VENO'S BLIKSEMSNELLE HOESTGENEZING KOMIESJES een gevorderd BAKKERS-LEERLING - J. VAN DEN BEUG, - Prachtige gedroogde OPORTO PEREN. :- PracWge gedroogde AFPELEN. vfes - Specialiteit - F. W. J. DROGE, Ondergeteekende maakt door dezen bekend, dat de Zaak op denzellden voet zei worden voortgezet, ver trouwende door eene nette en spoedige bediening het vertrou wen waardig te blijven wat de Firma sedert jaren genoten heelt. AD VERTEN TIEN, W. G. E. VALK. Telet. 286- A. J. P.'s KERSTPUDDING. Ruime ongemeubileerde -:- -:- -:- Zit- en Slaapkamer Jonge Dobermannen EIGENAAR J. BRANDS Fz. normaal-onderkleeding Tricot stoffen aan het stuk. Te huur gevraagd een HUIS, H.H. Rijwielhandelaren, v|h. M. DE WILD, Alkmaar. Af fe geven Uitgebreide Keuze Oeroaagde Medadegüssgfeu. DE GEVAARLIJKE CHAMPAGNEKITRK. Laatste Berichten, Ingezonden S'ededeelingen. AA?. BEVELEND, Firma Gebr. FUHRMANN. BEN MIDDEI, VOOR HET HEELE JAAR. DOEN ÏN IEDER SEIZOEN GOED. TeSegrafisch Weerbericht. -I P. BRUIN C*. i£fs en M. j. VAN DER HAAGEN, ♦35 hunna 40-jarige Echtvereenlglng te her- dec ten. van roode Tarwe 8 cent per stuk, dagelijks versch bij boven de 16 jasr, bg T. ROL, Purinerend. ÏjA 1ST GrESTR .ax-tjC, bericht de ontvangst TE HUUR AANGEBODEN f 1 75 per week. Eesrige prachtige VA DER: Tel v. Alt-Heidelberg—Jagerhof, ia WOLLEN en KATOENEN GEBREIDE, TRICOT en WITTE GEMAAKTEI Kousen, Sokkeu, Breigarens enz. Kokken, Sporttruien, Sporthemden, Sportkousen enz. De ECHTE Prof. Dr. G. JAEGER voor HEEREN, DAMES en KINDEREN en de Minzaam aanbevelend, ALKMAAR LEEUWARDEN Lange8tr; at A 9 o/d Kelders C 214 I „Victrix" f 75. - f 85.- en f 100.— „Wilhelm" f 70 „Sport" f 70.— „Weltrad" f 65.— „Splendid" f 65.-, f75.- en f 90.— „Kir.g" f45.—, f50.- en f 55.— HOLLANDSCH 1JZERM AG AZIJN Atdeeling Rijwielen en Onderdeden, BOTER STRAAT A 11. In Zweden is de Rijksdag geopend. De troon rede herinnerde aan de ernstige staking van het vori ge jaar, die aanleiding heeft gegeven tot het samen stellen van wetsontwerpen, strekkende om in het ver volg stakingen van den arbeid te voorkomen. Ondanks de groote bezuinigingen voor 1911zullen nieuwe belastingen noodig zijn, o.a. verhooging van het invoerrecht op koffie en van de successiebelasting, op het inkomen en op openbare vermakelijkheden. De kosten voor de marine zijn met 21/2 millioen kr. verminderd en die voor het fonds voor arbeiders-ver zekeringen met 1.400.000 kr. De logeerkasten van een hotel te Rome kwamen 's avonds laat thuis en wilden nog gaarne een glas champagne drinken. Alle kelners lagen reeds te bed doch de zoon van den hotelhouder was nog op en bood aan het gevraagde te halen. Toen hij evenwel een flesch wilde ontkurken, vloog de kurk met kracht te gen zijn lorgnet aan, de glazen braken en de scherven drongen in de oogen van den jongen man. Het eene oog moest uitgenomen worden, het andere hoopt men nog te redden. IK ZAL HET PAPA ZEGGEN. Een dochtertje van president Taft woonde te Phila delphia, een vergadering van stakende blouse-naaisters bij. Zoodra éen verslaggever haar ontdekte, ging hij haar interviewen. „Ik zal het papa zeggen, ant woordde ze, dat men vrouwen zoo slecht behandelt, als deze blousenagisters. Ik zal nooit meer een blouse kunnen aantrekken, zonder te rillen. Die arme stum- perds! En dan moeten ze ook nog letten op de naal den, die duizend maal per minuut voor hun oogen op en neer flikkeren. Duizendmaal per minuut heeft de spreekster gezegd, doch wacht maar, ik ga het papa zeggen. Ik ga onmiddellijk naar Washington." DIEFSTAL AAN BOORD. Bij de aankomst van de