II fcltatlsJM HAIU ARmetARRETUIG, Aanbesteding B. I. HAAS,Dir. M Orkest p Muziekschool. Openbare Verkooping een directeur, KOMmiesjes WAAR Agenten(essen) gevraagd Eene ruime woning, Een flink JoiapieiiMeh P.G» Telefoon 124. S* T" te; koof Boerenwoning met Schuur, J. V. d. IWEULEN, BOTERSIRAAT 21. N.V. Het Landbouwkantoor „Noord-Holland". VRAAG en AANBOD. Gevonden Voorwerpen. ADVERTENTIE N. KINDER TWEEDE MEID, Verhuring van landerijen. viool, mandoline» fluit» clai*inef» enz. Openbare Verkooping W. G. E. VALK. Telef. 286. Bote f van 50 Centen vast WERKMAN, Keukenmeid ot Meid-alleen NieuwNieuw E KROONTJES KROONTJES KROONTJES Mijdrecht, Amsterdam, Bisq-itfabriek „de Lindeboom' Firma Wed- B. y, DOESBURG- H. A. HAARSMA VAN OUCÖOP. J. N. H. DE JONG. Hty Strikte geheimhouding verzekerd. Ingezonden MededeeHnp0" 1 A-". Een pak QiU&Ker Oats d60lt meer uit en geeft smakelijker voeding, dan een pak van eenig ander Haverproduct. De qualiteit van het gebruikte graan en de zorgvuldige bereiding, verklaren de ongeëvenaarde qualiteit van OuakerOats. Wal e zucht Telegrafisch Weerbericht, De Opvoering van op DINSDAG 1 FEBRUARI door „HET VRIJE TOONEEL' Hedenavond kan men nog eerste rang- kaarten a f 0.50 per plaats bestellen. Bestellingen per post worden nog tot en met Donderdagmorgen aangenomen. Daarna kost de Eerste Rang fl.— Tweede Rang f 0 75 en Derde Rang (galerij) f O 30. Men teek ene in aan bet gebouw Har monie" bij P. KROM, Spoorbrug en D. A. KLOMP Forestusstraat 14. de perceelen land, sectie F, ns. 23 en 24, te zamen groof 2,39 60 H.A. en no- 588, groot 6.86 56 H A. (land van DEKKER), gelegeo in den pol der O verdie en Achtermeer, tij de gemeente reiniging, in twee perceelen of te zamen. Het bouwen van een Koloniehuis voor Zomer- en Winterverblijf te Egmond. aan Zee, ten behoeve van „Het centraal genootschap voor Kinder herstellings- en Vacantie- kolonies, gevestigd te Amsterdam. door te HENSBROEK, de goed onderhouden bevattende groote ruimte voor koolb'reing Erf, Grasland en B uwland, uitstekend ga schikt voor de groenteteelt, gelegen aan bet Hol wegje bij Hensbroek, in de gemeente Heerhugrwaard, te zamen groot 6 hectaren, 22 aren 10 centiaren. Aan te bieden in 13 gedeelten en combinatiën en behcorende aan den Heer J. PLUISTER. Secretaris-penningmeester van den Dieps- en Moorsmeerpolder, 8 cent per stuk. Dagelijks versch bij FiliaalSTATIONSTRAAT. Vr*sgt ons nieuw merk Biscuits FR QTT.FHOU GEBRUIKT^ ONZE VOOR HET SMELTEN VAN SNEEUW, VOOK VRIJDAGMIDDAG 4 UUR MOETEN DE VRAAG- EN AANBOD ADVERTENTIES, BESTEMD VOOR HET NUMMER VAN ZATERDAG, WORDEN BEZORGD. INGEZONDEN STUKKEN. EEN VRAAG. Manheer de Hoofdredacteur Hedenmorgen hadden een dartigtal personen zich Steenenbrug sinds Laugeitraat in twee kampsE opgesteld en wierpen eneeuw(?)b*,l?ei aar sik voor bijganger. Ook ouden Tan dagen werden gemolesteerd. Waarom kept daar, jaist daar, nu ni t em agent, waar men, (dus ook de koogere politie-mteriteit) vooruit weet, dat daar gav$&r dreigt Dankend voor de pla&tsruimte. D. N. Staatsloterij. Trekking ran heden. 5da Klasse, 6de Lij«t. Nr. 20975 f 1500m. 8162, 4074 8506, 10514 en 18092 elk f 1000; ns. 1541, 7209, 31947 en 39555 elk- f 4 0; cs. 2631 en 19511 elk f 200. BURGERLIJKE STAND Geboren: 26 Jan. Pieter Antonie, z. v. Pieter Antonie Idema en Anna Hendrika van Vegten. Overleden: 26 Jan. Theodoor Kraakman, 67 jaar. MARKTBERICHTEN. BR. OP LANGEND, 25 Jan. Bloemt. 