DAGBLAD VOOR. ALKMAAR EN OMSTREKEN, Honderd en twaalfde jaargang. DINSDAG 18 JANUARI. BINNENLAND. No. 14 1910. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon= en feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor A ikasa&r f @,80? franco door het geheele Rijk f 1,— A* /nderiijke nummers 3 Cents. o Prlji der gewone advertentiëns Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSIER ZOON, Voordam C 9. Rekeningen. fHondenbel&stinfi« VERORDENINGEN OP HET HEFFEN EN INVORDEREN VAN SCHOOLGELDEN VOOR EEN KLACHT TEGEN EEN BURGEMEESTER. VERDRONKEN. EEN VOORTVLUCHTIGE KANTOORBEDIEN DE GEARRESTEERD. ALRMAABSCHE COURANT. M wegens in 1909 aan de gemeente ALKMAAR gedane laveringen, worden zoo spoedig mogelijk ingewacht, roor zooveel betreft de Gemeentewerken, de Gasfa briek, de Gemeentereiniging en het Gemeente-slacht huis bij de Directeuren van deze takken van dienst; de Plantsoenen en de Begraafplaats bij den Opzich ter; de Politie bij den Commissaris van Politie en wat de overige takken van dienst aangaat ter Secre tarie der gemeente. De Secretaris der gemeente ALKMAAR, DONATH. Alkmaar, 7 Januari 1910. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen in berinnering, dat volgens de op 20 September 1882 vastgestelde verordening op de bef fing eener belasting op de bonden, ieder eigenaar, be zitter of houder van een of meer aan de belasting on derworpen bonden verplicht is, daarvan jaarlijks vóór 31 JANUARI ten kantore van den gemeente-ontvan ger aangifte te doen. Dis aangifte geschiedt door de inlevering van een behoorlijk ingevuld en door den belastingschuldige on derteekend biljet, kosteloos aan dat kantoor verkrijg baar. De betaling der belasting geschiedt dadelijk bij de aangifte tegen kwitantie en afgifte van een penning, onverminderd het recht, om, zoo de aangifte onjuist bevonden wordt, herziening te doen plaats hebben. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 7 Januari 1910. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AT,KMA AR brengen ter algemeene kennis, dat in bet Gemeenteblad van Alkmaar, No. 318, zijn opgenomen de besluiten van den Raad dier gemeente van 27 Oc tober en 28 Juli 1909, waarbij zijn vastgesteld: HET ONDERWIJS OP DE HANDELSDAG SCHOOL TE ALKMAAR, welke verordeningen, beden afgekondigd, gedurende drie maanden voor een ieder ter gemeente-secretarie ter lezing zijn nedergelegd en aldaar in afdruk zijn verkrijgbaar gesteld tegen betaling van 0.10. Burgemeester en Wethouders voorn., O. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 15 Januari 1910. ALKMAAR, 18 Januari. Up with the yellow boys und down with the blue.. Uit, dit regeltje van een dezer dagen te Londen ge zongen verkiezingsversje blijkt dat de al-oude traditie van de „gelen en de blauwen," waaraan wij gisteren door een aanhaling uit de Pickwick herinnerden, nog steeds gehandhaafd is gebleven. Men leeft in Enge land- met tradities en laat ze in leven. Wie ooit bet Kanaal is overgestoken, beeft zich zeker verbaasd over tal van al-oude, onverklaarbare en daardoor zin-ledig- schijnende gebruiken, die door de eeuwen heen ge handhaafd zijn. Op straat zag men Zaterdag de beide in bet versje genoemde kleuren op tal van wijzen aangebracht. De unionisten prijkten met blauwe linten, de liberalen met gele. Ook dames hadden zich met de linten in deze kleuren getooid. Auto's reden rond met de por tretten van de candidaten beplakt en met de kleur der partij opgesmukt. Auto's Het Engelscbe publiek beeft deze verkiezingen de motor-ccoach, .de auto-verkiezingen genoemd. Wij heb ben gelezen, dat de conservatieven over 15.000 auto's beschikten, de liberalen over 12.000. Deze auto's moesten gratis worden afgestaan, of liever, de candi daten mochten geen geld ervoor geven. De