stoomboot „Kaiserin Augus- te Viktoria" van de HamburgAmerika-lijn werden te Guxhaven 38 personen van het keukenpersoneel en een hofmeesteres in -hechtenis genomen, wegens ver duistering van profiand van vleesch en conserven, wel ke aan tusschendekspassagiers werden verkocht. Tij dens de laatste reis gingen drie rechercheurs mede, een als hofmeester en twee als tusschendekpassagiers, die met een andere boot terugkeerden en toen de on trouwe ambtenaren in hechtenis namen. Als men weet dat er voor de keuken en de bediening 360 personen ?ijn, dat er voor een uitreis meegenomen wordt 32000 pond vleesch, 7500 pond wild en gevogelte, 3500 pond versche en 250 pond gerookte visch, 7500 pond vruch ten, 36.000 stuks eieren enz., voor een uit-en-thuisreis 9000 pond blikjes vleesch, 3600 pond gezouten vleesch, 4850 pond ham en worst, 5000 pond boter, 4100 pond koffie, 8000 liter melk, 1500 liter en 1200 flesschen bier, 960 heele en 1300 halve fleeschen champagne, 1260 heele en 900 halve flesschen Bordeauxwijn, 1680 heele en 1400 halve flesschen Rijnwijn, enz. enz. dan zal men zich kunnen voorstellen dat er genoeg voor raad aan boord is om geplunderd te worden, en dat er heel wat geplunderd kan worden, voor dat het ont dekt wordt. EEN SPAAN8CHE HERTOG ALS VALSCHE MUNTER. InTapssa, in de pro vin «ie G?*n*d», is in een vil* van «en Spaanschan Wtwg e- n werkpiari# vso? het jishen 7*n valsche munten ontdekt terwijl d; overheid rich in verband met de echtscheiding van d^n hertog ia het huis bevond. Da hertog Con-de Dugue de Benavent®, vsn wien een voorvader reads doer vTlaiqutz werd vereeuwigd, werd te Madrid gearresteerd. Het gthgnt dat priitioi van aanzien bij het geval, betrok ken zgn. M«n herinnert zich, dat er eenig«.'i tgd geleden zoo veel vsliehe stukken van vgf peseta's (een rijksdsaider) in omloop wartn, dat de regeering sicfe geen raad meor wist, terwijl de dader maar ni«t te vioden was. In de villa stonden groete kisten afgewerkte en h*lf afge werkte v. f pesetastukken. UIT BERGEN. Iu de heden gehouden raadsvergadering bracht de burgemeester verslag uit van zijn bezoek aan Raams- donk, waar zich een electrische centrale bevindt, en bracht in verband daarmede ter tafel het adres van 160 ingezetenen, strekkende den Raad te verzoeken, pm bij bet nemen van pen beslissing inzake het ver- lichtingsvraagstuk tot gasverlichting over te gaan. Het adres kon echter niet in behandeling komen, daar het ongezegeld was. Tenslotte werd besloten het nemen van een beslis sing voor onbepaalden tijd uit tewstellen. EERSTE STEENLEGGING VAN DE KAZERNE VAN DE KOLONIALE RESERVE. NIJMEGEN, 18 Jvnusri. Hadtnmiddsg om 2 «ur had alhier esne pl< ehtighud pias tidis met «enigen luister werd voltrokken. Het gold de serst® itj&enlegging voor de groetscbe kazerne- en hospitaal- gebouwen, die hei ministerie van Koloniën doet zetten voor de Koloniale Reserve. De Koloniale Reserve is sinds hare reorganisatie, waardoor o.a. het WerfdepÖt, vroeger te Harderwijk, onder dit korps werd gebracht, esne belangrijke instelling geworden. Het feit, dat zij te Njjmsgen gevestigd bleef, is voor dia gemeente dan rok vsn niet gering te schatten voordeel. Op versoek van dc-n minister van Koloniën belaste Prins Hendrik zich met hst verrichten van dezs plech tige hsndhing. Z. K. Hoogheid kwam cmafcrseks kwart vóór twee uur van het Lso par auto te Nijmegen aan. De Gierbrug over de Wsxal was met vlaggen gesierd en da Burgemeester van Nijmegen rsed io esn auto vóór den hoogen g-sf uit op den weg naar het kazerne-terrein, dat op een kwartier afstan^s huiten de stad ligt. Alle rehooikiaderen hadden vrij*f, roodst er heel wat drukte heeraehte langs den w«g dien de Prins nam. Reshf hartelijk werd er g>juieht. Om 2 uur kwam da Puns san dsn ingang van hst terrein -vaar ie eerr-compzgnie der Kei. Reserve mot de muziek stond opgastold, die Z, K. H. inspec teerde. Daarna betrad de Prins h> t terrein, beg.