DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 13 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. MAANDAG 17 JANUARI. INSCHRIJVING NATIONALE MILITIE. Uit Hof- en Hoofdstad. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor ik maar f 09®Ö| franco door het geheeie Rijk f A* ^nderlijke nummers 3 Cents. o— Prijs der gewone advertentiën: Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat Groote Setters naar plaatsruimte. Brieven franco aan dt N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h, HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. 1 ©SefeestsiBiiïtaar i. Voor de mannelijke geborenen van 1891 op Dinsdag en Vrijdag van iedere week van 1—3 uur tot 20 Januari a s ALKMAAKSCHE COURANT. ^4/ Zjt.- e-j BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat in het Gemeenteblad van Alkmaar, Ho. 318, zijn opgenomen de besluiten van den Raad dier gemeente van 27 Oc tober en 28 Juli 1909, waarbij zijn vastgesteld: VERORDENINGEN" OP HET HEFFEN EN INVORDEREN VAN SCHOOLGELDEN VOOR HET ONDERWIJS OP DE HANDELSDAG- SCHOOJL TE ALKMAAR, welke verordeningen, heden afgekondigd, gedurende drie maanden voor een ieder ter gemeente-secretarie ter lezing zijn nedergelegd en aldaar in afdruk zijn verkrijgbaar gesteld tegen betaling van 0.10. Burgemeester en Wethouders voorn., O. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 15 Januari 1910. ALKMAAR, 17 Januari. Het belangrijkste feit van de afgeloopen week was zeker wel het eerste treffen in den zoo hoogst gewich- tigen verkiezingsstrijd in Engeland. In een tiende der kiesdistricten moesten Zaterdag de kiezers den be- slissenden gang naar de stembus doen herstemmin gen kent men in Engeland niet. Onwillekeurig wor den we herinnerd aan de beschrijving welke Dickens in zijn onvergetelijk^n Pickwick van den verkiezings strijd gaf. Een klein stukje moge hier volgen, n.l. dat gedeelte, waarin de aankomst van de Pickwick-man- nen in het dorpje Eatonswill wordt geschetst. „De inwoners voelden zich uitermate gewichtig en elk individu, overtuigd van zijn belangrijk voorbeeld, voelde zich verplicht, zich met hart en ziel bij een der twee groote partijen aan te sluitende blauwen en de gelen. De blauwen lieten geen enkele gelegenheid voorbijgaan, om de gelen dwars zitten en de gelen om gekeerd. Op alle publieke plaatsen vlogen gelen en blauwen elkaar in het haar. Het is zeker overbodig te zeggen, dat alle dingen in Eatonswill partij-kwes ties geworden waren. Indien de gelen een voorstel deden, om de markt te overdekken, hielden de blauwen openbare meetings te gen dat voorstel; wanneer de blauwen een nieuwen pomp wilden oprichten, verhieven de gelen zich als één man tegen dat schandelijk voorstel. De heer Pickwick had, met zijn gewone vooruitziend heid en wijsheid, een merkwaardig oogenblik uitgeko zen, om het dorp te bezoeken. Het was al laat in den avond geworden, toen Pickwick en zijn vrienden de imperiaal van de diligence verlieten, om de kiesmee- ting te bezoeken. Groote blauwe vlaggen wapperden uit de ramen van den herberg en plakkaten achter de vensters duidden met reuzenletters aan, dat het blau we comité hier zijn zittingen hield. In de zaal zag men een man met hoogrood gezicht voor den blauwen can- didaat oreeren, met moeite zich verstaanbaar makend, want de gelen hadden op den hoek van de straat vier tamboers geposteerd Pickwick vraagt een inwoner naar den uitslag. Deze ontwoordt: Twijfelachtig, mijnheer, twijfelachtig. De gelen hebben 30 man reserve in de stallen van het Witte Hert. In de stallen? roept Pickwick uit, zichtbaar verbaasd over dezen meestergreep. Zij- worden er opgesloten gehouden tot men ze noodig heeft, om ons te beletten, zooals u wel begrijpt, hen te bewerken. Maar al konden we hen bereiken, 't zou ons nog niet veel helpen, want met opzet worden zij voort durend onder den drank gehouden. Een handig man, die agent van de gelen. Een handig