DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 20 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910 Deze Courant wordt eiken avond» behulve op Zon- en Feestdagen» uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor P ikmaar f franco door het geheele Rijk f 1, AJ hinderlijke nummers 3 Cents. DINSDAG Prijs der gewone advertentiën: Per regel f 0,10» Bij groote contracten rabat Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan dt N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 0. 25 JANUARI. Stedelijk Museum. BIJV JNEIN LAAD. f ©t®f©©3?atessses«ir 1, O EEN TOCHT DOOR DE SNEEUW. ALRMA4KSGHE COURANT. SB FAMILIEKAARTEN a 1, toegang verleenende aan den houder, zijne huisgenooten en logé's geduren de het jaar 1910, kunnen aangevraagd worden ter secretarie der gemeente. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, den land- weerplichtige DIRK VAK BRAAM, behoorende tot de 26e compagnie landweer-vesting-artillerie, lichting 1904, om zich, op grond van het bepaalde bij art. 35 der Landweerwet, wegens het niet overeenkomstig art. 34 van genoemde wet voor den Districts-Commandant verschijnen, op den Hen APRIL a.s., des namiddags vóór 4 ure bij zijn korps te vervoegen, ten einde, voor den tijd van DERTIEN" DAGEN, IN WERKELIJ- KEN DIENST OVER TE G'AAN bij een der onder- deelen van het 4e Regiment Vesting-Artillerie te HELDER, waartoe hij zich op het gemelde tijdstip bij den commandeerende-officier van genoemd korps be hoort aan te melden. De opgeroepene moet voorzien zijn van zijn ver lofpas, het zakboekje en van zijne kleeding- en equipe- mentstukken, voor zoover nog bij hem voorhanden. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. Alkmaar, 24 Januari 1910. ALKMAAR, 25 Januari. Nu de luchtscheepvaart steeds meer beoefend wordt, nu er leerscholen worden opgericht en zelfs diploma's worden uitgereikt is het wel interessant even na te gaan, hoe het vliegen geleerd wordt. Te Reims, Frank rijk, heeft de bekende vlieger Latham zulk een onder- wijs-inrichting. Een zijner leerlingen nu, heeft zijn eerste ervaringen naar een buitenlandsch sportblad geschreven. Sinds den 12den December vertoeft de schrijver te Reims en daar bevinden zich heel wat jonge, nette, deels schatrijke menschen die hopen in de luchtvaart vooruit te komen en vol moed zich toeleggen op het aanleeren van deze inderdaad moeielijke kunst. Veel, veel moeielijker valt het, dan men zich heeft voorge steld en zelfs de meest begaafden hebben maanden noodig om met het toestel goed te kunnen omgaan. Het oefeningsveld heeft een oppervlakte van 6 tot 8 vierkanten kilometer, het loopt een weinig op en doet overigens als militair excercitie-terrein dienst. Voisin, Farman en de Antoinette-maatschappij hebben hier een aantal bergplaatsen gebouwd en voorts wer ken hier in hun eigen gebouwtjes nog eenige uitvin ders aan hun toestellen. Voor de Antoinette-bergplaats staat een appareil d'apprentisage, het leer-toestel, gereed. Dit toestel is zoo ingericht dat vóór de gewone zitplaats van den bestuurder nog een klein zitje voor den leerling ge maakt is, dusdanig, dat de leerling de beide stuurra deren grijpen en in beweging brengen kan. De leeraar Latham zit achter den leerling, controleert diens bewegingen en verbetert deze als ze fout zijn. De eerste oefening is echter het leeren van de hand grepen. Maar -en we geven nu verder den brief schrijver het woord daar het weder gunstig is, be gint Latham duidelijk met het onderwijs, neemt den een na den ander mee de hoogte in en vliegt twee ronden met hem bovenziet veld. Half ongeduldig, half opgewonden, wacht ik totdat d,e beurt aan mij komt, om het heerlijke gevoel te krijgen van door de lucht te zweven. Eindelijk kom ik aan de beurt. Met tamelijk veel moeite klim ik op