-o«t door H.Ex. de Ministers van Kelo ,iëo ea Oarloy, die zieh met een sehhterendtn stoet van militaire en burgerlijke autoriteiten daar vereenigd hadden: hier waren cok B. <sn W. van Nijmegen tegenwoordig. D- leiders vsn den houw, de, g*p. luit. ko!. dsr Genie N. I. Proper en de eivie!.ingenieur Limburg werden o.a. aan Z. K. H. voorgesteld. Onmiddellijk hierop nam Z.Ex. de Minister vsn Koloniën het woord, Prins Hendrik antwoordde. Met een zilveren truffel werd daarna door den Prins d8 gedenksteen ingsmetaeld. ondsr het spelen van het volkslied doer de muziek. N» afloop der plechligheid begaf zich de Prins met de gensedigde autoriteiten nstr de sierlijk gemeubrida directiekeet, waar alle pïannea van het gebouw waren geëxposeerd en tsveus iu duplo een oorkonde gerend ïsg, die door den Prins, de ministers eu verdere daarvoor uitgsnoodigde autoriteiten werd geteekend. Een exemplaar werd icgemetseld onder den gedenk steen, het andere den Prtes in een sierlijk album overhandigd, evenals de zilveren tri ftel met ivoren heft, door den [Prins bijfdsfeerste steenlegging ge bruikt. wow 1 ^Korten tgd daarna va,list de Prins het terrain, hartelijk gegrret door ds vele genoodigden, voor wie tribunes wsran gebouwd cp het terain. Per auto werd langs den kortst an wig de terugtocht aanvaard. EEN OPEENVOLGING VAN VERBAZINGWEKKENDE GENEZINGEN GEDURENDE II JAAR. Veno'a Bliksemsnelle Hoestgenezing wordt zeer veel NAGEMAAKT, doch NIMMER OVERTROFFEN. Elf jaar geleden gaf het reeds meer genezingen dan elk ander geneesmiddel en thans is 't het voornaamste geneesmiddel over de geheele wereld, daar het de grootste genezende kracht bezit. Het is zuiver en vry van verdoovende bestanddeelen en daardoor zelfs by zuigelingen onschadelyk. Het is het snelste in werking en het beste geneesmiddel voor acute en chronische verkoudheid of hoest, bronchitis, chronische a3thma, kinkhoest, influenza, neus-catarrh en longaan doening. Het wordt vervaardigd door de Veno Drug Co., Man Chester, Engeland, van bestanddeelen welke nog nooit in Holland zyn gebruikt en samengesteld op absoluut hygiënische wyze door de beste apothekers. Warm aanbevolen door de meeste doktoren. 'Prys 55 ets., 75 ets. en Fl. 1,80 per flesch. Verkryg- baar by J SCHOUTEN sa Co., Huigbrouwerg'raatNIE- ROP ea SLGTHOUBER, Langeztrsut 83. Alkmaar, en in hun filiaal ie De Rijp, vsorheen APPEL. Bij de voornasmnie drogisten in Nederland, waar niet verkrijgbaar direct per post van de VENO DRUG Co., N. Z Voorburgwal 230, Amsterdam, na out var gst van postwissel met 10 cants ves-hooging. „Gratis Monsterflesch wordt door de Veno Drug Co. Amsterdam toegezonden na ontvangst van 10 ets. voor porto." MARKTBERICHTEN. BR. OP LANGEND. 17 Jan. Bleeink. 2e s. f reuzen id, f 0.a 0, rsode f 1.50 a 3 50, gele f2 a f 4 40, witte f 1 50 a 2 50, uien f 1 65 0, PIJRMEREND 1 8 Jan. Aangevoerd 331 runderen, waaronder 206 vette 54 a 70 et. per kilo, 125 melke- e x gelde f 110 a 230, prgsh. stug, 12 stieren 58 vette kalveren 80 a 100 ct. per kilo, handel vlug. 203 nuchtere id. f 11.a 27.handel matig, 38 pa \rden, 12C0 schapen f 21 a 28,prgsh, vlug, 544 overh. f 15.a 23,p gah. vlug, 359 vette varkens 48 a 52 per kilo, handel matig, 90 magere id, f 16. 