STADSNIEUWS, UITENLAN 11 zonden, zoomede de bij den inval aangetroffen „da mes" van vreemde nationaliteit. Deze politiemaatregel zal worden toegepast op alle vreemdelingen, wier beroep bet uitmaakt tot deze in richting en tot andere speelhuizen in betrekking te staan en verder op die vreemdelingen die geregeld de speelhuizen bezoeken en zich daar tijdelijk ophouden kennelijk met het doel hun geluk eens in het spel te beproeven. Het aantal van dit soort van heeren en dames, be roepsspelers en -speelsters, moet niet onbelangrijk zijn, terwijl reeds eenige leden van dit gilde zijn vertrok ken, teneinde de politie buiten hun aangelegenheden te houden. AANBESTEDING E. K. KEEK. To Hilversum is onderhands aanbesteed het bouwen van eene E.-K. kerk aan de Naarderstraat aldaar. Laagste inschrijver J. van Groenendaal te Breda, voor 83.842, aan wien het werk is opgedragen. DIE KON HET Als een bizonderheid mag zeker gemeld, dat bij een biljartwedstrijd voor amateurs de heer L. Kaan, te Velsen, in één partij 4048 punten maakte. De partij duurde 2 uur 10 min. KOLSCHAATSEN. Een inzender in Amsterdam klaagt er over dat avond aan avond de Nieuwe Hoogstraat vogelvrij ver klaard terrein voor de lieve jeugd is. Met geheele drommen komen ze opzetten uit stegen en straten in de nabijheid gelegen en vliegen dikwijls in razende vaart de straat op en neer. Soms houden ze elkaar vast, zoo twintig achter elkaar. Hoe ons debiet daar onder lijden moet, behoeft ze ker geen betoog zegt hij. Een rustig wandelaar zal zich wel twee maal bedenken, eer hij zich tusschen deze bende waagt, en loopt zeker liever twee straten om. De politie staat natuurlijk machteloos hiertegen. Het wordt meer dan tijd, dat in 't belang van den middenstand, afdoende maatregelen worden genomen. Naar het N. v. N. verneemt is er spoedig een voor stel van den Kaad te wachten, om het rolschaatsrijden in de drukke winkelstraten te Verbieden. Het rijden op minder drukke punten zou men willen toelaten. Eeeds gisteren werden de rijders door de politie van de trottoirs, zooals op het Kembrandtplein en het Leidscheplein, verwijderd. EEN BEELD DES TIJDS. Zaterdagmiddag werd op het kerkhof „De Liefde," in de Bilderdijkstraat te Amsterdam een kinderlijkje per automobiel grafwaarts gebracht. Daags te voren was het met hetzelfde voertuig van Parijs naar hier vervoerd. VIJFTIG JAAE MAEKTBEZOEKEE. Gisteren herdacht de koopman H. Duk van Leiden dat hij vijftig jaar lang met zijn inrichting tot het breien van wollen kousen, uitstoomen van wollen de kens en verven van alle kleedingstukken de markt te dèn Haag bezocht. Marktcollega's hadden het stal letje passend versierd, 's middags had er een offici- ëele huldiging van den jubilaris plaats en werd er ten zijnen voordeele met inteekeningslijsten op de markt rondgegaan. Geïllustreerde bladen zullen een foto van'hem en zijn vrouw in het versierde stalletje ge ven. HET BEFAAMDE SPOOEWEGSTATION TE DEVENTEE. Door den gemeenteraad van Deventer is besloten voor het bouwen van een gemeenschappelijk nieuw station der S.S. en H.IJ.S.M. van gemeentewege onder zekere voorwaarden een bijdrage te verleenen van 150.000. VEOEG EE BIJ. In de Streek (N.