"sTaö snTWwsT B U I T E N L A N Ik 450 425 400 376 spf; 360 335 325 300 275 250 225 2G0 mmm 175 150 125 100 75 50 25 0 Lsatste Berichten. BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM. vaarlijk gewond werd de man door de politie naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. De vrouw is gear resteerd. Beiden hadden in den laatsten tijd veel twist. UIT St. PANCRAS. In publieke veiling werd Dinsdag te St. Pancras 2361/2 snees bouwland in 22 perceelen verkocht, welke zonder de onkosten hebben opgebracht J 18.574 of ruim 78 per snees. UIT WEST-GRAFTDIJK. Door de stemgerechtigde lidmaten van de Doopsge zinde gemeente te West-Graftdijk is in de plaats van den heer J. Kesler, die volgens rooster moest aftre den, tot diaken gekozen de heer H. ter Meulen. Daar de gekozene voor die betrekking bedankte, werd met 7 stemmen tegen 4 stemmen op het aftr. lid gekozen de heer M. van Tiel. UIT HEER-HUGOWAARD. Voor den eersten keer hield onze Rundvee-fokver- eeniging „De Tijdgeest" hare voorjaars-vergadering, welke werd bijgewoond door 12 leden en 2 donateurs. De heer Jc. de Geus opende de vergadering, waarna de heer K. Molenaar de notulen las en vervolgens aan de orde kwamen de ingekomen stukken, welke na am pele bespreking voor kennisgeving werden aangeno men. Hierna werd de rekening met hare bescheiden na gezien, door de heeren Jc. Blom en A. Blauw. Uit den aard der zaak vorderde dit nog al eenigen tijd. De commissie adviseerde tot goedkeuring, waartoe werd besloten, terwijl door den secretaris eenige hoofdcijfers werden gegeven. De uitgaven beliepen 3529.32, de inkomsten 1276.40, terwijl was opgenomen 2500, zoodat er een kassaldo was van 247.08, wat nog ver meerderd kon worden met vermoedelijk 520 te ont vangen aan premies en subsidie. Besloten werd 5 af te lossen van de opgenomen gelden. Het salaris van den secretaris-penningmeester werd gebracht van 15 op 40. Herkozen werd als zoodanig de heer K. Molenaar. Gekozen de heer A. Blokker in het bestuur voor den heer P. Wonder Pz., £niet herkiesbaar). In de Commissie van Toezicht werden herkozen de heeren C. -de Boer en P. Kant, gekozen de heer K. Hemke. Hierna kwam in bespreking de begrooting voor 1910, terwijl daarna door den heer W. van Slooten ver slag werd uitgebracht van de te Hoorn gehouden al- gemeene vergadering. Haar aanleiding van dit ver slag werd een warme discussie gevoerd omtrent het besluit der z. g. zwarte vlekjes op de witte' onderbee- nen der koeien. Het besluit, genomen na afhandeling der agenda, toen reeds afgevaardigden waren vertrok ken, acht men onwettig. Besloten werd per circulaire de zusterafdeelingen op te wekken mede te protestee ren tegen deze wijze van doen. Nadat nog een zeer opgewekt jaarverslag was gele verd door den secretaris, werd de vergadering geslo ten. UIT SCHERMERHORN. De heer G. Westmijze Gz., leerling aan het gymna sium te Alkmaar, gaf alhier een tiental voordrachten ten beste op den Nutsavond van 25 Jan. De heer Westmijze, hoe jong nog, toonde ook hier in zijne voordracht voor een tiental nummers, eene flinke hoogte bereikt te hebben in de kunst van decla- meeren. Wat een kracht in dat stemorgaan, wat een buiging in die stem, wat een levendigheid in de voor stelling, wat een geheugen vooral ook! Een zaal vol menschen zat den ganschen avond met blijkbare sym pathie te luisteren naar de nu eens ernstige dan weer grappige „stukjes" van den flinken Alkmaarschen gymnasiast. Hem komt een woord van lof en dank toe voor de uitmuntende wijze waarop hij zijn taak als