Damrubriek. ST ADSNiEUWS. Staatsloterij. 5d- Klas*», 8it« Lijst. Nos. 316 350, 2266 133H7, 15690 f 1000. Nos. 4153, 4855, 8618, 8861, 13890, 14172, 18412 f 400. Nos. 575, 2285 9163, 13423, 0071 f 100. N >s 4146 4310, 6121,5687,8226, 8524 10991,11542, 12326 f 100. Predikbeurten. nenkelen zwaar ronkende basgeluiden, die den lichten en helderen klank der vrouwenstemmen prachtig schraagden. Waarlijk, de heer Willem Saai, die eenvoudige land bouwer van Wognum, met zijn ietwat beschroomd, kos- terlijk voorkomen, is een fijn-voelend, geenszins dilet tantisch misicus. Want zeer wel kon men vatten, dat die harmonieuze samenzang, die mooie eenheid, hoofd zakelijk zijn werk zijn. Waar uit de zangers zooveel eerbied en liefde spreken, daar moet van den voorgan ger voorzeker een communicatieve ontroering, een suggestieve macht op zijn medewerkers uitgaan. UIT NIEUWE NIEDORP. Bij de Woensdag gehouden stemming voor een lid van den gemeenteraad alhier, vacature J. v. d. Stok, werden uitgebracht 109 geldige stemmen. Hiervan verkregen de heeren J. Goet 21, C. Kooij 11, P. Saai 2 en D. van der Stok 75 stemmen. Dus gekozen de heer D. van der Stok. OP HET SPOOR. Te Rotterdam werd voor enkele dagen een brand- kastdiefstal gepleegd, waarbij veel geldswaardige pa pieren werden ontvreemd. De recherche bevond dat de effecten te Utrecht be leend waren door een ingezetene, die ze had gekregen van zijn dochter te Antwerpen, die ze op haar beurt in haar logement had gekocht van een man. De po- litie-inspecteur, die naar Antwerpen was getrokken, had geen portret van den verdachten man, die reeds herhaaldelijk in handen der politie is geweest, maar nimmer werd veroordeeld omdat het bewijs te zwak was, doch de vader te Utrecht herkende den man on middellijk, die te Antwerpen gezocht werd en mis schien reeds gearresteerd is. SMAADSCHRIFT DOOR EEN GEP. OVERSTE. Beklaagd ter zake van het publioeeren van een open brief in „De Avondpost" van 17 Mei 1909, met het doel om de eer en den goeden naam aan te ran den van den heer H. F. D. Braams, generaal-majoor, inspecteur der cavalerie, had zich gisteren voor de Haagsche Rechtbank te verantwoorden de gep. overste der cavalerie O. P. A. O. H. Römer. Na voorlezing der geïncrimineerde artikelen ver klaarde bekl. het stuk te hebben ingezonden om het publiek te maken in het algemeen belang. Wegens smaadschrift vorderde het O. M. 50 boete of 10 dagen hecht. De verdediger, mr. Verschoor, allereerst betoogende dat het hier was een slechte dagvaarding in een slech te taak, bepleitte dat overste Römer zich, waar hij zich niet verdedigen kon toen hij nog in dienst was, in een open brief zich tot zijn oude kameraden gewend heeft, in het algemeen belang en ter noodzakelijke zelfverdediging. Neemt de rechtbank dat niet aan, dan vroeg pleiter tot het bewijs daarvan te worden toe- Selaten. VAN STAKER MUZIKANT. Onder de ruim 700 arbeiders van Eilermark bevin den er zich 50, die lid van een muziekcorps zijn. De zen hebben zich gevormd tot een viertal gezelschap pen, die het land zullen intrekken om als straatmuzi kant den kost te verdienen. POSTENDE ONDERWIJZERS. Tegen een drietal onderwijzers, niet verbonden aan school C te Tiel, is wegens posten aan die school, ten einde sollicitanten voor een vacature van hun voorne men terug te brengen, een