BUITENLAND. STA D S N IE U W S Mededemllngea. BIJ DE HONDENETERS. 325 300 275 250 225 200 184 Vrjjd. 176 150 163 Dond. 125 129Woens 100 120 Dinad. 75 50 92Ma*nd. 25 44 Zftter 0 Laatste Berichten. Telegrafisch Weerbericht, UIT BERGEN. Bij do aanbesteding van het bouwen van een zomer verblijf aan de Hoflaan alhier was ingeschreven als volgt: W. Stroomer,- Driehuizen, 7095. O. M. Lathem 6546. T. H. Ringers 6462. J. Dorregeest 6437. J. Koster 6331, allen alhier. Het werk is gegund aan den heer Koster. UIT St. PANCRAS. Door de Hervormde kerk en Diakonie alhier, wer den in 7 perceelen ongeveer 60 sneezen land verhuurd. De huurprijzen bedroegen 3.30 tot 6.60 per snees. UIT OTERLEEK. Het bericht van gisteren, meldende, dat de burge meester geen toestemming heeft willen geven voor een bal, dient eenigszins toegelicht te worden. Sedert den laatsten tijd worden hier in 't dorp her haaldelijk kwajongensstreken uitgehaald. Des nachts worden poortjes uitgerukt en te water geworpen, deu ren en ramen bevuild, enz. enz., streken en plagerijen die voor een honderdtal jaren verdragen werden, mis schien aardig werden gevonden; maar die in dezen tijd niet meer te pas komen en nog minder geduld worden. Nu onze burgervader van zijn recht gebruik gemaakt heeft, om ter handhaving van orde en rust, een dans partij na een openbare bijeenkomst, niet toe te staan, om zoodoende mogelijke straatschenderijen te voorko men, schijnt het, of dader of daders hun ontevreden heid daarover hebben willen te kennen geven, door den toegang van het Raadhuis, en dien van zijn woning de poorten zoodanig met teer te bekladden, dat men zich bij opening dezer poorten moest besmetten. Nu is de maat vol. Aan het sarren moet een einde ko men. Ieder burger wordt dan ook door Z. Edelachtb. per publicatie beleefd maar dringend uitgenoodigd. mede te werken de dader of daders van deze laffe pla gerijen te ontdekken, opdat deze hun gerechte straf niet zullen ontgaan. UIT OUDE-NIEDORP. Op Donderdag 20 Januari vergaderde „Ons Genoe gen" bij den heer T. de Jong alhier. Alle leden op één na waren tegenwoordig. Nadat de voorzitter de leden welkom geheeten en opgemerkt had, dat on danks de heerschende influenza de opkomst zoo groot was, werden de notulen gelezen, waarna 't woord werd gegeven aan den heer M. H. Woutman. Deze las: „Tusschen twee vuren" een voordracht door A. J. de Buil gehouden in „den werkenden stand" te Amster dam. Na de lezing volgden enkele korte schetsen en gedichten: Dorus Durfniet; Dure Scherts; 't Ook wil ook wat hebben; Een rijnvertelling (sage uit 't leven van Karei den Groote)en twee komische zangnum mers: In den melksalon en Twee voor achttien. Tot slot werd een liedje gezongen, waarna de ver gadering werd gesloten met de mededeeling dat de volgende vergadering zal worden gehouden op 24 Fe bruari a.s. in het lokaal van den heer A. Mijts. UIT IIEER-HUGOWAARD. In de Donderdag j. 1. gehouden leden-vergadering van de afdeeling van den Bond van Ned. Onderwijzers werd o.a. door den voorzitter meegedeeld het succes, dat de afdeeling heeft gehad bij haar pogingen om te komen tot het houden van avondjes voor de jeugd, bij haar optreden in de commissie voor de openbare school, bij haar vorming van een subcomité, terwille van het kind. (De inteekening beliep 125.) Ten aanzien van het fröbelonderwijs werd besloten Mevr. Gunning uit te noodigen deze zaak