nutsspreker alhier heeft vervuld. BIDDEN VOOR DEN MOORDENAAR. Het Friesch Dbld. meldt, dat iemand, die de vorige week, met de wed. te Beetgum mocht spreken, wier dochter onlangs op zoo'n verschrikkelijke wijze van het leven is beroofd, uit den mond dier weduwe deze woor den hoorde: „Ik heb het voorrecht nog veel voor den moordenaar mijner dochter te bidden." Denkt men hierbij niet aan de bede van den Heere Jezus, en aan die van Stéfanus? Waarlijk dit mag een lichtpunt in onzen ongeloovigen, halfgeloovigen tijd heeten, zegt het blad. LIEFDADIGHEID EN ROLSCHAATSEN. De ijsclub „Heemskerk" te Zaarxdam, hield Maan dagavond bij gebrek aan ijs, een wedstrijd voor be hoeftige weduwen om levensmiddelen., op rolschaat sen. Deze had plaats in de tooneelzaal van het ge bouw „De Ster". Aangezien de baan zeer kort was, ongeveer 25 M„ was als hindernis opgeworpen het uit blazen op de heen- en het aansteken op de terugreis van drie kaarsen. 40 Heeren en 4 Dames hadden zich als kampioenen voor de weduwen laten inschrijven, van wie de mees ten dien avond voor het eerst hun krachten op de nieu- werwetsche schaatsen beproefden. Evenals op het ijs op de korte baan, zal men ook hier meer krabbelen of klauwen dan regelmatig rijden. Het talrijk aanwezige publiek, hoofdzakelijk bestaan de uit leden van de ijsclub, die bij dit feest vrijen toe gang hadden, vermaakte zich kostelijk. Voor de rijderessen en rijders waren enkele kleine geldprijzen uitgeloofd. De weduwen ongeveer 70 hadden zich aange meld ontvingen allen minstens 2 pond meel, 1 pond spek en 1 pond rijst, welk minimum werd ver hoogd naar gelang van de grootte van het gezin. NED. HERV. KERK. Uit Apeldoorn meldt men dat een aantal vrijzinnige leden der Ned. Herv. Gemeente aldaar, ten getale van ongeveer duizend, een verzoekschrift zullen indienen, aan H. M. de Koningin alsook aan den kerkeraad, om in de plaats van den naar Twelloo vertrekkenden pre dikant, ds. Van Rhijn, een opvolger van moderne rich ting te beroepen, wijl het getal vrijzinnigen in die ge meente zeer talrijk is. Dat dit verzoek gericht wordt aan H. M. de Ko ningin, vindt zijne oorzaak hierin, dat H. M. over de ze vacature te beschikken heeft. Ds. van Rhijn werd in 1898 door den kerkerfiad beroepen uit een voor dracht door IT. M. de Koningin-Regentes aangeboden. Wijlen Z. M. Koning Willem III maakte in zijn tijd van dat recht geen gebruik. KORTE BERICHTEN. In Overijsel worden pogingen aangewend om tot den aanleg van een interprovinciaal kabinet voor electrische stroomlevering te geraken. De paardentram van Veenwouden kantelde Maandag in den onderwal. De koetsier en drie passa giers kwamen met den schrik vrij. Te Hauterwijk vierden de behoeftige tweelings- zustersBoeltje en Grietje Graanstra haar 88sten ver jaardag. Men heeft haar dien dag aangenaam ge maakt. -De rivier de Waal wast verschrikkelijk. De pon ten worden opgeborgen, de steenfabrieken staan stil. Een Duitsch moordenaar is uit de marechaussee kazerne te Valkenburg ontvlucht, meenemende de a kostbaarheden, die hij bij een moord op een houdster van een pandjeshuis had vermeesterd. Te Amsterdam is de zaak van de 27 gouden tientjes, vermoedelijk weggenomen door een beambte van de Nederl. Bank voor de rechtbank behandeld. De behandeling is verdaagd tot Zaterdag. Te Anna Paulowna werd een strooper betrapt. Hij weigerde zijn geweer af te geven, waarop de rijksveldwachter zijn sabel trok. Na een bloedig spoor op de hand gekregen te hebben, gaf de man zijn ge weer af. Te Exloërmond hebben twee kooplieden