Kleedermaker, LEVERING DOOR BET GEHEELE LAND. Christelijke MiDf srrailglng uZachéis" Bond van Eendenhouders KOMMIESJES bericht de ontvangst van de nieuwe STOFFEN. HOESTGENEZING Alkmaar. YeSef. 141, ADVERTENTIE N. te ALKMAAR. Openbare ïeeciadeeöng op DONDERDAG 27 JANUARI 1910 de heer Ds. A TE WINKEL, W. (I E. VALK. Teluf. 286. K. OLIJ Ez. Qtmcogelc Mededeelingen, EEN MüNCHENER GEBEURTENIS. 325 300 275 250 225 2CO 175 150 125 100 75 50 25 0 Nr. 8985 f 25,000 n». 3394 7376 15524 «n 20835 elk f 1C00; ns. 1734, 7490. 8270, 10748,12 15 14390 15726 eD 182'8 elk f 4 0ns. 4850,5697,6576 7132 9976 en 10332 elk f 200. Laatste Berichten. MARKTBERICHTEN. Telegrafisch Weerbericht, p/2 Ingezonden vededeelJngen df>s avonds ton 8 UUR, in „WAAKT en BIDT.* SPREKER; pred. te DE MEEm OnderwerpBrand van Ibsen". in de SCHFRMEER. LEDENVERGADERING op VRIJDAG 28 JANUARI 1910, 's avonds UUR, in het lokaal van den heer K. GROOT le Stompetoren. HET BFSTUUR. 8 cent j)bt stuk. Dagelijks versch bij FiliaalSTATIONSTRAAT. Verkrijgbaar van af DONDER DAG 27 JANUARI op fust en ge botteld, tot zoolang de voorraad strekt. Aanbevelend, voor 's konings eigenhandig schrijven, waardoor de benoeming der regeering wordt medegedeeld, doch waarin tevens de verwachting wordt uitgesproken, dat die regeering de landswetten zal naleven. In Servië hebben de geneesheeren prins George maar ongeschikt verklaard voor den dienst. Toch zal hij zich naar zijn nieuwe woonplaats begeven, welke hem als garnizoen is aangewezen. Zijn broeder, kroonprins. Alexander, is op bezoek te Sofia. Hij werd aan het station door Koning Ferdi nand ontvangen. Uit B u 1 g a r ij e wordt een grens-incident ge seind. Men meldt dat van Vrijdag tot Zondag aan de Turksche grens schermutselingen plaats hadden tus- schen Turksche en Bulgaarsche grenswachten, in de nabijheid van het dorp Dormouchevo. Verschillende Turksche soldaten moeten gedood zijn. Wat de oorzaak is van dit gevecht, is onbekend. Uit F r a n k r ij k komen vreeselijke berichten over overstrooming en hare gevolgen. Te Parijs-zakte vannacht het trottoir bij-het paleis d'Orsay in, onder den druk van het water. Het water verspreidt zich in de Hue Lille, Hue Poitiers en Hue Verneuil. Een groot aantal abonnés van de telephoon in Parijs is van alle verbindingen verstoken. De telegraphische gemeenschap is verbroken met Oostenrijk, Spanje en Portugal. In de Rue Poitiers stond het water te 1 uur van ochtend 1 meter hoog. De bewoners verlaten de hui zen. Overal worden dammen aangelegd. Men vreest, dat het geheele trottoir zal inzakken. De barometer daalde 30 m.M. in 24 uur. Zoo de depressie in het Zuidwesten toeneemt, zal het wassen van het water nog erger worden. De stad Parijs maakt nu reeds een bedroevenden indruk. De wateren hebben nu reeds het station van den Metropolitain be reikt aan de gare de Lyon. De electrische treinen loo- pen niet meer van de gare d'Austerlitz. De Rue du Lille is volkomen ondergeloopen. Het paleis van het Legioen van Eer is ontruimd. De petroleum-entre pots te Ivry staan in brand. Bijzonderheden kunnen niet worden vernomen, daal de telephoondienst gestoord is. Te 4 uur hedenmorgen hoorde men een ontzettenden slag, gevolgd door een reusaehtigen vuurschijn. De Seine wast te Parijs 2 centimeter per uur. Men vreest voor een groote ramp. Het water overstroomt de tunnels van den Orleansspoorwegde kade is ge heel ondergeloopen, zoodat