het zitplaatsje. Hoewel ik zeer opgewonden ben, tracht ik overal op te letten, om mij toch vooral maar niets te laten ontgaan. Het eerste bevel van Latham luidt: attention, je mets le contact, let op, ik maak contact. Maar de motor loopt niet. Een helper komt er bij en spoedig bromt de mo tor. Eindelijk geeft Latham het teeken, het toestel wordt door de drie mannen, die het vasthielden, losge laten, de Antoinette begint te rollen. Ongeveer hon derd meter merkt men nog het springen der raderen op den bevroren bodem, dan houdt dit op en plotseling, zonder den overgang bemerkt te hebben vlieg ik! Een paar oogenblikken later klopt Latham mij op den rug- en wijst naar beneden. Ik heb zoo ingespannen op al zijn handgrepen aan het stuur gelet, dat ik nog niet eens naar beneden gekeken heb. Thans zie ik den be- ganen grond pnder ons. Misschien op 15 meter af stand, misschien op 50elke schatting is mij on mogelijk. Ik denk aan het verwachte heerlijke gevoel: merk er niets van! Ik kon precies zoo in een motor boot zitten. Een zacht trillen van den motor veroor zaakt een zacht op en neergaan, dan de wind in het gelaat dat is alles. Kalm glijdt het toestel langs zijn twee ronden, menig oogenblik laat Latham beide handen los dan komt de landing. Zij heeft zoo vlot plaats, dat men eerst aan het ratelen der raderen merkt, dat men weer op den vasten grond is. Den volgenden dag, toen ik bij een beetje meer wind voer, voelde ik eerst hoe verbazend moeielijk het is het toestel te beheerschen. Het moeielijkste is het de hoogte in sturen. Gaat men te steil omhoog, dan verbruikt men te veel kracht, de machine wordt lang zamer, het toestel loopt gevaar achterover te slaan. Gaat men te steil naar beneden, dan heeft men kans voorover te slaan. Ook andere bewegingen eischen veel zorg. Latham zelf echter vliegt met fabelachtige zekerheid en met een kunstvaardigheid, welke slechts door voortdurend oefenen bereikt kan worden. Hij zelf zegt, dat hij 26 apparaten gebroken heeft, voor hij het toestel zoo goed wist te beheerschen. Zij breken zeer gemakkelijk, deze slanke gracieuze schepen der lucht. Vooral bij de landing gaat er gauw iets stuk en de herstellingen zijn dikwijls kostbaar. Zij, die een eigen toestel bezitten, probeeren spoedig zonder Latham hun geluk, maar dikwijls is een scha- depostje van eenige duizenden francs het eerste resul taat. Ik geloof dat slechts een klein deel van de vele leerlingen het tot iets zullen brengen, daar de lucht scheepvaart van lichaam en geest zeer veel vereischt. Ja, het vliegen ziet er veel gemakkelijker uit dan het in werkelijkheid is. Tot zoover dit schrijven. Tenslotte willen we nog even wijzen op een artikel tje in de Luchtvaart, waarin een inzender aandringt op het oefenen boven een meer, dat als goed vangnet dienst kan doen en veel minder ernstige ongelukken zal geven dan het land. De redactie teekent hierbij aan, dat het denkbeeld niet nieuw is. Ja, in de eerste dagen der luchtscheepvaart zag men zelfs veelal de proefnemingen boven het water nemen, zegt zij. Dit biedt echter alleen dan voordeelen, indien de draag vlakken voorzien zijn van speciale inrichtingen, zoodat zij in staat zijn als drijflichaam te dienen, hetgeen toevallig bij de Antoinette van Lathftn het geval is. MINISTER talma weer terug. De minister van landbouw, enz., de heer Talma, is van buitenlandsch verlof in Den Haag teruggekeerd en heeft heden zijn ambtsbezigheden aan zijn departe ment hervat. wond. De patrouillecommandant, het verschrikkelijke van den toestand heseffende, had daarop de tegen woordigheid van geest, door een der in de omwanding aangebrachte gaten, de vrouw plotseling bij de beenen te grijpen en naar buiten te sleuren; onder deze bewe ging wilde de vrouw den commandant een steek toe