in een vergadering te behandelen. Een schrijven der afdeeling Sint Pancras van het Nederl. Onderwijzers-Genootschap zal worden beant woord, vooral om de wijze waarop dit antwoord door den secretaris van genoemde afdeeling is verkregen, en den vorm waarin het is gegoten. De brochure, be vattende de rede van Boomstra omtrent het niet solli- eiteeren voor Hoofd der School, zal worden aange schaft en mede aan enkele nietbondsleden worden toe gezonden. Voor Bode-Redacteur verkreeg de heer Wijngen 6, de heer Ek 4 stemmen. Een opgewekt jaarverslag leverde de secretaresse, waaruit bleek, dat de afdeeling in haar ressort heel wat had verricht in 1909. Ook hot financiëel verslag mocht met genoegen worden aangehoord, al is dan ook het batig saldo van 38.88 teruggeloopen tot 27.30. Na de verslagen betreffende de Ondersteuningskas en het Herstellingsoord, kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Herkozen werden respectievelijk tot voorzitter, secre taresse en penningmeester de heer Duburck -en dames Buurs en C. Wonder, gekozen tot vice-voorzitter en vice-secretaresse de heer van Twuyver en mej. A. Wonder. Voor verschillende Bondsfuncties werden voorts verschillende leden aangewezen. Besloten werd den heer Rolf te Weesp uit te noodi gen in een vergadering te behandelen: Bond en N. O. G. In een motie sprak de afdeeling zich uit voor de wenschelijkheid in het belang van het onderwijs het verplichte vak vrije- en ordeoefeningen te doen geven buiten de gewone schooluren, waarvan dan natuurlijk ook het personeel, daarmee belast, afzonderlijk beloond zal moeten worden. In dezen geest zal ook worden ge adresseerd aan de Gemeentebesturen in het ressort der afdeeling. Hoewel de vergadering eerst na elf uur kon worden gesloten, mocht de voorzitter bij de sluiting constatee- ren, dat met opgewekt gemoed was vergaderd in het belang van het kind, van het onderwijs en den onder wijzer. UIT HOORN. Onder leiding van den heer J. van den Burg hield de Noordhollandsche Pluimveevereeniging „het Rashoen" gisterenavond te Hoorn haar algemeene vergadering. Aan het jaarverslag van dep secretaris jhr. Sand- berg tot Essenburg ontleenen we het volgende: Het aantal leden is gestegen van 139 tot 173, ter wijl de vereeniging bovendien telt 17 begunstigers en 1 donateur. De pogingen aangewend door „het Rashoen" om te komen tot een federatie der in Noord-Holland geves tigde Pluimvee-vereenigingen, om gezamenlijk een tentoonstelling te organiseeren, hebben nog niet tot een uitkomst geleid. Het verslag werd goedgekeurd. Evenzoo de rekening en verantwoording, tot een bedrag van 290.625 in ontvang en 279.305 in uitgaaf. De begrooting werd vastgesteld ten bedrage van 428.09 in ontvang en uitgaaf. De heer J. E. G. C. Dibbits (burgemeester der ge meente Zwaag) werd herkozen en de heer E. F. van der Lugt (comm. van politie te Hoorn) gekozen tot lid van het Hoofdbestuur. Besloten werd de volgende algemeene vergadering met daaraan verbonden tentoonstelling te Hoorn te houden in de 2o helft van Januari 1911. Hierna werd het woord gegeven aan Dr. Samson van Amsterdam, lid van 't Hoofdbestuur der Y. P. N„ die een zeer interessante voordracht met lichtbeelden hield over de nuthoenderrassen en het voordeel der pluimveehouderij. De rede werd met onverdeelde aandacht gevolgd. INVAL VAN DE POLITIE. Te Nijmegen is door een inspecteur en een re chercheur van