DOOR EEN VOORDEEL1GEN INKOOP. Atelier voor 11 ode roe Fotografie „systeem Egge wei Ier G. C. K OOYRER, Langestraat 49, Alkmaar. Zuivelbereiding. ROOM AFSCHEIDERS Roler-en Kaasbereiding, Melk vervoer enz. Golden Thee Golden Koffie Golden Cacao Stoombootdienst „Alkmaar-Packet" BON!! Lezers, uilknippen! BON!! Kinadrup pels DE FABRIEKSBAAS, WAARBORGT IJSHAKREN. G. van Nieuwkuyk Groole kapitalen De Lange de Moraaz, DollaiÉclie Sociëteitfan Lerensferzekerlngen Sym putliie KAAIJ vervolgt fijn ESPERANTO ALPHABET. •MMHH Het achtste Wereldwonder! beleefd aanbevelend, jjDE LANDBOUW", Bciierstrssat 249 ifkmaar. Balance No. 28. den haag- dagelijksche verzending. Vraag BOTERKARNS, Kaaspersen, Kaasbakken, Kaasvormen, enz. benevens verdere gereedschappen voorde Landbouw-werktuigen. Dijk. Alkmaar, Dijk. worden door minstens 100000 huisgezinnen dagelijks gebruikt. Het succes dezer artikelen is reeds jaren bekend. Men bevoordeelt zich door bewaring en inlevering der bon nen en zakjes op een buiten gewone wijze. Sneldienst Goederen-vervoer. SclhoiBwhurg „Harmonie", Dp. MANNING'. Hlkmaai*. owe voeten voor de gladheid en voorziet deze Yan o Houttil, Alkmaar. o Stokpaar dj es-Leliënmelk-Zeep W. BUERS, ROOMBOTBK. 80 OEÜTa IMT* Men gelieve vooral deze 4 ponds JONGE KAZEN, met klein gebrek, 60 et- Heerlijke OUDE KAASJES, glad van korst, 50 cent per stuk. Puik beste OUDE KAASJES, punt gaaf, 60 et. p.st. Fijne OUDE MEIKAASJES 65 cent per stuk, spot, spot goedkoop. Heerlijke 4 ponds VETTE KAAS 80 ct. p. stuk, en natuurlijk Zaterdag met cadeau. Prachtige zware OUDE KAAS 80 cent per stuk. De BOTER van 50 cent is onberispelijk. Het IIOLLANDSCHE KOEVET, dat wij zelf smelten, om verzekerd te zijn van de kwali teit, kost 38 cent de 5 ons, spot goedkoop. BOEREN OUDE NAGELKAAS 20 cent de 5 ons. Heerlijke OUDE LEIDSCHE KAAS 28 ct. de 5 ons. BELEGEN LEIDSCHE KAAS 30 cent de 5 ons. FABRIEKS LEIDSCHE KAAS 22 cent de 5 ons. Kortom, „De Landbouw" is zeer concurreerend en te meer deze week, daar er een voordeelige partij Kaas is ingekocht. Wij geven Zaterdags aan iederen kooper van 50 cent en hooger, de bekende cadeaux en wel een half pond Boterhainmenworst of 1 ons Koerookvleesch of 1 flesch Haring van 3 stuks of 1 flesch Rolmops van 3 stuks of l flesch Uitjes; of 1 flesch Angnrken week, vartaf V R1J D A G a. s eens of 1 flesch Moss len; of 1 bns Baan's Cacao of 1 flesch Worst in 't zuur van 4 stuks. SMV" Een ieder doet zijn voordeel en verzuimt Zaterdags „De Landbouw" niet, want werkelijk het is zijn nadeel. goede nota te nemen ven de Etalage in „De Landbouw". "3gqf Door de goedkoope vleeschmarkten haalt men het Eerste Kwaliteit KOEROOKVLEESCH a 15 ct. p. ons of 70 ct. bij het stukje van gemiddeld 6 pond. 11 Si: T- Uitmuntende Machine voor klein bedrijt. Ontroomt 40 Liter per uur. worden Jv^e rvaardlgd en geleverd door Vraagt Prijscouranten Zuiver plantaardig versterkingsmiddel, (iu het luchtledige bereid.) Naar de Zaan en Amsterdam 4 maal per dag 8,10,2.30, 6 uur. NAAR HAARLEM— LEIDEN— DELFT— SCHIEDAM— I Goederen in doorvracht door geheel Nederland en naar het buitenland. beroemd succesdrama in 4 bedrijven. Ie rang f 0 75, 2e rang f 0 50, 3e rang 0 30 en bel. Lezers van dit blad met bou (hoogsteus 4 pers.) f 0.40, f 0.25, f 0.15 en bel. W. SCHILLING, Correspondenten der HOUTTIL 30. - ALKMAAR. Speciaal adres voor alle soorten Dames- en Kinder-Ondergoederen „de Bonte Koe", Langestraat. Telef.174 Het achtste wonder is verrezen 't Wonderbaarlijkst wat men zag; Men leze vrienden, en hêrleze, Wat of dit wonder wezen mag. 