een WINDKORENMOLEN, D. A. KLOMP, gediplomeerd onderwijzer, - C D. YVESSELING, Jaarboekje voor de Provincie Noord-Holland, tpsr BUITENLAND. SEB-WATEH Bekendmaking. INKWARTIERING. VORDERING van PAARDEN. Rijkspostduivendienst. laticinaKe Militie» ADVERTENT1 ENT" DKAISP-vanVALKEHBURG'S' A -iLEVERTR/ Selskip „FRISO." Winterjounenocht J LIGrHART fen Snits, Heeren Landbouwers I Stenografie Pont N.V. v|h. Herms. Coster Zoon, voor het jaar 1910. -s "3 Prijs f 1,75. s- s- n het lokaal van den Heer PEPERKAMP, aan de Braedstrait, spreekt de WelEd. Heer Enfrée 5 cent» "HH Gemengde Mededeellngen. DE KINEMATOGRAAF ALS VERRADER. POLITIEAGENTEN DOODGESCHOTEN. Ingezonden Mededeellngen. tegen aandoeningen der slijmvliezen Telegrafisch Weerber'cM Spoorwsgleeningen. e Jaarlijksche oproeping van gegadigden nsar de betrekking van arbe der bij de gemeentereiniging. Ontheffing of vergoeding. G. SNELLEN, A. E. SNELLEN-DE LANGE. Mevrouw de Wed J S, GALAMA—Nflhoff. Mejuffrouw GR ETJE KOMEN, betuigen wij onz-n innigen dank. LEEUWARDEN- FEN SNEIN 16 Jan. 1910 de j'ouns 8 üre, op 'e boppeseal fen den Hear WALENAAR Siedmerk neist de Korenbeurs. - EFTERNEI DOUNSJEN. - TAGONG8BEWYZEN de jouna oan 'e aeal. Meelhandel en tevens Loongemaal, meest moderne systeem FORESTUSSTRAAT 14, 1 persoon f 1.— 2 pers. f 0.75, 3 pers. f 0.60 per les. VERKRIJGBAAR in den ALGEMEENEN BOEKHANDEL Gemeente-, Dijks-, Waterschaps- en andere besturen, /3LV7-C>:Dtf OS '3LF» ACHT, lid van de Staatscommissie, over JE-lL OOSTS JP'L DINSDAG 11 JANUARI, Werkloosheid „Oorzaak en gevolgen". MAANDAG 24 „Middelen ter bestrijding". 7 FEBRUARI „Taak van Overheid en particulier initiatief". BKSF" Gelegenheid tot het stellen van vragen. HET BESTUUR VAN HET PLAATS EL. COMlTé DER K. S A. oordeeld tot 20 jaren gevangenisstraf, wegen» moord op zfjn patroon te Apeldoorn. BRANDSTICHTING. ROTTFRDAM, 10 Jen. Gis»eren*«end om 7 uur bemerkten de buren van den winkelier J. G. O. dat uit den gesloten winkel een benzinelucht opsteeg. Bij ondersoek bleek, dat tuaschen eenige licht ont brandbare stoffen een kaarsje stond te brand. Bij terugkomst van O, werd dese als verdacht ven brandstichting gearresteerd. Hij ontkent het echter gedaan te hebben. In België deelt het Handelsblad van Antwer pen uit Brussel d. d. 6 dezer het volgende mede: Met genoegen ziet men weer de groote Belgische vlag wapperen boven het paleis te Brussel, waar he den de magistratuur werd ontvangen. Vanaf 2 uur was de rij van rijtuigen op de Paleizenplaats letterlijk zonder einde. Het onthaal door den Koning, alhoewel zeer kort heeft op den magistratuur denzelfden goeden indruk gemaakt als op de wetgeving en op de diplomaten, 't Is niet meer de schuchtere en ietwat linksche prins, die nooit dorst vooruit te komen, altijd bevreesd voor een spottend woord of eene vermaning van Leopold II. De Koning is nu zichzelven meester en toont het in allerhande omstandigheden. Tegenover allen be wijst hij dat hij geleerd, opgemerkt, rondom hem ge zien heeft, tegenover ieder weet hij het juiste woord te plaatsen, het juiste gesprek te voeren. De Koning heeft, in antwoord aan den voorzitter van het krijgsgerechtshof, gewezen op de verandering in de legeraanwerving in de volgende bewoordingen: „Het afgeloopen jaar heeft eene groote hervorming zien tot stand komen, eene hervorming, die wij uit al onze krachten verlangdende persoonlijke dienstplicht, door de afschaffing der plaatsvervanging, die einde lijk al de klassen der samenleving in de vervulling van denzelfden heiligen plicht vereenigt: de verdedi ging van den geboortegrond. Voortaan zal een werke lijk nationaal leger voor arm en rijk eene heilzame