in lapjes een vrouw gedwongen een pak goed te koopen voor 12 en een biljet te teekenen, waarop zij verklaarde nog 12 schuldig te zijn. Toen de man thuis kwam achtervolgde hij hen en ze werden met politiehulp in gerekend. BRAND. Te Beverwijk ontstond gistermorgen 5 uur brand in het logement en café „Het wapen van Beverwijk," van den heer J. Dierx. Het vuur werd in zijn vernie lende werking beperkt, door de brandweer, die er in slaagde het huis zelf te behouden. Alleen inwendig werd nog al schade aangericht. De bewoners waren voor familie-aangelegenheden op reis naar Duitschland, en het café werd op dien dag door een knecht bediend. Alles was verzekerd, en de oorzaak van den brand is onbekend. UITVOERING VAN GEWIJDE MUZIEK. Morgenavond zal er vanwege den Doopsgezinden kring „Hans de Ries" in de Doopsgezinde kerk alhier een uitvoering van gewijde muziek worden gegeven, waarbij als solisten mevr. P. M. Ruygh—Krens (so praan), mej. A. C. Gouwe (viool) en de heer W. H. Slinger (orgel) hunne medewerking zullen verleenen. AANBEVELING-RECHTER. De Alphabetische aanbeveling voor rechter in de rechtbank te Alkmaar (vac. mr. Lagerwey) luidt: mrs. F. Haverschmidt, A. M. Ledeboer, G. A. Servatius, allen substituut-griffier, respectievelijk bij de recht banken te Utrecht, 's-Gravenhage en Amsterdam. DE ROLSCHAATSENBAAN IN DE HARMONIE. Roeroeroeroe boem, roeroeroe boem roeroe. „De muziek speelt door" -Washington Post. En de rijders blijven beproeven hoe zacht de schaat sen rollen en hoe hard de Harmonie-vloer is. Het publiek, achter het hekje, heeft vooral niet minder genoegen dan de rijders en vallers zelf. Als men iemand ziet, die eenigszins gevorderd is in deze nieuwe evenwichtskunst lijkt het rolschaatsenrij- den, al toekijkend, zoo moeielijk niet. Maar niet zoo dra gaat een nieuweling zich op de gladde baan wagen of men komt tot ander inzicht. Welke potsierlijke standen, welke wonderlijke buitelingen! Hier is er een, wiens beenen onder hem schijnen weg te loopen, daar een ander, die tevergeefs tracht met rukken en zwaai en van hoofd en armen en romp het evenwicht te vin den dat ten slotte ondanks al het spartelen voor hem op den vloer blijkt te liggen. Meest jongelui zijn het, die zich op de blinkende schaatsen wagen. En hun bewegingen lijken op het waggelen en fladderen van een eend. Slechts enkelen brengen het tot eleganter en gracieuzer glijden in sierlijke lijnen. Maar dat zal wel komen. Voorloopig is het amusement voor den rijder nog gelegen in het oefenen en voor den toeschouwer in het onbeholpen zien doen. De laatste vooral had gisteravond pret, vooral als hij iemand achter een stoeltje zag glijden of wanhopige pogingen zag doen om de muur of de piano of het hek te grijpen. De lust om het ook eens te probeeren maakte echter menigeen van toeschouwer rijder. En toen er maar eenmaal een dame den on- Alkmaarschen moed toonde van zich ook schaatsen te laten onderbinden volgden er spoedig meer. Weldra zag men zelfs jongedames aan de hand van een heer de eerste wankele schreden doen, doch ook kwam het voor, dat een heer, met wien het nog niet op rolletjes ging, zich liet leiden door een jonge dame, die het reeds verder in de kunst gebracht had de goede streek van de ijsbaan of de mooie pas des patineurs uit de danszaal was 't echter nog niet. En zoo waren er gisteravond al heel wat aan het oefenen en werd het geluid van de rolletjes steeds krachtiger het is geen „akkoord van 't vereenigd gekras van duizend hollandsche en engelsche en friesche schaatsijzers," het