2e f reuzen id. f 0.a 0. rsoda f 1.50 a 3 50, gele f2.— v f 4 80. witte f 1.50 a 2 50. nis» f 1Ü0 1.75. NOOR.Ü8CHARWOUDE, 25 Jan Raodekool le soort f 3 75 a 4.2-> soort f 3.a 3 50, kleinere f 1.40 a 2 75, gtde le soort f 5.5 75soort f 4. 4.75, kleinere f 150 a 3,80, wtite le »oo?t f 3 50 r 42s soo«-t f 3.3 25, kleinere 1.20 a 2 50 Uien f 1 30 1.60, saRgsgp® %tWETs Blazen on^er de o gen Opgezwolbn enke's en handen, en Gezwollen ledematetoo»-n aan, dat de nier>n nalatig zfftt in het uit het I ch am afvoeren van d' vloeib are on- zuiwh-den en opg lo te vergiften. Waterzucht is een zeer ernstig verschijnsel, omdat dit aantoont, dat de nieren en blaas hun werk niet be hoorlijk doen. Langzamerhand verliezen zij hun kracht om de vloeibare onzuiverheden en opgeloste vergiften uit het lichaam af te voeren. Het buitenspo rige water in uw lichaam verarmt het bloed, en het verzwaart aanmerkelijk het werk van het hart. De oogleden van den patiënt worden opgeblazen en bijna doorschijnend. Uw gelaat zwelt op, voornamelijk onder de oogen. Het water verzamelt zich in de handen, enkels en beenen. Daarna zwellen uw lede maten buitengewoon op door het water, en wordt de huid gespannen en glimmend, en wanneer men met den vinger op de zwellingen drukt, blijft die indruk eenigen tijd zichtbaar. Vroeger dacht men, dat herhaaldelijk aftappen van het water het eenige middel was om de ernstige wa terzucht te doen verdwijnen. Maar de verlichting, die men door aftappen krijgt, is slechts tijdelijk. De ge nezingen door Poster's Rugpijn Nieren Pillen zijn blijvende genezingen, omdat dit geneesmiddel de wer kelijke oorzaak van waterzucht namelijk de nieren bereikt en geneest. Foster's Rugpijn Nieren Pil len werken rechtstreeks op de nieren en blaas, zij voe ren hen zachtjes tot gezondheid en kracht terug, zoo dat het opgehoopte water door de natuurlijke kanalen wordt ontlast, en de vloeibare onzuiverheden regelma tig uit het- lichaam worden verwijderd. Wij waarschuwen tegen namaak onder gelijkluiden de namen. Let er daarom op, dat de handteekening van James Foster op de doos voorkomt, Foster's Rug pijn Nieren Pillen zijn te Alkmaar verkrijgbaar bij de heeren Nierop en Slothonber, Langestraat 83. Toe zending geschiedt franco na ontvangst van postwissel a 1.75 voor één of 10 voor zes doozen. Te bevragen aan het Poli tie-bureau van 912 uur. Een broche, een handschoen, een bontje, twee sleu tels, een pak taai taai, een duif, een paar prikkers, een rozenkrans, een manchetknoop, een portemonnaie, een medaillon en een pet. Alkmaar, 25 Januari 1910. De Commissaris van Politie, W. Th. VAN GRIETHUIJSEN. BEVOLKING. Na te noemen perjoon wordt verzocht zich ten epoe- digzte ter Secretarie aan te meiden tusschen 9 en 1 unr Jan Jacobus, Nieuwkoop. Afdeeling Bevolking naar waarnemingen verricht in den morgen van 26 Januari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandach Meterologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 769.8 te Horta. De laagste stand van den barometer 731.3 te Gro ningen. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 27 Januari). Afnemende later zwakke tot matigen wind uit wes telijke richtingen. Veranderlijke bewolking. Waarschijnlijk nog sneeuw buien. Zachter. Neerslag te Alkmaar, 26 Januari, 1.9 mM. 9i G AT DOOR. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Voordam, O 1218, Alkmaar. Koers van Staatsleeningen ■NEDERLAND Ned. Werkel. Schuld pCt. 2% BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding „5 Mexico binnenl. 5 Japau 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 lb94 6e Em 4 I ang Dornbr. RA Financ. enlndustr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordkolla dseh Grondorediet, Neder] Handelmaatschappij resc. aaud. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Dell A'dam Langkat Idem pref A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Laugkat tabak A Medaii N Asahan tabak Rotterdam Deü Senembah Tabak-Mij Kon Mij t. expl. v Pe roleum Moeara Enim Sumatra Pa embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great t o bar Amalgamated Cot per Cy. Steels fomm Car Eouudry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm Pr ferent Marinebonds pCt. 4 Peru Comm. aand. div Preferent Spoorwegleeningen Holl. IJ. Sp -Mij Vij tot, expl van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Ateli Top. Cert. v. Con ver Bd. pCt, 4 24 Jan. 25 Jan. 77 Denv. eu R Gr Cert Erie Comm Kan as City South. C jp.,, i, P' ef. Mis K. Texas C v, Ne-v-York Out,a HO Norf Ik Western C. v. Southern Railway Southern Paeilie Union Pacific cer v. Wabash Comm. Rook Island Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 d. div p.Ct. Fremieleenin gen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-cred. BELGIË. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND. 1864 3 8 2 V» 4 5 5 98«/i6 104 493/, 92 953/, 89 89 97 v. 873/, 941/, 1013/s 98 187 128 180 148.50 157 595 1751/, 236 71 95 586 449 88 246 75 341 413 436 199 165 1441/, 1861/, 912 1201/, 823/, 853/]6 65 1471/8 2113/ie 693/, 103/16 37 89 216 117 117 43 'S/16 303/8 391/., 69% 437/16 45% 963/j 80% 128l3/i6 190 2118/16 42s/8 129% 89 1087/3 1033/, 977/8 160 176 437 777/3 i] 493/, 953/, 97 873/, 1885/4 180 150 94% 446 39 340 418 433% 198% 1633/, 144 185 907 1193/, 84% 633/g 67/8 21%6 10% 37% 21 1167/g 117% 42% 29% 3 7/16 69% 42% 44 297/3 1283/16 187% 2lVie 41% 129% 1087/g 109s/, 977/8 Koers van bet geld. Prolongatie 21/, pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen onveranderd. Rvts- sen kalm. Tabakken verlaten. Oliewaardep iets la ger. Culturen prijshoudend. Mijnen kalm. Amerika opende lager, het verloop was heel stil en het slot prijshoudend. Tut onze diep;» droefheid overleed heden, na Ung" durig geduldig lijden, zacht ea kalm, onse innig ge- Iiafdo Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Groot-rader, de heer THEODOOR KRAAKMAN, n i ot rïiwn te *gn geweeat van da laatste H.H. Saora" m°nten, ia litn ouderdom v&n 67 jear. Wed. Th, KRAAKMAN—Bertels. Cath. KRAAKMAN. J. P. J. KRAAKMAN. M, A, KRAAKMANBots «n Kinderen. Ther. KRAAKMAN. Alkmaar, 26 Januari 1910. Verzceke v*n p reoonl^jk rouwbeklag verschoond te bleven. Mevrouw FOCKEMAANDREAS, Kennamerstra'.t- weg 17, vraagt t«t«n Mei een» nette P. G., goed kunnende naaien, liefst horen 20 jaar. Zonder goede getuigen ennoodig zich 3as te melden. tegen billijken pr- s, een re ioie bij A. F. ROZENHART, Zadoimakerg, Achteidam Cl, BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR sulhn bij cpanbiïü iaschiijving verhuren vèor den tgd van één jsar, dus tot Kersttijd 19ID, Voorwaarden liggei t«r l >ïing ter avcrefari?. GexggpJda iESchrgvingHïiljïtten in t« leveren, ter «ecre'arie vóór of op Donderdag 3 Februari a.s., 's middag? 