Een VELO-WASCHMACHINE „FORS" Licht- en Zuiggas-, en Benzinemotoren, Stoommachines en Ketels. Gtebrs. Schenkealkmaar. Specialiteit in: Linnen Boorden, Fronts, Manchetten en Overhemden. Reclametarieven Ruys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur Lijnzaadkoeken, MERK (TC Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente f|h Herms. Ooster «Sc. Zoon, GIERPOMPEN, Sintels te koop aan de A.lkaiaarsclie Uier- en Btelgieterlj H. A. MAAS .Dir. M Orkest en Muziekschool. Molievellen Golden Thee Golden koffie Golden Cacao IM- tn Sii Lijsten, Spiegels, Encadrementen, ens. Ml Jaarboekje voor de Provincie Woord-Holland, Prt Zaak in Dames Modeartikelen, PROEFWASSCHEÏN ZAADMARKT C 72, ALKMAAR. Molenrolien, Kronen, Taatsen en Metalen Potten voor molens. Repareert Fabrieken, Poldergemalen, enz. Heerenkleeding naar Maat. N.V. v|h. Herms. Coster Zoon, voor het jaar 1910» -s Prijs f lf79. s- 2» Portorico cWrfA Varinas en Maryland tabak tand,L«t op den naam Ol den hott. Slechte Schrijvers. In 15 lessen goed loopend schrift. GEDEMPTE NIEÜWESLOOT No. 33. Credietbank, Nationale Hypotheekbank. Zuivere murwe Wilt U bij levering van verzekerd zijn van goede kwaliteit papier en degelijk bindwerk bestelt uwe boeken dan bij de N.V. BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ ALGEMEENE BOEKHANDEL - ALKMAAR. Daar aan de zaak een eigen binderij is verbonden, is zij in staat boeken met bijzondere liniatuur en model in korten tijd te leveren. WATER- en STALPORTEN, Gesmeed IJzeren Buizen zonder naad. Landbouw-werktuïgen. O ijk* Al kmaar. O ijk» Nederlandscli Amerikeansche Hypotheekbank. D. A. WISSELINK - Alkmaar. viool, mandoline, fluit, clarinet, enz. 12 cent per stuk, Een bekendheid van een artikel is haar succes, dit is zeker lijk het geval met Waarom zult u ook niet met de prima kwaliteiten bekend worden. Men neme de proef. GSasmozaïek en Marmerglas, Firma A. F. KERBEBIJN, Te koop of te buur Specialiteit in fijn timmerwerk. v-- ia onmisbaar in een huisgezin waar men prijs «telt op een hagel witte wasch, zonder te moeten boenen of bleekpoeder te gebruiken. Ze werkt zóó gemakkelijk dat een zwakkelvrouw aejfs een kind zittende de waach kan doen. Men wascht er ket fijnste zoowel ala het grofste goed mede, vitrages zoowel als wollen dekens. Geen wasch wordt zin delijker en onschadelijker voor de gezondheid behandeld, dan wanneer men hem wascht met een Velo Waschmachine. Geen ergernis over het wegraken, geen onaange name reuk, geen mor boel, geen slijtage, geen roesten. De huismoeders die ze gebruiken, bevelen ze u gaarne aan- Wordt met twee jaar degelijke schriftelijke garantie verkocht. Wordt op aanvrage, hetzij per briefkaart of mondeling, gaarne op proef gezonden, zonder verplichting tot koopen. Eens -geprobeerd, is men kooper. Voor iedereen a contant en op afbetaling verkrijgbaar. lederen Vrijdag en Zaterdag van 11—1 uur met de VELO-WASCHMACHINE in het filiaal vervaardigt Verzekering met gegarandeerde lo«nemende korting op de premiën. Beter, Voordeeliger en Zekerder dan alle verzekering met winstaandeel. VOORBEELD Tarief B. Een 25-jarige verzekert een bedrag van f 1000. uit te keeren bij zijn overlijden binnen 25 jaar, is hij in leven na 25 jaar dan ontvangt hij zelf in contanten f 500.en blijft zonder verdere premiebetaling ver zekerd voor f 500.— uit te keeren bjj zijn overlijden. Hij betaalt hiervoor gemiddeld per jaar totaal Prospecti en uitvoerige inlichtingen worden op aanvrage verstrekt door het Hoofdkantoor Westerstraat 3, Rotterdam en door de Vertegenwoordigers. Hoofd-Agent I. PRINS Azn., Ondegracht A 154, Alkmaar. VERKRIJGBAAR in d*n ALGEMEENEN BOEKHANDEL -:- ten dienste van Gemeente-, Dijks-, Waterschaps- en andere besturen, rmzeót jg njet te overtreffen. bekende ALOm verkrijgbaar. feeërieke Ui prijscourant in elk pakje. WAND- en VLOERTEGELS Uitgebreide sorteering -:- Firma W. F. STOEL ZOON - - ALKMAAF. - - S. BAKKER Dz., Leeraar In het schoonschrijven, gevestigd te ARNHEM, Koningstraat No. 1 ver strekt Bedrijfskapitalen en Voorschotten vanaf f 500.tot elk bedrag. Actieve AGENTEN gevraagd Amsterdam, Heerengracht 465. Opgericht in 1861. t 400,000.