaan. Wij zagen het allen, de gelijkmaker kon niet uitblijven. Aanval op aanval volgde. De rechtervleugel weerde zich enorm en weldra maakte de middenvoor uit een prachtige voorzet onder oorverdoovend gejuich de gelijkmaker. Nog enkele minuten waren te spelen. Zou Alcmaria het nog kunnen winnen? Willen deden zij wel, dat bewezen hun talrijke aanvallen, 't Mocht echter niet baten. Weldra blies de scheidsrechter het einde en eindigde deze wedstrijd in een gelijk spel 22. Wat de spelers betreft bij Alcmaria gelukkig de ver dediging in goede actie vooral na half time. Anderen pas in 't laatste kwartier hun beste spel. Had Alcma ria nog vijf minuten langer kunnen spelen, hoogst waarschijnlijk zou een overwinning haar deel gewor den zijn. U. V. V. beschikt over een vlug elftal dat veel goede spelers telt. De voorhoede en de rechtshalf vielen bij zonder op. Scheidsrechter Mauritz voldeed in alle opzichten uitstekend. Z»terdsg Maandag Totaal Paarden 494 494 Koeion 2438 447 2885 Vette Kalveren 5033 5033 Nuchtere Kalveren 4111 3242 7353 Schapen 8914 28132 37046 Lammeren 5935 5935 Bokken en Geiten 660 2 662 Jonge Bokken en Geiten 250 250 Vette Varkens 3 12889 12892 Mtgere Varkens 2854 1421 4275 Biggen 8149 8149 33808 51166 84974 Op de drie groote paardenmarkten werden aange voerd 1425 stuks, op da drie groote veemarkten 8977 stuks. Totale aanvoer 95387 stuks, tegen 97876 stuks in 1908. BENOEMD. Tot gemeente-veldwachter te Seharmerhorn is be noemd de keer C. van Leeuwen, gepensioneerd militair, tha; s wonend» alhier. AGENDA. MAANDAG: „Orpheus," slotrepetitie, 8 uur, Diligentia. Alkm. Tooneelver., algem. vergadering, 8 uur, café Suisse. Schaak- en Damclub V. V. V., 7 uur, café Soher- merhorn. Physica, 8 uur, Unie. Teekengenootschap „Kunst zij ons doel," 7 uur, Nieuwe Doelen. Gem. Koor „Alcmaria," repetitie, 71/2 uur, Harmo nie. G.ymn. Ver. Turnlust, oefen. 7.15. Gymn.-ver. „De Halter," ledenafd., 810 uur, 't Gulden Vlies. DINSDAG: Lezing over werkloosheid, café Peperkamp, 71/2 uur. Toonkunst, repetitie, 8 uur, bovenzaal Unie. Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". Chr. Zangver. „God is mijn Lied," 8 uur, Ohr. School Arb. Dam- en Schaakclub, 8 uur, café „Voorwaarts." Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 2de afd. 61/i—71/i, in het „Gulden Vlies," jongens, 1ste af deeling van 71/a81/a uur. Heeren van 83/493/4 uur in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Geheel-Onthouders Zangvereeniging, repetitie, café „Graanhandel," 8 uur. Mnziekvereeniging „Ons Genoegen", Diligentia. Kegelclub „Zou er kans zijn," Diligentia. Tentoonstelling betreff. verbetering van vrouwen en kinderkleeding met toelichting, 8 uur, sociëteits- zaal Harmonie. Danscursus Gebr. Crefeld, 8 uur, Diligentia. WOENSDAG: Typografen Studieclub, 81/, uur, 't Wapen van Munster. Alkmaarsch Strijk-orkest (dir. J. H. Ouehoorn) repetitie, 8 uur, Unie. Gem. Koor, „Zanglust," 71/a uur. Gymn.-ver. „De Halter", ledenafd. 89 uur, adspir.- afd. 910 uur, 't Gulden Vlies. Tentoonstelling betreff. verbetering van vrouwen en kinderkleeding, 104, Harmonie. Gymn.-ver. „Turnlust," oefeningsavond, 81/4 uur. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en "Vlugheid," jongens, 3de afdeeling van 53/468/4 uur. Jongens, 2de afd. van 78 uur, in het „Gulden Vlies, Koor straat. Studio Teekengen. bijeenkomst, 7 uur, bij Nuyena, Magdalen ens traat. Vereenigde Zangers, rep., 8 uur, Diligentia. Zangschool, dir. de heer de Flaas, van 79 uur, Di ligentia. Zangver. „De Stem des Volks," repetitie, 73/4 uur, „Harmonie." DONDERDAG: Dauscursus-Groen, 8 uur, „Harmonie." Nieuw Leven, 8 uur, repetitie, Unie. VRIJDAG: Alkm. Schaakclub, 8 uur, café Lievendag. Tooneelver. „Voorwaarts," rep., 8 uur, Verl. Landstr. Alkm. Strijkorkest, rep. 8J/a uur. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," Dames van 71/i874 uur. Heeren van 869" uur in het „Gulden Vlies," Koorstraat. Mannenzangver. „Orpheus," repetitie, 8 uur, Har monie. Geheel-Onthouders tooneelvereeniging, 8 uur, Dili gentia. Bad- en Zwem-inrichting, vergad., 4 uur, v. Tellin gen. ZATERDAG Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 3de afdeeling van 3'/aU/j uur. Meisjes lste afd van 87 uur, in het „(lulden Vlies, Koorstraat. Gymn.-ver. „De Halter," isp.-afd. 89 uur, leden- fa. d 910 uur. 't Gulden Vlies. Zangv. „Halleluja," repetitie, 8 uur. nieuwe Doelen. Mannenkoor „Excelsior", repetitie Zaterdag S1/i uur Diligentia. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. MAANDAG: Lezing van mr. Kamp, Harmonie, 8 uur. DINSDAG: Mannenzangver. „Orpheus," openb. uitv., 8 uur, Harmonie. WOENSDAG: Sevcik-Kwartet, 8 uur, Harmonie. ZATERDAG: De Halter, openb. uitv., 8 uur, Harmonie. ZONDAG: Vrije tooneel, openb. uitv., 8 uur, Harmonie. Afd. Alkmaar v. d. Ned. Ver. tot afschaff. v. alcoh. dranken, openb. uitv., 8 uur, Diligentia. Selskip Friso, openb. uitv., 8 uur, café Wagenaar Luttik Oudorp. GEBOREN 9 Jan. Gerrit, z. v. Willem Cornelia Pool en Antje Hoek. OVERLEDEN 8 Jan. Cornelia Rodenburg, 55 j. 9 Jan. Reindsrt Benjamin, 10 maanden. Arie Koeman, 68 jaar. MOORD TE APELDOORN, 'a GRAVENHAGE10 Januari 1910. De Hooge Raad verwierp heden ket eaaaatie beroep van W. Prins, die door de Haarlemaehe Reektkank waa ver*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2