klacht bij B. en W. van Tiel ingediend. ONTROUW BRIEVENGAARDER. De rechtbank te Tiel veroordeelde heden W. K., ontslagen brievengaarder te Buurmalsen, wegens ver duistering, ambtelijk gepleegd, tot anderhalf jaar, na aftrek van de preventieve hechtenis. Eisch 5 jaar. WALTER RICHTER. De in- en uitbreker Walter Richter, die te Alkmaar niet onbekend is zeker niet bij de bewoners der Em- mastraat en ook niet bij rechtbankbezoekers en die te Bloemendaal en nu elders zijn praktijken vertoon de, en te Haarlem in de gevangenis zijn straf onder gaat, werd gister naar 's-Hage getransporteerd, omdat hij revisie had aangeteekend van een oud-vonnis, van 21/2 jaar gevangenisstraf, hem daar opgelegd. De zaak werd echter niet behandeld, doch uitgesteld tot 24 Februari a.s. KORTE BERICHTEN. Te Utrecht is een dienstbode bij het sneeuwscheppen uit de dakgoot gevallen. Zij overleed spoedig daarna. In het Oldambt heeft men troepen zeer vermoei de wilde ganzen van honderden stuks zien vliegen in westelijke en zuidwestelijke richting. Voorboden van den naderenden winter? De gemeente-veldwachter van Velzen heeft een zekere C. v. E. van Beverwijk aangehouden, verdacht van onzedelijke handelingen met een paar zesjarige meisjes. De man moet reeds vroeger voor een derge lijk feit veroordeeld zijn. AAN DE DAMMERS. In dank ontvangen de oplossingen van probleem no. 62. De aardige ontleding van dit probleem zal ongetwij feld onze oplossers verrast hebben. Tot onzen spijt weten wij den naam der auteurs niet. Stand van probleem 62. Zw. 8, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 26, 36, 45. W. 20, 28, 32, 34, 37, 39, 48, 49, 50. Wit speelt nu 50—44 15 24 37—31 36 38 44—40 23 32 39—33 38 29 34 21 26 17 49—43 45 34 43—38 32 43 48 81 Wij mochten van dit probleem goede oplossingen ontvangen van de heeren G. Cloeck, H. Doorn, D. Gerling, J. J. Hubelmeyer, J. Houtkooper, J. H. Houtkooper, J. Kommer, M. F. v. Rij sens, allen te Alkmaar; S. Homan te Wijde Wormer, H. E. Lantin- ga te Haarlem, T. v. d. Velde te Huiswaard en J. Noome Mz. te Purmerend. Van probleem 61 ontvingen wij nog een goede op lossing van J. J. Hubelmeyer. Slagzetten in de opening. Deze slagzet, welke wij nu gaan behandelen, kan voorkomen, in de Ilollandsche opening, onregelmatig voortgezet. 1. 33—28 1. 18—23 2. 39—33 2. 12—18 3. 31—27 3. 17—21 4. 37—31 4. 21—26 5. 42—37 5. 7—12 6. 43—39 6. 12—17 Stand na den 6en zet van zwart. Te Winkel staan 8 bunder wit zaad en een stuk paardenboonen als in half Augustus op het land. Na tuurlijk wordt het gedeeltelijk door de vogels opgepikt. De eigenaar zegt geen tijd gehad te hebben het bin nen te halen. Bij een huiselijke twist heeft iemand te Schie dam zijn vrouw, die hij de deur uitgezet had, met een mes aan het hoofd verwond, toen zij trachtte de echte- woning weer binnen te gaan. Een 16-jarig meisje heeft te Kervenheim, in Duitschland, 26000 mark gestolen van haar meesteres. Drie mannen maakten haar het geld echter weer af handig. De mannen zitten thans in den Bosch in de gevangenis, het meisje bevindt zich in een opvoeding gesticht te Dusseldorf. Een internationaal gerechte lijk onderzoek heeft er plaats. INBRAAK. Gisternacht is inbraak gepleegd ten huize van wed. Geld«rm*n te Beverwijk, die met haar gtzin een uit voering bgweonde. Bg thuiskomst