't Zijn enkel genoteerde prijzen, Waarover men verbaasd kan zijn, En de waar, waarop men U doet wijzen Is niet minder dan hoogst fijn. Edammer kazen, oude en jonge, Heerlijk van smaak, 'n gulden per stuk, Ook nog 4 soorten, smeerende de tongen, Al zijn deez' prijzen ook minder, tot veler geluk. Zij varieeren van 90 tot 40 centen Leidsche kaas, fijn.... 30 centen 't pond; Nog 2 soorten in deez; U schenkend de rente, Daar men voor deez' prijs nog geen fijnere vond. Acht en twintig centen kost slechts de oude. En van de zeer goede is 'n prijsje gesteld, Daar moet 'n elk z.eker van houden, Twee en twintig centen zij daarvoor gemeld. Ook nog Nagelenkaas, 't fijnste van 't fijne, Achttien cent de 5 ons en heerlijk van smaak, Men presenteert ze gerust aan grooten en kleinen, 't Zij in waarheid gemeld, tot eer onzer zaak. Ook de Boter, merk „Landbouw" niet te vergeten, Door velen geprobeerd; ten zeerste geroemd. Die iets heerlijks wil hakken, 'n fijne boterham eten, Kome tot ons; U zoo vaak reeds genoemd. Op 4 soorten in dezen doe men U wijzen, Verschillend in prijs en toch delicieux, Vijftig en 40 ct. 't pond zijn de prijzen, Ook van 35 en 30 ct. naar eigen keus. 't Koerookvleesch is niet te versmaden, En Boterhamworst smaakt fijn op 't brood.... De prijzen in deez' zijn niet om te raden, Men is voor 15 en 6 ct. per ons uit den nood. Gemarioijeerde Haring in flesschen Gevuld met 12 van deez, elf gtniyers per stuk, Gevulde met 3 stuks, en gevuld met hun zessen, Zoo iets heerlijks te koopen, schenkt 'tware geluk. Wilt dan niet wachten koopt Vlaardingen's roeme, De prijzen men weet 't, zijn billijk gesteld, 'n Flesch van 6 stuks, wie kan 't met ons gaan [noemen, Kost U maar 21 centen in geld. Een dito'van 3 stuks, 3 stuivers en lager. 'n Flesch Rolmops van 3 stuks kost waar 15 ct., 'n Flesch Worst in 't zuur, men durft 't gaan wagen, De 4 stuks 15 ct, zij in 't fijne present. Ook nog heerlijke Mosselen, Hitjes, Augurken, Dit alles per heele en halve flesch Merf watertande, zoo men deze ontkurke, Die er van smult, eet voorwaar wel voor zes. Doe ons 't pleizier geachte cliëntèle Onderzoek deze prijzen in eigen persoon 't Wonderbaarlijkste doet U dan wis vergezellen, En bij Uw thuiskomst 'n vriendelijken toon. Die Zaterdags komen, 't zij dames of heeren En voor 50 ets. koopen of soms voor iets meer 'n Heerlijk cadeau doet men hen dan vereeren, Men blikt daarvoor zeker genotvol op. neer. Leest de cadeaux in volgorde geschreven 'n Flesch Haring, 'n flesch Rolmops, ook nog 'n flesch Worst 'n Flesch Augurken, 'n flesch Mosselen, een met Uitjes daarneven, En waarmee door niet eene worden gemorst. 'n Ons Koerookvleesch, 't fijnste der waren, 'n Half pond heerlijke Boterhamworst, Ook kan men 'n bus Baan's Cacao nog vergaren, 'n Kostbaar genot, bij lijdende dorst. Heeft de Directie te veel dan gesproken? Over 't wonder der wereld te meer in getal Profiteert van dit wonder! blijft nimmer verstoken, Deez' concurrentie gaat uit boven al. Gaat naar de „Landbouw" binnen Alkmaars veste, Boterstraat nummer één daar geteld Al maakt men dp reis van 't Oosten tot 't Westen Geen solider adrgs wordt U voor inkoop gemeld. DE DIRECTIE DER „LANDBOUW." Alkmaar, —o—o- e v" Ohmstede Gevo<4t gij U mat en luateleos? Zij» gg zenuwachtig? H«bt gij pgn in den rug of in d* lenden Hebt gg la«t dat gij niet kunt inslapen? O-.tbreekt U de eetlust? Zijt gg gedurig verfoeid, en is u alles te veel? Neem dan de SanguinoseDraal nietmaar hand*]en doe het ni „Ik kom U door dezen mgn innigen dank betuigen voor uw uitste kend middel. Ik leed aan pgn in den rug en de borat; was gedurig moe en «lap; maar ''oor enkele fl sschen Sanguinose hen ik geheel ge nezen en vóór dien tijd werd ik gedurig erger. Zelhem. M j. G KEUNEN. Prgs per fLcon f 1.50; de 6 flacons f 8.