- 575,000.- 4,000,000. Gestort kapitaal Reserve Gestort Waarborgfonds Bedrag der uitstaande hypothecai re ieeningen op 31 Dec. 1909 f 37 268 341.86 De Bank verstrekt GELD tegen bor>gs»«*ns 4Ug 0/o met 1 0/o provisie brengt geen scjaattingskosten in rekening, wanneer een leaning tot «stand komt. Fabrieksmerk gedeponeerd van Koog a. d. Zaan. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zieh van de zuiverheid te overtuigen. te Al^TËBMl, Ihuiarak 7-4. 1708 24165 29 541 1968 21 75 25 46 19,56 27 26 82 01 23 13 26 46 32 16 i 2295 30 67 3647 4133 28 04 33 45 42 37 27 42 35 05 35 84 44 14 59 50 32 99 40 20 46 93 4666 61 53 94 42 Agent voor Alkmaar en Omstreken de heer H. J. HAASBROEK, Luttik Oudorp 61. De beste pompen van den tegenwoordigen tijd. Onverslijtbaar. Duurzaam. Spelend lichte gang. Opbrengst 300 Liter per minuut. Gepatenteerde inrichting om de pomp ledig te laten loopen. Verstopt nimmer. Levering op proef. In verschillende afmetingen tegen prijzen vanaf f 20. -bij den vertegen woordiger voor Nederland Vraagt Prijscouranten Gevealigd te Uithuizen, provincie Groningen Kapitaal f 2.000 000Rsaerva f 663 634,25». 3nT8WC*- De BANK geeft 41/2 pets Pandbrieven ait, groot f 1000 ea f 500 mst Coupon» pe'r 1 Mei en 1 November, tegen den koers ven 101 pCt., ten kantore ^an De Raad van Toezicht D. K. V ELT. Voorzitter. D. R. DE MAREES VAN SWINDEREN, Secretaris. De Directie: R. P. DOJE8. bestaande uit Winkel en Bovenwoning, opeeader mociite standen der stad. Tussekenpersonen komen niet in aanmerking. Brieven onder letter L 138, bureau van dit blad. Mej. W. S. SCHILLING, Diploma N. T. V. - GEESTERSINGEL E 32, feaveelt zich aan tot het geven van PIANO-QNDERWI.T8. GBÖNWIU EN BILLIJK ONDERWIJS OP: door SPOORSTRAAT 58. bij elke hoeveelheid, betaalt I. KRAMMER, in huiden en vellen, Gsneraal v d. Heydenstrsat 64, Telefoon 4957, Rotterdam. tegen sterk concurreerende prijzen, voor reclame- en naamplaten. GLASASSURANTIE, zeer lage premie. Zaadmarkt 85, 36 en 31. een Winkelhuis met Woonhuis en Tuin, BOUWKUNDIGE, Doodeweg, s abij den Hertenkamp, Berekeningen uiterst blilQk. Dt In WÉ Uw- ïli Itelptól it In». BERLOSE Berlose 1 oeneest onvoorwaardelijk de gevreesde hondenziekte; berlose 2 voorkomt die ziekte beslist en berlose 3 geneest zelfs onoenees luk verklaarde schurft en andere huidziekten. Berlose 1 franco f 1.90 Berlose 2 1.10 en Berlose 8 f 1.50, In Holland steeds met GOUD bekroond. Aanbevolen, zoowel door 1I.H. Veeartsen, als dui zenden anderen. Te Helder verkrijgb. b.d. fabrikant QWYKEK Gz. Cote Alkmaarbij NIEEOP 8LOTHOUBER en bij FIRMA SCHOUTEN te Sehsgsn bij REZELMAN VRAAG bij de R. V. S» de zooeven in werking getreden AMSTERDAM. Een HUIS met mooien TUIN en stukje LAND voor vele doeleinden geschikt san den Rijksstraatweg te Heiloo. Brieven onder letter P 137, bureau dezer csurant. Inlichtingen te bekomen bij haren agent Mr. K A COHEN STUART. Langstraat 71b, Alkmaar Goedgek. bij Koninklijk Besl. van 1 Nov. 1880. No. 28. DIRECTEUREN E, W. Scott, J. F. L. Blankenberg en Mr. J. van Schevichaven. Hoofdinspecteur voor Nederland: P. A. adama van scheltema, Weteringschans No. 117, Amsterdam. Inspecteur voor Noord-Holland: P. L. THIERENS, Johan van Vlietstraat No. 83, Haarlem JAARPREMIE per 1000.— verzekerd kapitaal. Betaalbaar na het Betaalbaar direct overlijden met premie na overlijden of op betaling gedurende: den leelt jd van: dom. hetgeheele .20 jaren. 15 05 00 5 leven. jaren. jaren. jaren. jaren. 25 30 35 40 45 Kantoorboeken mmm/j: EnHeenmgsVorrlchhing D.R.G.M. Meu verbesseriesSang Ventil D.R.G.M Ohmstede ts> Wegen» gtjsond-tidsredenen te kaop e»n lpW Z ndt Uw vellen als poatpabket en U ontvangt direct ni ontvangst der v.lhn, Uw gelden per poat. koopsom f 3000 w*arv*n f 20CO.al» le hypotheek o? gevestigd kan blgven. Te bsvrsg.n bij den eigenaar J. MUI.TS. te Alkmaar. bsvcelt. sieh »an voor hst maken van TEEKENIN- GEN en verder alle BOUWKUNDIGE WERKEN. Druk N.V. v/h. Harm». Oo»ter A Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 8