30.handel matig, 225 biggen f 7.— a 12.stug, 71 manden app .lea f 1.50 a 1.75, 25 manden peren f 1.— a 1 25, ganzen f 0,— a 0,—, zwanen f 0.- a 0 Kaas. Kleine f 32.—, middelbare f 29.Goudscke f aangev. 60 stapels, 1089 Kilo boter f 1.45 t f 1.55. peieren f 4.50 a 5.25, eendeieren f 0. kfelkaeren f 0. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSOH LANBBOU WOEEDEET. Voordam, O IS13, Aflbmaar. Koer» van Staat.sleeningen 17 Jan. 18 Jan. NEDERLAND. I Ned Werkel. Schuld pCt. 2% BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico bicnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 8 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 41/2 Financ. en Industr. ondernemingen Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondt rediet Nederl. Handelmaatschappij resc aard. div. Barge en M'-orman Cultuur Vorstenlanden Winiibew. Westersirker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang 1 eboDg Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt 41/2 Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleeningen, IIoll. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. >s j, pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. Wabash Comm. Rock I»!and Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 76% 98% 04U, 50 955/8 89 97»/s 87% 91 101% 98 187% 103 '79% 161% 157% 5 6' 182 214 71% 95% 591 454 40% 249 76 341 420 488% '96% '66% 144% 187% 916 13S% 847/, 85% 68 148 7% 92 6 9/w lOu/i» 88% 85 89% 216% 19% 118% 46% 2»/i« 42 70% 4: is/mi '6% 97% 318/jj 132% 14% 2,'7/w 4 !29% »7% 1037% 104UIjg 9-ifo 159 174 76% 50 95% -8 it 89 97% 87% 101% 187% 78% If 0.10 157% ISi 249% 451 40% 247 76% 436% If 6% i66 143 186% 916 U% 83s/m 83% 66% 71% 69% 10% 38 85 118% 45% U% 407/8 6&* 4413% 45 9"V8 3011/m 130% 1A% 45% 129% BEECHAM'S PILLEN kurnon 51 iji veilig gebruikt werden om c-i n krachtig# en heilzame invlord »it te O'fenen op de kwHen, dia h»t msi sehelgk geslacht in verschillende jaargetijden brdreigen. Enk Je giften van deze pi len zullen vooitreffeigk w.-.rken op de levensorganen, de oezniverheid van het bloed uitdrijven, de ma g r, inigen, de verteiirgcorganen versterken en san kei geheel© gestel veer kracht en weerstandsV8i mogen geven. BEECH AMS PIEEEN werken "»ls e n teovermiddel om U ts herstellen. Ieder jpetsoon, jong cf oud, heeft nu en dan neodig denatunr iu moeilijke tijden tegemoet te komen, Als gij riekte wi!t vermijden en gezend zgn ®n ailgd gr els spijsverte ring, een werk»nse I^ver, een f issehe huid en heldere oogen wilt hebben, neam d«n de gewoonte aan, nu en dan BEECHAM 8 PILLEN te gf-brnikes. Zij kunnen ta zllsj tijde veilig gebruikt worden want sg A%m vefkfijfb^sr bij Apotheker# en Drogisten in deozsn vsn f 0.75 (56 püleren van f 1.75 (168 pillen), 1 ij zeg dooxm tegelijk! 4.25 en f 10 en bij d-n Vertegenwoordiger van TH. BEECHAM, Overtoom 341, Amsterdam. 10i% 9 Vw Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeent.e-cred. 3 RELGIÈ. Antwerpen 1887 21 /a HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK. Staatsleenlqg 1860 5 RUSLAND 1864 5 Ex-dividend. Koers van het geld. Prolongatie 2 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm, Russen on veranderd. Tabakken stil. Oliewaarden in flauwere stemming, uitgezonderd Geconsolideerde Hollandsche Olie. Culturen prijshoudend. Mijnen kalm. Amerika opende in flauwe stemming, het verloop was stil en het slot op ongeveer dezelfde prijzen. KANTONGERECHT TE ALKMAAR. Zitting 14 Jsnuwri 1910, J. P. T., H&arkm, loopen ïsng# den spoorweg tn jiehiwetovertredir.f, 