is het doffe gerol van een tagtigtal kogelloopende rolletjes op een vloer, dat doet denken aan een motor race op een houten wielerbaan, vermengd met af en toe een doffen bons als een slag op de groote trom. Zonder twijfel is het een vermaak, dat zeer in den smaak zal vallen, vooral bij de jeugd, voor wie het ons een prettige lichaamsoefening lijkt. Een uitstekend propagandamiddel voor dezen nieuwen tak van sport zou het intusschen zeer zeker zijn, indien de onderne mers eens een paar kunstrolschaatsenrijders van el ders lieten overkomen, Om te doen zien, wat er bij oefening te bereiken is het zou ons zelfs niet ver wonderen, wanneer er dan hierterstede spoedig rolschaatsenrij dersclubs gevormd werden. GOED AFGELOOPEN. Gisteravond omstreeks elf uur, geraakte in de Lan- gestraat, nabij het bureau van politie, een paard op hol, verschrikt door een aldaar staande automobiel. Met groote snelheid rende het paard met vigelante, toebehoorende aan den heer Schuurman, zonder be stuurder de Langestraat uit, schuins over de Steenen- brug en langs de Mient regelrecht naar het water van den Voordam. Vermoedelijk waren paard en koets in 't water gevallen, als niet de wielen tegen een hek waren gekomen. Daardoor toch werd het paard, dat reeds door het daar ter plaatse afgebroken hek heen was, tot staan gebracht. Het rijtuig zou daar door de gladheid onmogelijk op andere wijze op de afhel lende straat tegen gehouden kunnen worden. Spoedig wisten een politie-agent en eenige omwonenden, paard en wagen met vereende krachten uit de gevaarlijke po sitie te halen. Dat beiden niet in een der spiegelrui ten van de winkels op de Steenenbrug zijn geraakt, mag wel een wonder heeten, daar de sterke helling en bovendien de aanwezige glijbanen der jeugd het ge vaar daarvoor niet weinig verhoogden. R. K. KIESVEREENIGING. Gisteravond vergaderde in het lokaal van den heer Matthijsen, „Vrijheid en Recht", R. Kath. Kiesveree- niging voor den gemeenteraad, onder voorzitterschap van den nieuw gekozen voorzitter, den heer P. B. van Don. Aan de orde was allereerst het verkiezen van drie bestuursleden. De aftredenden,de heeren F. P. N. Eggers, P. A. Fransen en J. N. Lobach, werden allen met groote meerderheid van stemmen herkozen. De rekening en verantwoording van den penningmeester werden goedgekeurd. Na eenige besprekingen van organisatorischen aard en na de gebruikelijke rond vraag, sloot de voorzitter met een woord van dank aan de aanwezigen voor de betoonde belangstelling, de vergadering. LEGER DES HEILS. Kapitein Bakker, de nieuwe bevelvoerende officier van het Leger des Heils, hier ter stede, is bezig met het organiseeren van een bizonderen veldtocht, waarin o. a. een extra samenkomst wordt belegd op Donder dag 27 Januari, des middags half vier. Zij, die gaar ne eens een Leger-samenkomst bijwoonden, doch die bang zijn zich niet thuis te gevoelen in de min of meer drukke avondmeetings, kunnen dus dien dag gaan. Slaagt deze bijeenkomst, dan is het 't plan ze iedere veertien dagen te herhalen. DE „FABRIEKSBAAS." Zondag en Maandag zal het „Nederlandsch Too- neel-ensemble" bestaande o.m. uit verschillende vroe gere leden van het gezelschap Stoel en Spree onder leiding van den heer Joh. Steenbergen in de Harmo nie alhier de Fabrieksbaas opvoeren, het bekende dra ma, dat in den laatsten tijd nogal eens voor den dag gehaald wordt en nog steeds zeer veel bijval vindt. Mr. P. J. TROELSTRA. Den 3den Februari zal voor de af deeling Alkmaar- van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Dili- gentia