Vergeet Zaterdags „De Landbouw" niet!!! - veevoederwerktuigen - DE RENTE-CASSA. G. van Nieuwkuyk Bouwterrein Tjii Herms. Co sster «Sc Zoon, m&w Stoombooldienst „Alkmaar-Packel' iro ffiv\ m eü; A. J. p;s kerstpudding. Golden Thee Golden Kolde Golden Cacao Door inlevering der bonnen en ledige zak jes bevoordeelt men zicli z o n der eenige moeite. Ilel jarenlange suc- ceswaarborgl de goede kwaliteit dezer arti kelen. NV. P. J. Laurman, Notaris te Schoorldam, den haau— dageljksche verzending. dat is uw nadeel Op iedere 50 cent en hooger, die men daar besteedt, ontvangt men iederen Zaterdag een cadeau. En de KAASSOORTEN liggen bjj groote partijen voor de glazen. Zie de étalageConcurrentie is onmogelijk 1 bus Cacfo, 1 flesch Haring, 1 flesch Rolmops, 1 ons Koerookvïeesch, 1 flesch Mosselen, 1 fiesch Uitjes of 1 flesch Augurken. Is U onafhankelijk, bevoordeelt dan llw huisgezin, want er bestaat geen goedkooper en beter adres dan DE DIHFCTIE Zaadmarkt 79, Alkmaar. Eckert-, Mayfarths-, Sacks- en Melotte-Ploegei Ballast- en Braanschoppen, Mest- en Slechtvorken, Emmers, Rarns, enz. Waterdichte Sneeuwbottines, ook Water-, Kool- en Modderlaarzen, o— koopt men o o Houttil, Al k m a a r. o HEERENHUIZEN, aan den Westerweg, Nassauiaan en Egmonderstraat. Nationale Credietbank, Wilt U bij (ie levering van verzekerd zijn van goede kwaliteit papier en degelijk bindwerk bestelt uwe boeken dan bij de N.V. BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ ALGEMEENE BOEKHANDEL - ALKMAAR. Haar aan de zaak een eigen binderij is verbonden, is zij in staat boeken met bijzondere liniatuur en model in korten tgd te leveren. nIi i Sneidienst Soedere .i.vervoer. vv ;k mA TJ, f ¥raag uw m 80 OEiT. f 260Ö«— als 2e hypotheek, NIEUW! NIEUW! Eeae feesttractatie. Voorloopig Bericht! v.h. Gagliostro-Theater, komt in „de Harmonie". 99 99 99 99 - "\7VX3T C3r 13X73531ST HBÜBN Ciï 33E3AIJ pp» Als '„De Landbouw" niet in de courant staat, gaat bet evengoed door Zaterdags, beslist wordt daar een cadeau gegeven 99 O als Wortel- en Stroosnijders, en Lijnkoek- en Gra&nbrekeir- Melkontroomers, Centrifuge voor Melkonderzoek, Thermometers. Alles woedt op proef geleverd. Vaste, doch lage prijzen, in ket groote S C H O E N E N-M4GAZIJN tegen uiterst billijke prijzen bjj GELDBELEGGING. Tc bevragen bij A. G, DEN BOESTERD Toussaintstmat Q. gevestigd te ARNHEM, Koningstraat No. 1 ver strekt Bedrijfskapitalen en Voorschotten vanaf t 500.tot elk bedrag. Eenige perceelen bij uitstek vruchtbaar WEI LAND in de gemeente Schoort, alsdrie per ceelen in den Hargerpolder, genaamd „de Bob- belweid", groot 3 heet. 64 aren 30 centiaren; twee perceelen in den Grootdammerpolder, ge naamd „de Broekweid", groot 2 heet. 47 aren 60 centiaren en twee perceelen aan de Breelaan en in den Groeterpolder, genaamd „de IJzeren- berg" en „de Krulstaart", groot respectievelijk 1 heet. 70 aren 30 centiaren en 1 heet. 76 aren 80 centiaren. I De Gouden Bril. M. KATER, Mient 17. m Naar de Zaan en Amsterdam 4 mi al per dag 8,10, 2.30, 6 uur. NAAR HAARLEM- LEIDEN— Goederen in doorvracht door geheel Nederland en naar het buitenland. toen men de Anthraeiet alleen uit het buitenland kon bekomen W\\\ „Man man I hou op, je maakt me. arm de brandstof is zóó vreeselijk duur." g nu 4e DOMAN1ALE MIJNEN ons zulke uitmuntende Anthraeiet opleveren: „Manlief! 1! wilt asjeblieft een schepje bij doen? We hebben nu onze Anthraeiet van 'den Brandstoffenhandel van D. BLAAUW. Deze geeft voor^weinig geld de beste soort en de ruimste maat Anthraeiet Eierbriquetten Cokes, machinaal geklopt grot paarl Houtskolen Alles franco huls, wagen of schip. BE1EEFD AA>BEVELEND, Dn i$LAAUW« BaanKracht N-s. 15—18. ALKMAAR. Telefoon 178. Bestelhuii bij J B. H. BURGERS, Magdalenenstraat van t 1,25 tot t 2.00 per H.L. 1.00 en 1.20 0 65 0.60 0.55 1,40 j Afgehaald 5Bct. per H.L. lager. g- „de Bowte Koe", Lang straat, Telef. 