school van vaderlandsliefde zijn en België zal kunnen rekenen op een sterk en talrijk leger, onontbeerlijk on derpand der onschendbaarheid van het rijk." Uit T u r k ij e wordt gemeld, dat de eerste vier armeekorpsen binnenkort op de sterkte in oorlogstijd gebracht zullen worden. Het optreden der Kretenzer regeering schijnt aan het geduld der Turken een einde te maken, en men moet op ernstige maatregelen der porte rekenen. In Nicaragua heeft de nieuwe president, Ma driz, het ministerie van Buitenl. Zaken te Washington medegedeeld, dat gebleken is dat de terechtstelling van de Amerikanen Groce en Cannon ongerechtvaar digd was. Men weet dat beide Amerikanen werden veroordeeld, omdat zij zouden hebben medegevochten in het leger der opstandelingen. In A b s s s i n i ia Keiier Menelik sinds geruimen tijd «matig ziek. Het beet dat vericheiden gouverneur* do zaak niet vertrouwen en ziek in de hoofdstad zelf eena een oordeel willen vormen over den toeatand van den koning. In het paleis der keizerin moet gekuipt worden tegen den jongen man, die als troonopvolger ia aangewezen. De regent beeft uitgebreide maatregelen ter bescherming van vreemdelingen genomen, maar bet wordt betwijfeld of de buitenlai.dera wel veilig zün, wanneer de koning overleden ia en onlusten wel niet sullen uitblijven. Men kent vermoedelijk het grappige voorval uit „Jan Ongeluk": een getrouwd Berlijner, die in Osten- de met een meisje op een bank heeft gezeten, en wiens vrouw deze gebeurtenis tijdens een kinematograaf- voorstelling op het doek afgebeeld ziet. Iets dergelijks heeft zich te Parijs voorgedaan. De echtgenoote van den afgevaardigde Leroy heeft haar man op het doek van een kinematograaf ontdekt, terwijl hij met een Parijsch dametje een intiem onderhoud had. In ver band hiermede diende zij een verzoek tot echtscheiding in, maar op het laatste oogenblik trok zij dit terug. Er was anders reeds een talrijk publiek bij de zitting der rechtbank aanwezig, dat teleurgesteld het rechts- gebouw verliet. TELEFONISCHE RECHTSPRAAK. De weersgesteldheid en den toestand der straten maakte het rechter Geismar te Nieuw-York niet mo gelijk het gerechtsgebouw te bezoeken. Hij vond ech ter, een middel om zijn plicht te doen: hij nam zijn toevlucht tot de telefoon, belde rechtbank op, hoorde van den griffier een proces-verbaal wegens dronken schap, hoorde telefonisch den agent, die het verbaal had opgemaakt, en den beklaagde, die ontkende het feit bedreven te hebben, waardoor de uitspraak werd verdaagd. Een andere beschuldigde werd tegen borg tocht uit de voorloopige hechtenis ontslagen. DE WEENSCIIE VERGIFTIGINGSZAAK. Twee geruchten doen nu weer de ronde. Het heet eenerzijds, dat een man heeft verklaard een burger de bewuste brieven met cyaankali in de bus te hebben zien werpen. En het andere gerucht zegt, dat thans de aandacht valt op een onderofficier, die het met de officieren van den generaal niet kon vinden en die een provisor in een apotheek tot bloedverwant heeft. Te Parijs werden in de rue Sewastopol in een ge vecht met Apachen drie politieagenten door revolver schoten gedood en een doodelijk gewond. DE BRAND IN HET PAT,ETS Vrijdagochtend is nog een gedeelte van de groote balzaal in het paleis te Athene ingevallen. Daarbij kregen twee matrozen, een brandw^rman en een schatter van de verzekering tamelijk ernstige kwetsu ren. De schade wordt op meer dan lV4 millioen drach men geschat. Onder meer zijn in de groote balzaal de kroonluchters, die koning Otto had nagelaten en waarvan de waarde alleen op een half millioen drach men geraamd werd, geheel vernield. De regen helpt de brandweerlui bij het blusschen. Prinses