aiys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur GELDBELEGGING. PEDROLI, LangssM 101, Alkmaar. Ylh Herms. Coster «Sc Zoon, Stoombootdienst „Alkmaar-Packet" DE EVERINCK" N.V. Bosk- so HelsMksrlj Ylh. HERRIs COSTER 4 ZOON, Boekh.. Alkmaar. Golden Thee Golden Koffie Golden Cacao modern nlenw gebouwd woonhuis, BUCHAM'S ptUEN Cnioii taf JUNELÜSI". Bouwterrein "W isk-undLe. BOEKBINDER. H.H. Rijwielhandelaren, De Zoon van het Volk. EERSTE UITVOERING v|h. M. DE WILD, Alkmaar. Wilt U bij tie levering van verzekerd zijn van goede kwaliteit papier en degelijk bindwerk bestelt uwe boeken dan bij de N.V. BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ Daar aan de zaak een eigen binderij is verbonden, is zij in staat boeken met bijzondere liniatuur en model in korten tijd te leveren. Sneidiensf Goederen-vervoer. De meest volmaakte HECTOGRAAF-MACHINE Prijs yoor octaaf fnlio maat 37,bij 26 cffl, f 6.—. Prijs voor kwarto maat 26 bij 19 cM. f 3.50. Te huur gezocht tegen Mei, Waarom deze artikelen zoo zeer gewild zijn is begrijpelijk wan neer men hiermede eens een proef neemt. Bewaar de bonnen en ledige zakjes, ze hebben waarde. FEUILLETON. Uit de Ihand te keep s een mooie renteniers woning, Mfaüfi uw JFLQO ULdC BOTEF k 80 O E UT. Doopsgezinde Gemeente. GEZONDHEID EN STEMMING. aan den Westerweg, Nassaulaan en Egmonderstraat. Rekeningen 10 cent per doosje. 75 cent per flacon. OVERAL VERKRIJGBAAR. BRILLEN en PINCE-NEZ velg. na geneeskun dig voorschrift. „Victrix" f 75.—, f 85.— en f 100.— „Wilhelm" f 70 „Sport" f 70. „Wcltrad" f 65.- „Splendid" f 65.-, f75.- en f 90.— „King" f45.—, f50.- en f 55 -t HOLLANDSCH IJZERM AG AZIJN i- Afdeeling Rijwielen en Onderdeelen, BOTERSTRAAT A 11. ALGEMEENE BOEKHANDEL - ALKMAAR. p Naar de Zaan en Amsterdam 4 maal per dag 8,10,2.30, 6 uur. NAAR HAARLEM- LEIDEN DEN HAAG- dagelijksche verzending. DELFT1 SCHIEDAM— Goederen in doorvracht door geheel Nederland en naar het buitenland. koop later mogelijk, een degelijk gebouwde VILLA, met goed water en verlichting, zeer grooten tuin, gezonde streek in Noord-Holland, voor zeer klein gezin, zonder kinderen. Goede verbinding met Amsterdam. Offerte, liefst van eigenaars, onder lett. R L a/h alg. adv. bur. KRUISMAN Co., A'dam. „de Bonte Koe", Langestraat. Telef. 174 Deze week wordt geen godsd enst- onderwijs gegeven. Ds P. J. GLASZ op Woensdag 26 Januari 1910, in het lokaal ..Harmonie". Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD Toussaintstraat 9. Een AANKOMEND BOEKBINDER Tevens fONGENS gevraagd. Te KOOP zes eerste klas ARBEIDERSWONINGEN zo» goed als nieuw, uitmuntend onderhouden en immer verhuurd. Huurprijs I 2,50 k 2,60 per week. Te bevragen letter V 122, bureau van dit blad. Speciaal adres voor het maken van voorziet U intijds van ona agentschap. De prgzen onzer RIJWIELEN voor 1910 zgn ala volgt; Waar niet vertegenweordigd, wordt direct aan par ticulieren tegen bovenstaande prezen verkocht. Onza bekende L en S BANDEN, uitmuntende dcor aterkte en licht Ioopen, prijs f 6 50 cn f 7.50. Uitgebreide voorraad in alle ONDERDEELEN, beneden alle concurrentie. Kantoorboeken Goeden bouillon verkrijgt;men sneI,enjgoedkoop door het gebruik van Dez-» zgn cok bij enkele blokjes veikrggbaar bij J. R. HUGTEN, Nieuwpoortslsan, Alkmaar. WETTIG GEDEPONEERD. voor hand- eu machineschrift', overtreft alle tot dusverre bestaande Ilectograaf-M&chines, door de bosgrt een»culige behandeling en suivere afdrukken. De „EVERINCK" is eene mseéine welke op elk bureau, kantoor, teekenkamer, school of fabriek zgn plaat] vindt, om zijne praetische eigenschappen. Geen temperatuurverandering, hetzij hooge of lage, is op de „EVERINCK" van