— de 12 flacons f 15. - - - WACHT U VOOR NAMAAK. ----- Den Haag. VAN DAM Co., Te AI k m a a r bijNIEROP 8LOTHOUBER, firma SCHOUTEN Co., ANSINGH MESMAN, Apothekers, Firma C. KEG, afd. drogisterij; Heiloo bij G. JONGE J ANNoord- Scharwoude A. SWAGER P. HOFFBroek op Langendijk J. PLOEGZuid-Scharwoude R. LUITINGWinkel Wed. J. BUTTER; Stompetoren K. HOS; Avenhorn A. BELSAnna Paulowna H. den ENGELSEN; Oudkarspe] H. HART, J. TIMMERMAN; St. Panera* G. PLOEGERWarmenhuizen P. BAKKUM PASTOOR. - NEDERL. TOONEEL ENSEMBLE, o 'er leiding an JOH. STEENBERGEN - - Z t d 30 e M.andag 31 J-.^u>ri 2 V«or*tellisgr n *u BA CYRUS BLENKARN, de heer JOH STEENBERGEN. tx-Ssdea vaa h*t JOZEF CHANDLï R da heer W. TEN HOONTE, G=z Isch Stoel en Spree. Pia&tsV-spreking op 30 en 31 Jat.urri van 10 3 en v*n 6—7 uur aan het gebauw. Bestrijding van Bloedarmoede, Bleekzucht, Malaria (Binnenkcorts) Algemeene zwakte, voortdurende Hoofdpijn >n gebrek aan eetlust, zijn alleen echt met den naam II. NANNING buiten op da roode doos en nevenstaand abrieksmerk. P R IJ S f 0.75. Dr. H. MANNING'S Pharm. Chemische Fabriek, den Haag. Verkrijgbaar te Alkmaar bij de Firma J. SCHOUTEN Co., ANSINGH MESMAN, NIEROP ft SLOTHOUBER, J. MEIJER, Apotheek Mient 9 en A. H. TËLJER, Apotheker. Voor de natheid met OVERSCHOENEN VERKRIJGBAAR In het groote Schoen- magazijn van Diploma N. T. V. - GEESTERSINGEL E 32, beveelt zich aan tot het geven v&n PTANO-ONDERWIJ8. en kleine, psrticulier geld roor hypotheek, steeds be schikbaar, minste rente 4 procent. Ioiühtiaren voor deze en andere geldzaken kosteloos kg JAC G. MEIJER Hz Metiussti- aM E 12, bg de Cadettenschool te Alkmaar. Donderdags in Hotel „BROERE" te Sckagen. bevelen zich aan voor het sluiten van verzekeringen op het leven en lijfrenten. wf kt een zacht, rein gelaat, bloeiend, jeugdig uiterlijk, blanke, fluweelzachte huid en schitterend mooie teint. Dit alles krijgt men door de eenig echte van BERGMANN Co., Radebeul, 50 ets. per stuk verkrijgbaar bijLEO BIJLOOS, Coiffeur Lan gestraat firma J SCHOUTEN Co., Verdronkenoord, Apoth. J. MEIJER, Mient, Alkmaar. H. Ho! dirat Sinjare, agrablajn eigarojo fumant, I Iru al Ka>y, konata en nia tuta land'; J. Je», la serviato parola», K Ksj mi ankau tie mends s L L venslust mi ofte fumas. M. Mgn liefste eigaro blanke brulant', N Neniam oni travas en ia land' O Odorantsjn pli, ni kreisg. VERTALING: Oh, zegt een mijnheer, die lekkere sigaren rookt, Ga naar KAAIJ, door 't heele land bekend; Ja, spreekt de knecht, En oek ik bestel daar. Lsrenslust rook ik dikwgls Mgn liefste een wit brandende sigaar, Nooit vindt men in eenig land, Wslriekender gelooven wg. Prgzan f 1 10, f 1.25, f 1.40, f 1.45 f 1,70, f 2.—, en f 2.50 per 100 stuks franco na ontvangst van post wissel of onder rembours met verbooging der rem- bourakoiten. G KAAIJ, Sigarenfabriek „de Concurrent" KooUsin 7. Alkmaar. Talef 270 Alle gewensehts artikelen worden naar maat kortst mogeiijken tgd geleverd, goederen kunnen gefentonnet rd geleverd in de Alle worden. -o -o DE GOUDEN BRIL o- e— M. KATER,MIENT 17. BRILLEN ci. PINCE-NEZ op vior&chrift I van H.H. Oog*rt**n. UiTUIS KOORDJES Reparatiën spoedig en billijk. MEVROUW uit de Stoomruivelfabriek van A REE8 A ZON KI, Beverwijk. Verkrijgbaar ia verzegelde kartonnen doezen van 7, kilo. Alleenverkoop veor ALKMAAR in Sluit-étiket waarborgt de kwaliteit. Druk N.V. v/h. Harms. Coster Sc Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4