12 uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Seerut.rig. (onder voorbehoud van goedkeuring «au Burgemeeater en Wethouders v*n Esmond st a Zr), op Donderdag 3 Februari 1910, des i.<>midd*g* kn 1 ure, in het Hotel R-»stsurant „Di Naehtegail" te ALKMAAR: Bastek naet 5 reekeningen zgu f5,ve k ijgba .r vznzf Mz»nd«.gmidd»g 24 J uu-ri 1910, feij der> archi tect K«na»lk«tde te Alkmaar, w«ar tevens .slie ver langde inlichtingen worden verstrekt. A»nw(jsf!ng op het terrein cp Donderdag 27 Januari 1810, te Egmerd sa» Zee ten 12 ure. De architect, AIkma*r, 22 Januari 1910 P. N LEGUIT. GRONDIG EN BILLIJK ONDERWIJS OP SPOORSTRAAT 58. in de herberg van <ten H-or GUNDEB, ep Woens dag 2 Februari 1910, V voormiddsgs toe 10 ure, v^n D sa psicealsu ziju nok uit de hand te koop. T-> bevrsgan b(j den eigenaar. Iel chtingen te bekomen ten kantore van der. Notaris P. A. DE GELDER ta Stompcto;'Ms, in da g rae.-n'o OterLek. in de bosschen van NYENBITRG te HEILOO op WOENSDAG den 9 FEBRUARI 1910, 's voormid dags ten 10 ure van 60 zware gave STAMMEN, waaronder BEU KEN, IJpen en een zware DEN, alle gerood lig gende in de bosschen en dagelijks te zien, alsme de een groote partij tophout en takkenbossen! Inlichtingen te bekomen ten kantore van den nota ris P. A. DE GELDER te Stompetoren in de ge meente Oterleek. SOLLICITANTEN, ntar de met 1 Maart 1910 vaceerende betrekking van worden verzocht zich vóór 14 Februari e.k. sen te melden fcij den heer A. KRAAKMAN, voorzitter van dien polder te W«.rm©nhuizen. HET BE8TUUR. Een MAATSCHAPPIJ van HANDEL verzoekt voor eenige harer kantoren die zich voor een klein b*dr*g financieel kan intern- geeren. KAPITAAL van 50 00 GLD. naast werk kracht ia voldoende om eene schitterende positie tfc waarborgen. Brieven onder letter L. B. 408, Al v.-Adv. Bur. D. IJ. ALTA, Amsterdam, «Oll HET BESTE ADRFS srin vosr Ia dan ovara! bekenden Winkel van Tegen 1 MEI biedt zich aan eea B.K., goed kunnende medkan en rüdan. Brieven onder letter H, aan BURGER'a Boekhandel, Scksgen, om PARTICULIEREN TE BEZOEKEN, voor dan verkoop van een algemeen gebruikt artikel. Brieven onder letter G 139, bureau van dst Wad. ER BIEDT Z CH AAN met MEI eene flinke van go-da getuigen voorzien. Brieven ander letter R 139, bureau van dit blad. bavatt-nde 5 kamers, serre, keuken en zolder, mat flinken TUIN te huur. Aanvaarding 1 Mei a.s, of eerder. Blieven onder letter P 139, bureau van dit blad. en enza alom bekende m t Lindeboom" i« de Echte. - GEVRAAGD TEGEN 1 APRIL IN ROTTERDAM «oor Administratieve bezigheden, tevens in staat in Engslsch en Fransch ts C'-rrespocdeoren, «chr^finseUre Hammond, a»ah>g tut verkooper em af en toe een paar weken in 't Buitenland te reizen. B i »ven, met opgave ieeftgd, verlangd s*larië en volledige referentiën onder letter C 915 Adv.-Bureau C. W. BETCKERotterdam. O

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3