ihht Het Wetboek voor Iedereen "Wt 'MT Het Wetboek voor Iedereen "ISi p r li s van ELK Gebonden In Linnen StempelM, slechts 11,25. Het julste adre» voor BAAN's Alemaria Cacao Ze is zeer krachtig, heeft een fijne aroma goedkoop in 't gebruik. StmWftnst JLI111 FACIT' r ij e T o o n e e 1". OPENBARE UITVOERING Bouwterrein Warmenhuizen. SGHENKEL's Kinematograaf komtT" De Lange de Moraaz, Chemisch en Microscopisch onderzoek. Dienstbode, „Aves" Verloting. Isle prijs: een BUFFET, 2de een GOUDEN BEEREN-BEMONTOIR 3de een GOUDEN DAMES-REMONTOIR. G. van Nieuwkuyk - RIJK BESTAAN. - Verkrijgbaar in den Algemeenen Boekhandel N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Herms. Coster Zoon, O t privaatles In Wis- en WerktulgM. Lokaal DE GEUS. De Zoon van het Volk. met Doorrijdstal, Kegelbaan, enz., Vraagt Wouterloods' Geconserveerde Groenten, ■De Bonte Koe" Wilt U bij *?e levering van verzekerd zijn van goede kwaliteit papier en degelijk bestelt uwe boeken dan bij de N.V. BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ Daar aan de zaak een eigen binderij is verbonden, is zij in staat boeken met byzondere liniatuur en model in korten tijd te leveren. „DE BONTE KOE" Alkmaar, Langestraat, Telet. 174. Kaashandel. 30 maal bekroond. SCHOUWBURG „HARMONIE". aan den West er weg, Nassaulaan en Egmonderstraat. Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD Toussaintstraat 9. 16, 17 en 18 JANUARI e.k. LABORATORIUM li. J. F. WANNA, FEUILLETON. Trekt 12 Januari 1910. Waterdichte Sneeuwbottines, ook Water-, Kool- en Modderlaarzen, o— koopt men o o Houttil, Alkmaar. o Vroeg uw m 80 CE1T, Barbiers- en Sigarenvak DAGMEISJE „mc »ui.iC nv« Laungesfp* 87, Telef- 174. Tel no. 3. Voordam C 9, Prima EDAMMER, GOUDSOHE en LEIDSOHE KAAS is is in ieder opzicht aan te bevelen. op Zondag 16 Januari B910, Zondag BUL na. m Daar z^n tevens HOOGESTRATEN's GROENTEN te verkregen. de vijfde tot 1 October 1909 bijgewerkte druk van N A U T A VERZAMELING, van Wetten, die schier een elk telkens in het dagelijksch leven te pas komen, zuodat het bezit dezer verzamelingen voor een ieder het grootste gemak oplevert. en de tweede geheel bijgewerkte druk van NAUTA (SUPPLEMENT). Het feit, dat van deze Wetboeken binnen enkele jaren niet minder dan 30000 Ex. ver kocht zijn, is wel een bewijs voor hunne praktische bruikbaarheid. ALGEMEENE BOEKHANDEL - ALKMAAR. N.B. De prijzen der Kaassoorten zijn Eerste kwaliteit Edammer Kaas (ouderwetsch gemaakt) f 1.25 per stuk Oud of belegen naar verkiezing Ook wordt ieder Kaasje per halve verkocht zonder verhooging van prijs. De fijnste Leidsche Kaas 40 ct. de 5 ons. Edammer Kaas onder controle steeds verkrijgbaar. Hoenderpark Eieren, 2 maal per week versch, marktprijs. Voor de fijnste Keukenboter van 50 cent de 5 ons is het adres ,DE BONTE KOE". AANBEVELEND, en is LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR jöj -* S 10 2.30 6 aar. Van AMSTERDAM 6.3© 9.30 -- 2.15 4 - J_6J nar. Goedkoope 3-daagsche retours Alkmaar—Amsterdam v.v., le kajuit 70 cent. 2e kajuit 45 cent J Alleen op Zon- en feestdagen. Verlichte en verwarmde deksalons Goederenvervoer snel en goedkoop. met welwillende toestemming der NED. T00NEELVEREENIGING te Amsterdam. Opvoering ran »0 P HOOP VAN Z E G E N«, o— Het saldo komt te goede aan de uitgesloten visschers te IJmuiden. o ZAALOPENING 7 uur ALLEN DAARHEEN AANVANG 8 uur. Enkele