getallen lij ken wel wat extra boog trouwens, het komt meer voor, dat bij verkiezingen bet oog minder scherp en minder juist waarneemt. Natuurlijk hadden er bij bet ophalen van kiezers met auto's grappige gebeurtenis sen plaats. Ieder kiezer, die nog niet gestemd bad werd „opgejut." Terwijl nu vier auto's naar Peckbam tuften om een kiezer te balen, reed deze kalm op de omnibus de auto's voorbij naar het stem bureau Maar ook zag men dronken lappen, die in geleende auto's van rijke lords naar dat bureau werden geleid door ijverige verkiezingsagenten. Verbazend druk werd er gestemd. Gemiddeld heb ben 88.3 pet. van de kiezers in de 66 districten ge stemd. In Salisbury hebben zelfs 97.1 pet. van de kie zers gestemd, dan volgen Stafford en Burnley met elk 96.7 pet., Gloucester met 95.8 pet., Wolverhampton East met 95.1 pet. enz. In Salisbury stemden 3288 op 3386 kiezers en bleven er dus maar 98 thuis. In Stafford bleven er op 4137 maar 138 weg en in Burn ley 587 van 16.692. Iemand, die bet stemrecht bad en die maar «enigs zins kon, maakte er gebruik van. Een 84-jarige blinde verscheen aan de stembus, een andere oude man werd door zijn dochter daarheen gebracht, welke echter niet in het lokaal mocht verschijnen, daar de politieagen ten, met bet oog op wering van kiesrechtvrouwen, strenge orders hadden gekregen, geen vrouw door te laten. Een der oudste kiezers was een 93-jarige, die er zich op beroemde, dat hij sinds 25 jaar op unionis ten bad gestemd. Een tegenhanger van dezen kras sen grijsaard vormt een jongen van twaalf jaar, die voor een vergadering van jongens een gloeiende speech voor een unionistiSchen candidaat hield. De jeugd liet zich bij deze verkiezingen in geenen deele onbetuigd. De liberale spespatriae hield optochten met afgrijselijke poppen, die lords moesten voorstellen en met borden, waarop stond: „Stemt voor bet volk. Weg met de lords!" De unionistische jeugd was in de uniform gestoken van de bekende verkenners van Baden Powell en droeg borden met „tariefherziening" en „Britfanje voor de Brittanjers" erop. En als de optochten elkaar tegenkwamen, dan gal bet een ge juich maar vechten of schelden deden ze niet, evenmin als de volwassenen. Hier is alweer een kenmerkende eigenschap van de verkiezingen in Engeland. Men bestrijdt elkaar met woorden, prenten en pamfletten, men is in dien strijd fel en heftig, doch laat bet bierbij, men gaat behou dens enkele uitzonderingen ter bevestiging van den regel niet over tot wanordelijkbeden en handtaste lijkheden. Hoe druk bet ook in de straten was, hatelijk gezon gen werd er niet, alleen 's avonds zag men op enkele omnibussen dronken kiezers met vlaggen wapperen en hoorde men hen liederen zingen. 's Avonds was gezorgd, dat de buitengewone belang stelling bevredigd kon worden. De couranten hadden, waar ze konden, op in bet oogvallende plekken, hemel- booge borden en lichtschermen geplaatst, terwijl zij maatregelen hadden genomen om de uitslagen dade lijk bekend te maken in de voornaamste schouwburgen, in de stations, in de café's. Op straat hield men de tienduizenden wachtenden zoo aangenaam mogelijk bezig. In de Fleetstreet, de couranten-buurt voor Londen, zooals de N. Z. Voor burgwal het in Amsterdam in bet klein is, gaf men allerlei bioscoop-voorstellingen en uit de koperen monden van reusachtige fonografen klonken alle mo gelijke verkiezingsgrapjes en politieke coupletten. En toen van ongeveer tien uur af aan de uitslagen lang zamerhand bekend werden, schalden er luide teekenen van goed- en afkeuring op. Hoera riep men, als er een partijgenoot gekozen was, boe-boe als bet een te genstander was. De Daily Graphic maakte de uitsla gen bekend op de Amerikaanscbe wijze: men bad aan den gevel van bet gebouw een verbazend grooten lad