„De Landbouw" SCHOENWERK Probeert dan eens het BROOD der wordt steeds grooter, 8 ets. per stuk, Bouwterrein Ui Openbare Vergadering:# eerste klasse grootwerkers en broekenmakers. Bakkerij renaer Bezoekt DOCGENAAR'S Bloemenmagazijn itsstnt Aanbesteding 3Ls ezing' Heerlijk Koerookvleesch a 15 ct. p. ons, aan stukjes van 4 tot 8 pond, 70 ct. per pond. „L a n d b o u w", Boterstraat. Wiarosn heeft VAN NIEUWKUIJK' zulk succes? Vraag uw m 80 GEIL W. G. E. VALK. Telef. 286. BEHANGERSKNECHT, Geld verkrijgbaar WESSAfiS£ï£ LAAnT LIJNZAADKOEKEN, aan den Wesferweg, Nassaulaan en Egmonderstraat. Laat den bezorger eenige keeren bij U aan komen als proef en Gij zijt overtuigd, dat dit brood is: uïfefsi billijk m prijs, van prima kwaliteit en daardoor HARMONIE ALKMAAR. In bovenstaande prijzen zijn schaatsen en een half uur rijden berepen* iHaandag 2 4 Januari, in het lokaal van den heer PEPERKAMP, aan de Breedstraat, - C. D, WESSELIKTG, „De middelen ter bestrijding van werkloosheid J. B. KöSTER, t® kocp ffewraagdp In cf cm Hikmaat Lees dit! Voorloopige aankondiging. onroereuda goederen, Te huur gezocht tegen Mei, Dr. A. H. IIA ENT.) KNS, DAMEIS, Eiken en Berken Hakhout, 4 Procents Hypotheek. Vraagt vooral het botermerk „De Landbouw". Het is gebleken, dat door haar gunst'ge voorwaarden en haar Zater- dagsche cadeaus steeds het publiek meer voldoet. Wie nog niet in „DE LANDBOUW" heeft ge kocht, doe het spoedig. Wie er peweest i°, blijft kooper. Eiken Zaterdag krijgt iedere kooper die 50 CL en hooger besteedt in de Lacdbouw Cadeau: Men koope dus in den Landbouw, de artikelen daar verkocht, zfjn van de meest concurseerende prijzen het sterk is, net en aangenaam past en zeer billijk is van prijs. Steeds de nieuwste modellen verkrijgbaar te Alkmaar, Houttil. MEVROUW! V, Hl». „de Bonte Koe", L&ngestraat Telef. 174 Ja Ha LAAT 66. Telefoonnummer 247. Ontvangen de nituwste vanaf dagelijks verseh bij FiliaalSTATIONSTRAAT. R KEUTER Az. VISCHMARKT. TAPIJTEN - KARPETTEN -- GORDIJNSTOFFEN LINOLEUMS AMEUBLEMENTEN BEH*NGEBIJ STOFFEERDERIJ WORMERVEER, Koninklijke Fabrieken. Te bevragen bij A, G. DEN BQESTERD Tonssaintstraat 0. J. OTTER, Kooltuin. I® Gelegenheid tot rijden op rolschaatsen van de lijp fijnste constructie en op kogels loopend. ©j Dinsdag 25 Januari en Dinsdag I Februari 's avonds van 7 tot II uur. Donderdag 27 Jan en Vrijdag 4 Febr. van 2—5 uur en van 7—11 uur. ©1 ENTRéE 25 CENT p). 2 CENT VOOR BEL. Eiken Woensdag- en Zaterdagmiddag van 2-5 uur alleen voor kinderen. ENTRéE 15 CENT pi. 2 CENT VOOR BEL Volwassenen hebben ook toegang doch mogen van de baan geen gebruik nu» kon. ®j 's avonds kwart voor acht, spreekt de WelEd. Heer lid van de Staatscommissie, Gelegenheid tot debat, Entrée 5 cent. Combinatie A. Kreymborg Co., ALKMAAR. h f 0,50 PER LOT Na toezending van postwissel of postzegels met 5 cents verhooging worden de loten franco toe- ge onden, A. VAN TWU1JVER, Schggen. Beleefd aanbevelend, A. HILDERING. NIEUW. Telefoon 