STADSNIEUWS. E N L AANGEHOUDEN. TER WILLE VAN HET KIND. ll eeu derde zijn 13-jarig' dochtertje het beroep van „nietsdoen" deed uitoefenen. In een volksbuurt ontmoette ik een loopmeisje, dat mij met het bij haar beroep passende stemmetje ver- diek bijeenkomt in een stad als Amsterdam met al haar bescheidenheid van belangen volledig op de hoog te kan zijn van alles waarover het volgens de wet te oordeelen en te beslissen heeft, acht ik een onmoge telde, dat zij den leeftijd van. 63 jaar had bereikt i lijkheid. Dit verklaart, tot zekere hoogte de neiging en vraag lid: „In welk soort van inrichting, zaak of ondernemiug oefent zij haar hoofdberoep uit?" had be antwoord met het woord „bestedelinge." EE1ST JUBILEUM. Den 18en Januari e.k., hoopt ds. R. E. Wierenga te Nieuwendam den dag te herdenken, waarop hij voor 25 jaar als predikant der Ned. ïïerv. gem. werd be vestigd. Achtereenvolgens stond ds. Wierenga te Lellens, Boyl, Oosterwierum, Hoogwoud, Zuid-Zijpe en Nieuwendam. DIEFSTAL. Dinsdagavond werd uit de tolgaarderswoning tus- schen Delfshaven en Schiedam een bedrag van 300 gestolen. Men schijnt hier met een complot te doen te hebben. Een oogenblik tevoren was een rijtuig zonder betalen door den tol gereden en was de tolgaarder het nage- loopen. Van dat oogenblik maakten anderen gebruik de wo ning binnen te dringen en zich van het geld meester te maken. OM ONDER DAK TE KOMEN. Op de Prins Hendrikkade te Amsterdam trachtte Dinsdagavond een man aan een juffrouw een hand- taschje te ontrukken. De toeleg mislukte, doordat het riempje van de tasch brak. De man zette het op een loopen, voorbijgangers vervolgden hem onder het ge roep van: „Houdt den dief!" en in de Warmoesstraat werd hij gegrepen en naar het politiebureau in die straat overgebracht. De aangehoudene bleek een zwer ver te zijn. Hij verklaarde te hebben willen stelen om onder dak te komen. ARM OUDJE! Ten huize van mejuffrouw de weduwe J. A„ aan den Oppert is ingebroken. Dit geschiedde met gebruik making van een valschen sleutel op een oogenblik dat de 80-jarige bewoonster niet thuis was. Uit een hand- taschje zijn gestolen twee spaarbankboekjes, waarop bedragen van 1200 en 900 staan ingeschreven. Voorts een 4 pet pandbrief groot 1000 der Z.-H. Hypotheekbank, een dergelijke pandbrief groot 500 en twee pandbrieven van de Bataafsche hypotheekbank elk groot 1 100. Verder een bedrag van ongeveer 110 aan geld. De spaarbankboekjes zijn uit de Schie alhier ge- vischt; van de rest is niets teruggevonden. BELHAMELS. Ie Hapert (N.B.) hebben een paar personen, ge naamd Schilders en Koks, geducht huisgehouden in het voornaamste café der plaats, gehouden door den heer C. Claassens. De geheele inventaris werd zoo goed als vernield. Een zekere Dirksen, die in het café op de komst der stoomtram wachtte, kreeg een gevaarlijken messteek van de belhamels. Weldra verscheen de rijkspolitie ten tooneele, die, de vernielers stevig geboeid naar de kazerne te Bladel overbracht, en de helden daar te vens tot nader orde, in verzekerde bewaring houdt. Door de marechaussee is onder Koudekerke aange houden zekere V., die verdacht werd de dader te zijn van de op 6 December te Middelburg plaats gehad heb bende mishandeling van een boerenjongen uit 's Heer- Arendskerke, die dagen lang bewusteloos bleef. V. heeft bekend de dader te zijn en in drift gehan deld te hebben. De toestand van den beklaagde is van dien aard, dat het onmogelijk is hem als getuige te hooren. INBREKERS GEPAKT. De politie heeft gisteravond aan de overzijde van het IJ te Amsterdam een goede vangst gedaan. Zij snapte n.l. een man en een