politie een inval gedaan in een zooge- naamden sigarenwinkel, aan de Lagemarkt, in welk soort winkels de étalage meestal uit ledige sigarenkis ten bestaat, doch die inderdaad verdachte huizen zijn. In een der vertrekken werd een Duitsche vrouw aan getroffen, doch op hetzelfde oogenblik zagen de poli tiemannen op geheimzinnige wijze een kastdeur bewe gen en bleek het, dat zich daarachter een man had ver borgen, die zich Mozes noemde. Dit tweetal werd naar het hoofdbureau gebracht al waar bleek, dat Mozes nog 14 dagen gevangenis te goed had. Om zijn schuld met de justitie te vereffe nen, is hij naar Arnhem overgebracht. DE MOORD. Het onderzoek in zake den moord op de 17-jarige dochter van den heer Van Driest te Amsterdam is thans in handen van den rechtercommissaris. De da der Vloothuis kon nog niet gehoord worden. Zijn toe stand baart echter geen zorgen. Men deelt aan de Tel. mede, dat Vloothuis, die de ze week den moord op 't 17-jarige meisje Van Driest pleegde, een dergenen is, die bij het ongeluk met een roeibootje op den Amstel, waarbij eenige jongelui om kwamen, gered werd. OMKOOPING VAN EEN KIEZER. De Rechtbank te Winschoten heeft den 76-jarigen slager te Nieuwe-Pekela, wegens omkooping van een kiezer bij gelegenheid eener stemming voor lid van denGemeenteraad aldaar, veroordeeld tot 5 boete of 5 dagen hechtenis. KNAAPJE VERMIST. De hoofdcommissaris van politie te Amsterdam ver zoekt opsporing van een 13-jarige jongen, Louis van Kleef, die op 12 Januari de ouderlijke woning in de Van Donselaerstraat verliet, en sindsdien niet meer gezien is. Hij heeft een briefje achtergelaten, waarin hij van zijn vader afscheid nam. De jongen leed den laatsten tijd aan zwaarmoedigheid. ROLSCHAATSENFEESTEN. De Rolschaatsenclub Amsterdam heeft gisteravond een „winteravondijsfeest" gehouden. Reeds om negen uur kon er niemand meer in het algemeen verkooplo kaal. Op de baan merkte men op een baanveger met den bezem, op wien toepasselijk was de vraag: „Wat doe je er mee?" Want al was er iets te vegen, er was geen ruimte voor. Er werden aardige ijstoiletjes en wintersche truien opgemerkt. Ook werd -er aangelegd bij de „koek-en- zoopjes," waar in plaats van „heete melk," koude li monade, in plaats van de bekende ijskoek, chocola verkocht werd. Maar het was er snikheet. De aan dacht trok de heer J. Bahr uit den Haag, die op zijn rolschaatsen letterlijk alles kon doen, zwenkte, draai de en tolde. In de met groen en lampions feestelijk versierde groote concertzaal van Café Oost-Tndië te Water graafsmeer werd gisteravond een welgeslaagd maske- radefeest op rolschaatsen gegeven. Öngeveer dertig dames en heeren namen aan den wedstrijd deel. Onvermoeid werd er van 7 tot 11 uur gereden en vele rijdsters en rijders muntten uit door gratie en beweging. Eén dame vooral trok de aandacht door haar keurig zwieren maar later werd bekend dat zij bij den bur gerlijken stand niet als vrouw of meisje staat inge schreven. Voor den wedstrijd op 30 Januari a.s. te Haar lem te houden hebben zich reeds tal van dames en hee ren uit Rotterdam, Den Haag en Amsterdam en ook uit Haarlem ter deelneming aangemeld. De jury zal bestaan uit de heeren: jhr. Goehoorn van Sminia, W. Koolhoven en Jaap Eden, en zeer waar schijnlijk zal ook de heer H. Eldering deel uitmaken van de jury. HET EX-KAMERLID VAN MAANEN. Onder de groepen van het jongste St. Nicolaasfeest