kaarten 40 ct. NA AFLOOP BAL. «eer en Dame 70 ct. Commissionnairs in Effecten, belasten zich met het aan- en verkoopen van fondsen ter beurze te Londen en te Parijs. O De Gouden Bril. e M. KATER, Mient 17. Elastieken Kousen naar maat. Buikgordels Breukbanden. RIISEVOORT A 3. Apotheker-Scheikundige. Telefoon no. 5. Wordt gevraagd tegen 1 Februari a.s. eene Voorts PLUIMGEDIERTE, KONIJNEN, VOGELS en Voorwerpen van Knnst en smaak. Aantal loten 3000. Prijs per lot 23 cent. 11 A f 2.50. Lotenhandel i J. TERWEIJ Cz Koorstraat A 21, Alkmaar. Telefoon. No. 434. hot groote SCHOENEN-MAGAZIJN tegen uiterst blliyke prijzen bg „de Bonte Koe", Langestreat. Telef.174 TE KOOP aangeboden een alléén verkrijgbaar Bnsender werdt aanbevelen Wouterloods' Ultweeggroenten tegen concurreerende prgsen, als SPEROIEBOONEN, 8NIJB00NEN en DOPERWTEN (sijn beslist de fijnste), SPINAZIE ANDIJVI^, WORTELEN, WITTE 0APU0IJNER8, PEULEN, STOOF-ASPERGES, Aanbevelend, W. DE WAAL Spesialiteit in Comestibles en fijne Vlasssbwarej, Langestraat 87, Telef. 171 Kantoorboeken SPEL VAN DE ZEE, ia 4 bedrijven, door HERM. HEIJERMAN Jr. INTRODUCTIES h 30 cent verkiggba»r bü F. BAKKER, ZsuUteeg 4 J. B HARMS Limraerhoek 6 B. C. LOEVENS, Druivenlatn 36; P. KROM, Hellerach-w?g en verder hg da leden. INGENIEUR geeft VOOR Brieven onder htt-r G 137, bureau *an dit blad. Oad-izoek van vo-'di^gs- en genetmiddi l«n, tech nische stoffes, p*thoio(isch-c'«etuhch oaderzsek. Voor ger-gelde coutióle neer biilgk tarief. goel kunnende koken en *er4er het huiswerk te ver rokten. Adres M'. N. H, de LANGE, L*ngestra*t 28, Alksuaar. —53 door BARONESSE ORCZY, Schrijfster van „De Roode Pimpernel". Naar het Engelsch door ED. VAN DEN GHE1JN. 25) Edele Heer, luister! De arme menschen staan ginds allen op de akkers; de vrouwen wier zonen, va ders en broeders in uwe fabriek werkzaam zijn, vree zen dat hun een ongeluk zal overkomen; zij zuchten en snikken om iemands hart te doen breken. Als nu door een of ander toeval wat zeer wel mogelijk is een hunner een ongeluk krijgt, denk er dan eens aan hoe het u gelukken zal hen tot kalmte te brengen. Woe dend zullen zij op u als moordenaar neerzien. Zij houden van mij, zij luisteren naar mijn woorden; en al ben ik rijk, toch ben ik een der hunnen gebleven, maar toch zou ik niet bij machte zijn hen te beletten hunne wraak aan u te koelen. Denk er om dat u eene vrouw en een kind hebt, hun kan leed geschieden, nooit kan men weten waar de wraak van onbeschaafde lieden een aanvang neemt, waar ze eindigen zal." „En ik zeg je, onbeschaamde boer, dat als mij of den mijnen een ongeluk overkomt, jouw handen den slag zullen gericht hebben, jouw leugenachtige tong tot de daad zal hebben aangespoord. Ik doorschouw je lage, hebzuchtige boereninborst, tot elke leugen in staat om je laaghartig doel te bereiken. „Houd op, Edele Heer!" riep Andras, alsnog zich beheerschend. „Ik ben hier gekomen met allen eer bied, met geduld en minzaamheid. Ter wille mijner kameraden kan ik veel verduren, maar Uwe Edelheid vergeet eigenwaarde en beleedigt het gevoel van een eerlijk man. In alle geldtransacties heb ik vrijzinnig, loyaal met u gehandeld, en „Prompt heb je de huur betaald, want ik zou je al heel gauw uit de hoeve gezet hebben, als dat niet het geval was." „Maar dat is niet alles." „Wat wil je daarmee zeggen? Niet alles?" „Uwe Edelheid schijnt al spoedig