vrouw, terwijl dezen bezig waren, een aantal gouden en zilveren voorwerpen te begraven. Deze voorwerpen bleken afkomstig te zijn van de brutale inbraak, welke in den nacht van Maandag op Dinsdag in den winkel van den antiquair S. Cohen, Spuistraat 181 is gepleegd. Vermoedelijk heeft men dus de hand gelegd op de inbrekers, die daar aan het werk zijn geweest. Zij werden naar het politie-bureau St. Pietershal geleid, om daar een verklaring te geven van hun verdachte handelingen. tot uitbreiding van het aantal raadscommissies. Maar zoolang de wet luidt zooals zij luidt verwacht ik hier' van geen heil, integendeel. Uitbreiding van het aantal raadscommissies zonder bestuursverantwoordelijkheid terwijl de wet de verantwoordelijkheid voor het dage lijksch beheer in zijn vollen omvang legt op de schou ders van het college van burgemeester en wethouders: zal naar mijn vaste overtuiging het bestuur slechts verder ontwrichten, waardoor de moeilijkheden wel kunnen vermeerderen maar niet verminderen. En de geschiedenis van den jongsten tijd wettigt de verwach ting niet dat het aantal raadscommissies reeds zijn maximum heeft bereikt. „Ook de taak van het college van burgemeester en wethouders is te omvangrijk geworden dan dat alle zaken naar eisch kunnen worden behandeld. Geen en kei lid van het college zal durven beweren, dat hij vol komen op de hoogte is Yan alles, waartoe hij geacht wordt zijn medewerking te verleenen. Een groot be zwaar acht ik onder die omstandigheden, vooral voor den burgemeester, die met de uitvoering der besluiten is belast en alle stukken van zijn handteekening heeft tc voorzien en die derhalve aansprakelijk wordt ge acht voor hetgeen gedaan, verkeerd gedaan of niet ge daan wordt, de collectieve verantwoordelijkheid, die de wet den leden van het dagelijksch bestuur oplegt. „Die collectieve verantwoordelijkheid is een logisch gevolg van het stelsel der wet, die collegiale behande ling van zaken onderstelt, Waar echter de uitbreiding der gemeentebemoeiingen hoe langer hoe meer ver deeling van werkzaamheden en zelfstandig optreden van de individueele leden van het dagelijksch bestuur beeft noodzakelijk gemaakt, en dus collegiale behande ling zich slechts tot een deel der zaken moet beperken, overschrijdt die collectieve verantwoordelijkheid verre de grenzen, waarbinnen zulk een verantwoordelijkheid kan worden gedragen. „De groote uitbreiding der gemeentebemoeiingen, welke het best geïllustreerd wordt door het feit, dat het aantal personen in vasten gemeentedienst in den tijd dat ik aan deze tafel zit, van nog geen vijf dui zend tot ruim twaalf duizend is gestegen, eischt drin gend een ander bestuursorganisatie. Alleen reeds de behandeling der zaken dit talrijk personeel betreffen de, waarbij dikwijls tot in de geringste détails moet worden afgedaald, eischt zooveel tijd dat dit niet zon der groote schade voor de gemeente aan de behande ling der zaken van algemeen belang en de ernstige be studeering van maatregelen ter voorziening in nieuwe behoeften, kan worden onttrokken. Een andere bestuursorganisatie kan echter niet worden verkregen zonder wijziging van de Gemeente wet en overtuigd van den tragen gang onzer wetge vende machine heb ik reeds in 1904 in een andere qualiteit en op een andere plaats het denkbeeld in overweging gegeven de voorbereidende stappen te doen om tot zulk een wijziging te geraken." Hij zeide voorts van Amsterdam geen afscheid te nemen, als gewoon burger zouden hem de belangen de zer stad ter harte blijven gaan. Daarna sloot de voorzitter de raadsvergadering, de laatste, die onder zijn leiding