der aangebracht, waarop twee levensgroote poppen, Balfour en Asquitb voorstellend, telkens een sport omboog klommen als er een conservatieve of liberale overwinning binnenkwam. De Daily Mail liet op een gegeven oogenblik op zijn doek verschijnen de vraag „Laten we den moed zakken?" En uit tien duizend monden klonk bet: „No!!!" Even na half een waren alle uitslagen van den eer sten stemdag bekend. Toen nog werden couranten, meldende l\et resultaat en dit soms reeds besprekende, met graagte gekocht. En de Zondagsbladen hadden extra-treinen gebuurd, welke heel den nacht door de couranten bij tienduizen den tot zelfs in de verst afgelegen plaatsen van bet land brachten. Gold bet niet de „belanrgijkste verkiezingen van den modernen tijd"? Z. K. H. PRINS HENDRIK. De Prins der Nederlanden heeft aanvaard bet eere voorzitterschap van bet Nederscb Nationaal Comité Internationale Hygiëne-Tentoonstelling, te houden te Dresden in 1911 en bet Beschermheerschap van de Sopbiavereeniging tot Bescherming van Dieren. DE RIJKSMIDDELEN. De Staatsct. van gisteravond bevat bet overzicht van de opbrengst der Middelen over de maand Decem ber 1909 en tevens over de twaalf maanden van bet afgeloopen jaar. De maand December beeft een aanzienlijk booger bedrag in 's Rijks schatkist gebracht dan baar naam genoot van 1908. Werd in laatstbedoelde maand ont vangen j IAl.IQOASQ.ST1 1in December 1909 was de opbrengst 16.662,352,17V,, dus nu 1.871.901.80 meer. Deze meerdere ontvangst is in de voornaamste plaats een gevolg van de verbooging van den accijns op bet gedistilleerd. Werd uit dit middel in Decem ber 1908 ontvangen 2,442,211,65, in December 1909 was de opbrengst 3,371.031.51, dus 928,819,86 meer. Ook dienen als buitengewone factor nog in aanmer king ta worden gebracht de opcenten op vermogens- en bedrijfsbelastingen (bijna anderhalve ton). Doch dan blijft er tóch nog een aanzienlijk bedrag over, dat in bet voordeel van de afgeloopen maand kan wor den gebracht. Opmerkelijk mag heeten, dat ondanks de verhooging van bet zegelrecht op effecten, deze bron van inkomst een 14.000 minder beeft opge bracht dan in December 1908. Vergeleken met de cijfers van 1908 hebben in De cember 1909 meer opgebracht de volgende middelen: personeele belasting 143.000, bedrijfsbelasting 88.000, vermogensbelasting 143.000; invoerrechten 157.000; suikeraccijns 211.000, wijnaccijns 5000, gedistilleerd 928.000, geslacht 31.000, gouden en zilveren werken 500, registratierechten 119.000, hypotheekrechten 11.000, successierechten 153.000, posterijen 94.000, rijkstelegraaf 28.000, en loods gelden 58.000. Minder werd in die maand ontvangen uit de grond belasting 95.000, bet recht op de mijnen 2000, den zoutaccijns 38.000, die op bier en azijnen 3000, de zegelrechten 14.000 en de domeinen 146.000. In 1909 hebben meer opgebracht de grondbelasting 15.000, bet personeel 364.000, de bedrijfsbelasting 827.000 (hieronder aan opcenten 524.497.505) de vermogensbelasting 864.000 (bieronder aan opcenten 604.757.72), bet recht op de mijnen 15.000, de rechten op den invoer 848.000, de suikeraccijns 1.050.000, de accijns op bet gedistilleerd 543.000 en die op bet geslacht 216.000, de gouden en zilve ren werken 23.000, de zegelrechten 1.041.000 (bet zegelrecht op effecten is met ingang van 1 Januari 1909 verhoogd, uit welke verbooging bij de raming 1.000.000 werd verwacht), de registratierechten 477.000, de hypotheekrechten 61.000, de domeinen 72.000, de posterijen 451.000, de rijkstelegraaf 453.000, de jacht- en viscbacten 5000 en de loods gelden 178.000. Minder brachten op de wijnaccijns 12.000, die op zout 65.000, en die op bier en azijnen 58.000 en de successierechten 811.000. Het totaal over het afgeloopen jaar is 169.114.515.20, terwijl in 1908 