man, inderdaad." Of het Zaterdag ook zoo bij de verkiezingen is toe gegaan, meenen we te mogen betwijfelen. Evenwel men kan nooit weten, waartoe overigens kalme en be daarde menschen in een verkiezingsstrijd in staat zijn. Er werd veel werk van dit eerste treffen ge maakt: een goed begin is een daalder waard. Wie van de twee partijen de winst behaalde, kon er zeker van zijn dat bij de volgende verkiezingen in andere districten de weifelaars aan hare zijde zouden komen te staan. De liberale partij, die de zaak kon regelen, heeft daarom gezorgd dat de slag op een Zaterdag be gon, immers dan hebben in Engeland velen 's namid dags vrij-af. Het weer was goed, maar het regende, althans te Londen, waar 12 leden moesten worden ge kozen. Tegen den middag werd er druk gestemd en heerschte er bedrijvigheid en geestdrift. Dé conser vatieven beschikten over een ontzettend groot aantal rijtuigen, de liberalen -die immers sneller vooruit willen! hadden automobielen gehuurd, maar lang niet genoeg, zoodat nog zal moeten blijken, of deze vooruitgang wel 't best is. In de straten zag men lan ge rijen rijtuigen met deftige koetsiers in livrei op den bok. En men hoorde er de kiesrecht-vrouwen, die luidkeels riepen: „gooit de liberalen er uit." In de clubs en in de couranten-bureaux werden to gen den avond de uitslagen bekend gemaakt en een belangstellende menigte wachtte met ongeduld. Het resultaat, dat 's nacht3 om kwart- na een be kend was, luidde aldus 'Gekozen 43 Unionisten, 37 liberalen, 6 leden der ar beiderspartij, 5 Nationalisten. De Unionisten winnen 18, de liberalen 3 zetels. Natuurlijk zijn beide partijen over dezen uitslag te vreden. „Zie je wel, zeggen de conservatieven, het gaat goed zoo. De liberalen krijgen overal minder stemmen en wij winnen zetels." „Zie je wel, zeggen de liberalen, het is voortreffelijk gegaan op dezen eersten dag. Het was te voorzien dat er een bres zou worden geschoten in onze meerderheid, doch dat het slechts zulk een klein gaatje zou zijn, dat hadden we niet kunnen denken." Hieruit blijkt reeds, dat van den totaal-afloop nog Diets te zeggen valt. Men moet ook niet vergeten, dat het Engelsche Lagerhuis '670 leden telt, van wie 465 in Engeland, 30 in Wales, 72 in Schotland en 103 in Ierland worden gekozen. In 1906 kwam er een liberale meerderheid van 356 (513 tegen 157) stemmen uit de stembus. Door de tusschentijdsche verkiezingen is deze meerder heid gedaald tot 334. Om dus thans aan het roer te kunnen komen moeten de conservatieven 168 stemmen veroveren, dat is juist hun zetels verdubbelen. Dit ver- lieze men bij de beoordeeling van de resultaten van Zaterdag niet uit het oog. Voor het overige heeft de week niet veel bijzonders gebracht. In Pruisen is de Landdag geopend met een rede, waarin wel een kiesrechthervonning werd aange kondigd, zonder dat werd aangegeven hoe deze zal zijn. En in den Duitschen rijksdag behandelt men in terpellaties, waarbij die over de Mecklenburgsche grondwetkwestie de aandacht heeft getrokken. Turkije heeft een nieuw ministerie gekregen. Hon garije echter nog niet, hoewel het acht dagen geleden al gereed scheen; keizer Frans Joz§f heeft thans de samenstelling opgedragen aan den heer Khuen Heder- vary, de man met „de sterke hand," die reeds vaker Hongaarsch minister-president is geweest. Kreta veroorzaakte weer eenigen last. Het heette, dat er groote bedrijvigheid' aan het Turksche ministe rie van oorlog heerschte en aan het eind van de week vernam de Köln. Ztg. dat de Porte 12.000 man gereed houdt om naar Kreta te zenden. Als we tenslotte nog even herinneren aan de geruch ten over aanslagen op koning Manuel van Portugal en koning Alfonso van Spanje, da*i hebben we het be langrijkste politieke weeknieuws vermeld. In do politiek is het nu een tijd van voorbereiding, zoo begint de Haagsche brief van de N. Vlaard. Ct. De Kamers zijn huis-toe, maar weldra zal de politiek weer hoogtij vieren