plaats had. INWISSELING PASMUNT. Dte Minister van Financiën brengt in de Staats-Cou- rant No. 10 ter algemeene kennis lo. als kantoren waar de Nederlandsche pasmunt, mits voor niet minder dan vijftig gulden voor de zil veren en tien gulden voor de nikkelen en bronzen, kan worden ingewisseld tegen rijksdaalders, guldens en halve guldens, zijn aangewezen: a. de Nederlandsche Bank te Amsterdam; b. de kantoren der betaalmeesters; c. de navolgende kantoren der directe belastingen en der directe belastingen, invoerrechten en accijn zen: in de provincie Noordholland: Beverwijk, Blokker, Bussum, Enkhuizen, Haarlem (directe belastingen), Haarlem (invoerrechten en ac cijnzen), Haarlem (buitengemeenten), Haarlemmer meer, den Helder, Hilversum, Medemblik, Muiden, Nieuwe Niedorp, Ouder-Amstel (residentie Water graafsmeer), Purmerend, Schagen, Weesp, Wormer- veer, IJmuiden, Zaandam. GROENTENHANDEL. In de maand December 1909 werd aan de afslag- markt te Broek op Langedijk nog aangevoerd 53.850 bloemkoolen, 898.300 roode kooien, 286.400 gele koo ien, 101.400 witte kooien, 1960 balen uien, 137 balen wortelen, 451 balen roode kool, 10 balen nep en 1400 koolrapen, terwijl in die maand werden verzonden van de groentenlaadplaats 341 wagonladingen. BURGEMEESTER VAN LEEUWEN aF. De gemeenteraad van Amsterdam vergaderde giste ren, voor de laatste maal onder presidium van mr. W. F. van Leeuwen. Nadat mededeeling was gedaan van een missive van den commissaris der Koningin, houdende officieele kennisgeving van het ontslag van mr. Van Leeuwen, sprak de heer Serrurier den burgemeester toe, die bij zonder den nadruk legde op diens ijver, zaakkennis en toewijding en uit naam van zijn medeleden zeide: Burgemeester an Leeuwen, de Raad van Amster dam brengt u zijn innigen dank voor alles wat gij voor deze stad hebt gedaan en hoopt, dat het u nog lang moge 'vergund zijn, met voldoening op dit tijdperk van uw leven terug te zien. Daarop nam de wethouder Delprat het woord, die betoogde dat Amsterdam tijdens het burgemeester schap van Van Leeuwen vooruitgegaan is en die den burgemeester schetste als een doortastend man van zaken, die op het juiste oogenblik juist wist te han delen, hem succes, gezondheid en levensgeluk toe- vvenschte en den wensch uitsprak, dat de oogenblikken, doorgebracht in burgemeesterskamers nog nu en dan een aangename herinnering bij hem mochten opwek ken. De burgemeester, dankend voor de gesproken woor den, stond eenige oogenblikken stil bij de redenen, die tot zijn ontslagaanvrage geleid hebben. Wij laten deze motiveering hier woordelijk volgen: „In de vergadering van 8 Mei 1907 deelde ik mede, dat ik mijn herbenoeming slechts had aanvaard, onder het uitdrukkelijk voorbehoud, dat ik mij niet voor zes jaar gebonden achtte. Ik voorzag dat de bestaande bestuursorganisatie aanleiding zou geven tot moeilijk heden en ongewenschte verhoudingen zou scheppen. Ik had de ervaring opgedaan dat het bestuur van de gemeente, hetwelk van 1851 dateert, geheel verouderd was en een behoorlijke behartiging van de gemeente zaken vaak ernstig belemmerde en dat de bestuursor ganisatie belangrijk gewijzigd zou moeten worden, wilde het bestuur opgewassen blijven voor de steeds omvangrijker wordende taak in verband met de uit breiding der gemeentebemoeiingen. „Dat een college van 45 personen, dat slechts perio- „IIET ROOMSCHE TOONEEL". Eindelijk heeft een reeds lang bestaand plan vasten vorm gekregen. Te Amsterdam is opgericht een ver- eeniging „Het Roomsche Tooneel", onder leiding van den heer L. van Domburg. Het is een klein gezel schap ontwikkelde dames en heeren, die