HOEST e« VERKOUDHEID de Nederlanden nu 1845 Long Hersteller. - Mahoniehouten Linnenkast - Mahoniehouten Penantkastje. iviivu-BUKEAU AD VERTEN Tl EN. Directeuren Mr. N. F. WILKENS en Dr. D. BOS. D. A. WISSELINK, in Effecten, Alkmaar. Aiieeiivet»k©op voor ALKMAAR en OMSTREKEN bij Prijs per flesch (dagelijks verscli bezorgd) 24 cent. R. DE GROOT Mzn. fe VEENDAM. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN, MM BRAND - - INBRAAK VERZEKERING I Het meest moderne, best bekende en succesvolste geneesmiddel ter Wereld tegen Monsters worden gratis en franco toegezonden door den Heer HUISMAN, Javastraat 8082, Amsterdam. Laatste Berichten. DE NIEUWE BURGEMEESTER YAN AMSTERDAM. Telegrafisch Weerbericht. TE KOOP een mooie groote EN Kom JA! C KAA1J, Sigarenfabriek „de Concurrent" - iCooÜsit: 7, Alkmaar. Teïsï. 270 - MeuweslootB 96, nabij *t Postkantoor Onderstaande Femelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaar, van BAKKER HOVERS. 1.25 per week. Geplaatst Maatschappelijk kapitaal f 2.500.000.—. OPGERICHT in 1890, Hypotheken 30 September 1909 f 22.080.296.10. Pandbrieven 30 1909 i 21.396.600' Het door vele doktoren voorgeschreven middel voor versterking van maag en ingewanden, het beste voedingsmiddel ter regeling der spijsver tering, hoogste voedingswaarde. Laat 139 en !4Ö en in de Hygiënische Zuivelinrichting Lsngestraat 29 alhier. BELEEFD AANBEVELEND. zou dan ook wel niet zooveel schade opleveren als de reuzenstaking. EEN LIEF VROUWTJE. Een leeraar te Berlijn is Dinsdagmiddag tijdens de les in hechtenis genomen wegens het zich onttrekken aan den dienstplicht. De man was als 8-jarige jongen door zijn familie meegenomen naar Amerika, had let terkunde gestudeerd, was in 1897 naar Duitschland gegaan, werd uitgezet omdat hij niet aan zijn dienst plicht had voldaan, keerde naar Amerika terug, nam daar een anderen naam aan, bezocht in 1898 nogmaals Duitschland, en bleef daar tot Dinsdag ongestoord wonen, had het druk met het geven van lessen, ver diende veel geld en gedroeg zich voortreffelijk. Hij trouwde, nadat hij zijn bruid zijn levensloop eerlijk had medegedeeld. Spoedig na het huwelijk bleek het paar den vrede thuis niet te kunnen bewaren. Dinsdag is de vrouw weggegaan en heeft, vermoedelijk op aan stoken van' een derde, bij de politie een aanklacht we gens bovengenoemd feit tegen haar man ingediend Twaalf uur werd hij in hechtenis genomen, doch de politie verklaarde na onderzoek, dat hij geen strafbaar feit had gepleegd. EEN VROUWELIJKE ARTS MOORDENARES? In Krakau, Oostenrijk, is het proces begonnen tegen een vrouwelijke arts, die een drukke praktijk had en beschuldigd wordt een advocaat, die haar in een pro ces verdedigd had en op wie zij verliefd is geworden, te hebben doodgeschoten uit jaloerschheid. De be klaagde beweert, dat de advocaat zelfmoord gepleegd heeft. DE TERUGGEVONDEN MILLIONNAIRS DOCHTER. De 17-jarige Robert a Janon, uit Philadelphia, die er met een 50-jarigen kelner van door was, is terug gevonden. Het paar vertoefde in een vierde rangs ho tel te Chicago. Het geld was op en hare kostbaarhe den waren reeds verpand. Het meisje verklaarde, dat sinds den dood harer moeder niemand zich ooit om haar bekommerde. De eenige, die zich met haar be moeide was de kelner. Ze waren naar Halifax ge vlucht en willen zich naar Engeland inschepen, maar men moest van dit plan afzien, omdat de kapitein weigerde