invloed, zoodat de mscbinem in elk klimaat te gebruiken zgn. De bewerking der „EVERINCK" is hoogst eenvoudig en zindelijk, zoodat een ieder h^ar direct kan to»psssen. Alle machines zgn voorrien van gebruiksaanwijzing en num mer, hetwelk noedi* is, wanneer na veelvuldig gebruik d# machine bggevuld meet warden. Ds „EVERINCK" wordt onder garantie geleverd voor zijne practüehe waarde. De „EVERINCK" heeft ia Nederland en 't buitenland de meest vleiende attes^ ten van H H. Militaire Autoriteiten, Politie-Commiaaarissen, Gemeente-t ntvanger», I A ehitecten, Notarissen, Handelskantoren, Onderwijzers, Hotels, Makelaars, Fabrikanten, Gemfectebei'türen, Muziekleeraars. Bouwkundigen, Winkeliers, Deurwaarders enz. o -O DE GOUDEN BRIL o- r— jgggk M. KATER,MIENT 17. «9 BRILLEN Ti PINCE-NEZ on voorschrift Ak r>D H.H Oog-rt.vn. j^TUIS KOORDJES Reparatiën spoedig en billijk. sgSSfISr door BARONESSE ORCZT, Schrijfster van „De Roode Pimpernel". Naar het Engelsch door ED. VAN DEN GHEIJN. 37) Uitgepnt was de ongelukkige man op een stoel neer gezegen, zijn gelaat met beide handen bedekkend. Vergeten was zijn trots, zijn aanmatiging, toen liij'zijn eigen dwaasheid, zijn waarschijnlijken ondergang voor oogen zag; alles scheen zoo hopeloos, hij gevoelde zich als een rampzalige vogel, die, in een net gevangen, wanhopig vecht tegen alle mazen en gewaar wordt dat ze van alle kanten aansluiten. Andras was doodsbleek geworden; aanvankelijk had hij naar het razen van Bideshüt geluisterd alsof hij met een krankzinnige had te doen. Maar van lieverle de kwam hij door 's mans stamelende taal, zijn hevig snikken, beurtelings van woede, beurtelings van ver driet, tot de overtuiging dat hij de bittere waarheid sprakvaag schemerde het hem voor oogen dat er een vreeselijk onrecht was begaan, waarvan deze man het slachtoffer was, een onrecht, in zijn naam ge pleegd van Andras Kémeny - die zijn eigen recht schapenheid als een godheid aanbad. Met sidderende hand zocht hij naar dé papieren, door Bideshüt onderteekend; angstig vorschte hij het geschrevene uit, alsof dit hem het afschuwelijk raad sel kon oplossen. Bideshüt was erin geslaagd zichzelf weer meester te worden. Hij bemerkte hoe vriendelijk, hoe eerlijk zijn schuldenaar hem aanzag; en voor de eerste maal in zijn leven fluisterde een goede geest hem in zijn trots op zijde te zetten, den man, dien hij blijkbaar veracht te, vertrouwen te schenken. Met een oprecht gebaar stak hij hem de hand toe. bevatte de beneden 3 k*m»rs, k»uken en k»Ider, boven tw^e ïUapkam., schuur «n grooten tuin, staande aan d «n Rijksatra&twe* te HEILOO, cnmiddellijk san het Soich gelegen. Te bevragen onder letter A, hulp post tsntoor te H-i!eo. Wegens fsmilie omstandigheden uit de hand te koop een v*n alle gemakken ■soors.en, mot moestuin, on daar- tg greote stal vaor 10 koeien en 10 koe hooi en 9 H. A. uitmuntend w-il*nd, al es om ket huis gelegen en ii de gemeanta Alkmaar. Maer dsn de hslft der koopsom kan als le hypotheek er op gevestigd bigven. Te bevrsg n Bureau cczm Courant. MEVROUW I uit de Stoomxuivelfshriek van MAREES ét ZONE1 Beverwijk. Verkrijgbaar in verzegelde kartonnen does»* van 7. küo. Alleenv»rkooy voor ALKMAAR ia Sluit-étiket waarborgt de kwaliteit. Er bestsat een nttwsr veiband tusschen Ge zondheid en Humiur dtn men veelal denkt. Als ean jersoon e«n volkomen gezondheid geniet ais zgn gebat blinkt en zgn oogen stralen van leven en kracht als zgn tred veerkrachtig eu zgn hevle houding en manieren aang-nesm en bevallig zij a dsn mag men redelijkerwijs verwachten, dat dia man een goed gestel heeft. Het geregeld gebruik^van zal dien gelukkigen toestand te weeg brengen. Een ziekelgk mentch wordt