zich ten doel stellen vooral in de provinciesteden het kwaad der ve le rondreizende tooneelgezelschappen van al heel slecht allooi met meer succes te bestrijden door het op voeren van goede tooneelstukken. I inancieel voordeel beoogt de vereeniging niet. Zij wil de plaatselijke R. K. vereenigingen in de gelegen heid stellen tegen betrekkelijk geringe onkosten too neel- en voordrachtavonden te geven, die op hooger peil staan dan die, welke plaatselijke dilettantenclubs met hare onvoldoende middèlen en oefening kunnen organiseeren. Het ontwerpen van decors, costuums enz. berust in de handen van enkele jeugdige kunste naars. Om niet het goede doel der R. K. Studenten tegen te werken, die thans in enkele plaatsen tooneeluitvoe- ringen gaan geven ten bate der „Vereeniging tot stichting van R, K. Herstellingsoorden voor longlij ders en zwakke kinderen", besloot „Het Roomsche Tooneel" eerst in het volgende seizoen met een tour nee door het land te beginnen. (Tijd.) VAN TEXEL. Als eene bijzonderheid kan gemeld worden,-dat bij den veehouder K. te Oosterend reeds jonge lammeren zijn geboren. Ook hebben een paar arbeiders op de landerijen bij de hofstede „Volharding" in den Eier- landschen polder reeds een leeuwerikeitje gevonden. UIT DE SCHOOL. De Ned. vertelt al# kigtos-iach: Ia een der hotgste klsss»n van een onzer Ckriat geholen is de onderwijzer bezig met een repetitie Tan de jaartallen der V&derUndsehe Gsfcbiedenis. „1296", vrscgt hg san een jongen. „Floris V door de edelen vermoord." „Ho»l goed. Uit welk Huis was dis graaf?" „Uit het Bourgondische." „D*t weet je wel beter." - „O ja, meester, uit het Osalenrgkschs." Meester, ontstemd, dat ée jongen soo zit te knoeien, ziet ean anderen leerling sakter zyn hand pogingen doen een geweldige lachbui in te houden. „Jan, waarom lach jij?" klinkt het streng uit msester's mond. Meest? r, Adriaan zegt tegen onsUit het Wa renhuis!" Tableau, VROEG LENTE? Op het land, behoorende bij de boerenhofstede Vol harding, in den polder Eierland op Texel, is een leeuwerik-eitje gevonden. Eén der onderwijzers aan de le Openbare school te '«-Gravendeel toonde gistermorgen den leerlingen een koolwitje, door hem gevangen in een loods van een stoom-grutterg. PSEUBO-DOUANËN. De mg n werker S., te Egg-dshoven, ging een der hatsta avonden om lD/2 uur over de Duitscho grens Op eens werd hg staande gehouden door twee personen, die zeiden douanen te wezsn. Een van het tweetal visiteerde S„ doch op hetzelfde oogenblik had de andere zijn horloge met ketting te pakken. Hierna kozen beide vermeende douanen het hazenpad naar Duitsehland. De s»m, welke noodig is voer den bouw van het Nieuwe Koloniehuis van het Centraal Genootschap ▼oor Kinder- taeantie-kolonies, komt langzamerhand bijeen. Volgens het sorreapondentie-blasdja is er thans fegeen f 48758.55. COLLECTE. D-< collecte, welke giateren gehouden Isrtëltetiich armbestuur, heeft opgebracht f 212 49. is door hat de som van GESLAAGD. De heer P. Bakker alhier deed met goed gevolg examen in de Engehche Handelscorrespondentie afga- nomen door de Federatie der Handels- en Kantoor bedienden. LEGER DES HEILS. Hedenmiddag vertrokken de kapiteins Stelwsrck, die door hun Vrienden uitgeleide werden gedaan. Vanavond zal de nieuwe kapitein zijn intrede doen. Generaal Booth, die binnenkort in ons land komt, zal te Rotterdam den 12en en 18en Februaai, te Am sterdam den 20en Februari aamenkomsten van het Leger leiden en behalvo Groningen, Assen, Arnhem, Ngmegen, Utrecht, den Haag en Apeldoorn, waar- srhgnlijk ook Alkmaar bezoeken. Harmonie. Alkmaar, Vlugheid," 96 uur in