door leden van het Utrechtsche studentencorps ge maakt, trok de aandacht een, welke betrekking had op het Kamerlid voor Ede. De senaat van het corps ontving nu een schrijven, waarin de heer W. van Maanen Jzn., oudlid der Twee de Kamer" o. m. schrijft: „Mogen de Heeren Kamerleden acht geven op de reclame (die u Heeren) voor mij heeft gemaakt. „Ook den dank van mijn echtgenoote en 5 kinderen aan den goeden Sint, alhoewel zij wel iets stoffelijks van hem hadden verwacht." MAASTRICHTSCHE VLIEGERS. Door de Gebr. Boel, Maastrichtenaren, te Ostende wonende, is een vliegtuig vervaardigd. Het is een ééndekker, gemaakt naar de plannen der beide broeders. Hij draagt den naam van Blauwvoet, ter erkentenis van den te jong gestorven dichter Al- brecht Rodenbaeh. Louis Boel is 31 jaar, zijn broeder Nicolas 21; zij zijn reeds 3 maanden werkzaam aan het toestel. De Gebr. Boel hebben plan aanstaanden zomer ook hunne geboortestad- met hun vliegmachine te bezoeken. HOOG WATER. Friesland lijkt thans haast op een zee. Nabij Warte- na woont een boerengezin op zolder en de bewoner kan alleen met waterlaarzen aan in zijn voormalig woonvertrek komen. EEN NIEUWE KOMEET TE ZIEN. In den morgen van den 17 Januari is te Johannes burg de buitengewoon ontwikkelde techniek der op tische instrumenten der sterren-fotografie ten spijt door drie werklieden van de Transvaalsche Premier mijn, met het bloote oog een nieuwe komeet ontdekt. Sedert is zij in tal van plaatsen gezien. Gisteren b.v. in Amsterdam, in Bloemendaal, in Weesp en elders. Als het weer en de lucht! het toelaat zal men haar 's avonds kunnen zien, het best tusschen vijf en half zes, aan den Westerhemel, waar zij glanst met rossigen gloed. Wie de komeet wil zien, behoeft haar niet bepaald te zoeken. Hij ture, bij helder weer, naar het Westen, als de zon onder gaat. Het eerste, wat zijn oog trekt, is de stralende Avondster. Rechts daar van en lager hangt rosgloeiend de komeet met haar indrukwekkenden staart. In Groningen beweerde men dat de staart wel bij de 2 meter was. Ook prof. Kapteyn, de bekende ster- rekundige, had haar waargenomen, en hij vertelde aan de N. Gron. Ct., dat, waar zij zich met een groote snelheid naar het noordoosten bewoog zij, wat men noemt een goede komeet worden kon. In de laatste 25 jaar moet een dergelijk indrukwek kend schouwspel aan den hemel niet te zien geweest zijn. Men weet, dat de verschijning van een komeet vroe ger de volkeren met vrees en beving vervulde. BOND VOOR VROUWENKIESRECHT Dr. Kathe Schirmacher uit Parijs zal in de maand Februari in verschillende plaatsen van ons land lezin gen houden voor den Nederl. Bond voor Vrouwenkies recht. Evenals verleden jaar zal zij niet overal het- zqjfde onderwerp behandelen, maar wèl staan al hare voordrachten in nauw verband met de vraag naar Vrouwenkiesrecht, eene kwestie, die zij door haar le ven en werken goed heeft kunnen bestudeeren. Te Danzig geboren, heeft zij gestudeerd te Parijs en te Zürich, onderwijs gegeven in Engeland, Duitsch- land en Zwitserland. Sinds 1895 woont zij te Parijs, waar zij zich met litterair werk bezig houdt, wanneer zij tenminste niet reizende en trekkende is voor de vrouwenzaak. Op verschillende congressen leerde men hare gaven en talenten waardeeren. In een Engelsch Weekblad kon men dit voorjaar na afloop van het Int. Congres voor Vrouwenkiesrecht lezen: „De dame belast