maar al te dikwgls ve keerd beeordeeld. Hg wordt lickt verdacht van een slecht humeur, terwijl hg eenvoudig de dupe is van een ongestelde Maag of Lever. BEECHAM S Pillen zgn het beste bekende middel voor de meeste kwalen, die onstsan uit storing in de ipgsi erteringa-orgj nen en hun gebruik beveiligt U tegeu hoofdj ij n met mis- seigkheid, galaandoeningen, dyspepsie en ver zwakking. Ieder gebruiker zal het ondervinden BEECHAM'S PILLEN MAKEN LICHAAM EN ZIEL GEZOND. Alom verkrjjgbaar bij Apothekers en Drogis ten in doosvn van f 0.75 (56 piller) en van f175 (168 pillen). Bij ses dooten tegelijk f 4 25 en f 10. en b|j den Vertegenwoordiger van TH. BEECHAM, Overtoom 341, Amsterdam. van het Directeurde heer J. F. DE HAAS, Aanvang 8 uur. Entrée 50 ct. Introductle's 25 ct. (verhoogd met 2 et. Sted. Belastbg de leden en bg de heereu J. F de Haas, Oudetraeht 271W. Basie, Psyglop 20 en W. C. Finwachter, Tuinstraat 15. Leeraar M. O, met gc eden uitslag opgeleid hebbend voor de acte wiskunde L O wenscht bij voldcende deelname te Alkmaar eeCURSUS voor dit examen te cpenen. Hg is ook genegen andere lessen in Wis kunde te geven. B ieven franco lett. D. L., Boekh. Wed. J, N. PI. VAN BALEN. kan geplaatst worden op de kinderg van W. H. SLINGER, Langestraat 61. wegens in 1909 aan de gemeente ALKMAAR gedane leveringen, worden zoo spoedig mogelijk ingewacht, voor zooveel betreft de Gemeentewerken, de Gasfa briek, de Gemeentereiniging en het Gemeente-slacht huis bij de Directeuren van deze takken van dienst; de Plantsoenen en de Begraafplaats bij den Opzich ter; de Politie bij den Commissaris van Poljtie en wat de overige takken van dienst aangaat ter Secre tarie der gemeente. De Secretaris der gemeente ALKMAAR, DONATH. laten vallen," viel Bideshüt hem weer zenuwachtig in de rede, „ik dacht dat je dit gemakkelijk doen kunt, zonder er bijster veel bij te verliezen." „In trouwe, Edele Heer, als ik ooit- zulk een schan- daad begaan had met u dergelijke rente af te persen", zei Andras glimlachend, „dan had ik dien slag tegen het hoofd, nu acht maanden geleden, en waarvan ik het litteeken draag, rechtmatig verdiend. Het wordt me nu duidelijk dat die ellendige vent mijn geld en mijn naam heeft misbruikt, om u de allersnoodste woe kerrente te laten betalen, en dat Uwe Edelheid mo ge mij het gezegde ten goede houden u zich op de meest onnadenkende wijze heft laten bestelen." „Wat kon ik doen? Ik had geld noodig." „Uwe Edelheid weet zeer goed waarvoor het dienen moest. Er is geen goed uit geboren, en deerlijk boet Uwe Edelheid thans voor dwaasheden...." „Gij hebt geen recht op dien toon tot mij te spre ken. Ik sta niemand toe mijn handelingen te gis pen. althans geen lieden van uw. „Laten we niet weer twisten, Edele Heer", zei An dras, ditmaal vast besloten niet uit zijn humeur te ge raken, „maar zien we liever naar een middel uit hoe ik het aanleggen kan om Uwe Edelheid uit de moei lijkheid te helpen. Het zal wel gelukken dien ellendi- gen man de andere papieren afhandig te maken. Ik bedoel de paperassen die handelen over leening door mij niet afgesloten." „Wat wilt ge met de stukken doen?" was Bideshüt's argwanende vraag. „Ze vernietigen", antwoordde Andras eenvoudig. „Ongelukkig genoeg heb ik het niet in mijn macht Rosenstein te dwingen u alles te restitueeren wat hij u heeft afgeperst. Ik kan hem voor zevenachtste doodranselen", voegde hij er bij, „maar dat zal niet baten." Wordt vervol «rd. Druk N. V. Henna. Coster en Zoon, Alkmaar. Andras legde daarin de zijne, en zei „Wilt Uwe Edelheid mij zoo duidelijk mogelijk om schrijven hoeveel u gelooft mij schuldig te zijn?" „Ik zou het je van de tallooze schepels tarwe