AGENDA. DONDERDAG: Danscurshs-Groen, 8 uur, „Harmonie." Nieuw Leven, 8 uur, repetitie, Unie. Timmerliedenbond, vergadering, tuinzaal Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, afd. vergadering, 8 uur, Central. VRIJDAG: Mannenzangvereeniging „Orpheus," repetitie, 8 uur, Central. Aikm. Schaakclub, 8 uur, café Lievendag. Tooneelver. „Voorwaarts," rep., 8 uur, VerL Landatr. Aikm. Strijkorkest- rep. 8x/a uur. Gymnast iek-vereeniging „Kracht en Dames van 7'/«8]/4 uur. Heeren van 86- het „Gulden Vlies," Koorstraat. Mannenzangver. „Orpheus," repetitie, 8 uur, Har monie. Geheel-Onthouders tooneel vereeniging, 8 uur, Dili- gentia. Bad- en Zwem-inrichting, vergad., 4 uur, v. Tellin gen. ZATERDAG Gymnastiek-vereen; ging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 3de afdeeling van 3/24'/> uur- Meisjes 1ste fd. van 67 uur, in bet „Gulden "Vlies, Koorstraat Gymn.-ver. „De Halter," rsp.-afd. 8--9 uur, leden- fa.d 910 uur, 't Gulden Vlies. Maunenkoor „Excelsior", repetitie Zaterdag 81/4 uur Diligentia. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. ZATERDAG De Halter, openb. uitv., 8 uur, Harmonie. ZONDAG: Vrije tooneel, openb. uitv., 8 uur, Harmonie. Afd. Alkmaar v. d. Ned. Ver. tot af schaf f. v. alcoh. dranken, openb. uitv., 8 uur, Diligentia. UIT NOORDSCHARWOUDE. Gisteravond omstreeks 6 uur brak alhier brand uit in den pekboet van Buisland die zich daarin bevindende tot deu grond toe Oorzaak onbekend. UIT CALL ANTSOOG. Op da voordracht voor Hoofd éer Schooi deor B. en W. g plaatst ds heeren: H. een felle met het afbrande. alhier zijn Brands te J. Langhorst te HeiderP. Franx Uitkuizermeede te Krommenie, UIT SCHAGEN. Beroepen fcg de Ned. Hervormde Kerk te Zwaag- westeinds (toes.) de beer L Ta. Wieten, c*nd. en hulp prediker vlhier. UIT WARMENHUIZEN. Woensdagavond oro*t:r,eks 8 uur wearklonk de nood kreet brand! brand Het huis bewoond door en eigen dom v*n den heer G. Vlagt, stond in lichte laais, en brandde met den inboedel tot den grond toe f. Het vee werd gered. Al' -s was verzekerd, doch naar men zegt zser I«»g. Oorzaak onbeksnd. Dankzij het kalme weer en het flink optreden van den brandweer, bleef de brand tot een pereesl beperkt. Selskip Friso, Luttik Oudorp. openb. uitv., 8 uur, café Wagenaar IT -tl Uit België wordt gemeld, dat de Koning en de Koningin, ter gelegenheid van hunne troonsbestijging, eene som van 25.000 frank geschonken hebben aan den Belgisehen Nationalen Bond tot Bescherming van Kinderen en 5000 frank aan de armen van Brussel. Het aantal personen die voordeel zullen trekken uit de strafvermindering, ter gelegenheid der troonsbe stijging, wordt op 2500 geschat. Van de 4500 veroor deelden, die in de Belgische gevangenissen opgesloten zijn, zullen er 1200 kwijtschelding krijgen. De totale bevolking der gevangenissen zal daardoor met omtrent een vierde verminderd worden. Zooals men weet, was door het overlijden van Ko ning Leopold II gansch het dienstpersoneel van het koninklijk huis ontslagen. Koning Albert beeft nu eenigen der gewezen dienstboden van zijn oom terug aanvaard, doch alleen de Belgen. Het Duitsch en En- gelsch personeel, dat Koning Leopold II in zijn dienst bad, blijft afgedankt: bet dienstpersoneel van bet buis des Konings bestaat nu bijna geheel uit Belgen. De gouvernante der kinderen zou o. a. een Engelsche juf fer zijn. Als een bewijs dat de nieuwe burgemeester van Brussel zal aanhouden aan de beide landstalen gelijke rechten te verleenen, kan de Vlaamsche Gazet reeds bet volgende meedeelen, dat zij van een der belang hebbenden had gehoord: „Deze week boden zich niet minder dan 71 