optreden de heer mr. P. J. Troelstra, die over „den politieken toestand en de sociaal-democratie" zal spreken. POSTZEGELVERZAMELAARS. De 4de jaarvergadering van de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „West Friesland", vergaderde gisteravond in het Hotel „de Toelast". Nadat de vergadering door den heer Dr. van den Berg, van Midwoud, was geopend met een woord van welkom aan de talrijke aanwezigen en onder het uiten van de beste wenschen voor den bloei van de vereeni ging en af deeling Alkmaar, werden de notulen door den secretaris, den heer A. J. Stikkel, gelezen en door de vergadering goedgekeurd. De vier personen die zich als lid hadden aangemeld, werden door de vergadering aangenomen. Het verslag der te Haarlem gehouden algemeene vergadering werd door den voorzitter uitgebracht en in dank door de vergadering aangenomen. Uit dat verslag bleek, dat er eene commissie werd benoemd, die de opdracht heeft zoo mogelijk een waardeboek der zegels voor onze koloniën uit te géven. Het jaarverslag van den secretaris leerde ons dat het ledental stationnair bleef. De pogingen om meer dere liefhebbers van postzegelverzamelen als lid der vereeniging te zien toetreden, gelukte aanvankelijk, doch in het verslag wordt de wensch uitgesproken, dat het nog beter zal gaan. Het verslag van den penningmeester gaf aan een batig saldo van 16.995 en nog te ontvangen 6. Deze rekening werd onder applaus goedgekeurd. Daarna werd overgegaan tot de attractie voor de vele jongelui: de verloting. Zeer ingenomen waren de winners met hunne prij zen, want velen kwamen daardoor in het bezit van fraaie zeldzame exemplaren. Al de aftredende leden van het bestuur, n.l. de hee ren Clifford, Stikkel, Groeneveld en Dr. van den Berg werden herkozen. De voorzitter liet daarna zijne bekende prachtige verzameling aan de aanwezigen zien. Vele goede lief hebbers waren verbaasd niet alleen over de uitge breidheid, maar ook de waardevolle beteekenis dezer collectie. Nadat er nog eene verloting was gehouden onder de leden onderling, werd de vergadering onder een woord van opwekking ter bevordering van den verde ren bloei der vereeniging en van de animo in de leer zame postzegelverzameling, gesloten. HET VRIJE TOONEEL. De opvoering van „Max Havelaar", Dinsdag 1 Fe bruari, in de Harmonie, door het Vrije Tooneel, zal, naar men ons verzoekt te melden, doorgaan. Van avond is er nog gelegenheid in te teekenen, terwijl daarna de toegangsprijzen verhoogd worden. SNEEUW. Ook onze stad heeft vandaag haar aandeel gekregen van de enorme hoeveelheid sneeuw welke er in de laatste dagen in ons land en in Europa valt. Naar de lucht te oordeelen, hebben we onze portie nog niet ge heel te pakken. De schooljeugd vond het blijkbaar nog al prettig, dat zij vrij-af had en dus heerlijk kon sneeuwballen. Jammer dat de jeugd zonder medelijden is en niet weet wat zij doen mag en laten moet gelijk uit een ingezonden stukje blijkt. Door het stadsbestuur werden een vijftigtal mannen met het wegruimen van de sneeuw belast. AGENDA. WOENSDAG Alkm. Tooneelver., rep., 8 uur, Suisse. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 2de afd. 61/,774, in het „Gulden Vlies, jongens, 1ste afdeeling van 71/2—81/a uur. Heeren van 83/4Ös/t uur in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Geheel-Onthouders Zangvereeniging, repetitie, café „Graanhandel," 8 uur. Muziekvereeniging „Ons Genoegen", Diligentia. Kegelclub „Zou er kans zijn," Diligentia. Alkinaarsch Strijk-orkest (dir. J. H. Oushoorn) repetitie, 8 uur, Unie. Gem. Koor, „Zanglust," 71/, uur. Gymn.