Kleedermaker, LEVERING DOOR HET CEHEELE LAND. IIHHULSEN GELEGENHEIDS-KLEEDING, MULTATULI's „MAX HAVELAAR'. BRANDKASTEN. meubelen. Huisraad en Inboedel, „ORPHEUS". a| Alkmaar? groetsten Mannenkoor, bericht d8 ontvangst van de nieuwe STOFFEN. Alkmaar. Telef. 141, ADVERTENTIE N. c te s Y 5 0 ÜATUURVlOLLEN Ondergoederen Opleiding Costumes. jongste bediende gevraagd, dienstbode, Openbare Verkooping ALKMAAR, o o LAAT 157 en 158, o o-o o-o HAARLEM, o KRUISSTRAAT 33, o - - - gemaakt ere .naar maat. - - - zal Dinsdag I Februari;, in de „HARMONIE" Od den dag der uitvoering zijn de plaatsen aan de zaal 1st3 rang f 1 2de rang f 0.75,3de rang (galerij) f 0.30. 6I9III BRANDKASTEN en KLUISDEUREN IXTl'OQ VAN VUURB. Fabriek en Magazijn ZAAI)MARKT 7 8. Haat allen Zangvereeniging „De Stem des Volks" het Kwartet PRINS van Zaandam, op Zondag 23 Januari des avonds 8 uur Belangrijk Beelliui^ OPENBARE VERKÜÜPLSÜ een HUIS en ERF met ERF, Openbare Verkooping in „Diligentia.' AANVANG 8 UUR. BUREAU GEOPEND 7 UUR. Gedurende de uitvoering is rooken verboden. J. de Lange Corn. Johs.zn., o Centraal apotheek o en drogisterij, o- Mient 9, Alkmaar. o- BURGERLIJKE STAND. DIRK JUPIJN en ANNA VAN DER MOOLEN hunne 25 jarige echtvereeniglng te her- j|| deDk=»E. O O» (n n o. Jansen &TILANUS Zjja verkrijgbaar bjj LAAT 67. HEMDEN, BORSTROKKEN, FLANELLEN. PANTALONS, SOKKEN, KOUSEN, ROKKEN, TAILLES, KNIE WARMERS, GEZONDFTEID8GORDU af*. Door beëindiging der studie van eenige meisjes, kunnen thans LEERLINGEN geplaatst worden uit nette gezinnen, aan het bekende adres. Ook voor buitenmeisjes bij Mej. L. HARMS, Doelenstraat B 24 Op een handelkantoor hier ter stede wordt een 16 a 17 jaar. Eigenhandig geschreven brie ven aan het bureau van dit blad onder letter D 139. MARKTBERICHT Ën7 te ALKMAAR, in het café van Mej. de wed. VAN TELLINGEN op Woensdagen 9 Februari 1910 bij opbod en 16 Febrnari 1910 bij afslag, telkens des avonds 6 uur, ten overstaan van den notaris P. J. 0. VAN TOORNENBUKGH aldaar, van de navolgende perceelen te Alkmaar, als na bekomen rechterlijke machtiging, 1. Het WOONHUIS met EKF en TUIN aan de N. Z. van de Oudegracht no. 188, kadaster sectie A no. 927 groot 94 c. a. 2. VIEB HUIZEN en ERVEN aan de Linde gracht wijk A nos. 9 groot 47 c. a 16 groot 66 c. a.17 groot 54 c. a. 18 groot 55 c. a, Verhuurd no. 9 voor f 1.75, de overigen voor f 1.87 allen per week. Voorts nog 3. Het WOON- en WINKE1 HUIS met ERF op den hoek van de Van Teijlingenstraa en de Forestusstraat, no. 26 kadaster sectie C no. 2223 groot 65 centiaren. Eigendom van den heer F. F. PRINSEN, aldaar Aanvaarding na betaling. Breeder bij biljetten omschreven. Meerdere inlichtingen geeft de notaris. als u het. beste krijgen, kunt. KOFFIE THEE 55. 50, - 45, 2, 1.50, 1.25, 40 35 ets. 1 80 —70 —60 ets. Stoom Koffiebranderij en Theehandel B. KOORN Co., 0 met MAART te openen. 