kandida ten aan voor eenige openstaande plaatsen van politie agent. Burgemeester Max beeft een voor een die can- didaten zeer lang in bet Vlaamsch ondervraagd en al de aanvragers, die niet behoorlijk de twee talen ken den, werden onverbiddelijk door hem van de hand ge wezen." In Saksen, waar men nog niets aan de werk- loozen-verzekering heeft gedaan, is van sociaal-demo- cratische zijde een roorstel-bij den Landdag' ingeko men, strekkende, de regeering uit te noodigen de ge meenten bet instellen van een werkloozenfonds voor te schrijven (waarin o.a. de opbrengst Van de belas ting' op publieke vermakelijkheden zou moeten worden gestort), voorts, om 200.000 mark uit te trekken voor 1910 en 1911 tot vergoeding van 50 procent van bet geen de gemeenten hebben bijbetaald, eindelijk, om noodzakelijke werken zoo spoedig' mogelijk uit te voe ren en een deputatie van regeeringsvertegenwoordi- gers en van leden der beide Kamers naar het interna tionale congres ter bestrijding der werkloosheid te zenden, dat in September .van dit jaar te Parijs wordt gehouden. Uit P ortugal komt thans bet bericht, dat er geen sprake van een aanslag is. Het heette, dat in September een groote patronen-diefstal had plaats gehad en dat door het vermoorden van een der dieven, de politie een anarchistischen aanslag had ontdekt en reeds verschillende personen in hechtenis had geno men. Nader wordt gemeld, dat er wel vier van de vijf dieven gearresteerd zijn en dat ze bij republikein- sche vereenigingen zijn aangesloten. Uit Somalila n d komt het bericht dat 30 ver kenners van den Mullah een vredelievendgezinden stam aangevallen, 20 mannen en vrouwen en kinderen gedood en 500 kameelen gevangengenomen hebben. Nu men in Engeland gauw zal gaan kiezen, laten wij hier een paar bijzonderheden volgen over de wijze waarop dit geschiedt. Indien er twee of meer candidaten gesteld zijn, wordt er op den daarvoor aangewezen dag van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds gestemd. De stem ming is geheim. De genummerde stembiljetten geven de namen der candidaten in alfabetische volgorde en zijn als een blocnote bijeen gehouden. De secretaris van het bureau zet op de achterzij van het biljet het nummer van den kiezer en stempelt het biljet en den „stok" van het blocnote. De kiezer geeft op het biljet zijn candidaat aan door een lig gend kruis. Elk ander teeken maakt het biljet ongel dig. Na den voorzitter de achterzij van het biljet ge toond te hebben precies dus als bij ons werpt hij het zelf in de bus. Vuil geworden of verscheurde biljetten worden ver vangen, nadat de het eerst-gegevenen verbrand zijn. De voorzitter mag voor blinden en menscben die niet kunnen schrijven, bet stembiljet invullen, ook voor Joodsche kiezers op Zaterdag. Het openen der stembus geschiedt niet in bet open baar. Als eenige vreemde personen worden de agenten der candidaten daarbij toegelaten. De returning offi cer, de officieele leider der verkiezing maakt onmicb dellijk bet resultaat bekend en stuurt alle paperassen, ook de ongeldige biljetten en de biljetten welke ande re personen voor de candidaten hebben ingevuld, naar de kroonkanselarij te Londen, waar ze een jaar be waard blijven. Ongeldigheidskwesties worden door een openbare rechtbank uitgemaakt. De verkiezing geschiedt voor den tijd van zeven jaar. De sommen, die een candidaat ten bate van zijn verkiezing mag uitgeven zijn bij wet van 1883 be paald. In Engeland en Schotland bijv. bedraagt het maximum bij een aantal kiezers van 2000 voor een stad of een vlek 4200 gulden voor een graafschap 7800. Zijn er meer dan 2000 kiezers, dan