-H.) heeft men reeds een begin ge maakt met het zaaien der erwten. TEOUW HONDJE. Het twaalfjarig zoontje van zekeren Van Zanten, aan den Hoogendijk te Vianen woonachtig, ging Za terdagmiddag 1 uur met zijn hondje mollen vangen. Zondagmorgen 5 uur kwam het hondje alleen thuis. In den loop van dien dag werd het lijk van zijn kleinen meester gevonden in een sloot op de uiterwaarden. De kleederen waren verscheurd, zoodat het trouwe dier waarschijnlijk moeite gedaan heeft, om den jongen te redden. VOS IN DE VAL. Te Brammen heeft men in een val een mooien vos weten tevangen. De val was gezet met het oog op het feit, dat in den laatsten tijd vele kippen waren ver dwenen, naar men vermoedde door toedoen van een vos. OM IN DE GEVANGENIS TE KOMEN. Een jonge map, te Amsterdam, loodgieter van be roep, doch zijn vak slecht verstaande, had na een jaar in de gevangenis gezeten te hebben en tien weken op vrije voeten te zijn geweest, een valsch briefje geschre ven en terwijl hij een jongentje met dat briefje had weggestuurd, zich bij de politie aangemeld. Niet om zichzelf te bevoordeelen, doch om in de gevangenis te komen, had hij zijn daad gepleegd. Het O. M. bij de zesde kamer der Kechtbank, waarvoor dit geval giste ren diende, noemde deze zaak hoogst treurig. Om den ongelukkige, die gedetineerd is, den winter door te helpen, eischte het veroordeeling tot vier maanden ge vangenisstraf. BEANDSTICHTING. W. G., uit Eolde, die te Assen in hechtenis is op vermoeden, dat hij zijn woning, die 31 December af brandde, in brand heeft gestoken, heeft bekend, dat hij zich daaraan schuldig heeft gemaakt en dat zijne vrouw daarbij medeplichtige is geweest. Deze is dien tengevolge ook naar de gevangenis te Assen overge bracht. UIT SCHAGEN. Tot bestuursleden van de afd. Schagen e. O. van den Bond van Nederl. Onderwijzers werden den 23sten herkozen de heeren M. Visser, voorzitter; A. Koning, secretaris en I. Tjalkens, penningmeester. De reke ning en verantwoording van den penningmeester wees een batig saldo aan van ongeveer 20 bij eene ont vangst van bijna 120. De heer Wester, lid der pro vinciale propaganda-commissie, te Alkmaar, woonde de vergadering bij. UIT BEOEK OP LANGENDIJK. Marktaanvoer en verzending. Aan de afslagmarkt te Broek op Langedijk werd de vorige week nog aangevoerd, 500 bloemkoolen, 212.500 roode kooien, 51.900 gele kooien, 15.600 witte kooien, 520 balen uien, 112 balen wortelen en 60 balen roode kool, terwijl in die week van de groentenlaadplaats werden verzonden 89 wagonladingen. UIT HAEENKAESPEL. Tot vroedvrouw dezer gemeente werd den 22 dezer met algemeene stemmen benoemd mej. J. Biestehierde te Zweeloo. UIT GROET. Afgebrand zijn hedennacht twee woningen onder één dak: die van de wed. Jongert en van den heer P. Smit alhier. Niets was verzekerd. Oorzaak onbekend. UIT DE SCHEEMEEE. Zondag is er brand uitgebroken in de woning van P. Eoos te Schermeer (N. II.), door het omvallen van een petroleumlamp. Alles is in de asch gelegd; er was niets verzekerd. UIT SCHERMFRHORN. Da Raad doser Gemeente vergaderde gistermiddag in voltallige zitting. Er zijn twee vacaturen. Medegedeeld werd dat de begroeting voor 1910 ia goedgekeurd. Da laatstgehouden kaïverificatie gaf san een saldo in kas van f 1597.265. De nieuw g»kosen raadsleden, de heeren Honing en Moerbeek hebben hunne benoeming aangenomen. De kantoorhouder van het hulptelefoonkantoor be richtte dat in 1909 vanaf 1 Juli 215 telegrammen trju ingekomen en hij verzocht in verband daarmede zijne salaris tot f 150 te ver hor gen, overeenkomstig zijn aanstelling. Do Voorzitter zeide dat deze opgave niet strookte met de maandelijksche opgaven. Nadat dit verschil nader door hem was toegelicht, werd de verdere behandeliag doz»r zaak tot stns vol gende vergadering uitgesteld. Omtrent don door den kantoorhouder op advies van den Inspecteur sangevratgden asnleg van een draad naar de woning van den bode, besloot de raad