het water de Villiot- en de Traversierestraat overstroomde. Het verkeer is ver broken. De overgangsbruggetjes van de kade naar het station staan geheel onder water; de Watt-straat is overstroomd. Op den Metropolitain is het verkeer Yincennes- Ohatelet gestremd. In de onderverdieping van het Huis van Afgevaar digden is het water binnengestroomd. De Quai Passy is om 9 u. 35 ondergeloopen. De electrische dienst in het ministerie van Buiten- landsche Zaken is door de overstrooming gestaakt. Zij die door de overstrooming zonder dak zijn worden in de scholen gehuisvest. De prefect van politie is naar het eiland St. Pierre vertrokken. De motorbooten van de prefectuur van politie te Pa rijs konden niet vertrekken voor een tocht naar Al- fortville, waar verscheidene personen zijn ingesloten op het eilandje Saint-Pierre. De prefect neemt de noodige maatregelen. De vrederechter van het 13de arrondissement hielp in een boot mede aan de redding van een zestig personen die op de Quai Valmy waren ingesloten. Het water achter het ministerie van Buitenland- sche Zaken vormt een waar meer. De werkplaatsen van den Metropolitain daar ter plaatse staan onder water. Het gerucht loopt, dat twee artilleristen zijn verdronken. Te Alfortville is de schade aanzienlijk, Te Ivry heeft men alle vaartuigen opgevraagd, om de door de overstrooming getroffenen te redden. Talrijke huizen loopen gevaar. Alfortville is geheel ingeslo ten. Het water heeft een hoogte bereikt van 1 M. 50, In de kelders van de Kamer van Afgevaardigden heeft de electrische machine het werk gestaakt. Tengevolge van de overstroomingen hebben de .leer lingen van de veeartsenijschool te Alfort verlof ge kregen. De brug bij Suresnes is doorgebroken. Het terrein der wedrennen te Longschaanps is overstroomd Een hevige sneeuwstorm heeft het verkeer met de omstreken van Laugres (Haute Marne) verstoord. De burgemeester van Alfortville heeft een motor boot gerequireerd voor het reddingwerk op het eiland St. Pierre. Daar de boot niet onder de brug doorkon moest zij op een rolwagen vervoerd worden. Te Thiasis zijn duizend personen zonder dak. De burgemeester van Ohoisy-Le-Roi, vroeg om bed- degoed alsmede om troepen om het plunderen te belet ten. Een eskadron huzaren is gezonden. Te St. Maur moest men menschen redden, die in de bovenverdiepingen gevlucht waren. Het verkeer op den spoorweg Oost ParijsFTogent en den Zuid-Metropolitain Mo. 4Boulogne staat stil. De metalen brug te Romilly is weggeslagen. Oorbeil, Melun, Juvisy zijn overstroomd, evenals Verdun en Chalons. Vooral te Savigny sur Orge is de overstrooming verwoestend. De Marne stijgt tengevolge van het smelten van de sneeuw en door de stortregens. Te Tours s. Marne zijn tien huizen ingestort; een twintigtal andere wor den met ondergang bedreigd. Er worden inzamelin gen gehouden. Men meldt dat verscheidene kleine gebouwen te Choisy-le-Roi zijn ingestort. Er moeteti verscheidene slachtoffers zijn. Het water is begonnen binnen te dringen in het entrepot te Ivry. Het rijtuigverkeer is verboden tusschen de Place du Havre en de Place de la Trinité. Alle treinen welke aan de Gare de Ly on aankomen, hebben groote vertragingen. 