brengen, doch een maréchaussee wist haar voor te zijn en sloeg haar met zijn klewang den pols af. De vrouw is sedert overleden. Vindt ge het niet een ontzettend drama, dat ik je afgeschilderd heb? De kinderen werden dadelijk ver zorgd, het jongetje verbonden. Bij onderzoek bleken de kinderen niet eens de eigen kinderen van de gesneu velde vrouw te zijn." CHEF GENERALEN STAE. Bij kon. besluit is met ingang van 1 Februari 1910, in actieven dienst hersteld bij den generalen staf, on der gelijktijdige benoeming tot chef van dien staf, Harer Majesteits adjudant in buitengewonen dienst, de luit.-generaal op nonactiviteit F. H. A. Sabron, van den generalen staf. EEN ONDERSCHEIDING VOOR MR. VAN LEEUWEN. De Senaat der Universiteit van Amsterdam heeft in zijn gistermiddag gehouden vergadering besloten, den afgetreden burgemeester, mr. Van Leeuwen, het eeredoctoraat in de Staatswetenschappen te verleenen. VERKIEZING PROVINCIALE STATEN. Bij de verkiezing van een lid der Provinciale Sta ten van Noord-Holland, is herstemming tusschen de heeren W. J. Kernkamp en J. Korthals Altes. BOND VAN SCHOENFABRIKANTEN. De Alg. Ned. Bond van Schoenfabrikanten hield gisteren te Tilburg eene algemeene vergadering. Er werd besloten tot verhooging der prijzen van het schoeisel en wel wegens aanmerkelijke stijging der leerprijzen en fournituren. Wanneer de verhooging zal intreden zal worden be kend gemaakt in de provinciale hoofdbladen en eenige voorname hoofdbladen. Voorts werd door den voorzitter bekend gemaakt dat de le Ned. Alg. Verzekerings Mij. tegen Ongevallen het contract aan den Bond heeft opgezegd. De rechtskundig adviseur mr. Passtoors stelde voor een onderzoek bij andere maatschappijen in te stellen en vestigde de aandacht op de Centrale Werkgevers Risicobank. Besloten werd in de maand September te Waalwijk eene tentoonstelling van schoenindustrie te organisee- ren en daarbij eene congresvergadering te houden. UIT ATJEH. Aan een „Brief uit Atjeh" van de Java-bode is het volgende ontleend: „Wederom zal ik beginnen met je een griezelig ver haal te doen over een huisomsingeling, die ergens in het Pidië'sche plaats had. De patrouille gelastte de bewoners van een huis naar beneden te komen, en in derdaad kwamen ook twee vrouwen naar beneden. Aangezien er vermoedelijk nog meerdere menschen in huis waren, had nog eens sommatie plaats; als ant woord werd er van uit de woning een donderbusschot gelost. De patrouille gaf eenige salvo's door het huis en daarop werd de woning van de omwanding. ontdaan, en daarin werden aangetroffen het lijk van één man en één klein meisje, terwijl een klein jongetje van pl. m. 3 jaar ongedeerd uit de in de woning opgestapelde padi te voorschijn kwam. Toen de patrouille met dit huis klaar was, kwam een andere woning aan de beurt. Van deze woning was het der patrouille bekend, dat er vrouwen en kinderen in waren, dus er werden niet dadelijk salvo's gegeven. De omwanding werd eerst verwijderd, resultaat nihil, er was niets te zien. Doch onder het huis was een loemboeng, en toen in de om wanding daarvan eenige gaten werden gemaakt, bleek 't dat daarin één man, één vrouw en twee kinderen zich bevonden, eerstgenoemde met getrokken klewang en rentjong. De vrouw werd gesommeerd te voorschijn te komen met de kinderen, zullende hun geen leed ge schieden, doch zonder resultaat. Daarop begonnen eenige fuseliers met hun klewangs den man te prik ken, waarop deze zich, door een gat in den vloer van het huis, naar boven trachtte, te werken. Nauwelijks was zijn hoofd boven den vloer of pang! Dood was pang Sapha, panglima van Teungkoe Aron! Het lijk viel weer terug in de loemboeng. De vrouw nam de verdere verdediging op zich met de wapens van haar man; zij wilde van overgeven niets weten. Als laatste wanhoopsdaad