ne. eeniga bespreking die geleiding ts doen aanleggen. De Commissaris der Koningin zond een schreven aan dan Raad, daarbij aandringende op verhooging vsn het pensioen van de weduwe van den overleden veldwachter. De voorzitter handhaafde zijne in de vorige verga dering geuite metning; mocht de Commissaris der Koni gin meecen dat de gemeente mott voorzien in de pensionneering van gemeenteambtenaren en hunne weduwen, dan, meent hij, zouden die weduwen verre bevoorrecht zijn boven de weduwen van particulieren. Hij betreurde de nalatigheid en de zorgeloosheid onder de ambtenaren, die duor penrionneering hunner weduwen en waexen nog meer in de hand gewerkt ra' worden. De heer Alblas was het in vele inzichten met den voorzitter eens. De hoer Westerhef wees op de verkeerde vergelij king van weduwen van ambtenaren en particulieren. De vorige sprekers vergeten, zoo zeide hg, dat de ambtenaren in dienst der gemeente zgn. Er is een rechtstoestand tusschen gemeente- en sumbter aren, die door den dood niet eindigt, zsoals ook da Commissaris zegt in zjjn schrijven. De keer Alblas wilde het vroegere besluit hand haven. De Voorzitter meende, dat het beter w*s geweest, indien men hear een som ineens uitgekeerd had eu spr*k zgne verwondering er over uit, dat de we- -iuwa B om hare ontevredenheid had geuit jegens de Commissaris ier Koningin. Brom toch was zeer goed in de gelegengeid geweest voor zijne pensioen te zo-gen, nu hg dit nalaat gaat het teel» niet aan dat de Gemeente daarin moet voor zien. Bij st-mming bleek dat de Raad niet i -ging op het voorstel van den Commissaris der Koningin en het in de voorgaande vergadering genomen be tl uit wilde handhaven. De herr Westerhof alleen was voor nadere bespreking. De geloofshrieven van de nieuw gekozen raadsleden de heeren Ho iug en Moerbeek werden n*gesi«n e s in orde bevonden, waarna tot tcelaticg werd werd be sloten. Aan de orde werd gesteld de to verleenen gratifiaati' aan da rijksveldwachters «iie evenals vorige jaren «tl worden verleend. Burgemeester en Wethouders stelden voor een werk man in vasten dienst van de Gemeente aan te stellen. De Voorzitter lichtte dit voorstel toe en stelde voo? dsarto» C. Dubbeld te benoemen tegen «en atlaris vai f 400. De heer Nierop vro^g inlichtingen omtrent het sa tans of dit meer of minder is dat het loon dat dt G meente er in den laatsten tijd aan besteedde. Uit de gegeven toelichtingen bleek, dat het vrij wel gelijk w*s. De heer Hartog meende, dat er eene oproeping moest gebeuren met het oog op de gelgke rechten der trg^zetenen. Na eenige besprekingen wordt Dubbeld voor den tgd van een j »»r benoemd tot gemeente-werkman, onder bepaling dst bij eindiging van h»t dienstver bond door beide partgen een optegginjstermijn van 6 weken worden in acht genomen. Na gedane rondvrcag werd de vergadering gesloten UIT OUDE NIEDORP. Met ingang van 5 Februari 1910 is tot burgemeester dezer gemeente de h*er A. Wonder Pzu., secretaris dezer gemeente herbenoemd. UIT SIJBEKaRSPEL. Tot burgemeester dezer g m ente is de keer G. Stapel Gxn., met ingang v-n 12 Februari a.s. herbenoemd. AARDBEVING TE VEERTOGENBOSCH. Op goeden grand z gfc de ,'sH. Ct.", te kunnen metdeeloD, dat de buitengewoon b«vige juröbevicg. die Zaterdag op verschil! n-je obs-rvetoria werd waar genomen, ook te 's-Hertog-nbosch is gevoeld. Doo verschillende personen is onder de neg»nuuraohe Mi« het uur waarop ook de observatoria du aardbeving berichtten in de St. Jan da sshok waargenomen, die zoo groot Was, dat de zware kaper» n luchters, die ia de kerk hangen, sr