enz. niet kunnen zeggen, maar ik weet dat je me in het ge heel 950.000 florijnen geleend hebt." „Neen, Edele Heer, maar 850.000." „In 't geheel waren er vier leeningen." „Maar drie." „Driehonderd duizend op Kisfalu, 300.000 op de lande rijen van Bideshüt, 250.000 op Zarda, en 100.000 op dit kasteel met parken, stallen en bijgebouwen." „Deze laatste leening hebt u niet van mij. Wan neer hebt u die gesloten?" „Twee dagen na den brand, in September van het' vorig jaar." „Heeft Rosenstein u gezegd dat dit geld van mij afkomstig was?" „Als sommigen geld voorschieten, hebben ze het altijd over hun armoede en halen ze er een denkbeeldigen vriend bij, die er warm heet in te zitten en de werke lijke geldschieter moet zijn. Toen ik aanvankelijk van Rosenstein leende, sloeg ik aan die praatjes geen ge loof. Later hebt gij me gezegd dat het geld van u af komstig was.... Nooit heb ik er verder onderzoek naar gedaan." „Ik begrijp het. Wil Uwe Edelheid voortgaan?" „Precies weet ik niet hoeveel rente ik ben overeen gekomen te betalen. Mijn geldschieter liet mealtijdeen papier teekenen, alsof het woord van een Hongaarsch edelman niet even goed is als zoo'n vod." „Die papieren heb ik hier bij de hand", zei Andras. „Is dit niet de handteekening Uwer Edelheid?" Bideshüt keek naar de stukken, die Kémény hem voorhield. „Ja", zei hij, „dat is mijn handteekening." „Herinnert Uwe Edelheid zich wel het totaal rente bedrag, dat U overeen kwaamt te betalen?" „Niet precies.maar. „Was het zooals hier staat: Ik ben u schuldig 300.000 florijnen in goud. Hiervoor neem ik jaarlijks aan te betalen, totdat ik alles gerestitueerd heb: hon derd stuks hoornvee, waaronder tien stieren en negen tig vaarzen, met vijfduizend schepels tarwe. Bideshüt schudde het hoofd. „Op die eerste leening heb ik nu vijf jaar lang be taald vijftigduizend schepels tarwe, tweehonderd stuks vee, en hoeveel gevogelte weet ik al niet." „Maar waarom heeft Uwe Edelheid dit gedaan, als u toch overeengekomen waart maar vijfduizend sche pels graan en honderd stuks vee te betalen?" „Ik zeg je, man, dat Rosenstein van den aanvang af die woekerrente eischte uit naam van zijn vriend(!), waarvoor ik u heb aangezien, en dat hij me het geld niet eerder wilde geven, dan nadat ik die verwenschte papieren als promesse had geteekend voor de snoode eischen die hij stelde." „Papieren? Waren er dan meer dan één?" „Jawel, ik teekende er altijd twee, telkens als ik het geld ontving. Heel juist herinner ik het me niet. zei Bideshüt met klimmenden twijfel. „Maar Uwe Edelheid moet toch gezien hebben wat u schreeftu dient toch gelezen te hebben waaron der U uwe handteekening plaatstet?" „De duivel moge uit die vervloekte paperassen wijs worden! Ik heb ze nooit gelezen, zeg ik je." „Nooit gelezen?" Andras was verbaasd. Yoor dezen nauwkeurigen, nijveren, practischen man van zaken, grensde zulke achtelooze slordigheid aan misdaad. Klaarblijkelijk had hij gemakkelijk spel met den zorgeloozen, on- nadenkenden verkwister, die totaal onkundig scheen van de waarde van al wat hij maar klakkeloos met een enkelen pennetrek onderschreef, zonder zich zelf te verwaardigen even na te gaan waaronder hij zijn naam zette. Het kwam Andras nagenoeg ongelooflijk voor, en voor een oogenblik wilde het hem toeschijnen dat Bideshüt een loopje met hem nam, waarvan hij met zijn boerenverstand de bedoeling niet kon snap pen. Doch Bideshüt zag er zelf voo versuft, zoo on gelukkig en wanhopig uit, dat Andras werkelijk mede lijden met den man begon te krijgen. „En Uwe Edelheid heeft mij vandaag ontboden?.." „Om je te vragen of je van die rente niet wat kunt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4