het schoothondje aan boord te nemen! Hun verhouding was geweest als die van een vader en een dochter. Zij wilde wel weer naar haar grootvader te rugkeeren, maar dan moest die zorgen dat de kelner niet gerechtelijk vervolgd werd en dat diens vrouw vergevingsgezind zou zijn. De laatste heeft intusschen al een eisch tot schadeloosstelling voor een bedrag van 50.000 dollars ingesteld! De politie beweert dat de kelner, Frederik Cohen g-eheeten, het meisje heeft wijs gemaakt, dat hij een graaf was en slechts de rol van kelner speelde, om zich voor zijn vijanden te verbergen. Een nieuw bericht zegt, dat de 27-jarige dochter van een millionnair te Nieuw-York er van door is met een 21-j'arigen chauffeur. EEN RUSSISCHE SPION. Op het station te Lemberg (Galicië) is een net ge kleed 34-jarig heer gearresteerd, die een Russisch spi on was. Er werd een brief op hem gevonden met al lerlei inlichtingen o. a. over de stemming van de Polen bij het uitbreken van een Oostenrijksch-Servischen oorlog. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANBSOH LANDBOUW CR EDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Kt» ra van St aatsl eenin gen NEDERLAND. Ned Werkel. Schuld pCt. 2 BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 fi 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 4 Finane. en Industr. ondernemingen Nationale Hypotheek BaDk pCt. 4 Noordhollandseh Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aard. div. Barge en M 'orman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatsehappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Oy. Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt 4 Peru Comm. aand.div. Preferent CI Spoor wegleenin gen. Holl. IJ. Sp.-Mij. f> Mij. tot expl. van Staatsspoorw Deli spoorweg AMERIKA Atcb. Top. Cert. v. Convert Bd pCt 4 Denv. en R Gr. Cert Aand. div. Erie Comm. Kansas City South Com. i« rr Pref- >1 Mis K Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v Southern Railway Southern Pacific" Union Pacific cert. v. Wabash Comm Rock I«land Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4" Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-ered. RELGIE. Antwerpen IS87 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK, Staatsleeuiug I860 BUSLAND 1864 12 Jan. 13 Jan. 3 3 2 4 5 5 77 981/. 104% 495/. 91 95»/, 88% 81 S7% 87% 93% 101% 98 188V, 130V. 179 154% 691 598 182 2,4 71V. 97 600 457 38% 252 V» 76 4 0 443 1961/8 167 1441/, 188 92) 123V. 87% 87 V.* On/ie 148 7 A 23^ 101% 10V. 88y. 85 88% 216% Ï20»/, 119 v. 49% 3% 43 '1% 48% '8/. 97 32% 134 s 202 23u/m 4, ISO 881/. 10;% 1041% 97% 148% 174 77 104% 49»/. 95% 88% 89 97V. 87»/. 91% 188 130 179 151 71% 96 454 39 75 3tl 422 441 196»/. 166% 144% 187*/. 924 .24 867/g 86 69%* 23 70'/* 107/g 38»/. 120 1187/, 47% 34»/. '■1% "07/, 47»/» 48 97% 31*/» 133 197* 22'/» 43% 129% 104% Ex-dividend. Koers van het geld. Prolongatie 21/. pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on- veianderd. Tabakken zonder affaire. Oliewaarden op dezelfde prijzen. Culturen stil. Mijnen iets beter. Amerika opende flauw, het verloop was levendig en het slot zwak. HOFLEVERANCIER. L DEN HAAC (vroeger Zutphen) Directie HENNY. I KAPITAALf 4.000.000 00 I RESERVEFONDS ruim 1.374.000.00 I Onmisbaar voor Sprekers, Zangers en alle, die aan Zwakheid der keel lijden. WAARSCHUWING: Eisch beslist „Owbrldze' en neem geen andere. Herig de