in ons goede land. Eind Januari of begin Februari komt de Eerste Kamer bijeen ter behandeling van de Staatsbegrooting voor het jaar dat dan reeds een maand aangevangen is. Half Fe bruari vergadert de zuster-Kamer, voornamelijk ter afdoening van uitgestelde onderwerpen, zooals de ar beidersverzekering, waartoe in den drukken begroo- tingstijd geen gelegenheid was. Dan krijgen we weer een Tweede Kamerverkiezing in het distriet Eindho ven, welks afgevaardigde gekozen werd tot lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De voorbe reiding van die verkiezing is reeds in vollen gang, hoewel het zittende lid nog niet eens bedankt heeft. Reeds zijn voor de eerlang openkomende plaats ver scheidene namen van „in aanmerking komende" lief hebbers genoemd en verschillende Katholieke persor ganen hebben het reeds aan den stok gehad over de vraag, wie den heer Yan den Heuvel opvolgen zou. En dit alles, wij herhalen het, terwijl deze nog niet eens bedankt heeft. Ook in de politiek bestaat een spreek woord over het verkoopen van de huid, voor de beer geschoten is Het comische in dit alles is, dat de oorzaak van de v vertraging in het bedanken van den tegenwoordigen f functionaris gelegen is in de omstandigheid, dat men een jongmensch, die natuurlijk bijzonder geschikt is, in aanmerking wil doen komen voor den vacant ko menden zetèl en deze veelbelovende jonge politicus be reikt eerst van den zomer den vereischten leeftijd. Dat heet nu nog eens een jonge, frissche kracht in de Ka mer brengen en wat een heerlijk vooruitzicht tevens voor den bedoelde: Eindhoven is een zeer „vast" district voor dezen uitverkorene, die er, om zoo te zeggen, tot zijn overlijden voor afgevaardigd zal zijn. Indien hij er ten minste niet eerder genoeg van krijgt. Want er zijn tegenwoordig Kamerleden het moge dan vreemd klinken, maar ik verzeker het U die maar erg matig pleizier in hun ambt hebben, wien het zéér tegengevallen is. En de vergoeding, 2000 gulden 's jaars, is nu niet-zoo hoog voor iemand, die wat weet en werkkracht in zich gevoelt. Zooals men weet, schrijft Ego uit den Haag in de Prov. Geld. en Nijm. Ot., was het in den strijd tegen do accijnsverhooging van het gedistilleerd een sterk argument om als het directe gevolg het knoeien aan te wijzen. Vooral daar waar de kleine man gewoon is vcor de toonbank te komen. Als een staaltje van tap- pers-geknoei al reeds voordat er van accijns-verhoo ging sprake kon zijn, hoorde ik deze week van een he kend grossier dat hij van zoo'n tappertje vijf-cents- moppen-kroegje" zegt de volksmond een leeg fust terugkreeg waaruit de kerel vergeten had een doek met Spaansche pepers te verwijderen. De man had de jenever natuurlijk zoo aardig „gewasschen," dat het gewenscht had geoordeeld om er den smaak maar weer met Spaansche pepers aan te brengen. Hij, die mij een en ander vertelde en aan het hoofd staat van een zaak van zeer oude reputatie, liet uiet na er op te wijzen, dat dit geknoei werkelijk niet uitsluitend in deze kleine zaakjes plaats heeft. Er zijn ook grootere zaken die aan deze practijken mee-doen. Menschen die op het oogenblik jenever verkoopen van 8085 ets. de liter, moeten noodwendig even'hard knoeien als de le veranciers van cognac, die in Delft „gemaakt" wordt. Wie op 't oogenblik jenever van 39, 40 pet. verkoopt, moet daarvoor minstens 1 gulden rekenen per liter. Zij die 't voor minder doen, leveren geen jenever, maar een ondeugdelijk surrogaat. Het publiek mag dat wel eens weten, ten einde ook alweer hier te voor komen, dat men in onwetendheid zijn vertrouwen brengt daar, waar de prijzen laag zijn. De handelaars in gedistilleerd hier hebben deze week goedgevonden te bepalen, dat het publiek voor een liter van 40 pet. gehalte 1.05 moet betalen. Ik zou zoo zeggen dat de heeren met dien prijs wel uit kunnen en ten slotte de heele accijnsverhooging als een buitenkansje mo- man mij dat duidelijk had