-ver. „De Halter", ledenafd. 89 uur, adspir. afd. 910 uur, 't Gulden Vlies. Gymn.-ver. „Tumlust," oefeningsavond, S1/^ uur. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," jongens, 3de afdeeling van 5s/463/4 uur. Jongens, 2de afd. van 78 uur, in het „Gulden Vlies, Koor straat. Studio Teekengen. bijeenkomst, 7 uur, bij Nuyens, Magdalenenstraat. Vereenigde Zangers, rep., 8 uur, Diligentia. DONDERDAG: Protestantenbond, lezing, 8 uur, Central. Danscursus-Groen, 8 uur, „Harmonie." Nieuw Leven, repetitie, 8 uur, Unie. Christ. Jongel. Ver. „Zacheus," Lezing, 8 uur, Ge bouw „Waakt en Bidt." VRIJDAG „Orpheus," repetitie, 8 uur, Central. Alkm. Schaakclub, 8 uur, café Lievendag. Tooneelver. „Voorwaarts," rep., 8 uur, Verl. L&ndsir. Alkm. Strijkorkest, rep. 872 uur. Geheel-Onthouders tooneelvereeniging, 8 uur, Dili gentia. ZATERDAG: Mannenkoor „Excelsior", repetitie Zaterdag 874 uur Diligentia. Gymn.-ver. „De Halter," asp.-sid. 89 uur, leden- fa.d 910 uur, 't Gulden Vlies. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. WOENSDAG: Gem. Koor „Zanglust," uitvoering, 8 uur, Harmo nie. voorgekomen. Dé samengestelde machine van het verkeer, de trots van den modernen tijd stokt. Electri- citeit en gas weigeren hun diensten. Het aantal onder- geloopen straten neemt toe. De levensmiddelen wor den duurder. En nog altijd voorspelt het weerbericht te Parijs regen, regen! Bij den Austerlitz-brug in het Oosten der stad staat het water meer dan twee meter boven de onder- grondsche spoorlijn. Nadat het oostelijke deel der lijn reeds een paar dagen overstroomd was, is ook eindelijk de westelijke helft onder het water gekomen. Onder donderend lawaai stortten de slijkerige vies-gelige Seinegolven zich door de groote halvemaanvormige keldergaten naar de lijn. Men had nog juist bijtijds de electrische locomotieven op een na te kunnen redden, maar de dynamo's, de dure electrische instellingen voor wissels, de xift van het station aan de Orsaykade zijn vernield. Het stadsbestuur had nog beproefd de luchtopeningen, waardoor de spoorweg en de souster- rains van verschillende stations en ook van het mi nisterie van buitenlandsche zaken in verbinding staan door planken en zakken cement te stoppen, maar de maatregel bleek te laat genomen, het water dreef de hindernissen weg en vond een weg door de openingen, die indertijd aangelegd waren o ironie van het noodlot! om het afloopen van het regenwater uit die ruimten naar de Seine mogelijk te maken. Het sierlijke Orleansstation, het nieuwste en jongste van Parijs lijkt een sterfhuis: de beide reusachtige klok ken zijn op 11 uur 10 minuten blijven staan, alle ra men zijn donker, geen mensch is er zichtbaar. Vanochtend waren er te Parijs meer dan 31000 te lefoonaansluitingen verbroken. Te Tonnerre regent het nog steeds voort en wordt de toestand weder kri tiek. Er is buitengewoon veel schade toegebracht. Uit Macon wordt bericht, dat de Saone blijft was sen en dat een aantal straten onder water staan. Te St. Laurent is een geheele wijk overstroomd. Te Savigny aan de Orge wast het water nog steeds, het telephonisch en telegraphisch verkeer is gestaakt en de gasfabriek werkt niet meer. De Marne blijft voortdurend wassen. Sedert vijf uur gisteravond is de waterstand reeds 35 centimeters gestegen in de straten van Alfortville en Rijssel. Een hevige storm woedde gisternamiddag boven Haze- brouck. Het water in kanalen en rivieren trad buiten de oevers. Berichten worden ontvangen over het