Alix en de Koningin hebben zich dapper geweerd bij het in veilig heid brengen van allerlei kostbaars. De koning heeft ten gevolge van den rook en de opwinding een lichte bezwijming gehad. Een afdeeling Engelsche mariniers, die meehielp, moest teruggeroepen worden, omdat de Grieksche sol daten over hun aanwezigheid gebelgd waren. SLAAPZALEN IN DE SCHOLEN. In het Berl. Tageblatt wordt voorgesteld dat het stadsbestuur, hetwelk nu reeds zorgt voor een warm maal voor hongerige kinderen, ook zal zorgen, dat er een bed voor die kinderen in de scholen wordt inge richt, die gevaar loopen in eigen woning zedelijk en lichamelijk ten onder te gaan. De kosten, welke niet hoog behoefden te zijn, zouden tienmaal het bedrag aan winst voor het sociale leven der stad opleveren. EEN ZIEKENHUIS IN DEN GROND GEZONKEN. In Rabi is een ziekenhuis, beboerende asn den st&ats- mgnfcouw, in den grend gesaht Zeven menschen, waaronder de dokter met vrouw en kind en een ver pleegster kwamen om. COOK VERDEDIGD. De beroemde peoDorseher Julius v. P*ya heift aan Prager couranten een schrijven geriskt, waarin bg bet warm veor dr, Cook opneemt. Hg zegt, dat de docu menten van Cook nog in Groenland rijn en bot eixeht keel wat tijd om ze te balen, maar hg, Payer, gelosfï vast aan Cook's beweringen, zso vaat, dat hg da 1 «state zal sjjn om baar op te geven. Uit Kopenkagen wordt gemeld, d. t daar bet befaamde eptchrgfbcek van Cook Vrijdag ia ontvangen. Lonsdale zgn secretaris, beeft het dadelijk aan de ak demiiche overheid ter band gesteld. Een vcorloopig onderroek moet reeds den indruk gevestigd hebbes, dat er dingen i&ter hij zijn geschre ven en dat de datums van enkele oude aantekeningen zijn veranderd. De geleerde heertn baloven nochtans sen nauwgez t onderzoek, BENZINE-ONTPLOFFING. Deer onvoorzichtigheid van feedienden had te St. Petersburg een benzine ontploffing plaats in de auto- garage bij bet paleis ven grootvorst Nicolai Nikolaje witsch, waardoor ten monteur en een koetsier werden gedood. Ten gevolge van de ontploffing ontstond brand, die sieehts eenige werkplaatsen beschadigde en spoedig werd gefcluseht. Prij* per 1/-, kruik 26 cent. naar waarnemingen verricht in den morgen van 10 Januari. Medegedeeld door het Koninklijk NederlanAsch Meterologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 776.5 te Horta. De laagste stand van den barometer 724.4 te Sey disfjord. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 11 Januari). Meest krachtige Zuid-Westelijken tot Westelijken wind. Zwaarbewolkt of betrokken. Waarschijnlijk re genbuien. Kouder. Neerslag te Alkmaar, 10 Januari, 1.3 ml. AMSTERDAMSCHE BEURS, Opgave van bet NOO.RDHOLLANDSOH LANDBOUWOREDJET, Yoordam, O 1213, Alkmaar, Kens van Staataleeningen. 8 Jan. 10 Jan. NEDERLAND. Ned, Werkel. Schuld pCt, 2% BDXIEWLA.WD. Bulgsrjje TabsUBleening 5 Brasilia Funding 5 Mexico hinnenl, 8 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope 4 Gontsol 4 1906 5 !S94 8s Em. 4 Iwang Dombr. 4% FHrtano, en Industr. ondernemingen en Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Hoordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. sand. iv. Barge en Moorman Cultuur Vorütenlanden Winztbew. Weaterauiker A'dam Deli A'dam Langkat es Idem pref. A'dam Serdang Bindjay Deli Batavia Leb-Maatschappij Langkai tabak A Ked&u Aiahan tabak Botterdam Deli 8anembah Tabak-Mij. Kon. MS. t. expl. v. Petroleum. tóoeara Bnhn Sumatra Palembang Peri&k Patroieum-JSij. 2uid~Periak Red.jang Lebong Great Cobar Imalgamatsd Copper Cy. Steel» Comm. ,ar Foundry Comm. Amerik. Stoom v.-SO jj. Marine Gom». Preferent Marinebonds pCt. 4% Paru Conua. aand. div. Preferent Holl. IJ*. Sp.