werd ontvangen 162.556.940.77, zoodat de meerdere opbrengst in 1909 bedraagt 6.557.574.43, 6EMCNOD if 1 EW S DE STAKENDE AANSPREKERS. Men schrijft uit Kampen: In een Zaterdagavond gehouden vergadering van de aansprekers werd besloten eene vereeniging op te richten, die gesteund zal worden door aandeelhouders uit de ingezetenen. Reeds zijn door de aansprekers lijkwagens en volgkoetsen aangekocht, waaruit dus duidelijk blijkt, dat zijniet willen toegeven aan de voorwaarden van den Stalhoudersbond. De onderwijzer Dijkgraaf, te Schoonhoven, die tij dens de jongste Kamerverkiezing, in bet district Scho- terland optrad ten gunste van de candidatuur Berg- meijer (S. D. A. P.), wendde zich tot den minister van Binnenlandscbe Zaken, met een klacht tegen den burgemeester vau Ops ter land. Deze zou n.l. gewei gerd hebben, dat hij te Gorredijk en Beets optrad. De burgemeester heeft nu geadviseerd, dat hem van een en ander niets bekend is, trouwens voor der gelijke vergaderingen is geene vergunning noodig. Toch beeft bij een onderzoek ingesteld, en wat is daarbij gebleken. Dat den politie-agent door een kastelein te Gorre dijk gevraagd werd op den len Kerstdag langer te mogen tappen. De agent antwoordde, dat de burge meester daarvoor geen verlof gaf, wel op den 2en Kerstdag. Wat Beets betreft, den kastelein daar was nooit gevraagd zijne zaal voor eene vergadering dis ponibel te houden. De burgemeester heeft dan ook aan den minister verzocht, bij adressant aan te dringen, dat deze later den burgemeester kennis geve van te houden vergade ringen, opdat bij eventueele ongeregeldheden po litietoezicht aanwezig zij. BESTRIJDING TUBERCULOSE. Te Amsterdam zal 20 dezer een vergadering gehou den worden, om in samenwerking met de Nederl. Cen trale Vereeniging tot bestrijding der tuberculose te komen tot oprichting van eene vereeniging voor per soneel in dienst der IT. IJ. S. M. tot bestrijding der tuberculose. MOORD. De justitie te VHertogenbosch is gistermorgen naar Gennep vertrokken, alwaar Zondagavond eene vrouw door den man met wien zij samenwoonde zoude zijn vermoord. De dader is gearresteerd. DIEFSTAL. In de Van Woustraat te Amsterdam bad Zondag een diefstal plaats. De beer Lansdorp, die in perceel 12 een winkel van verduurzaamde vleescbwaren heeft, bad des middags om één uur met zijn eebtgenoote de woning verlaten. Toen hij tegen elf uur terugkeerde en den sleutel in het slot wilde steken, bleek de deur open te staan. De beer Lansdorp trad den winkel binnen en zag toen, dat het groote kasregister op de toonbank geheel ver nield op den grond lag. De bewoner vond het raadza mer, alvorens bet buis verder binnen te gaan, eerst de politie te waarschuwen. Hij deed dus de buitendeur weer op slot en baalde een paar agenten- In gezel schap van de gewapende macht, werd toen de woning doorgeloopen. In de huiskamer heerschte een vreese- lijke chaos. Het schrijfbureau was opengebroken en de inhoud der verschillende laden over den grond uit gestrooid. Postpapier, kwitanties, enveloppen, klei nigheden, het lag alles door en over elkaar. Ook bet buffet bad men opengebroken. Uit bet bureau wordt een som van 300 gemist; ook het kleingeld uit bet kasregister is verdwenen. Eigenaardig is bet, dat de dief, of dieven, de gouden en zilveren voorwerpen, als ook de bijouteriën, die in hun bereik waren, onaangeroerd lieten. TUSSCHEN DE MACHINE. Gistermorgen werd Antonius van Baal, werkzaam aan de ijzergieterij „Etna" te Breda, terwijl bij een in gang zijnde machine smeerde, door een riem gegrepen en met verbrijzeld been opgenomen. Eenige minuten daarna overleed hij. De ongelukkige was gehuwd en vader van 7 jeugdige kinderen. DOORWERTII BEHOUDEN. De Vereeniging „Doórwerth" te Arnhem opgericht met, het doel om het kasteel