maakte ze aanstalten hare beide kin deren te' vermoorden; een der kinderen was reeds ver- BOND VAN SCHOENMAKERS- VEREENIGINGEN. Te Amsterdam is in het lokaal „De Roode Leeuw" eene vergadering gehouden van den Nederlandsqhen Bond van Schoenmakers patroonsvereenigingen, waar in het voorstel om het bestuur op te dragen een ver hooging van de inkomende rechten op leder met alle gepaste middelen tegen te gaan, nadat door verschil lende sprekers was aangetoond, dat een verhooging van de lederprijs door hooger inkomend* recht noodlot tig zou zijn voor de schoenmakers, omdat zij niet kun nen afwijken van hun stelsel om slechts prima mate rialen te gebruiken en hetgeen zij meer moeten beta len niet kunnen verhalen op de afnemers, daar dit, hoewel een goed deel van hun winst verslindend, toch op ieder klein postje, dat zij afleveren, te weinig be draagt, om er den prijs mee te verhoogen, aangenomen werd. Het voorstel het bestuur op te dragen maatregelen te nemen om te geraken tot algemeene verhooging van de prijzen met het oog op de rijzing in de leder- prijzen, lokte bespreking uit. Vele sprekers stelden de noodzakelijkheid in het licht van deze maatregel; de tegenwoordige lederprij- zen, die belangrijk hooger zijn, dan de reeds hooge van de laatste jaren, maken 't voor den schoenmaker be slist onmogelijk de gebruikelijke kwaliteit te blijven leveren zonder prijsverhooging. Verschillende middelen werden besproken en besloten werd: lste. De hulp van de pers in te roepen om het pu bliek met deze feiten in kennis te stellen; 2de door de plaatselijke vereenigingen vergaderingen te doen be leggen ten einde een algemeene prijsverhooging te bevorderen en 3e door den Bond circulaires ter ver spreiding, en kaarten om in de winkels op te hangen te doen vervaardigen, welke op aanvraag tegen den kostenden prijs beschikbaar zijn voor de aangesloten vereenigingen en verspreide leden. Ten opzichte van deze kwestie zal het bestuur, evenals ten aanzien der vorige, samenwerking met den Bond van schoenfabrikanten mogen aanvaarden. Nadat nog enkele wijzigingen in het huishoudelijk reglement waren aangebracht werden tot leden vanhet bestuur benoemd de heeren K. Frielink Jr. te Amster dam, Fred. IJ. Hoek te 's-Gravenhage, N. v. d. Vlerk te Haarlem, O. Adriaanse te Helder, G. B. Guikink te Almelo, Th. de Boer te Wormerveer en v. Nieuwberg te Zaandam. Door verschillende afgevaardigden werd vervolgens mededeeling gedaan van hetgeen in de vereenigingen wordt gedaan ten voordeele van de leden door voor drachten en cursussen op het gebied van vakonderwijs, door gemeenschappelijken inkoop, enz. Dfe volgende bijeenkomst zal te 's-Gravenhage wor den gehouden. GEMENGD MlEüWS. ALBERT VOGEL. H. M. Koningin Elisabeth ,van Roemenië (Carmen Sylva) heeft Albert Vogel voor de tweede maal uitge- noodigd te haren paleize op te treden. Albert Vogel zal 1 Februari vertrekken om den 4en het navolgende programma ten gehoore te brengen: De Maecenas van Johan de Meester in de Duitsche vertaling van Else Otten. Das Hexenlied van Ernst von Wildenbruch en een fragment van Demetrius van Schiller. Voorts zal Albert Vogel in de Hollandsche en Duit sche clubs te Berlijn en te Boekarest voordragen. EEN LICHT-OVEREENKOMST. Tusschen de gemeentebesturen van Leiderdorp en Leiden is een overeenkomst gesloten ten aanzien van de verlichting. Aan Leiderdorp zal niet, zooals door Sassenheim en Voorschoten, het benoodigde gas wor den geleverd in gashouders, van waar uit die gemeen ten dan zelve voor de verdere distributie van het gas zorgen, maar het gas zal in Leiderdorp aan de in gezetenen zelf worden geleverd. De fabriek zal zich met alles wat de aflevering betreft belasten. De kosten, welke door Leiden ten behoeve van deze gasvoorziening gemaakt moeten worden, zijn tweeër lei die van aanvoer- en persleiding en die van eigen lijke gasvoorziening, welke worden geraamd op 40.000. Als prijs, waarvoor het gas aan Leiderdorp zal wor den afgeleverd, wordt voorgesteld 71/a ct. per Ms. met 1 ct. verhooging bij aflevering over een muntgasmeter.