door in feeweging werden gebracht. E-n werkman die zich beneSen in een kolenhok bi- «ond, heeft ook duidelijk ondergrondzeh gerommel ge hoord 't Staat vast. dat oen en ander niet is veroor zaakt door eenige dreuniag van buiteD, doch dat men hier werkrigk met een aardbeving te doen had. AANBEVELING RECHTER. Op de alfabetische lijst van aanbeveling, ter ver vulling eener vacature van rechter in e Arroad. Reehtbcnk te Utrecht, komt voor Mr. H. "W. van Tien- hoven, rechter sikier. BADHUIS VAN HET „WITTE KRUIS." In de week van 17 tot 22 Januari zijn in het bad hui* van het „Witte Kxuis" genomen: 68 kuipbaden, <9 regenbaden le klas en 142 regenbaden 2e klat. t» samen 289 baden. VOOR POSTZEGELVERZAMELAARS. Wg vestigen nog even de aandacht op de heden' avond ia het hotel de Toelast alhier te houden 4=! jaarvergadering der pcrtzegelvereeniging „West-Fries land", welke voor iedereen toegankelijk is, terwiil er een gratis verloting van poitz gels onder alle aanwe zigen z%i plaats hebben. BENOEMD. Tot tijdelijk ondsrwgzeres aan de openbare lagere acheol te Petten is benoemd mej. Keg alhier. DE VOETBALWEDSTRIJD. De Zondsg alhier gespeelde voetbalwedstrijd tusschen R, A. P. van Amsterdam en Alemaria heeft de aan dacht der groots bladen getrokken. Men is het erover eens, dat de Amsterdammers buitengewoon fraai spel te lien gegeven hebben. Zsoals de „Tel," zegt: „de Amsterdamscbe supporters kregen waar voor hun geld. De rood-zwarten speelden gelgk duivels zoo goed." Het spel van R. A. P. was or s een verrassing, zegt de „N. Rett, Ct.", wiar vostbalredacteur hier was. De ploeg bestaat uit jonge spelers, met hun elven nog geen twee eeuwen oud. 't zjjn breedgeschouderde, stevig gebouwde jonge mannen over 't algemeen, die over de noodige kracht en de noedige snelheid be schikken. Ze spelen niet een onstuimig wild spel, maar al hun verrichtingen dragen de sporen van school. De kenner merkt direct, dat hier leiding geweest if. De voorhoede speelt baar short-passing met ontstel lende zuiverheid, de middenmannen doen evenveel met 't hoofd als met de voeten en doen 't kopwerk goed, tarwgl de achterspelers een stevige linie vormen. L'Obiy van Troostonburg de Bruya in 't doel ia ren doelman met kgk op 't spel en met dat doelman- «chtige talent (of geluk?; em altgd te ataan waar de bal komt. Van de voorhoede Irof ons't mvest da linkervleugel, Harkearath, e*n speler met een bgzonder mooien stijl. De aanvoerder Wemmeraiager van Sparnwoude is een nuttige spil met grooten Ausdauer en met een vast houdendheid in z'u spel, die de vijandelijke veorhoele radeloos maakt. Boelmans tar Spill, de eud-internatio- nal, kon weinig tegen hem uitrichten. Deze vorm heeft R. A. P. te danken aan de leiding van den heer Blackburn, Xerxes' eefenmeester, dit seiiom door deze vereniging geheel belangeloos aan haar Amsterdamsche zuster één middag per week af gestaan De R A P. spelers vertelden ons dat sa zoo prettig onder Blackburn's leiding hadden geoefend en dat ze zooveel van hem hadden geleerdze verklaarden ook, dat training er de animo zoo inhield en dat ze gaarne, «onder dat iemand 't hun gelastte, 't biertje lieten staan voo? de kwast en tijdig naar bed gingen. Of R A.P. zal slagen in de le klas te komen, dat is moeilijk te zeggen, maar zeker is 't, dat Amster dam in zijn oude rood-zwarten thans eon club heeft, die wat spel qualiteit en organisatie aangaat le klar- fahig if. HULP, DIE BETAALD MOEST WORDEN. Toen een melkmeisje gisteren in de Koningstraat haar slee met melkbussen moeizaam voortduwde, kreeg zij plotseling