2000 per sonen uit de omgeving van Parijs, waar de woningen zijn overstroomd, zijn te Parijs een toevlucht komen zoeken. Volgens de telegrammen aan het ministerie van Binnenlandsche Zaken ontvangen, schijnt de algemee- ne toestand in ernst toe te nemen. Nieuwe gedeelte lijke overstroomingen zijn te vreezen binnen Parijs. hun afgenomen had, beweerde hij, opdat ze geen dom me dingen daarmede doen zouden! Nadat men hem een tijdje in het hok gestopt had, liet men den grappenmaker loopen. De man smaakte de voldoening zijn doel te hebben bereikt; hij had be wezen, hoe betrouwbaar de politie in zijn woonplaats was. UIT EEN ANDER VAATJE. Onlangs sprak de Utrechtsche sub-officier van jus titie, mr. Cnopius, onze vroegere stadgenoot met wei nig waardeering over de pers. Dat de justitie-ambte- naren in het buitenland een andere- en laat ons maar gerust zeggen betere meening zijn toegedaan, is bekend. Toevallig vonden we vandaag in het Tage- blatt weer een staaltje waaruit ten overvloede bleek, dat de pers aan de justitie uitstekende diensten kan bewijzen bij het opsporen van misdadigers. In zijn requisitoir tegen een moordenaar, die vier maal ter dood veroordeeld werd, bracht de Staatsanwalt, de of ficier van justitie te Lissa een bijzonder woord van dank aan de pers. Hij mocht gerust zeggen, zeide hij, dat bijzonder duidelijk bewezen was, welk een groote macht de pers voor de ^ópspoorders van misdaden vormt. De geheele pers had op dezelfde wijze en vol gens hetzelfde plan over alle onderdeelen van het justitieel optreden bericht en aan de verspreiding de zer berichten was het te danken, dat de misdadiger zoo snel gepakt werd. STAND VAN DE VERKIEZINGEN IN ENGELAND. 450 425 400 375 350 BR. OP LANGEND. 24 Jan. 2a s. f rsns->n id. f 0.a 0, rood* f 1.50 a 3.gele f 2.— f 4 60. witte s' 2 2 60. uien f 1.60 1 75. NOORDSÖGARWOUDE, 24 J*n RiotLkool le 3 50 a 4.25, 2» soort f 3.— 3.40, kleinere f 1 20 a 2 80, gele le soort f 6 50 a 6.2a *osrt f 4. 5.kleinere f 150 s 3,75, witte le aoort f 3 75 s 4 2e soort f 3.— a 3 50, kleinere 1.20 a 2.60. Uien f 1.20 1.60. PURMEREND 25 Jan. Aangevoerd 277 runderen waaronder 154 vette 54 a 70 et. per kilo, 123 melke- gelde f 110 a 230, prjjah. .stug, 5 stieren 58 vette kalveren 80 a 100 ct. per kilo, handel stug, 226 nuchtere id. f 11.a 27.handel matig, 33 p&trden, 1019 schapen f 20; a 26,prijsh, matig. 375 ovarh. f 15.a 22,p ijih. matig, 346 vette varkens 46 a 50 per kilo, handel matig, 85 magere id. f 16.— a 26.—, handel stug, 194 biggen f 8.a 12.—*tug. Kleine fabiiekskass f 32.—, kleine boerenkaas f 31,— middelbare f 28.50, Goudsche f aangev. 58 stapels,^913 Kilo boter f 1.50* f 1.60, ,peierenf4. a 4.75, eendeieren f 0.kalkoenen f 0. Voor ksas was de handel vlug 335- ANGST DOOR DE KOMEET. In het zuiden van Italië moet een deel der bevolking zeer onder den indruk van de verschijning der komeet zijn. Sterrenwichelaars, waaraan Italië zoo rijk is, zijn van meening dat de nieuwe komeet en die van Halley de Ignis argens het vuur eens goudsmids zijn, waarover de profeet Maleachi in hoofdstuk drie spreekt. Een bewoner van een plaats grenzende aan Mun- chen wilde eens zien hoe goed de politie er was. Hij ging naar het bureau, liet de slapende agenten dut ten, nam een politiejas, twee sabels en drie geweren, en verliet aldus uitgedost, het vertrek. Toen ging hij fandelen, een kwartier lang, kwam eindelijk onge moeid te Munchen, kuierde daar een kwartier lang voor het bureau om, werd echter niet gehinderd. Ten slotte werd het den pseudo-politieagent te bar, hij stapte het bureau binnen, gaf de wapens af, welke hij Maaadag 304 Zaterdag 284- Vrijdsg 246 - Danderdaf 219- We< nsdsg 185 Dinsd g 146 - Masndag 106 - Zsterdag 56 -335 221M& nd. 217 Z*terd. 184 Vrijd. - 163 Dond - 129Woecs. 