bette, goedkoopste en veiligste weg ter genezing, Vervaardigd door xtrs*. W" T- OWBRIDGE, Ltd., Fabrifc.nten, The Laboratory, HULL. Gevestigd 18 74. Vcrkrilgbaar tegen 67X cents bi) alle Apothekers en Drogisten of bij den Agent W. P HÜISMAK, lavastraat 82, SS 4Amsterdam. NIE- OWBRIDGE's LONGHERSTELLER i« o. a. verkrijgbaar ta Alkmaar bp ROP SLOTHOUBER, Langstraat; te IJ m ui d en bijH. SANT, Wiliemsplein, H. SUK, Bbamttraat te Valaereord bij: H. SUK, in drogerjjen. ARNHEM, 13 Jan. De Arn. Ct. verneemt dat hier niets bekend is van besprekingen met onzen burge meester over zijn benoeming te Amsterdam, welke, naar gisteravond de Telegraaf op grond van inlich tingen uit de béste bron zeide te kunnen mededeelen zouden zijn gevoerd en zoo ver zouden zijn gevorderd, dat een beslissing spoedig tegemoet gezien kon wor den. MARKTBERICHTEN. BR. OP LANGEND. 12 Jan. Bteeruk. 2a a, a et. rauzen id. f 1.— a 2.50, rsode f 2 a 4.—, gele f 2.50 a f 5.—, witte f 0.— a 0.—, uien f 1.40 1 80. 0 wagon wittekool h 10.000 K G. f —0. N00RD8CHARW0UDE, 12 J»n, Rvodakool le Hoort f 4.25 a 4.50, 2« soort f 3 50 6,kleinere f 1.10 a 2 70, gele le soort f 4.75 a 5.252a soort f4 a 4.50, kleinere f 1 25 a 2,60, witte le «oort f 4.a 4 25, 2e soort f 3.3.76, kleinere f 0. - a 0. Uien f 1.40 a 1.50. SCHAGEN, 13 Jan. Aangevoerd 5 paarden f 80 a 180, 0 stieren en ossen f —0 af —0, 4 stieren f 110 a 160, duiven f 0 a 0, 8 gelde- koeien f 110 a 160, 60 vette id. f 160 a 320, 7 kalfkoeien f 140 a 210, 0 vaarzen f a f 0, 25 nuchtere kalveren f 7 a 21, rammen f a magere schapen f a—3D vette id. f a 20 28,410 overh. f 1 19,50,lammeren f 0 bokken en geiten f 0 a ,5 magere var kens f 16 a 30 vette id. per Kg. 46 a 53 ct., 50 biggen f 8 a 13,200 konijnen f 0.50 a 1.61, 300 kippen f 0.50 a 1.75, 0 zwanen550 Kg. boter f 1 20 a 1.40, 3000 kipeieren f 4.a 5.0 Eenden dit® f 0, reulens f a 60 oenden 75 a 125 st., gras- kalveren f a HOORN, 13 Jan. Kleine kaas f 30.50commissie f31,60, middelbare f Fabrieksbaas f32, Aangevoerd 55 stapels, wegende 19097 K.G. Handel matig. naar waarnemingen verricht in den morgen van 13 Januari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meterologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 771.9 te Horta. De laagste stand van den barometer 738.6 te Hapa- randa. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 14 Januari.). Eerst matige, later toenemende, westelijke wind, ge deeltelijk bewolkt, weinig of geen neerslag. Zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar op 13 Januari: 1.7 ml. BURGERLIJKE STAND. Alkmaar. Geboren: 13 Jan. Catharina Maria Cornelia Johanna, d. v. Johannes Cornelis Maria Mul en Maria Anna Alberta Keet. 12 Jan. Erancisca Xaveria Liboria, d. v. Zacharias Jacobus Hazebroek en Ellonora Josephina Hermina de Ilosson. Na een langdurig en geduldig lijden overleed heden tot onze diepe droefheid, onze beminde Echtgenoot en Pleegvader FREDERIK HOEK, in den ouderdom van 68 jaren A. HOEKGeb Jonker. H. SIEZEN—Geb. Jonker. Oteileek. 