292. NIEUW. Geheel iets nieuws op het gebied van BLOEMWERKEN. GEEST 28. Op nader te bepalen tijd en plaats, zullen in het openbaar worden verkocht, de behoorende aan de Erven van wijlen Mevrouw de wed. W. BUIS-BLOM. Te BERGEN, die gelegen te BERGEN en EGMON D-BINNEN, en te SCH00RL, die gelegen te SCHOORL en ZIJPE. Notaris L. TOP. koop later mogelijk, een degelijk gebouwde VILLA, met goed water en verlichting, zeer grooten tuin, gezonde streek in Noord-Holland, voor zeer klein gezin, zonder kinderen. Goede verbinding met Amsterdam. Offerte, liefst van eigenaars, onder lett. R L a/h alg. adv. bur. KRUISMAN Co., A'dam. Afdeeling ALKMAAR e.o. op DONDERDAG 27 JANUARI „De beteekenis van het geloof in de menschwording Gods." 60 70 parken extra zwaar Het bouwen van een Koloniehuis voor Zomer- en Winterverblijf te Egmond aan Zee, ten behoeve van „Het centraal genootschap voor Kinder herstellings- en Vacantie- kolonies, gevestigd te Amsterdam. Door do lags vleefschprgseia leveren wij FIJNE EDAMMER KAAS f 1.p. stuk p. halve fO 55. BESTE EDAMMER KAAS 90 ct. hce'e, 50 et. halve. FUIKE EDAMMER 80 ct. heel», 45 tt« halve, zeer gosite 70 et., 40 et. de halve. FIJNE LSÉIDSCHE KAAS 30 ct. 5 ons, OUDE 28 FABRIEKSKAAS 22 NAGELKKAAS 18 COMMISSI EK AAS 25 PRACHTIGE BOTER 50 ct. roomboter Heerlijke boter 35 ct. Hollandrch gesmolten Kv_ EVET 36 ct. 5 oei?. EOTERHAMMENWORST 6 ct. per ons. n gelijk. E»n bus BAAN's CACAO, een ons KOEROOK VLEESCH, en h»lf pond BOTERHAMMEN WORST, een flerch HARING, .een flessh ROLMOPS, een flescb WOEST, e< n flesch AUGURKEN, een ftesrh UITJES cf een fteseh MOSSELEN. uit de Stoomiuivelfsbriek ran MAREES ZONEIC Reverwiik. Verkrijgbaar in verzegeld# kartonnen dooien von Allee i'verkoop voor ALKMAAR in Sluit-étiket waarborgt de kwaliteit. W~ Wanneer Gij üw werkelijk voordeel betracht Eerste Hygiënische li -O ~o DE GOUDEN BRIL. o- c M. KATER,MIENT 17- BRILLEN en PINCE-NEZ op vrortchnft I van H.H. Oogartsen. Ü1TUI8 KOORDJES Reparatiën spoedig en billijk. - yB&W GEVRAAGD: m»t half Februari een flink aankomend z-dMandig kunren'e werken. Brieven onder lett. Z 188 bureau deier Courar t. tot 250 gulden zonder borgen, hoogere bedrrgen met borgs ellinr, ook op late en 2e hypotheek, p ste. v. ant.w, Br. fr. no. 795 s./b. Centr. Adv.-Bur. M/t X R. NUNES, Amsterdam. Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hoGg eiwit- en vetgehalte en gjootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. kstel-Mbier verkrijgbaar vanaf ZATERDAG 22 JANUARI tot xoblang de voorraad strekt, zsowel gebotteld als per fust. Aanbevelend, het voordeeligst in 't gebruik. ->-•••: ,~':vI'-.--i..v >-* ;v* - OVER Het Bestuur van het Plsats«l. Comité der K. S. A. DE ALKMAAESCHE - STOOM-8TEENHOU WEEIJ - Firma W. F. STOEL ZOON levert alle soorten HARDSTEEN, ZAND8TEEN en MARMER WEEK. GEVRAAGD: op n ttsn stand, geschikt voor Br00ib.tk.e7jj, Fr.br. tetter A 139, bureau dit blad. Er wordt plaatsing gezocht voor een FLINK BESCHAAFD M ISJE, bij kinderen, ter assistentie in winkel, of huishouding. Bekend met alte werk zaamheden. B.