met het vertalen der verschillende redevoeringen, won wel verdiende bewondering, daar menig duister of inge wikkeld punt tot klaarheid kwam door hare vertaling." Die vrouw met het heldere hoofd is Dr. Kathe Schir macher, die te Alkmaar op 21 Februari spreken zal overZwischen Schule und Ehe." EEN TEEKEN DES TIJDS. Terwijl van alle kanten berichten kwamen van we zouden haast zeggen onnatuurlijke verschijnselen in de natuur bloeiende Jasmijn, vriendelijke madelief jes, heerlijk riekende muurbloemen etc. etc. is thans een witte wade ons er nog onverwacht aan ko men herinneren, dat we toch eigenlijk nog midden in den winter zijn. Wellicht smolt de sneeuw letterlijk voor de zon weg, maar toch kunnen de vroegkomertjes in de natuur het nu nog wel eens te koud en daardoor te kwaad krijgen. Het is weer winter in Januari de vannacht en heden gevallen sneeuw is een teeken des tijds. Toen Beets in zijn jeugd op oudejaarsmorgen drie bloeiende viooltjes plukte en 'sZaterdags vóór een la ten Paschen arde, en de Meimaand Novemberweer bracht, wist zijn barbier wel hoe dat kwam. De man zeide: „Die komeet van Halley is niet pluis geweest. En Hildebrand zei hem na: „die komeet yan Halley zal het hem gedaan hebben." Als die barbier ijog leefde zou hijhet onnatuurlijke weer der laatste dagen dan wederom op Halley schui ven? Of zou de nieuwe komeet het hem gedaan heb ben? „ORPHEUS." Op verzoek vestigen wij nog even de aandacht op het concert, morgenavond door Orpheus, Alkmaars grootste mannenkoor, in Diligentia tegen lagen toe gangsprijs te geven. VOLKSCONCERT. In het bericht over het door „Excelsior" gegeven volksconcert, voorkomende in de courant van gister (Vrijdag)avond, is verzuimd te vermelden dat er ook nog eenige stukjes voor viool en klavier gespeeld wer den door dezelfde jonge dames, die dat ook op de 1.1. gehouden uitvoering van het kinderkoor „Zanglust" hebben gedaan. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Zondag a.s. wordt de godsdienstoefening gehouden des avonds te 7 uur, en niet zooals het lijstje der pre dikbeurten en de courant vermelde des morgens te half elf. VOETBAL. Het weer ziet er voor de voetballiefhebbers voor morgen niet zeer aantrekkelijk uit. Er is veel kans, dat 't terrein onbespeelbaar zal wezen, 't Zou echter zeer te bejammeren zijn en wij hopen nog terwijl wij dit schrijven dat de match door zal kunnen gaan. 't Is immers voor Alcmaria morgen „de" match van het seizoen. AlcmariaR. A. P. Reeds veel gemoede ren zijn, deze week in beroering geweest over deze ont moeting. Immers gelukt het Alcmaria te winnen, dan bekleedt zij de eerste plaats, met de daaraan ver bonden kans op 't kampioenschap. Alcmaria heeft 't voordeel van eigen terrein, maar zij krijgt een tegenstander te bevechten, die in de laatste wedstrijden getoond heeft, over een uitmuntend elftal te beschikken. Vooral de voorhoede moet zeer gevaarlijk zijn en de verdediging zal zeer veel moeite hebben de aanvallen dier voorhoede het hoofd te bie den. Maar al gelukt haar dat, het is niet genoeg. Er moet gewonnen worden en dit zou o. i. Alcmaria slechts dan kunnen bereiken, indien zij speelde op haar schitterendste wijze vol vuur en kracht. Laat het daarom morgen met recht zijn „Alcmaria Victrix." Ieder op zijn post en van het begin tot het eind vol vuur gestreden. Als 't weer mee wil werken zal' ongetwijfeld de be langstelling enorm zijn. 