12 Ji-nu*ri 1910. Brieven letter Z 137, Bureau van dit Blad. Of Kaa 's tabak en sigaren Jekker xgn? Of Kasij's tab»k en airarsn goedkoop sjjn? Of Kaaij's sigaren mooi van model xjjn? Of Kaaij's tabak fijn van geur it? Of K&ajj's sigaren moot wit branden? Op al deze vragen g«ef ik g«en antweord. Maar vrssg beleefd san alle Heeren rookefs, mgu fabrikaten eens probeer en. En U zult op ai dsse vragen sis in koor roop^n TE KOOP: Een prachtig nieuw gebouwd HEERENHUIS op een der mooiste standen van Alkmaar. Koopprijs 9000. Een HEERENHUIS, riant gebouw, met moeien tuin, staande aan den Bergerweg, bewoond geweest door den WelEd. Heer Leopold. Koopprijs billijk. Een flink ingericht WINKELHUIS, staande op een der drukste standen van Alkmaar. UIT DE HAND TE KOOP: Op een prachtig gelegen punt een BURGERWOON- III IS, verhuurd tegen 3.10 per week en een WO NING met PAKHUIS of WERKPLAATS. Koopsom billijk. Een ruim PAKHUIS met WONING bij de Markt, groot 130 cA. Aanvaarding bij overeenkomst. Voor en achter uitgang gevende. TE HUUR Een BURGERWOONHUIS, staande Stationstraat, huurprijs 3.per week. Een BURGERWOONHUIS, staande Stuartstraat. Huurprijs 2.25 per week. Ecu BURGERWOONHUIS, staande Nieuwpoorts- laan. Huurprijs f 2.25 per week. Een BURGERWOONHUIS, staande Nieuwpoorts- laan. Huurprijs 2.50 per week. Een PERCEEL met VERLOF, staande Tienenwgl. Huurprijs 3.50 per week. Een BURGERWOONHUIS, staande Raaksje, huurprijs f 1.50 per week. Een riant WINKELHUIS, geheel naar de eischen des lijds ingericht, geschikt voor alle affaires, staande Zaadmarkt. Aanvaarding direct. Een riant BOVENHUIS, staande Stationstraat. Huurprijs 2.90 per week. Eeu WOONHUIS, Liefdelaan. Huurprijs 1.45 per week. Een WOONHUIS, staande Akerslaan. Huurprijs Eon net BURGERWOONHUIS, staande Station straat. Huurprijs 3.per week. Een groot WINKELHUIS, staande Breedstraat. Huurprijs 6.00 per week. Een BOVENWONING, staande Doelenstraat. Huurprijs 2.per week. Een WOONHUIS, staande Raaksje. Huurprijs 1.50 per week. Een riant BOVENHUIS, staande Langestr., voor zien van diverse kamers, gas- en waterleiding. Huur prijs 350 per jaar. Aanvaarding 1 Februari. Twee BURGERWOONHUIZEN in de Vanderwou- destraat. Voorzien van gas- en waterleiding. Huur prijs 2.50 per week. Aanvaarding direct. Direct te aanvaarden een flink WINKELHUIS met nog zeer veel ruimte, alsmede een vrije steeg naar buiten, plaats, tuintje en een bergplaats., staande Ko ningstraat B no. 8. Huur 4.25 per week. Tevens uit de hand te koop. Een HEERENHUTS op een prachtig punt in de Langestraat waarvan de eigenaar bereid is tot WIN KELHUIS te verbouwen. Een WOONHUIS, le Tuindwarsstraat. Aanvaar ding direct. Huur 2.70. Een BURGERWOONHUIS, staande Forestustr. Huurprijs 2.60 per week. Een WOONHUIS, staande Ndeuwstraat. Huurprijs 1.65 per week. ZUID- en JKOORD-SCHERMER. (N>v. u LVc.) Geboren: Gevrtruid» Cornel-s, d. v*n E'«rt Cornelia Decter en G«ertje Mieria. Overleden: Corn<li«, van Jan Pel en Newltje Krom, 4 j. Pi&ter Boot, eehtgen. van AyJje Mole naar, 67 jaar. Voor de vele blgSen van deelneming, ontvangen bjj het overlijden van euie geliefds Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, betuigen wijj onzen innigsn dank. H. VAN DER HEIJ G. VAN DER HEIJ-de Vries. en Kleinkinderen. Alkmavr, 12 Januari 1910. D VOORZITTER van het ISRAËLIETISCH ARM BESTUUR geeft onder dankbetuiging aan alten, die daartos hebben bijgedragen lang» deze te kennen, dat de op Woensdag jl. gehouden collecte heeft opgebracht de «om van f 212.49. De voorzitter voornoemd, A. PRINS Az. Gestort kapitaal f 572.000.—. RESERVE f 388 539.11. Nederlandsche Hypotheekbank Prijs -n uitgifte der 4 pet. Pandbrieven 100 0/0. Hypotheekrente van*f 4l/4 0/0. Inlichtingen t« brkomsn bjj

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3