vergeten te heb ben dat de beurs van den onbeschaamden boer u uit de klauwen der woekeraars heeft gehouden, sedert de laatste vijf jaren van uw bestaan." „Jouw beurs? Sta je dan in bondgenootschap met dien bloedzuiger Rosenstein?" „Uwe Edelheid' weet toch dat het geld, door u zoo mild uitgegeven, oorspronkelijk uit mijn kist kwam, de papieren „Wat kunnen mij papieren schelen! Hoe kon ik ooit vermoeden dat eenmaal tijdens een menschenle- ven het praatje van een ander omtrent een derden per soon, die de werkelijke geldschieter is, zelfs schijn van waarheid kan bevatten? En wat doet dit er nog toe? Je beestachtige woekerrente geeft je niet het recht je met mijn zaken te bemoeien! Ik betaal je toch rente, of doe ik dat soms niet?" Bideshüt was buiten zichzelf van woede. Zijn an ders zoo goedig gelaat was verwrongen van drift. An dras bleef nog schijnbaar kalm, hoewel zeer bleek, de aderen op zijn voorhoofd spanden zich tot koorden. Hij deed zijn best zijn geduld niet te verliezen met dezen razenden krankzinnige, hij drong zich de ge dachte op, dat in zijne hand de verwachtingen rust ten der arme landlieden, 'die op het veld nog steeds naar de zwarte rookwolken gluurden, welke den liori zon van hun geliefde vlakte verduisterden. „Uwe Edelheid schijnt het er op- aan te leggen mij niet te willen begrijpen," zei hij kalm, „het is niet mijn zaak, ik moet het bekennen, mij met de aangele genheden van mijn landheer te bemoeien, ook verlang ik dat niet. Ik kwam hier met een loyaal aanbod, omdat ik een maand lang reeds de misnoegdheid en schrik uwer boeren zag toenemen, terwijl er op dat on gelukkig gebouw steen op steen werd gestapeld. Ik kon niet denken dat Uwe Edelheid zooveel geld eraan ten koste had gelegd. Met mijn bod wenschte ik te vens het recht te koopen fabriek en machineriën te vernietigen. Mocht Uwe Edelheid twijfelen aan mijn eerlijkheid, dan wil ik het geld gaarne hier ter uwer beschikking laten, als u mij uw eerewoord geeft dat de fabriek zal omver gehaald worden." En Andras ontgespte van zijn gordel een zwaren zak, die rinkelde van goudstukken, met het bankpapier dat hij bevatte en plaatste dien op de tafel „Ha!" brulde Bideshüt, het laatste spoor van zelf- beheersching bijster wordend, want, de aanval op zijn lievelings-idee had hem buiten mate verbitterd. „Ha! je wilt me nog meer leenen van je bloedgeld, niet waar? om je nog meer ten mijnen koste te verrijken, me meer bloed af te tappen? Te voren zag ik op je neer als op een onbeschaamden, laaggeboren boer, zoon of kleinzoon van een vrijgelaten slaaf, wiens vrouwelijke verwanten, een of twee generaties geleden, met haar lichamen tol hadden tê betalen aan hun landheer, voordat de echtgenooten haar als hun eigen dom mochten beschouwen. Maar nu, Andras Kemény, liebt je door je eigen woorden je laten kennen als een smerige Jood. Ik heb gehoord dat je allen afstamt van een bastaard, uit een Joodsche zwervelinge gebo ren. Ja, ik zie je nu in je ware gedaante. Daarpak aan je geld, ik heb er geen behoefte aan, het zou de handen van den minsten mijner knechten bevuilen, zoo hij bij toeval het mocht aanraken." En met oogen van woede ontstoken, vuurrood ge zicht en bevende lippen, nam de landheer van Bides Tuit den zwaren goudzak op en slingerde dien met ge weld Andras in het gezicht. De trotsche boer, die Bideshüt's beleediging tot op het laatste oogenblik