99 bij genoegzame deelneming opvoeren het prachtige Tooneelspel Tot en met Woensdag 26 Januari bestaat er gelegenheid tot Inteekenlng voor eerste rang plaatsen f 0.50 per plaats. Het zal van de inteekening afhangen of de opvoering doorgaat. HET ROOKEN IS VERBODEN, am deze bepaling zal beslist de hard worden gehouden, □e klapst elen zullen ditmaal geplaatst worden. Aanvang 7t/2 uur «p edes) In het algemeen geven solide Brandkasten waarborg tegen brand, doch niet zooals velen rneenen tegen VOORAL NIET IN ONBEWOONDE PERCEELEN! Brandkasten van staalplaat, twaalfvoudig koud gebogen, zoomede kluisdeuren bekleed met s'aalpantser en eerste klas sluiting zijn daarvoor aangewezen. Ook voor deze laatste bewerking zijn wij geheel ingericht. in staalpantser met Protectorsloten worden in alle afmetingen door ons gefabriceerd. WQT Geïllustreerde Prijscourant op aanvrage. NAAR DE ZANGUITVOERING DER EN IN DE Groote Zaai der „HARMONIE". NA AFLOOP BAL. ZFGT HET VOORT. op Donderdag 27 Januari 1910, des morgans (e 10 uren, in „DILIGENTIA" te Alkmaar, van: 75 Zangers, geeft ZONDAG 23 JANUARI 1910 een te ALKMAAR, op DINSDAG 15 FEBRUARI 1910, bij opbod en op DINSDAG 22 FEBRUARI 1910 bij afslag, telkens des avonds 6ya nor, in het koffiehu s van Mejuffrouw de Wed. J. VAN TELLINGEN aan de Gedempte Nieuwesloot, ten overstaan van den notaris L. TOP te Bergen van aan de Snaarmanslaan te Alkmaar, kadaster Sectie C nos. 1926, huis en erf groot 1 are 17 centiaren en 2103 erf groot 40 centiaren. Behoorende aan den Heer J. VAN ESSEN en te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden notaris te Bergen, alwaar de veilingsvoorwaarden gedurende acht dagen voor den verkoop ter inzage van een ieder liggen. te Grootschermer gem. Z. en N. Schermer, Net afloop van het Boelbuis Gezonven worden Solo's, Dno's Kwartetten, Koor- nnmmers enz., terwijl een'ge muzieknummers het programma zullen alwisselen. (MPT- Kaarten aan de- Zasl verkrijgbaar. Entree 15 Cent verhoogd met 2 Cent Stedelijke Belasting. Kassier en Commissionair in Effecten, belast zich met het koopen en verkoopen van effec ten, inwisselen van coupons, incasaeeren van wis sels op het binnen- an buitenland, bezorgen van le vensverzekeringen en lijfrentecontracten, dneemt gelden a déposito, enz. Kantoor. PASTOORSTEEO. iTELEFOON TE ALKMAAR-heiloo. Nieuwe «hijs uiting Het goedkoopste Adres voor gereedmaken van geneesmiddelen. Kininepillen Cascara Misrain Emserzout per ÏOO st f O 50 ÏOO st f O 50 25 st. f 0.25 flac. f O 35 Getrouwd: 22 Jan. Adriaan Deun en Johan na Eliezabeth Koning. Geboren: 21 Jan. Jacob Marinus, z. v. Mari- rms Jacobus Vos en Keeltje Jacoba Schager, 22 Jan. Daniël Peter,'z. v. Daniël Querner en Bar- bera Paling. Frederikus Josephus Johannes, z. v. Frederikus Josephus On wens en Aagje Jongejan. Overleden: 21 Jan. Petrus Bartholomeus Hulskamp, 69 jaar. 22 Jan. Antje Miessen gehuwd met Jan Bakker, 14 jaar. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat zij bij be sluit van heden vergunning hebben verleend aan S. FRAIJMAN aldaar, tot het uitbreiden van zijne tim mermanswerkplaats, waarin een gasmotor van 11 P. K., door het maken van een droog- en slijpkamer in het perceel Laat, wijk D no. 6. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 20 Januari 1910. A. Fortuin, AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koers van a 2 80, gele le «ooft f 6 50 5.752a foort f 4.