gemaakt, men zou tot de man mij dat duidelijk had gemaakt, men zou tot den zelfde meening zijn gekomen Bij 't lezen van een ver slag der vergadering waarin de uniform-prijzen wer den vastgesteld en verplichtend gemaakt ook voor die zaken waar de kleine man verschijnt. „Wie drinken wil," aldus werd daar geargumenteerd, „komt toch al kost 't dan wat meer. En we kunnen toch niet naar de waterleiding blijven loopen. De knoop moet nu maar in eens worden doorgehakt en halen wat we ha len kunnen." Aldus werd daar gedecreteerd, niet denkende dat 'n handig journalist, van wien ik weet dat 't hem zeker niet om nieuwtjes-jacht te doen is, er voor zorgde dat het den volgenden dag bekend zou wezen op grond van welke motieven onze drankmagna ten over de portemonnaie van het publiek meenden te mogen beschikken door een uniform-tarief te decre- teeren dat alleen en uitsluitend op het belang van eigen zak berekend is. Ge begrijpt, dat deze heeren leelijk op hun neus keken toen het publiek zoo klaar als een klontje in de gelegenheid werd gesteld om eens een kijkje achter de schermen te mogen nemen. Heel dat wereldje is nu sinds dien in rep en roer en fulmineert in ingezonden stukken, dat 't een lieve lust is. In verband met het feit, dat Hulstkamp ge deeltelijk op de aanvankelijk uitgeschreven prijsver- hooging was teruggekomen, werd er nog gesproken over „eigengemaakte-oude-klare." In verband met het feit dat er in sommige koffiehuizen Ie klasse zaken natuurlijk buitengesloten uit Hulstkamp kruiken en die van Lucas Bols van dat eigengemaakte goedje wordt geschonken, voor oud wordt verkocht wat zoo jong is als de dag, zou men mogen vragen of het motief: „tegengaan van geknoei" hier wel een zuivere klank heeft. Liet publiek wil nu eenmaal bedrogen wezen en het mist de energie om met één maand ont houding van drankgebruik den heeren eens aan 't ver stand te brengen, waar 't op staat! Aan den Amsterdamschen brief in de Leeuw. Ot. is het volgende ontleend: De rolschaatsen.ze hebben nu toch iets op hun geweten! Niet dat er een kind is overreden of een clubje „gentlemen-riders" die, tien achter elkander, de Kalverstraat plegen af te spurten, in een spiegelruit te land zijn gekomen, dat niet; maar ze hebben een proef doen nemen met een soort reclame, die hier ge lukkig nog nieuw is. Reclame met een levend mensch van vleesch en bloed achter een spiegelruit. De ramp zalige had tot taak met de eene hand op de ruit te tikken en in de andere een rolschaats aan de alge- üieene aandacht prijs te geven, 's Middags om twaalf uur, lachte hij en tikte in een soort fortissimo op de ruit; hij stak in een clownpakje en had zijn gezicht „bijbehoorend" geschminkt. Het publiek lachte ook. Tegen vijf uur tikte hij nog harder, maar met rust- poozen, waarin hij met een astrale vaagheid in zijn blik stond rond te staren. Het publiek was nieuwsgie rig hoe dat af zou loopen, en lachte niet meer. Tegen elf uur hing de man als een ruïne in elkaar, tikte alleen, als hij met een schok uit zijn algeheele uitputting werd gewekt. Zijn hoofd hing slap, als om gevallen op den schouder en zijn oogen staarden lod derig den winkel in, vermoedelijk in wanhopige af wachting van 't oogenblik, waarop zijn martelaar schap zou eindigen. Het publiek keek met veelzeggen- den ernst toe. Het heeft twee dagen geduurd. Toen is de ondernemer van deze onsmakelijke reclame er maar mee opgehouden, een offer brengend aan de menschwaardigheid, dat mag worden gewaardeerd. Dank zij zekere ontstemming onder het publiek, werd voor eenige jaren het tentoonstellen van een le vend kalf in Paaschétalages van slagers afgeschaft; dat zich te Amsterdam iemand vinden liet, berefd' om, als clown verkleed, deze kalverenrol over te nemen, stemt tot niet zeer complimenteuze gevoelens aan gaande de Amsterdamsche proletarische jeugd. Een mooier product van den reclamegeest, dat we, ofschoon niet nieuw, hier toch even willen