2 masl f 2 io.te cf 2 maal 2 dagen hecht. J. S., Alkmaar, a^ertrsdiag proviccia».l reglement, f 1 boste of 1 duf hecht. P. W Nosrdseharwoude, overtrad cg leeipüehtwit, f 5 bo-.te of 2 d^sf-n feecht. P. B., J P. P. en A. W., Alkmaar, pelitie-ïv r- treriing, de le en 2- ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 3e f 1 boste of 7 d»f«n tuchtschool, L. Z. Wz. en P. O. C#., Csstricum, F M. Pz. en J. O. Pi., Linimen, loopsn over verboden grot d, de le es 3a isdsr f 3 boete 0 2 dagen'heeht., de 2e en 4e iedsr f 4 boete of 2 dagen hecht. J. B., Groet, M. D. Sa en W. de ZCUntrieism, konijaf ndelven, de le f 5 beet© »«f 2 dsgen feccfet,, de 2e en Sa ieder f 4 heeie of 2 dagen he «kt. 8. P., Alkmaar, P. P. ets G. B »nd« hetend'® woonplaats, J. Y„ Uitgeest, en B. A. Heilso. dron kenschap, de le f 1 boete cf 1 dag hecht., de 2 3 dagen hecht., de 3e 3 weken hecht-, de 4e f 2 boete of 2 dxgenïhecht,, de 5e f 10 boete of 3 dagen hecht. J. LHrerfcugowaard. R, 8., Brosk op Langedijk, J. v. d. 8., Uitgeest, J. GAkeraleot. J. 8., Lxmmsn, P. B J. H. H., 8, R.. M K. en G. N. SAlkmaar, rijwislovertreéinf, de le, 39—6®, 9a en 10e ieder f 1 boete of 1 d»g hecht-, de 2a 4 boste of 2 dtgen hvckt., de 7e f 0 50 boete o 7 dag^n tuehttchool, da 8a teruggave asm zijns ouders, D. de W., H-e?feugo«*ard, K. v. d. M., J. K en A. B., St. Psncrts, A. M. en A. "H., Kaedgk, A. B. en P, 8., N xcrdtchaiwoudegkwet-overtredi-g, de le en 3a ieder 2 m»*l f 1 bo- te of 2 mul 1 dig hecht., de 2a 3 ma A f 1 boste cf 3 maal 1 émg hecht., de 4e 2 maal f 1 boete of 2 maai 7 drg«u tuchtschool, de 5e, 6® en 8a ieder f 1 boete of 1 dag hechtde 7e 4 mss! f 1 boete »f 4 maai 1 dag kocht. naar waarnemingen verricht in den morgen van 18 Januari, Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meterolagisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. fn het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand yan den barometer 779.8 te Horta. De laagste stand van den barometer 726.4 te Thors- havn. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 19 Januari). Meest krachtige Westelijke tot Zuidwestelijke wind, zwaarbewolkt tot betrokken. Waarschijnlijk re genbuien. Warmer. Neerslag te Alkmaar, 18 Januari, 8.9 ml. Den 30e Januari 1910 hopen orze felis-fde PJeegzuderj ♦35 Hunne datikbare pleeskinderen, gï tl, M J. S KRANS - VAN DER HAGEN. M. J KRANS ft tl Ksnnemerstr&atwag 102. Hsaen orerised, na eene o gesteldheid van slechte eenige dagen, onze geliefde Zoon ea Breeder, de Heer EVERT VAN DER HORST, iï den ouderdom van 37 j*ren. Uit aller ns.ua Mstt. de Wed. P. v. d HORST Dekema Alkmaar, 16 J»n. 1910. Vesr di vele W.gken van deelneming:, oct**ngsn fcg het overlgden sa ouzs innig g TPfde Moeder en B- huwdrcoeier, letnigen wij onzen hart lijten d nk. W. R VAN HOUWENINGE— SCHULTZ VAN HaEGEN. Mr. D. VAN HOUWENINGE- Alkmaar, 18 Januari 1910. Zmr geschikt voer ALLEENWONENDE JUF FROUW. Te bevr»g«n Ritss voort 37. Winner van vele Eerste en Eereprijzeo. EIGENAAR: den H.-er HARRY PIEK, Dusseldorf. MOEDERSAPHQ. op aan der grachten ©f Singels of »n den omtrek v/d H-juthuurprijs f 350. Brwvcn leti, O 138 bureau vtn dit blad. voorsiet IT miijJs van ons agentechap. De prgsen ons RIJWIELEN voor 1910 sgn Ha volgt' Ws,sr iet vexteganwoordigd, wordt direct san psr- iiculieren tegen bovnataande p.-nzen verkocht. Onze b«kenc« L en S BANDEN, uitmuntende dcor sterkte en licht looser, prjj# f 6 50 en f 7.50. Uitg- bre de -oorrsad iu alle ONDERDEELFN, beneden alia concurrentie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3