174 WARM of KOUD te eten. - IN ALLE GOEDE WINKELS VOORRADIG. - 10 CENT. - CHEVALIER v. K1NSBERGEN, AANBEVELEND, HEEFT VOORRADIG: VERDER A*nfc»T!»l«nd, N V. „HET LANDBOUWHIKS" J. WONDER P*., Directeur. Heerengracht 179, (geb. Associatie-Casaa) Amsterdam Kapitaal f 1.000,000,—. Reservefonds 1.071,840,66. De Rentevergoeding voor gelden a déposito. Met 1 dag opzegging Ijl/ pct. (bedragen tot f 5000.direct te ontvangen)) 'K r Met 10 dagen opzegging 2 Voor 1 maand fixe 2 2 en 3 maanden fixe 2i/4 1 jaar fixe 3t'2 v Prolongatie-conditie (tot beperkte bedragen) t/2 pct. onder den prolongatie-koers. wasrvsn het OVERLEER meer dan gewoonlijk zijne zachtheid behoudt, TE KOOP: Vier zoo goed als nieuwe in besten staat onderkouden en altoos verhuurd «staande op e*n aangenaraen stani dexor stad. Te fc.: vrr.gea onder letter T 122, bureau vsn dit blad. Allen, die iets te vorderen hebben van-vereehuldigd sijn aan- of hortte ckt«n bezitter, g.-taekead door/Ve- jóff^OUW ELISABETH MAREIS weduwe van den kier WILLEM FRANS, gewoond hsbbende te Scheorl en aldaar o /erlede 3 9 Dscember 1.1., wore en verzccht d «ar van tpjave te doen 20 Januari a.r, ten kan tore van den ondergetceksnde te Schoorldam. P. J. LAURMAN, Notaris. zU op Woensda» 2 f'eb:uirl 1910, des voormiddags F1 uur, in het koffi<huii „de Rosde L^euw" te Sckoorl, publiek verkoopen: Eigendom van den WelEU Heer AUG. MASGH- MËIJER te Bargm en tot K^rsttpd 11. in kuur ge weest bjj den Heer A. P. DUIN t« Sshoorl. Aam a rdirg bjj betaling vóór of op 16 Maa>t a.s. A Pen, di« iets ts - orderen teebben van- verschuldigd sjju **n- of borstcckten bezittsn, g. teeke: d dco den haer REIJER B4S, in leven 1 ndma-n te Schooil m wvthtu ier d^r gemeente Schoor, aldaar over'eien 12 Nov mber 19.9, worden verzocht daarvan «?pg»v<» te doen vóór 20 Jsdu'G a.s. ten kantore van den ender- geteekanda 11 Sehoorldam. P. J LOJEMiN Noi.r's ZAKMESSEN W SCHEERMESSEN. A SCH S REN. W Kantoorboeken DELFT— SCHIEDAM- (U OS CC3 =3 "c= OD rs S3 OD faO OD -22 3= 0^ CD CD £5 ae o«s a«s 32 CJS ao cs to£> ntiM CP cm ca "Sq CJL? CO as too -OD -as <0*3 19 9 CJL3 CD MEVROUW! uit de Btoomruivelfabriek van MAREE8 A ZONEN Baverwijk. Verkrijgbaar is verxegelde kartonnen doown V£>> V, kilo. Alleenverkoop voor ALKMAAR is Slnit-étiket waarborgt de kwaliteit. IEMAND, eig. z. k(i., vraagt 5 pCt, het hatst van MAART of eerder. Briet«n fru-D^o ondfrr V 137, hu**. dit hl*d Den Mount Mac Kinley is beklommen; Des Noordpools eindpunt zij bereikt.... Dr. Cook durft zoo iets op gaan sommen Dat 't onbereikb're, waarheid blijkt. Maar telegrafisch deed men uit New-York Hisldea, Dat men zijn bewering niet gelooft.... Wat leugens op de mouw gaan spelden; Zou 't Reiswoord zijn wat hij thans stooft. Voor al zijn schoone leugentalen, Is hij door de club fluks geroijeerd Als ontdekkingsreiziger zoo te falen, Is den Amerikaan al te geleerd. Zoo ziet men 't achtb're clientèle, Dat alleen de waarheid zegepraalt; Al laat men zich de Wet doen stellen, Dat men voor leugentaal betaalt. Neen. Stapt dan de Landbouw binnen, Daar vindt ge de waarheid; op en top. Daar stapt men opgeruimd van zinnen, Met 'n cadeau de straat weer op. De Boterstraat is wel te vinden, Koopt daar steeds Uw zuivelwaar. Weest Zaterdags deez' welgezinden En U komt in Alkmaar rijk'lijk klaar. Komt dan achtb're DamesHeeren Uw schreên naar 't Landbouwhuis gewend. Daar doet de ondervinding leeren, Dat men daar concurrentie kent. (DE DIRECTIE VAN „DE LANDBOUW.") Alkmaar. Druk N.V. v/h. Herms. Coster A Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4