-Mij. Mij. tot cxpl. van Staatsepoorw. Deli spoorweg AMERIKA, Ateh. Top. Gert r. Convert 3d. pCt. 4 .Denv. en R. Gr. Oert. Aand. div. Erie Coma. H Kansas City 8c uth. Com.,, pref. 1, Mis. K. Texas C. y„ Naw-York Öii ïrio Hf or folk Westen C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific ltd. v, Wabash Comm. Rock Island Comm. c'OLEN. Warschau Ween n RUSLAND. WJadikawkas 18 - p-'t, Prssnieleeningi 1. SISDERLAND. Stai Amsterc m Gemeente-cred. BELGIË, Antwerpen 1837 aONGAIUJE. Theisss iOSTENRIJK. Staalsieening 18 1U8LAND. 18 3 3 9% 4 8 76% 98V* 105% 49% 91 95% 89 89% 97'/m 88 95 181% 98 188% 129% 178 150 591 600 183% 244 72% 98 601 458 40 252% 76 420 *41% 194% 166% 142% 191% 895 124 88% 887/m 72% 146 7% ®3% 70% 10% 38% 85 87% 216% 121% 120% 50% 3815/j, 43% 71% 49% 48% 98% 38Vm 1367/, 204% 25 47 13l7/a 88% 112 1041%, f7w/u 157% 174 77 49% 957hg 89 89% 97% 87% 188% 130 178% 150 182% 71 457 39% 440% 196% 167% 143% 188% 900 124% 88% 89%, 72 149 7% 23% 71 10% 88% 88 122 121% 51 34«/i« 44 71% 48%, ♦9% 99 33 136% 204% 25 47% 111 Koers van geld. Prolongatie 25/8 pCt. Mededeellngen. Staatsfondsen onveranderd. Russen vast. Tabakken zonder variatie. Oliewaarden op de zelfde prijzen. Culturen zonder affaire. Mijnen vast. Amerika opende onveranderd, het verloop was kalm en het slot prijshoudend. Da DIRECTEUR vaa het RjjksULgrsafkaiitgor ALKMAAR maxkt bekend, dU de nieuwe uitgaaf van ■e Na&mirjgt veor den Telefoondienst (December 1909), met de na te komen supplement -rs, Ugea betaling van f 0.50 p&r exemplaar aan b^t kantoor ter afdaling gsreed liggen. Dc Di'fctsiur, E. WIND. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmasi Gakt cp art. 17, laatste zinsnede van h,t Ken. Besluit Yên 10 November 1892 (Staatsblad No. 253) laatste lijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit vsn 16 December 1902 (Staatsblad No. 222); Brengen ter kennis van belanghebbenden dat de alphabetische lijst, bev&ittende de ssmsa van dein de gemeente metterwoon gevestigde eigenaren van e«n paa d of meer paarden, ook a! is dit pasrd, ef sijn dezo paarden fekekts gedurende een gedeelte v&n dit jtar in de gemeente aanwezig, alsmede, voor xoc- vetl de eige.v-areri eiders wonen, van de gawoonlpk voor die eigenaren optredende personen (zetbaas, set- feoer, beuwmseater of andere met het toezicht op het paard of op de paarden belaste pertonen) gedurende de maand Febfüssl op de tecretam dezer gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd, van dvs veormiddeg» 9 tot des namiddags 2 ure, Burgemeester en Wethouders voornoemd; Alkmaar, G. RIPPING, Ycorzitter. 10 Jan. 1910. DONATE, Secretaris. Zjj, diu wentchen in aanmerking te komen vosr de betiekkieg van ARBEIDER bij den gemeente lijken reinigingsdienst kunnen zich daartoe aan melden ter gemeente-secretarie, teneinde zich te doen inschrijven op eene daarvoor asrg-dsgds lijst en tevens bij den Directeur der Gemeen U-reiniging. Degenen, die zich reeds vroeger babb-n aasgem ld, befeoevsn zich niet opnieuw aan te melden. Gegadigden moeten gedurende minsters twee achter eenvolgende jaren, onmiddellijk vocrafgavnde aan hunne aanmelding, binnen deze gvmaente hebben gewoond, niet oud»r zijn dan 39 jaren eu in bet bezit rijn van een gezond licbuamsgestel. Burgemessfe? en Wstksuder* van Alkmasr, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 10 Jsn. 1910. DONATH, Secretaris. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van b langkebbenden dat door den keer Commissaris der Koningin in dsze provincie zijne aandacht is gevestigd op de bestaande bepalingen be treffende den Rij kapot tduivendienst, zulks in verband met de omstandigheid, dat zich telksrjare een ntuw9- lgks voldoend azntal per«oaen ratjraeldt om te worden opgeleid tot verzorger bij den Rrjkspsstduivendiengt. De bedoelde bepalingen ligg-<n vasn heden af ter ge meente-secretarie voor belanghebbenden ter lezing. Tevens wordt ter kennis gebrscht, dat miiitieplich- tigen, die voor een bovenbedoelde opleiding in ïanmer- king wenseh.'n te komen, zich in den vervolge telken- jare uiterlijk vóór 20 JANUARI met een verzoek schrift rechtstreeks moeten wenden tot den ehef van dsn G -cerrlen Staf. De Burgemeester voornoemd, Alkmaar, 10 Jan. 1910. G. RIPPING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter kmDis van de militieplichtigen df- zer gemeente, die in dit jaar bij de militie ingelijfd moeten worden en zich als kostwinners onmisbar r ach ten voor da gezinnen waartoe sp beheor«n en uit dien hoofde mserun in de termen te vallen tot hst erlan gen van ontheffiog van den werkelgkan dienst ala be doeld bgj artikel 113 «Lr M:litiswtt 1901 of van -lene geldelijke vergoeding als bedoeld bij artikel 113bis dier wet, dat de aanv.-i gen daartoe die niet op gezegeld papier boh-aeven gestri i ie zijn beboeren te worden gericht a. aan H.M. de Kons.ngio, iadian onthrffing dan wel ontheffiog of vergoeding begeerd wordt b. aan zijne Excellentie den Minister van Oorlog indien alleen vergoeding gevraagd wordt. Ia hun Wang worden belanghebbenden er op ge- wozsn, dat zij den hisrvoor aangegeven weg hebben te volgen, daar een jndere wijze van aanvragen belang rijke vertraging in de afdoening van hunne versoek- sshriften kan tengevolge hebben. Burgemeester an Wethouders voornoemd. Alkmaar, G. RIPPING, Vïurzitfer. 10 Jan. 1910. DONATH, Secretaris, MARKTBERICHTEN. ALKMAAR, 10 Jan. Aangevoerd paarden f a f 0, 9 koeien en ossen f 180 a 325, 47 vettokal- veren f 45 a 150 per ned. pond 90 a 120 et.,29 nuch tere kalveren f 8 a 20, 63 magere schapen f 18 a 24, 0vette id. f a 276 vette varkens 48 a 54 ct. per ned. pond, 37 magere varkens f 16 a 23. BR. OP LANGEND. 8 Jan. Bloemk. 2e s. a ct. ttuttn id. f 0.— a 0.—, roods f 2 a[ 4.—, gele f 2.50 a f 6.—, witte f 2.— 3 10, uien f 1.30 a 1 65. NOORB8GHARWOUDE, 8 Jan. Reodekool le, en 2e soort f 3.25 a 4 50, kleinere f 1.— a 2.75, gele le an 2e sooït f 4.25 a 5 50, kleinere f 125 a 3,25, witts le en 2e aoo.-t f 3.— a 4.50, kleinere f 1.10 a 2.E0, uien f 0.— 0. Heden overleed onze g* liefde Vader en B huwdvader de heer J. B SNELLEN, in den ouderdom van bijna 80 jaar. P-red», 6 Januari 1910. Heden overleed, in den ouderdom van bijna 83 jareD, 0PZ9 lieve Moeder en Grootmoader,™ Alkmrar, 10 Januari 1910. Wed. H. J. TRAUS—Galama. Alkmaar. S. J. GALAMA. Cleverville (Canada). G. TRAU8. Alkmaar. H. C. TRAUS. Warmenhuizen. M. TRAUS. 's Gravenhage. Bezoeken kunnen nis t werden afgewacht. DANKBETUIGING. Vaor de z-jer vele blijken van deelneming, onder vonden bij het overlijden van onze geliefde Echtge noot*, Moeder, Behuwd en Grootmoeder, Uit aller naam, C DE GOEDE Jbzn. Alkmaar, 10 Jan. 1910. Te Alkmaar u tslui'end verkrijgbaar bij A. H TELJER, Apotheker. BROEDEIEREN gevraagd vsn eigen kippen, zware soorten, tegen 2 a 3 cent boven saafktprrs. Aanbiedingen franco san het bureau van dit blad onder letter M 137. EENE FLINKE GEVRAAGD, P.G., tegan 1 April. Hoog LOON. Adres W. ROGGEVEEN, Heemstede. in een der beste streken van N.-HOLLAND, tusschen HOORN en ALKMAAR. Onmiddellijk aan SPOOR enWATER gdegen. Gelegenheid MOTOR te plaatsan. Fr. tr. onder lett. N 137, bureau dezer courant. heeft n?g eenige avonduren disponibel ter opleidieg voor praktijk en examens. ten dienste van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3