— 5.25, kleinere f 1.80 a ?,75, wïtta le soort f <3 50 a 4.—, 2a soo't f3 a 3.40, kleinere 1.20 a 2 60 Uien f 1 50 a 1.60. HOORN, 22 J*r, Tarwe f 6.50 a 9 rogge f 0.— a 0.gerst f 5 25 a 6 50, haver f 3.75 a 4 25 witte erwten f a groene dito f i4.a 18.- .grauwe f 24 a 27—, vals f 17 23.50 bruine boan»n f 12 a 16 50 karweiz&ad f 15 25 a 15 50, mosterdzaad f 24 a 25. 6 paarden f 140 a 190, koeien f a 82 schapen f 12,— a 22..lammeren f 0.a 0.— 0 kalveren f a G varkens f 0.a 0. z-ugm f a 76 biggen f 7.— a 12.0 kippen f 0.a 0.kipeieren f 4.75 a 5.eend- eisten f a 1125 kop bottr 75 a 775 ct. Den 83D Fdbruari hopen ocz« geliefde Ouders Hunne dankbare KindereD, Behuwd- en'Kleinkinderen. Alkmaar, 22 Jarusri 1910. Receptie 8 Februari van 2—4 uur Dijk 20. j||f Staatsleeningen NEDERLAND. Ned Werkel. Schuld pCt. 2 BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico bianenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Era. 4 Iwang Dombr. 4l/2 Financ. en Industr. ondernemingen Nationale Hypotheek Bark pCt. 4 Noordhollandsch Grond' rediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aar.d. div. Barge en M orman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersu'ker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon. Mij. t. expl. v. Petr leuin Moeara Eidm Sumatra Falembang Perlak Petroleum-Mij Znicf-Perlak Redjang 1 ebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Foundry Comm. Anrerik Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds Peru Comm. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij tot expl. van Staatsspoorw Deli spoorweg AMERIKA Atch. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Denv. enjR jGr. Cert Aand. div. Erie Comm. KansasjCity South Com. p. .J p.ef. Mis K Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v Southern'Railway SouthernjjPacific Union Pacific cert, v, Wabash Comm Rock Island Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND Wladikawkas 1885 pCt. 4 2! Jan. 2 Jan. pCt .1/ g aand. div. Premieleeningen NEDERLAND. Stadj Amsterdam RELG1Ë. HONGARIJE. OOSTENRIJK. RUSLAND Gemeente-cred.' An'.werpeiUDST Theiss Staatsleenlng I860 1864 3 3 24/o 4 5 767/8 989/16 1041/s 50 927/8 95% 88% 89% 97 88 94% 101G, 88 187 127% 177 149.30 157 595 176 239 72 96% 586 450 407/8 247 75 341 415 435% 196% 164 - 144 185% 915 120% 853/lg 843/g 657/8 146 7% 21% 695/8 10% 87% 85 90 216 119% U7% 443/8 31% 409/16 69% 44 457/8 97% 307/8 130% 1923/4 225/16 43 1301/4 907/16 767/8 50 95 li/ie 88 89 97 4 886% 04% 187 128 177% 147 71 450 37% 75 434 198 165 144 186 916 121 837/8 873/4 67% 146 7% 22 697/8 103/8 87 843/„ 89 119 117 4 451/8 317/8 405/8 697/s 457/16 46% 317/16 131 194% 22i3/le 43 f, 108u/i6 104h/16i - 97u/i6 1597/g 160 176 - 437 W "§6 VAN FRIEZENVEEN. Steeds voorhanden: Mevrouw BOSMAN-WAALEWIJN, Voormeer 37, vraagt voor direct of 1 F brusri eene die kan koken en werken. - MODES HOEDEN. - Tegen Fabruuri gevraagd een vergevorderd Leerling en esn paar Leerlingen. HOUTTIL 28, Alkmaar. Koers van het geld. Prolongatie 23/8 Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen onver anderd. Tabakswaarden zonder affaire. Oliewaarden in betere stemming. Culturen op dezelfde prijzen. Mij nen kalm. Amerika opende vast, het verloop was le vendig en het slot prijshoudend. ALKMAAR, 22 Jan. Aangevoerd 3 paarden 60 a 120, 3 koeien en ossen f 50 a 180, —vette kalveren f a per Kg. a ct., 17 nuchtere id. f 8 a a 22, 75 mager schapen f 10 a 22.