hulp van een welwillend maar wat voort varend voorbijganger. De slee kwam dientengevolge in eon minimum van tgd van de sneeuw op een ont dooide plek der straat, een der mulkbuis n viel om, de inhoud vloeide naar de goot. Het meisje huilde, de helper greep echter gauw de bu», waardoor niet de geheele inhoud verloren ging. Met een paar anderen vergcedde de man de schade. EEN ONGELUK. De werkman P. Blankendaal, wonende in de Druiven- laan, werkzaam aan de te bouwen automobiel bewaar plaats aan de Natsaulaan alhier, had toen bij op den tweeden steigsr stond en een ladder wilde verplaatsen, van ochtend het ongeluk voorover te vallen met het treurig gevolg dat hg een zoa ernstige hoofdwonde bekwam dat opname in het gemeentelijk ziekenhuis noodzakelijk was. WERKELOOSHEID. De heer C. D. Wesseling vervolgde gisterenavond in de bovenzaal van café Peperkamp zijne rede over het bovenstaande onderwerp (men zie het nummer der Alkm. Ct. van 12 Januari). Hij behandelde toen meer in 't bijzonder de middelen ter voorkoming van dat euvel en daarvan wel de arbeidsbeurzen. Nadat de vergadering door den heer J. F. M. Endel als voorzitter van de Katholieke Sociale Actie was geopend, begon de heer Wesseling met er op te wijzen dat al de in de vorige vergadering genoemde oorzaken kunnen samengevoegd worden in een hoofdzaak n.l. de anarchistische kapitalistische maatschappij en hij stelde daar tegenover het hoofdmiddel het Christelijk Solidarisme. Spreker wees er op dat het niet gewenscht is op dit abstracte middel veel te bouwen, want men moest, om de zaak tot een goed einde te brengen, den strijd tot een internationale maken, waarop wel lang zal kunnen worden gewacht. Hij gelooft echter dat door de overheid en door het particulier initiatief veel gedaan kan worden, dat er door propaganda, door organisatie en geschrift reeds veel wordt gedaan. De overheid, zoowel Gemeente als Staat, moet zich niet alleen bepalen tot het niet tegenwerken van de organisaties, maar vooral moeten zij die steunen, door de wetten en verordeningen daarmee in verband te doen brengen, en de organisaties publiekrechtelijk daarin te erkennen. Tot zijn genoegen kan spr. er op wijzen, dat er al eenigermate in die richting ge werkt wordt, b.v. het wetsontwerp op de middenstands kamer. In dit verband wees spreker op het wetsontwerp op de middenstandskamers, op de gemeentelijke verorde ning tegen vliegende winkels in Den Haag. Vervolgens deed hij het nut van goed onderwijs uit komen en de wenschelijkheid van een betere regeling van het leerlingenwezen, prees het gildewezen aan, kwam tegen den vrijhandel op en stond verder stil bij de arbeidsbeurzen, waar vraag en aanbod op het ge bied van den arbeid op een gemakkelijke manier bij el kaar gebracht worden. De instelling van een arbeids beurs maakt een einde aan het vernederende en demo- raliseerend zoeken van werk, dat in dagen van werk loosheid de misdrijven doet vermeerderen en dat voor al ook gevaarlijk is voor meisjes en vrouwen. Indi rect, niet direct bestrijdt de arbeidsbeurs de werkloos heid. Nagaande de geschiedenis van de arbeidsbeur zen, noemde spreker in het bijzonder de arbeidsbeur zen van de arbeiders der trade-unions in Engeland, die van de werkgevers in Duitschland, de gemengde ar beidsbeurzen, welke allen in het eigenbelang de kiem van bederf in zich bevatten. Eindelijk besprak de hr. Wesseling de gemeentelijke arbeidsbeurzen, beheerd door patroon, werkman en gemeente, die met elkander kunnen overleggen, samenwerken, om het eventueele wantrouwen geheel te doen