zijn deze be dragen 4560 en 8400 gulden, voor elke 1000 kiezers meer 360 en 720 gulden meer. In Ierland zijn deze bedragen eenigszins anders. Hieruit moeten alle verkiezingskosten bestreden worden, ook de stembiljetten, de zegels, de stempels, de toelagen enz., zoodat er niet zoo heel veel blijft. Over den uitslag der verkiezingen zegt de Mail Beter dan 1906Dat ia de berekening in de beat ingelichte kringen. Het ia een berekening, uitgaande ▼an de nauwkeurigste en uitvoerigate gegevens die er te krijgen sgn. Dat de komende liberale overwin ning flink zou wezen, is nooit in twgfel geweest, maar men nam aan, dat ket hoogwater-peil van 1906 onbe- reikba&r was. Maar de berichte^ uit de districten worden aldoor hoopvoller. Da Igat van zetels, die ver loren kunnen gaan, krimpt ïd, de lgat van zetels die gewonnen zullen worden dijt uit. De sshaduw der ne derlaag ligt over al wat de vijand doet. Elk nieuw verzinsel wordt weggelachen. Blatehford's vuurpgl is uitgedoofd. Mulliner is door da Times en door de Daily News in den hoek gezet. En dan heeft de Toiy- P8r!Ü gsen stem. Behalve Balfour heeft ze niemand, dien het land ernstig opneemt, en Balfour's tosspraken zijn sw&k. Over tarieffeervorming blgft hg steeds in algemeenheden praten. Met te zeggen, dat hg over den uitsUg der verkiezing geen voorspelling zou wa gen, maar zeker was, dat de liberale) meerderheid geen 830 stemmen zou bedragtn, heeft hg feitelgk de nederlaag al erkend. Geen wonder, dat de gele pers en de verkiezingsagenten der unionisten wanhopig zijn. Matr, besluit ds Daily News, Londen is voor do liberalen gevaarlijk. Daar dient nog hard gewerkt te worden. Maar ziekier wat de Daily Express, een van de g#Ie pers, zegt „Op wsg naar de overwinning. Be moedigend nieuwi van de verkiezingsagenten. Groots vooruitzichten veor ds unionisten." Dit als op schrift, en danEr is alle kgk op, dat de verkiezing Zaterdag zal openen met een reeks sckitterende uni«- nistirche overwinningen. Vooral in Londen is het voor uitzicht bemoedigend. Alle bevoegde beoerdeelaars zgn van oordeel, dat Londen tot zijn oude unionistischs liefde zal weetkeeivn, Mst vortaouwsn mag men ver- wasktsn, dat ook Manchestor zich weer van de libe ralen za! afkoeren. Oemenstie Mededeellngein. DE JUWEELEN VAN DEN SULTAN. De diamanten van Abd el Azis, den gewezen Sultan van Marokko, die sinds geruimen tijd' in de Bank van Leening te Parijs hebben gestaan, zijn Maandag ein delijk gelost. De juweelen lagen uitgespreid over een groote ta fel, bedekt met een groen tafelkleed, waarboven een groot aantal electrische lampjes aangebracht waren. De-president van de Bank en de magazijnmeester na men uit handen van Mokri, de Marokkaansche afge zant, een som van anderhalf millioen francs in ont vangst en stelden hem toen met een zekere plechtig heid de kostbaarheden ter band. ESPERANTO. De bekende Dresdensche firma in fotografieartike len beeft een kathologus van vijftig bladzijden, geheel in het Esperanto gesteld, de wereld ingezonden. DE KOMEET VAN HALLEY. In Stockholm heeft men zich ongerust gemaakt over de mededeeling, dat in den staart van de komeet blauwzuur zit, te meer, omdat een blad geschreven had, dat een vergiftiging van de atmosfeer bij de botsing met de aarde op 18 Mei niet zou kunnen uit blijven. Professor Svante Arrhenius heeft de menscben ge rustgesteld, gezegd dat komeeten in den regel blauw zuur bevatten, maar in zoo geringe hoeveelheid, dat voor gevaar van vergiftiging der atmosfeer niet ge vreesd behoefde te worden. De staart van de komeet over- Daily

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2