—, vette scha pen f a lammeren f 0 a vette varkens a ct. per Kg., 69 magere varkens f 15 a 30, 163 biggen, 10 w., f 8.— a 14,10 bokken en geiten f3,a 10.0 kleine bokjes f 0.a f 0.kop boter, hoogste f 0,middelste laagste f 0.— per kop. Eieren i 4.50 a 5.25 per 100 stuks, eenden dito f 0.—. BR. OP LANGEND. 21 Jan. Blosmk. 2e s f rsnzan id. f 0.— a 0, reode f 2.— a 3 60. gele f 2 50 a f 4 60, witte f 1 2 20. uien f 1 60 a 1 75. N OOR D8CH AR W OU DE, 21 Jan. Reodekool le soort f 8.75 a 4.2a soort f 8.a 3,60, kleinere f 1.20 Fijnste Javasoorlen. Eigen import van China en Caylon. Opgericht 1808. Telefoon 52. FNIDSEN, ALKMAAR. I. H. JACOBSE, 99 Men kan inteekHisn aan het gebouw „HARMONIE", bp P. KcOM Saoorbrusr cu D. A KLOMP For*8tnsatra*t 14. rif r Ha: MaheniekssteB, dito T<f-h, d)to C«na(ré, Ch*is«- lognue Teta teta en StoGen, dito Ws-scktafels en Nachtkasten, Purine, platte Pmno, Stoven, Spiegels, Schilderij"'K, VloerkL-eden an Karpetten, houten en ijs-ren Ledikanten met an zonder Spdnsm»traaa»D, uitmuntend» Donzen en Verren Bedden raet toeb hoa- ;-en, Porte-mantejtu, G«kersen, Kach.ls «n FornuizsD, Glas-, Aarde-, Kop-r-, Tm- «n BHkwerk, 2 Brandkasten, waarvan een 1 M*ter ij 70 c.M. met binnenkust enz. Gedeeltelijk beboerende tot da nalatenschap van nu wgl-n den Heer O BAAN. ?6 Januari vars 12 —3 uur te sien. Vooraf VERKOOPING o» het HOF van afbraak «n rommeling n twee nieuwe Handwagens. v>a een Smederij-Inventaris, als: 2 Boo roaeiine». Bugmri- cbm-*, 2 Werkbank n met bsnferchroever, Burd met S ij ijzen a en T open, Veidïmid, e, Slijpat» 6D, Hamers, Bor«n, Veilen, Kappers, Nagels, R lien Pla.*t-, B«d- <-n StaHijzer, enz. Deurw. KLEIN cp WOSNS/'AG 9 FEBRUARI 1910, des morgens 10 uur, t-n ite fhuise v»n M j d- Wi-tJ. C SMIT, 10 KfcifkoeisD, 2 G-Sdekcei'-n, 2 OverhcuUerr, Hooi 9 -r 6 Koeien, Kspwkgen, Kruiwsgen, 2 Z utkir-tec Kü am k> rs, Zetters, Bvrden, Bjerengereediicksppe;, en eenig huisraad. in do herberg „de Jongt-/ RuiLr" van T. TOEREP- PEL, van Een BURGERWOONHUIS m-fc Kapber?, Ve. sai ling voor 10 Koei-n, en ERF G G r o o t a c h e r m e r, gem. Z'hd- an Noordccfearmer, kadaster s ctie D, nos. 50 en 51, samen g:oot 6 srtn 50 cen'irren. Te aanvaatden bij da beUlir g der kooppenoicgac, alles beho-rende tot de nalatenschap van bijlen Mej. de Wed. C. SMIT. Ialichtingea worden gegsres Gn kantore vxn den Notaris Mr, A. P. H, DE LANGE te Alkmttr. antoor IVlaf 500 443 P" jL8 J. Alk Vl-mrabbonw >-r. Ko in»4r HUISHOUD AANSL anaf 2a/a ct. per dap d. i. f 10,per jaar, f 2.5- e'.'/trëe. GEWONE AANSL vanaf ct. per day d-Ui- f 30-per jaar, vanaf f 5.eafrëe.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3