vermelden, leverde ook dit jaar weer de lingeriewinkel „Maison de Vries" in de Leidschestraat. De „wereld in 't wit" is het dichterlijk quodlibet waarmee deze periode van al lerhoogste reclameprestatie door de firma wordt aan gekondigd. En terechteen vloed van witte goederen, onderbroken door paarse strikjes en dito chrysanten, vult de etalage-kasten en de gansche diepte van den winkel. Een prieel, geheel wit met paars, omrand met gloeilichtjes, die 's middags te drie uur de feëeriek der etalage ten top voeren, geeft aan het geheel het aanzien van een sprookjestuin, die zich, in spiegels weerkaatst, uitstrekt tot de verste oorden van bemin nelijkste fantasie, waar de geest van Andersen een gracieuze hulde wordt gebracht. Het is ons onbekend, tot welke zakelijke effecten een etalage als deze leidt; voor het kunstzinnig oog echter is het een schoonen droom, te merkwaardiger omdat ze opstijgt uit een zoo weinig verheffende le vensbehoefte, als die aan.helder linnengoed. H. M. DE KONINGIN—MOEDER. H. M. de Koningin-moeder zal op Vrijdag 21 Janu ari een bezoek brengen aan het sanatorium Oranje- Nassau's Oord te Wageningen. CHOLERA OP DE „HOLLAND." Een der, berichtgevers van het- Hbld. meldt en op de informatiën van het blad aan het departement van Marine bleek het bericht juist dat zich aan boord van de Holland in Indië gevallen van cholera hebben voorgedaan. Twee mannen van het stokers- personeel zijn aan de cholera overleden. Der familie werd door het departement kennis van het overlijden gegeven. QSMENQD NIEUWS LIEFHEBBERS Naar De Standaard uit goede bron vernam, hebben zich te 's-Gravenhage aangemeld, om werkzaam te zijn aan het bureau voor de statistiek in verband met de volkstelling, niet minder dan.... 1400 sollicitanten. EEN AARDIGE HUWELIJKSREIS. Aan het Maasstation te Rotterdam heeft de zich ingenieur noemende B., komende uit New-York en op zijn huwelijksreis zijnde naar München, zijn vrouw in hulpbehoevenden toestand achtergelaten. De 1800 mark, die het echtpaar rijk was, hield hij voor zich. SCHAATSENRIJDEN. Van den amateur-hardrijder Taconis te Heerenveen, die zich te Davos traint voor de internationale wed strijden te Klugenfurt, is bericht ontvangen, dat hij in de laatste dagen zijn tijd van 54 seconden voor de hal ve mijl verbeterd heeft tot 512/5 seconde. DE AFPERSING TE LEEUWARDEN. Voor dè rechtbank te Leeuwarden hebben Zaterdag terechtgestaan de 40-jarige F. B., de 44-jarige D. B., beiden gegageerd Oost-Indisch militair, de 35-jarige P. B., zuster van den eersten beklaagde, en de 41- jarige M. S., zonder beroep, bijzit van een der beklaag den. De beide mannen werden beschuldigd' van af persing, de beide vrouwen van heling. De beklaagden bekenden de hun ten laste gelegde feiten. Het O. M. vorderde veroordeeling van de beide eer- ste beklaagden tot zes jaar en van de beide anderen tot 2 jaar gevangenisstraf. HET RECORD, Een zeug van den landbouwer M. te Boertange (Gr.) heeft niet minder dan een-en-dertig biggen ge worpen. STAKENDE AANSPREKERS. Men schrijft uit Kampen: Nadat de stalhouders zich hier georganiseerd had den als leden van den Nederlandschen Stalhouders- bond, besloten zij al spoedig de tarieven te verhoogen. In eene vergadering met de aansprekers werden de laatsten uitgenoodigd de nieuwe tarieven te teekenen. Zij weigerden en proclameerden door die weigering feitelijk de werkstaking bij begrafenissen. Den volgenden dag vergaderden daarop de aanspre kers reeds afzonderlijk. Gelukkig dat dien dag juist geen begrafenis moest plaats hebben. Hoe het anders gegaan zou zijn? We weten het niet. Wel weten w.e, dat de aansprekers besloten bij hunne houding tegen over de stalhouders hunne werkgevers te volhar den. Ze bespraken zelfs of het niet wensehelijk zou zijn, eigen lijkkoefsen, volgrijtuigen enz. aan te schaf fen. Dan werden ze geheel van de stalhouders onaf-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1