opheffen, terwijl de ge meente alleen heeft te zorgen voor de finantieele en maieriëele zekerheid. Hij meende het ontkennen van het recht der ge meente om geld te besteden ten bate der Arbeidsbeur zen te mogen bestrijden met de oude romeinsehe spreuk „het behartigen van het algemeen belang is de hoogste wet." De gemeente heeft de neutraliteit bij eventuëele verschillen in alle gevallen te handhaven, en moet er steeds voor waken eene beslissing te nemen in den eventueelen strijd tusschen patroon en arbeider. Zij die meenen dat te Alkmaar geen arbeidsbeurs noodig is, zou spr. kortzichtigheid kunnen verwijten. Het weinig voorkomen van werkloosheid mag geen motief zijn om de arbeidsbeurs niet op te richten, want wie waarborgt de gemeenschap dat er binnenkort niet meer werkloosheid zal zijn? En is er een arbeids beurs, dan zal men niet voor een ongeregelde zaak staan, maar er dan direct van kunnen genieten. Ook is het geval niet uitgesloten, dat de productie vermeerdert, en dan is de arbeidsbeurs er om geschik te werkkrachten te verkrijgen. Ook voor dienstboden is een arbeidsbeurs een zeer nuttige instelling. Wenschelijk is de aansluiting van arbeidsbeurzen in kleine plaatsen bij de 'centrale commissie van de ar beidsbeurzen. Ten slotte herhaalde spr. dat de arbeidsbeurzen niet de werkloosheid direct bestrijden, maar wel indirect en spoorde den leden van de K. S. A. ten zeerste aan om te zijner tijd stappen bij de overheid te doen, om een arbeidsbeurs ook hier op te richten. Hij hoopte dat het plaatselijke comité van de K.S.A. er ook wat aan zal kunnen doen om misplaatste toe standen in deze Gemeente uit den weg te ruimen. (Applaus). De heer Muldens meende dat de concurrentie der vliegende winkels wel in 't voordeel was van de ar beidersen dat de vermindering van de zeevaart te wijten is aan de laksheid van het kapitalisme. De heer Kaandorp bracht ter sprake de vermeerde ring van vakkennis, wees daarbij op de overtollige vermeerdering die op den duur de werkloosheid zal be vorderen en noemde als voorbeeld de voor een paar jaar hier in werking geweest zijnde werkverschaffing, waar in hoofdzaak timmerlieden en metselaars aan deel namen. De heer Uitenbosch verklaarde als sociaal-demo craat in vele opzichten met den spreker mee te kun nen gaan. Waar de spreker de K. S. A. had opgewekt om alles te doen wat de oprichting van een arbeids beurs kan bevorderen, betreurde de heer Uitenbosch de eenzijdigheid in deze aansporing, en vroeg of het niet op den weg van de K. 8. A. lag om samen te werken op dit economisch terrein, schouder aan schouder te staan met andere vakorganisaties? De heer Wesseling wees de heer Muldens er op dat hij alleen had gesproken op oneerlijke concurrentie bij de z.g. vliegende winkels, die hun zaken drijven ten schade van belastingbetalenden ingezetenen en ried ook den arbeider aan de oneerlijke concurrentie zoo veel mogelijk te fnuiken, daar de z.g. koopjes in de meeste gevallen geen koopjes zullen blijken te zijn. Verder betreurde spreker het dat de vele kapitalis ten hun geld liever beleggen in bestaande of niet be staande Amerikaansche spoorwegondernemingen, dan in vaderlandsche industrieele ondernemingen, hoewel hij moest erkennen dat daarin, dank zij de klappen in de laatste jaren, veel verbetering is gekomen. Den heer Kaandorp antwoordt de spreker dat bij den. Spreker verheugde zich in zijn antwoord aan den heer Uitenbosch dat deze de neutraliteit op dit gebied zoo voorstaat en meende voorts dat de K. S. A. het initiatief kan nemen tot het oprichten van een ar