120 Diuad 92Maand. 44 Zater M. O. M Mioistts ietden liberalen -j- Arbeiderspartij --j- Iorseh N.&ticKisten). O Oppea.tie (Unionisten). Het aantal sstela in het Ligerhuic is 670. De vstta iijuen naast de schaal geven éen stand der beide pjs-rujgfoepseringea ftar, tot hedennacht drie uur. De unionisten winnen 103, de liberslen 13, de arbei perspartp één zetel. Staatsloterij. Trekking van hndsn. 5d» KUi«>, 54» Lijst. HET NIEUWE FER-TE KaMERLID VOOR NOOR O-HOLLAND. HAARLEM, 25 J n. D» Smten van Noordh^lDnd hebben heden gekozen to lid d*r E-r»ta K*mer (vsc*fure VenirgM-ine z) Jhr. M'. J. R 611, oud voorsitter der Tweede K*mer met 38 t^gen 23 st, op Mr. de Vries, wethouder van Amtter lam. Op de keeren K dé Boer, H. var. Kol en M C Th. van Deventer waren respectievelijk 4, 4 en 2 «temmen uitgebracht. [Jhr. mr, Roëll is een Haarlemmer van gebto-te. Hij studeerde in do rechten te Utrecht ea promo veerde aldaar in 1866, op 22-j*rRen leefïij.1, tot dcc tor in de reshte» op een proefschrift over een histo ri«ch onderwerp op waterstaatsgebied. Na aavankelijk werkzaam te sijn geweest aan de provinciale griffie te Arnhem, waar «jj tevens in de rechtspraktijk was werd hü in 1868 heaeemd tot kommies ch'f ter pro ®iceia!e griffta in Utrecht en in 1872 tot griffier van de st&tan van Zuid-Heiland. In 1877 werd hij rekoten tot lid der Tweede Kamer in het hoof! district Utrecht, voor welk district hij tot 1886 sitting had. Hst volgende jaar vaardigden de Staten v*n Ze»l»nd hem »f naar da Eerste Kamer, Ia 1888 werd hij opnieuw benoemd tot lid der T verde Kamer voor Utrecht en voor Haarlem. In 1894 stelde hij een ministerie samen, waarin hij z»lf »1* minister van buitenl&cdsch» zaken optrad. E«n jaar na aftreding van dit minister e, dus in 1898 w»rd hij door de staten van Zuid-Halland opnieuw gekozen als lid van de Eerste Kamer. In 1901 vaardigde het district Utr«cht hem naar de Tweede K»mer, herkoos hem in 19 )5, maar liet hem in 1909 vail.n voor een anti-revolutiannair, den heer Vsn Hoogstraten. Taant hebben onze staten hem gelegenheid gegeven h-t parlementaire strijdperk andermaal te betreden Het zal zeker niet dikwijls voorkomen, dat een cud lid van do Tweede Kamer tot driemaal toe tot lid van de Eerste Kamer wordt herkoren. Dat hem ook overigens veie bïjjken vsn wsardesring sijn gegavan, is bekend. Wij herinneren slechts san h*i fvit d*t hij tijdens de minderjarigheid van H. M de Koningio, lid, teven» gearetsris van den Rsisd van Voogdij was Hij heeft verschillende staatkundig* werkei geschreven-over de herziening der grondwet de regeling der administratieve rechtbank etc. en h*m werden een reeks zeer htsege onderscheidingen, binnen- en buiUnlacdeche, verleend.] LAATSTE POST. UIT HEILOO. De opbrengst van de ten huize van mej. de wed. E van der Ilorst door het gemeentebestuur gehouden openbare verhuring der zoogenaamde Buurtschaps gronden en Laantjes bedroeg 213.40. Door Mej. J. M. W. Burger, onderwijzeres al hier, is, met ingang van 1 April a.s., eervol ontslag gevraagd uit hare betrekking. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD: 25 Jan. Cristoffal Becude en Johanna Liusberdius Cornelia Heijer. GEBOREN 25 Jan. Jacob, z. v. Lubertu» Peereboom en Grietj Kcorn. Theodora Johan-a Csthanna, d.v, Ttamon Visser en Téeodo; Gerarda Udkrm KSaartje, d. v. Klaas Pover en Trijntj Kuiper. naar waarnemingen verricht in den morgen van 25 Januari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meterologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 760.0 te Bodo. De laagste stand van den barometer 727.9 te Helder en Vlissingen. VERWACHTING. (Deldig tot den avond van 26 Januari). Hedentoenemende tot stormachtige, daarna afne mende Noordwestelijke tot Westelijken wind. Afne mende bewolking. Buiïg. Later opklarend. Kouder. Neerslag te Alkmaar op 25 Januari: 5.7 m.M. A. Fortuin, AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSÖH LANDBOUWCREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koers van Staatsleeningen NEDERLAND. Ned Werkel. Schuld BUITENLAND. Bult-arije Taba ksleening Brazilië Funding Mexico binncnl. Japan Oostenrijk Jan. Juli* Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Financ. en Industr. ondernemi Nationale Hypotheek Ba k Noordhollandsch Grond* rediet Neder!. Handelmaatschappij lesc. a Barge en M orman Cultuur Vorstenlanden lt Winsïbew. Westersu ker A'dam Heli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon. Mij. t. expl. v. Petr léum Moeara Ei.im Sumatra I alembang Terlak Petroleum-Mij- Zuid-Perlak Redjang lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Foundry Comm. A.ierik Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds Peru Comm. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp>Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoor w Deli spoorweg AMERIKA. Ateh. Top. Cert. v. Erie Comm. Kansas City South Com. pref. Mis K Texas C. v. New-York Outaiio Norfolk Western C. v Southern Rail w ay Southern Pacific Union Pacific cert. W abash Comm Rock I land Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND Wladikawkaa 18S5 p Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Uemeente-cred. RELGIË. An werpen 1 87 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staatsleen ng 86 RUSLAND 1864 24 Jan. 25 Jan 2V, 77 77 5 98®/i6 5 104 5 49SA 493/4 4 92 4 96 953/4 4 88 89 4 89 89 .-i, 5 971/4 97 - 4l/2 [2 885/16 873/4 941/4 4 101 4, 101% 98-4 <iiv. 187 187 128 1773/s 178 148 148.50 157 595 175% 1751/4 238 236 ft 71 k ff 95 586 ff 450 449 ff 37Vs 88 ft 245 246 ft 75 75 t 341 >t 415 413 ft 435 436 ff 200 199 ff 1653/4 165 it 1441/8 1441/4 V 186 I861/4 f) 916 912 ft 1201/4 1201/4 ft 83 823/4 ft 863/4 853/j0 ft 66% 65 146 147% ft 7Vie 7 ff 22)'m 2118/u 693/4 693/4 div. 101/4 105/w tt 37 37 ft 843/8 89 tf 216'4 i> 118 4 117 4 117 div. 447/8 4318/m tt 3H/4 303/8 ti 403/s 391/4 tt 697/8 69%- ft 446/8 437/ij tt 461/4 45 Va tt 96V. 963/4 303/4 30% tt 1303/4 12813/u 1921/4 190 n 22% 211% a 43 423/8 tf 1301/4 129% 4 89 3 IO811/18 1087/8 3 10411/w 1083/4 •21/9 971/18 977/8 4 160 5 176 5 437 VENO'S Bliksemsnelle Het zuiverste en zekerste geneesmiddel tegen VERKOUDHEDEN HOESTEN BRONCHITIS ASTHMA INFLUENZA KINKHOEST NEUS CATARRH ZWAKKE LONGEN ALBERT SMITH, M.S.B.Sc., de beroemde I.ondensche scheikundige zegtveno's Bliksemsnelle Hohstgenezing bestaat uit zuivere bestanddeelen en is een byzonder uitstekend geneesmiddel tegen bronchitis, asthma en alle longaandoeningen."' Prys 55 cts.t 75 ets. en Fl.1,80 per flesch. Verkrygbaar by J SCHOUTEN en Cs., Huigbr<s«wers t*»tNIE- ROP ea SLOTHOUBER, LingeaUtskt 83 Alkmasr, en in hun filisal te De Rijp, vcorheen APPEL. Bij de voorn»»imste