had verduwd, met het vaste be sluit geen duimbreed te wijken en het huis niet te ver laten dan na in zijne zending te zijn geslaagd, werd bleek als een doode. De zware zak had' zijn voorhoofd geschramd, een leelijke roode striem er op achtergela ten, waaruit langzaam twee of drie druppels bloed be gonnen te druipen. Een oogenblik had de slag' hem verdoofd, maar in het volgend keerde hij zich tegen Bideshüt als een gevangen leeuw die plotseling is los gelaten; zijn oogen schoten vlammen van lang ver- Koninklijk goedgekeurd 6 Not. 1909. waarvan het OVERLEER meer dan gewoonlijk zijne zachtheid behoudt, MEVROUW! uit de 8 toorn zuivelfabriek van MAREE6 A ZONE. Boverwijk. Verkrijgbaar in verzegeld® kartonnon doozon van kilo. Alleenverkoop voor ALKMAAR in Sluit-étiket waarborgt de kwaliteit. Zoa SPOEDIG MOGELIJK gevraagd een nette R. K J O N G E N, om in hot te worden opgeleid. Voorloopig tegen vergoeding van kost en Inwoning bij JOH. BEEKMAN Jr., Sigarenfabrikant, BERGEN (N.-H.). si Einde in ket volkrgke dsrp NOORD-SCHAR WOUDE. (gcw,\araorgd« vergunning), Ta bevragen bg den eigeaasr-hewoner, den heer D. STAM en bg don makelaar J. P. WAGENAAR te Alkmaar, E wordt zoo spoedig mogelijk een GEVRAAGD, nut beneden 16 jaar. Alton HOIJER, Laat. kropte woede, zijn gespierde arm was hoog opgeheven, met dreigend gebaar, gereed den arroganten landheer te kastijden voor iedere geuite beleediging, gereed hem te dooden voor zijn onverantwoordelijk bestaan. Bideshüt stamde van een ras, dat in weerwil wellicht daarom wegens Zijn gebrek aan beschaving, zijn halve barbaarschheid, zijn najagen van grove zin nelijke genoegens, nimmer vrees had gekend. Den toe stand en de uitdrukking bespeurend van Andras' ge zicht, zag hij in dat hij te ver was gegaan; en in het zelfde oogenblik begreep hij, na voorbijgang zijner eerste jeugd, hoe geheel afhankelijk hij was van de ge nade van dezen zoon der puszta, wien de opeen gesta pelde hoon en smaad bovenmenschelijke kracht zou verleenen. In een oogwenk bedaarde zijn drift, hij werd doodsbleiik, maar geen oogenblik dacht hij eraan om hulp te roepen. Zoo stonden zij, een seconde slechts, van aangezicht tot aangezicht tegenover el kander, de aanmatigende adellijke heer en de diep be- leedigde boer. De vuist fan Andras verhief zich, ge reed om den doodelijken slag toe te brengen. Plotse ling klonk in de gang een vroolijke lach, die zijn arm scheen te verlammen. Die arm was nog opgeheven; met verwilderde blikken, als aan den grond genageld, staarde hij naar de deur, die zonder eenig gedruisch werd geopenddaar daagde een visioen voor hem op, een sneeuwwitte gedaante, met eSpen voorhoofd, ge kroond door een straalkrans van gouden lokken, waar onder een paar, ^enigszins geschrikte vergeet-m-niet- oogen uitkeken. Wat was de verschijning? Eene fee, die, naar de sprookjes, welke zijne moeder in zijn prille jeugd hem verhaalde, verblijf hield in de bloemblaad jes der rozen of wel in de tengere kroontjes van geuri ge viooltjes? De fee uitte enkele eenvoudige woorden, maar ze klonken voor Andras als de liefste muziek, die sterfe lijke ooren ooit hadden vernomen. „Papa, mogen we een rijtuig laten inspannen, om naar de goudvisschen te gaan kijken in het meer?. Hé, papalief," vervolgde het sneeuwwit visioen, „wat ziet u bleek! Ben je ziek, papa?" Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4