beidsbeurs en de medewerking van andere vereenigin- gen kon inroepen, zooals ook de Bestuurdersbond zou kunnen handelen. Na den Christelijken groet sloot de heer Endel daarna de vrij goed bezochte vergadering. AANBEVELING RECHTER, 's GRAVENHAGE, 25 Jan. De alphabetische aan beveling voor Rechter in de Arr. Rechtbank te Alk maar is als volgt: Mrs. F. Haverschmidt, A. M. Le- déboer en G. A. Servatius, allen substituut-griffier, resp. bij de Rechtbanken te Utrecht, 's Gravenhage en Amsterdam. AGENDA. DINSDAG: Postzegelvereeniging „Westfriesland," jaarvergade ring, 77» uur, „Toelast." Typografen Studieclub, 87, uur, 't Wapen van Munster. Zangv. „Halleluja," repetitie, 8 uur, nieuwe Doelen. Toonkunst, repetitie, 8 uur, bovenzaal Unie. Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". Ohr. Zangver. „God is mijn Lied," 8 uur, Chr. School Arb. Dam- en Schaakclub, 8 uur, café „Voorwaarts." WOENSDAG: Alkm. Tooneelver., rep., 8 uur, Suisse. Gvmnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 2de afd. 674—774, in het „Gulden Vlies," jongens, 1ste afdeeling van 77»—81/, uur. Heeren van 83/49s/4 uur in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Geheel-Onthouders Zangvereeniging, repetitie, café „Graanhandel," 8 uur. Muziekvereeniging „Ons Genoegen", Diligentia. Kegelclub „Zou er kans zijn," Diligentia. Alkmaarsch Strijk-orkest (dir. J. H. Oushoorn) repetitie, 8 uur, Unie. Gem. Koor, „Zanglust," 77, uur. Gymn.-ver. „De Halter", ledenafd. 8—8 uur, adspir.- afd. 910 uur, 't Gulden Vlies. Gymn.-veT. „Tumlust," oefeningsavond, 87< uur. Gvmnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," jongens, 3de afdeeling van 5*/4—6'/4 uur. Jongens, 2de afd. van 78 uur, in het „Gulden Vlies, Koor- straat. Studio Teekengen. bijeenkomst, 7 uur, bij Nuyens, Magdalenenstraat. Vereenigde Zangers, rep., 8 uur, Diligentia. Zangschool, dir. de heer de Haas, van 79 uur, Di ligentia. DONDERDAG: Protestantenbond, lezing, 8 uur, Central. Danscursus-Groen, 8 uur, „Harmonie." Nieuw Leven, repetitie, 8 uur, Unie. Christ. Jongel. Ver. „Zacheus," Lezing, 8 uur, Ge bouw „Waakt en Bidt." VRIJDAG: „Orpheus," repetitie, 8 uur, Central. Alkm. Schaakclub, 8 uur, café Lievendag. Tooneelver. „Voorwaarts," rep., 8 uur, VerL Landstr. Alkm. Strijkorkest, rep. 87, uur. Geheel-Onthouders tooneelvereeniging, 8 uur, Dili gentia. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. DINSDAG: Rolschaatsenbaan 711 uur, Harmonie. WOENSDAG: Gem. Koor „Zanglust," uitvoering, 8 uur, Harmo nie. In het T-urksche parlement deelde de groot-vi zier het programma mede van het nieuwe kabinet -en deed daarbij de belangrijke mededeeling, dat de regee ring bereid is den Kretensers zelfbestuur te geven, op den breedst mogelijken grondslag, maar tevens dat zij besloten is met alle middelen de souvereiniteits-rech- ten van den Sujtan te verdedigen. Deze mededeeling werd luide toegejuicht. In Hongarije heeft het nieuwe kabinet KhuenIledervary zich aan de Kamer voorgesteld. Ten opzichte van het verkiezingsvraagstuk verklaar-» de de minister het algemeen stemrecht te willen aan vaarden, maar met inachtneming van de historische tradities van Hongarije. De minister-president legde zijn regeeringsverkla- ring eveneens voor aan het Magnaten-huis. Eenige sprekers uit de oppositie-partijen verklaarden zich te gen dit program. Daarentegen bracht graaf Tisza grooten lof aan graaf Khuen Hedervary. Het Magnatenhuis nam tenslotte een motie aan, waarin verklaard wordt, dat het Huis eerbied heeft

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2