wassen van de Ters, de Charante, de Adour en de Dordogne. Aan de zeekust heeft de storm groote schade veroorzaakt. Uit E p e r n a y wordt gemeld dat ook in het zui den van het arrondissement de toestand zeer ernstig is. Veertig huizen zijn ingestort. Te Conflans heeft het kanaal van de Hube het geheele dorp overstroomd. Men is omtrent verschill;.:;-de families zonder bericht. De Alma-brug schijnt ernstig bedreigd. Men heeft eeni» ge beweging geconstateerd en denkt erover haar te laten springen met behulp van dynamiet, om tenmin ste te voorkomen, dat ze door het water vernield wordt en dan door het puin het water opstuwt, hetgeen nood lottig zou kunnen worden. Over welk een uitgestrekt heid het water doordringt, kan hieruit blijken, dat'het kilometer van de Seine staat. reikt tot de kerk der Drieëenheid, welke lijnrecht 2 Minister Millerand die per boot en per auto de ge teisterde gedeelten bezocht zeide: „De kosten zijn hoog en de nood is groot. Maar daarin ""unnen we voorzien. Tot groote neerslachtigheid is geen aanlei ding." VREESELIJKE MOORDAANSLAG. Twee leerlingen van een armenschool te Rraunau (Opper-Oostenrijk), jongens van elf en negen jaar hebben, aangestookt door een dertienjarigen broer, een moordaanslag gepleegd op een 82-jarige vrouw. De knapen slopen den winkel der vrouw binnen om de lade te lichten, de oudste trok, gelijk afgesproken was, bij het verschijnen der eigenares een mes en wondde haar door verschillende steken. De vrouw wist het mes te grijpen, waarop de jongen een dolk uit de uitstalling haalde en haar daarmee 27 steken in het gelaat, aan den hals in den nek en in de borst toe bracht. De marechaussees namen de jongens, die op de vlucht naar de Opper-Beiersche grens waren gevan gen. STAND VAN DE VERKIEZINGEN IN ENGELAND. Dinsdag 320 Zaterdag 284 Vrjjdag 246 Donderdag 219' Woensdag 1851 Dinsdsg 146 Maandag 106 Zaterdag 66 238 Dinsd. 221Ma-nd. 1217 ZGerd. 184 V'ijd. 163 Dond. 129Woena. 120 Dinsd. 92Maand. 44 Zater. M. O. M Micistr rie*len liberalen -j- Arbeiderspartij -j- Inrseh Nationisten). O Oppositie (Unionisten). Het Aantal zetels in kst Lagerhuis is 670. De vette lijnen naast de schaal gaven den stand der beide partjjgroepeeringon aan, tot hedennaaht half één. De unionisten winnen 112, de liberalen 15, de arbei- perspartg één s«t«l Médedeellngeo, DE WATERSNOOD IN FRANKRIJK. Aan het hoofd van dit blad is reeds gewezen op de te Parijs dreigende gevaren: De Seine is buiten bare oevers getreden op een wijze, zooals sinds 1802 niet is DE AFPERSING TE LEEUWARDEN. LEEUWARDEN, 26 Januari. Ds 40jarig# F. B, de 44jarige D. B„ beiden gegageerd 0»st-Indisch militair, ds 35-jarige D. B., zuster van den eersten beklaagde en de 41-jarige H. S„ bijzit van den tweede beklaagde, tegen wien wegens de door hen gepleegde afpersing jegens een boer alhier, ses jaar voor de beide mannen en 2 jaar voer de heide vrouwengevangenis- straf was g-iëiszht, werden heden veroordeeld de heide mannen tot 5 jaar en de vrouwen tot 2 en 1 jaar ge vangenisstraf. BRAND. BEVERWIJK, 26 Jan. Ds wagenmaker^ van den he*r J. Hoogland in de Bioksteeg ia geheel uitgebrand. Alles was verzekerd. Voor ongeveer 14 dagen bluaekte men in hetzelfde perceel een begin van brand. EEN LAWINE. LUGANO, 25 Jan. Zes saaokk- laars werden te Colforaola door een lawine overvallen. 's GRAYENHAGE, 26 Jan. Benoemd tot burge meester van Amsterdam de heer Jhr. Mr. A. Roëll, met gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van Arnhem. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2