Doorwertb aan te koopen en te behouden, beeft het kasteel thans van den eige naar, den beer J. W. F. Scbeffer te Oosterbeek, aange kocht en zal maatregelen nemen om bet behoud te ver zekeren. DIEFSTAL MET BRAAK. Zondagnacht is te Sittard diefstal met braak ge pleegd in de kantoren der graanfirma Qebrs. S. Da dieven hebben de brandkast opengebroken en daaruit circa 800 Mark aan contanten ontvreemd. Van de dieven tot nu toe geen spoor. Gisteren is te Opmeer verdronken de vrouw van den beer K. GEVONDEN. Een dochter van I. te Marken, die te Monniken dam diende, is voor eenige weken spoorloos verdwe nen. Zondag is baar lijk opgehaald uit de trekvaart der Zes Steden, tusschen Edam en Monnikendam. EEN MERKWAARDIGHEID. Men meldt uit Nieuw-Helvoet Door den beer W. v. d. B. alhier zijn een paar zoo genaamde denen of wilde zwanen geschoten. Waar deze vogels zich hier zeer zelden vertoonen, mag bo venstaand feit ale een merkwaardigheid worden op gemerkt. De vogels hebben een lengte van ca. 180 cM. Hun snavel is zacht, breed en van boven met een knobbel. De vleugels zijn ongeveer 70 cM. lang. Hun vederen zijn, evenals die van de tamme zwaan, wit. De 19-jarige kantoorbediende, die ten nadeele van een firma aan bet Rokin te Amsterdam effecten, divi dendbewijzen en coupons gestolen beeft, tot een ge zamenlijk bedrag van ongeveer 3000, is aangehouden. Gistermorgen kwam juist een rechercheur van poli tie in een wapenmagazijn aan de Heerengracht, om een en ander te informeeren, toen de voortvluchtige juist een bezoek aan dat magazijn kwam brengen, en onmiddellijk werd gearresteerd. EEN GELUKKIGE INVAL. Te Schiedam bad bet 16-jarige meisje A. Moerman het ongeluk, terwijl zij eenig buisboudwerk verrichtte, dat bare kleeren te dicht bij bet vuur kwamen, waar door deze in vlam geraakten. Wijl niemand voor hulp aanwezig was, snelde zij in allerijl de straat op, al waar twee voorbijgangers de beeren Van der Hoe ven en Van der Drift baar gevaarlijken toestand bemerkende en tegelijk een zandhoop ziende, bet meisje daarop wierpen en baar flink er door rolden en met zand bedekten, waardoor de vlammen en bet vuur weldra waren gedoofd. Dit middel beeft nu bet meisje bet leven doen red den en met voldoening mogen de genoemde beeren op hun reddingswerk terugzien. Het meisje beeft eenige brandwonden bekomen aan rug en banden, doch baar toestand is buiten gevaar. VERSTOPT GEDISTILLEERD. Bij het inwerkingtreden der verbooging van den accijns op het gedistilleerd, werden door de commiezen te Gouda zes vaten gedistilleerd ontdekt, die niet voor den verhoogden accijns waren aangegeven en verstopt waren door den koffiebuisbouder N. v. D. te Waddinx- veen. Thans is hem betaling van de hoogste boete, 400, opgelegd. HOOGER BEROEP. De officier van Justitie te Haarlem heeft gisteren appèl aangeteekend tegen het vonnis, waarbij een eedsweigeraar door de rechtbank werd ontslagen van rechtsvervolging. EEN OPLICHTER. Door de politie te Zeist is een oplichter, die, zoowel hier als elders onder valscbe voorwendselen, geld wist te leenen en dan spoorloos verdween, aangehouden. De persoon is naar Hilversum getransporteerd, om zich daar voor eenzelfde feit te verantwoorden. POGING TOT MOORD. Tusschen bedienden van de bioscoop van Loboff, welke te Tiel in het Spaarbankgebouw voorstellingen geeft, en den beruebten W. II. Smits ontstond Vrij dagavond twist, waarbij S. dreigde, een dier bedienden den bals af te snijden. Van dat voornemen moest hij toen door de aanwezigheid van politie afzien. Gister middag wilde bij echter zijn plan volvoeren, waarop de aangevallene eenige revolverschoten op S. loste. Deze werd niet gedeerd en nam de vlucht. De politie maak te proces-verbaal op.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1