* De prijs is dus 2 ct. hooger dan die, welke aan de Leidsche afnemers in rekening wordt gebracht. De le vering belooft volgens berekening geen groote winst voor de gemeente af te werpenwanneer in een be paald jaar meer dan 60.000 Ms. gas zijn geleverd, zal voor de straatverlichting slechts öVj per M8 in reke ning worden gebracht. DAT WAS NIET CHRISTELIJK 1 Na afloop eener bijeenkomst der Christelijke Jonge- lingsvereeniging te Drachtster Compagnie, kregen eenige leden ruzie, waarbij de een den ander het oor bijna afsneed. Een geneesheer hechtte het lichaams deel, dat er bij hing. SCHIP GESTOLEN. Zondagavond is te Amsterdam, op een schip, liggend in het IJ, nabij het Tolhuis, een schipper aangehou den, die verdacht wordt dat schip te Meppel te hebben ontvreemd. Het vaartuig is in beslag genomen en naar den steiger van de gemeente-vischhal gesleept. Nader is gebleken dat er een geschil bestaat tus schen den bouwer en den persoon voor wiens rekening het vaartuig gebouwd was over een boete wegens de late oplevering. De schipper, die het „stal," wist met het vaartuig, dat de bouwer niet wilde laten gaan, voordat het geschil opgelost was, het ruime sop te kiezen. i I j iML< ONGELUKKEN. Gistermorgen is de 23-jarige sleeper van de firma A. Broos te Watergraafsmeer bekneld geraakt tus schen zijn zwaar beladen wagen en een paal bij den overweg aan de Linaeusstraat te Amsterdam. Hij was dadelijk dood. Op de Keizersgracht bij het Molenpad te Am sterdam is gisternamiddag een 17-jarige jongen met zijn fiets te water gereden. Hij werd levenloos opge haald. De tram van Marssum, die ongeveer 8 uur 's mor gens te Leeuwarden moet zijn, liet gisteren op zich wachten. Ten gevolge van den sneeuwval derailleerde de locomotief, even voorbij Halfweg, en stond in een ommezien dwars over de rails. De reizigers meest schooljongens en -meisjes konden uitstappen en, begeleid door den conducteur, die het nieuws naar de stad moest brengen, trokken allen welgemoed door de sneeuwbuien naar Leeuwar den. Een kwartier later kwam er opnieuw een tram, die den weg versperd vond en die aan een tweede groep reizigers de gelegenheid schonk een kouden neus te halen. AANZIENLIJK LEGAAT. Door wijlen mej. E. van Dam, op 15 November des vorigen jaars te Rotterdam overleden, is aan de Mar- tha-stichting te Alfen a. d. Rijn vermaakt de kapitale som van 50.000. (Ned.) HET ARBEIDERSCONFLICT TE GLANERBRUG. De spinnerij Eilermark staat thans stil. Zaterdag middag 4 uur werd het geld uitbetaald aan de arbei ders, dat zij vroeger, bij den aanvang van het werk, volgens 't arbeidscontract, moesten laten staan, ter wijl in den loop dezer week het loon wordt uitbetaald. Zal voor Glanerbrugge, dat er zoo groot belang bij heeft, de strijd lang of kort duren? Van den kant der directie is volgens de door haar verspreide circulaire geen toenadering te verwachten. En van de zijde der arbeiders? Zij, die aangesloten zijn bij de Duitsche textielbonden, kunnen voldoende worden ondersteund uit de welvoorziene kassen. Een bedrag van slechts 8 pCt. der wekelijksche contributie is daarvoor noodig. Hun aantal bedraagt echter slechts ongeveer 200 van de 719 arbeiders. I1ET LAND MAAR UIT. Nadat de Haagsche politie Zaterdag een nachtelij ken inval in de Sportingclub te Sclieveilingen had ge daan, werden reeds den volgenden morgen de crou piers vreemdelingen, aan het hoofdbureau ontboden en nog denzelfden dag naar hun geboorteland terugge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1