't Is daarom dat het bestuur van Alcmaria dona teurs en leden verzoekt vooral hun kaart of kaarten mede te nemen, voor een gemakkelijke controle. Andere ontmoetingen in de tweede klasse. Utrecht: KampongVictoria, AmsterdamV. V. A. U. V. V. Bussum: Allen WeerbaarAdelborsten. KOMT GENERAAL BOOTH HIER? Onze Amsterdamsche correspondent deelt ons thans mede, dat generaal Booth, Maandag 21 Februari zal optreden of te Alkmaar öf te Hilversum. AGENDA. ZATERDAG: Mannenkoor „Excelsior", repetitie Zaterdag 81/, uur Diligentia. Gymn.-ver. „De Halter," asp.-afd, 89 uur, Ivden- fa.d 9—10 uur, 't Gulden Vlies. Afd. Alkmaar v. d. Ned. Bond van Vakschoolleera- ren, verg., 8 uur, Bijz. school. Alkm. Tooneelver., rep., 8 uur, café Suisse. Voetbalver. Holland, alg. verg., 7V2 uur» Wapen v. Munster. MAANDAG: Lezing Kath. Soc. Actie, kwart voor acht, café Pe perkamp. Schaak- en Damclub V. V. V., 7 uur, oafé Scher- merhorn. Physica, 8 uur, Unie. Teekengenootschap „Kunst zij ons doel," 7 uur, Nieuwe Doelen. Gem. Koor „Alcmaria," repetitie, 71/2 uur, Harmo nie. Gynm. Ver. Turnlust, oefen. 7.15. Gymn.-ver. „De Halter," ledenafd., 810 uur, 't Gulden Vlies. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. ZATERDAG. Gymn. Ver. „Turnlust" openbare uitvoering, 8 uur Harmonie. Avond Jong Nederland, 8 uur, in de Unie. ZONDAG: „Orpheus, 8 uur, Volksuitvoering, Diligentia. Stem des Volks, uitvoering, Harmonie. De verslaggever van het Tageblatt is te Crottendorf geweest, vanwaar de man van de Daily Chronicle zijn befaamd telegram over het eten van hondenvleesch verzond. De bewoners dachten dat de heele beweging in verband met de belasting stond! Tientallen jaren geleden werden de honden hier uit armoede gegeten een vette slachthond kost hier thans 3 gulden, in Chemnitz 12 a 15. Het wordt er nu slechts gebruikt om de aardigheid of omdat men het lekker vindt, niet uit bijgeloof, want hier neemt men tegen longziekte niet, zooals te Chemnitz honden- vet, maar kattenvet. In het geheel worden er in het Ertsgebergte jaar lijks niet meer dan vijftig a zestig honden geslacht en gegeten, hoofdzakelijk 's winters, daar het vleesch 's zomers te zeer aan bederf onderhevig is. -TEDDY GERED. Het gerucht gaat de de expresident Roosevelt zich eandidaat voor de volksvertegenwoordiging, het con gres, wil laten stellen, indien n.l. zijn partij hem de verzekering geeft, dat hij voorzitter wordt. DE KONINGIN DER APACHEN. Men doet de helden van Cooper en Aemard onrecht aan met de Parijsche deugnieten Apachen te noemen maar het gebeurt nu eenmaal. De Parijsche politie heeft thans de Koning der Apachen gearresteerd, de „groote Marcelle" genaamd, en Louise Adriana Delarue (nomen est omen!) ge heeten, een groote vrouw van 23 jaar, wier lichaam geheel met litteekens van schot- en steekwonden is bedekt, wier armen en handen getatouëerd zijn. Als ze boos is en dat schijnt ze nogal eens te wezen! neemt ze het tegen twee sterke mannen op. DE GESTOORDE BRUILOFT. Uit Boedapest wordt aan het Tageblatt gemeld; In het dorp Lepince aan de Poolsch-Hongaarsche grens vierde het echtpaar Stelna de zilveren bruiloft. Tij dens den feestmaaltijd werd de vrouw onwel en voor dat een dokter gehaald kon worden, schonk zij aan een meisje het leven. ZWARTE POKKEN. In Denemarken heerschen zwarte pokken, bijna epi demisch. Het onderwijs is geschort, schouwburgen en dergelijke