-ievfn adres lett. W 138, bureau van dit blad. Zs worden bijna cadeau gegeven Naaimachines vanrf 'n gulden cf 7, Z«g me eena begrijpt je d<t, Zoo'n machine voor 'n pop of wat Ik zal 't mijn vrouw eens even zeggen, En «tsmeu zullen we overleggen En 'k we jrsan na kort beraad N»ar HILDERING in de H ke'a riat. 'k Hoor mijn vrouw zoowat van praten Kom, Iaat 'k de kans niet voorbij gaan htanl Reparatie-inrichting. des avonds te 8 uren ia de bovt nwsl van C.-fé „Cantral". SPREKER Ram. Pred, te Haarlem. ONDERWERP Men wordt verzacht den liederenbundel van dsn Bond mede te brenger. Aan den uitgang collecte voor de ifdeeling. HET BESTUUR. wanneer gs e?n flink, goed passend CORSET wilt diageo, Iaat U r dan e»t>s ern ranmeten bij A. A. PASSENS, Oude M mhutepaert 2—3 Am*te;d»m. Gev. 1825. Tel. 8393. Solide »f«rerking elegante ceupe, echte baleinen. om contant geld op DONDERDAG 2 JANUARI 1910, 's morgen a 10 uur, *an: liggende gehakt 11 het Westerbosch langs het Slangen- 1 an j Kerk b-stuur hsoft 13000 gal en beschikbaar, en wenacht deze 'eg?n lorentaande rezte uit te plaatsen cp «oliede onderpander. B?. fr. Lstt. M 135,Bar. van dit Blad. De ondergeteekende verklaart aan d«n Heer J. HOED, SteUmider en ondernemer van verhuizingen, Seharloo te Alkmaar, langs dezen weg zjjn welgsmeenden en oprechten denk, voor de zette behandeling en flinke ondersteuning, gedurende de ongesteldkeid ten gevolge van een ongeluk hem den 17e December 1.1, zoo nood lottig overkomen. Alkmaar, 22 Jar. 1910. JAN BAKKER, Koetsier. Bij vonnis van de Arrondissements-Rcchtbank te Alkmaar, d d. 18 November 1909, i» ontboiden ver klaard dcor echtssheiding het huweljjk, den 19 Mei 914 te Harenkarspel gesloten tusscken GRIETJE WINK, zander bercep, wonende te Oudkarspal en JAN KOKKES, arbeider, eveneens wonende aldaar. Da Pracureur der eischeresse, Mr. P. A. OFFERS. Door het in kracht van gewijsde gaan van een vonnis der Arrondissements-Reehtkank te A'kmaar, d.d. 13 Januari 1910, waarbp het door Mr. H. P. M. KRAAKMAN, namens den gefailleerde aangeboden acsoord -is gehomologeerd is het faillis sement van G. B. SMIT, handelende onder de firma W«d. N. SMIT geëindigd. ZOON,, schilder te Alkmaar, Alkmaar, 22 Januari Mr. '10. D. SLUIS, curator. (onder, voorbehoud van goedkeuring t an Burgemeester en Wethouders van Egmond aan Z«), op Donderdag 3 Februari 1910, des namiddags ten 1 ure, in feet Hotel Itestau-ant „De Nachtegaal" te ALKMAAR: Bestek met 5 teekenisgen zijn f5,verkrijgbaar vantf Maacdsgmiddag 24 Janusri 1910, lp den archi tect Kanaslkede te Alkmaar, waar tevens alle ver langde inlichtin(en worden verstrekt. Aanwjjzing op hat terrein op Donderdag 27 Januari 1910, te Egmoid aan Zee ten 12 ure- De architect, Alkmaar, 22 Januari 1910. P. N. LEGUIT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4