drogisten in Nederland, waar niet verkrijgbaar direct pe? post v;,n de VENO DRUG Co., N. Z Voorburgwal 230, Amsterdam, na ontyangst van poatwisanl met 10 cents verhooginjr. „Gratis Monsterflesch wordt door de Veno Drug Co. Amsterdam toegezonden na ontvangst van 10 ets. voor porto." KANTONGERECHT TE ALKMAAR. Zitting 21 Janusri 1910. J, R. es J. B.. Oudcarspel, C. P. en W. K., Safeer- merhorn, overtreding rjwielregi.ement, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. H 8., Akersloot, overtreding drankwet, f 20 boete of 5 dagen hoaht. H de V en K. de V., W&rmsnfeuistvn, en E. H. Jz., Egmond an Zee, D. HOudcarspel, E H. B. en H. A. W., Amsterdam, overtreding jnchtwet-overtreding, de le, 2a en 4e ieder f 8 boate of 2 dagen hecht., de 3a 2 ma$I 5 d*gen hecht., de 5a en 6a ieder f 2 boete of 2 dagen hecht. D. d* J. en C. K., Heerhugswsard, H M, H. P., C. M., G. BJ. R., J. S., P. v. d B J. B., W, B., J. H., W G., H. N, E.. P. B., T. J. J. M. K., T. S„ M. LJ. E., J. J. A., T. W.. W. ZJ. A., G. v. d. P., J. H. A. K, L 8., C. J. S., P. H. S. en J- H. S„ Alkmcar, overtreding Ljkwet, de 1«, 9e en 21e ieder 3 maal 0 50 boete ef 3 maai 1 dag hsoht da 2e, 4e, 5», 8), lis, 12c, 13e, 15), 17*. 19», 22e, 24-!, 25) en 26» iader f 1 baete of 1 dxg hscht., de 3e en 6ieder 4 maal f 0 50 baete of 4 maal 1 dag hecht,, de 7e f 2 50 boete of 2 dagen hecht., de 10e 6 maal f 0.50 boete of 6 maal 1 dag hecht., da 14e 7 maal f 0.50 to)te of 7 mxal 1 da$ heektde 16» en 18e ieder 10 meal f 0 50 hoste ef 1 dag lecht., de 20*, 23e en 29e ieder f boete) ef 2 ingun hecht., da 27e 2 maal f 0 59 boete of 2 maal dag he«ht., de 28e 8 maal f 0 50 boete of 8 maai 1 dag h^oht. DANKBETUIGING. De ondergetaekvnde betuigt tij dezen zijn hartelnVen dank asn den WelEd. Z etGsl. Heerm Dr. CONIJN en Dr. PAMEIJER, v=or de vlufge behandeling en tevens da Eerw. Zustsrs van de 8^. Eiisabethstichting, voor de liefderijk® hulp bij zijn operati» onderbonden. A. VAN DIJK. Alkmaar, Januari 1910. Bij voDnia der Arrondis*»meDts-R chtbank te Alk maar d.d. 25 Noeetnbc-r 1909 i« het huwelijk tusschen JOHANNA LEVINA FOMIJN, zonder beroep, «r- »eiijk vefbljjf houdende te H-»lder en MARTINUS MULLER, kok, wonende te Amsterdam, ontbonden verklaard door echtscheidl g. Alsmaar, D« procureur «an "ischeresse, 24 Jan. 1910.M'. A. PRINS Bij vonnis d«r Arrordisaemenfs RHC thank to Alk maar, è.d. 16 Pec-mW 1909, is h»r huweifik tusschen BARTHOLOMEUS MARCELLINUS KEU8S, hof meester op e ne stoomboot, wonende te Alkmaar en GRIETJE HUT, zonder beroep, werkelijk verhlgf houdende te Soesterberg ontbonden verklaard door echtscheiding. Alkmaar, Da procureur van den eischer, 24 J»n. 1910.M-- A. PRINS. Bjj vennss der A"0 .d"Siement»-R ebtbank te Alk maar, d d. 23 December 1999. is het huwelijk iussehen KLAAS KRtMER, arbeider, wanende te Heerhugc- en ANNA VAN EGMOND. z<*-nde» her°»p, wone-d» t« Amo-P tulown», oor echtscheiding ont bonden verklaard, m-t alle wett'Miike aevo'jfen daar van. De promreur "»r ei»ch"r, Mr. U SLTTH N«ram» het bestuur, A. VAN KLEEF AsS»e*»taria. Koers van het geld. Prolongatie 21/4 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen onver anderd. Tabakken zonder affaire. Oliewaarden in be tere stemming. Culturen op dezelfde prijzen. Mijnen verdeeld. Amerika opende flauw, het verloop was kalm en het slot prijshoudend. BlOiife

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3