inrichtingen zijn gesloten, openbare verga deringen en godsdienstoefeningen verboden. Het heet dat een molenaarsknecht uit Windau de gevreesde ziekte overgebracht heeft. Alle inwoners zullen inge ënt worden, De kazerne wordt ontruimd, daar een soldaat, die met een door deze ziekte aangetast meisje verloofd was, ook er aan lijdt. OVERDREVEN VLOOTUITGAVEN, Volgens de socialistische Avanti heeft koning Ema nuel getoornd over de toenemende ylootuitgaven en den wensch uitgesproken, dat er een internationale conferentie zou worden gehouden, waarop de afmetin gen der slagschepen beperkt worden. IN DE MIJN, Reeds eenige dagen bevonden zich zes menschen van de mijn Holland nabij Bochem in een ingestorte schacht. Het reddingswerk is zoover gevorderd dat ■men van vijf van de zes teekenen van leven heeft kun nen hooren. Tien meters puin moesten er hij het ver zenden van dit bericht nog opgeruimd worden, STAND VAN DE VERKIEZINGEN IN ENGELAND. 450 425 400 375 350 335- Vrijdag 246 Dondsrdsg 219- Woensdag 185 - Dinsdag 146 Maandag 106 Zaterdag 56 -335 M. O. M Miniate rieslen liberalen -f- A'beiderapartg -j- Ierseh Ntdionisten). O Oppositie (Unionisten). Het aantal setels in het L«gerhuis is 670. De vette 1 ijien naast de schaal geven den stand der beide partijgroepeeringen aan, tot hedennacht één uur. De unionisten winnen 82, de liberalen 9, de arbei- perapartg één z«t»l. Minister Arquith te Kingsbsrns (Fifeshire) het woord voerende, heeft het sociale program der regeering uit gelegd en tweemaal den twijfelenden sin gebruikt: Als wij herkozen worden met een behoorlijke meerder heid. TOONEELSPEELSTER ELSA MAUH8. ROTTERDAM, 22 Januari. De gevierde actriee van het Rotterdamsch Toeneelgezelschap, M'j Eiaa Mauhs, sinds eenigen tijd ongesteld, zal in het sanatorium eene vrij gevaarlijke operatie moeten ondergaan. MENINGITIS. ROTTERDAM 22 Jan. In de Vondelstrast is een gevsl van meningitis met deodelgken afloop bij een 25 jarige vrouw geconstateerd. AARDBEVING. UTRECHT, 22 Januari. Hedenmorgen werd"door de seitmografen van het mstereologisch Instituut te De Bilt eene zeer sterke storing geregistreerd, tenge- volie van eene verwijderde aardbeving. Het centrum is waarschijnlijk Zuid-Italié afstand ongeveer 1600 K.M. van de Bilt. Het begin der storing doet verwachten, dat de aardbeving bijzonder sterk is g-weest. EEN SPOORWEGRAMP. SAULT St. MARIE, Michigan, 22 Jan. Volgens hier ontvangen berichten zijn er bij een spoorwegonge luk op den Canadian Pacific in de nabijheid van Es- panola 48 menschen gedood en 92 gewond. EEN INSTORTING. CHARLEROI, 22 Jan. Een groot bouwwerk van gewapend beton is hedenmorgen te halfacht ingestort, juist toen een trein voorbijreed. Een groot aantal werklieden zijn begraven onder de puinhoopen. Reeds zijn een aantal gekwetsten aan den dag gebracht. naar waarnemingen verricht in den morgen van 22 Januari, Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meterologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied tan de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 768.1 te Valentia. De laagste stand van den barometer 751.7 te Wisby. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 23 Januari.) Meest matige noordwestelijke wind. Veranderlijke bewolking. Waarschijnlijk sneeuwbuien. Zelfde tem peratuur. Neerslag te Alkmaar, 22 Januari, 1.5 mM.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2