vond man allee overhoop gehaald, tot xelfs h»t b»d werd uit d» bedatede genomen. Er wordt eanif geld varmiat en alle gouden en zilveren voorwerken xgn medegenomen. Ook werd er ingebroken in d» stichting 'sHeereu- loo, onder Ermale, deer een oud-verpleegde en nog «en perseon, die samen uit Antwerpen waren overge komen. Do dieven hebben aich op hun gemak van eet waren voorsien en hebben zich, na openbreking van lessenaars verwijderd, onder meen.ming ven eenig zilver. Zvodra de diefstal werd ontdekt, beg»f de zoon van den directeur, de heer Kortling Jr., zich op weg om de dieven te volgen, wat in de pas ge vallen sneeuw gemakkelijk ging. Hat spoor leidde naar Putten, waar de politie werd gewaarschuwd en het mocht gelukken een der inbrekers te arresteeren juist toen hij zich aan het station bevond om per trein verder te gann. Den anderen dader, die nog niet gesnapt is, is mm op het spfcor^on deze zal dus ook,wel spoedig opge borgen worden. LAFFE POGINGEN. Op de lijn der Geld.-Westf.alsche Stoomtramm>at- «chüpprj tuesehen Etten en Zsddam worden herhaalde lijk 's avonds paringen aangewend om de tram te doen ntsporen, door blokken hout op de rails neer te I»gg*n Gelukkig hebben die prgingen tot dusverre geen ern stige gevolgen gehad. De dader heeft men echter niet kunnen ontdekken. TEGEN DE SPEELHUI EN. Politieposten in den Haag vóór speelhuizen en schgn- 8-ciët*iten hebben order ge n minderjarigen en vreem- d hngen tot deze inrichtingen toe 11 laten. In de Deli- ciub werd gisteravond een gemaske<d b»l gehouden en dat gaf eenige moeielijkheden, omdat enkele jonge lieden beweerden wel den ver*is«ht*n leeftijd te be zitten, doch die, daar de politie er Diet voldoende van overtuigd was, het bal niet mochten bezoeken. EEN SLIMME .DIEVEGGE. Door de Haagscbe politie is te Ro terdam aange houden een vroeger» wink«ljuff ouw van h>-t Waren huis, die verdaeht wordt z ch schuldig te h»bben ge maakt man verduistering van minstens oen 600-t«l voorwerpen: va»sj«s, heelrj s en dergelijke, w»lke zij ond-r na r beheer had in da afdevliog, waarin zg w- rkzaam Was. Z-j zou «leze voorwerpen, varstept onder haar klee- i. g. gedur-nde eenig» ma«nden, stuksgewijze me- naar huis hebben genomen, vt r ze in ontvangst wer den genomen dcor baar stiefmeeder, die het gestolen» «erkccht, wete de dat de goederen door di-fstal ver kregen waren. Het meisje is in voorloopige hechtenis gesteld ter beschikking van de justitie. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Hedenmorge i is op de Broek »r afalagmarkt ean ni«uw afmgningstoestel geprobeerd. Het oude toestel werkte als een klok met een slinger -n ging daardoor soms m»t kleine schokken. H-t nieuwe daarentegen loopt geheel geruischloos. Het wordt gedreven door e«n gasmotor. De proef slaagde uitstekend. Trekking van heden. NEDERLANDSCIIE PROTESTANTENBOND. Voor de afdeeling hier ter stede trad gisterenavond op dr. A. II. Haentjes Rem. Bred, te Haarlem met het onderwerp„De beteekenis van het geloof - in de menschwording Gods." Zwart: 1/6, 8/11, 13/20, 23, 26. Wit: 27, 28, 31/41, 44/50. In dezen stand kan wit een schijf winnen door 27—21 16 27 32 12 23 43 12 23 19 28 49 38 onverschillig 33 22 Men moet bij 't -uitvoeren van dezen slag, die een schijf winst bezorgt, echter zeer voorzichtig zijn. Het kan zeer goed gebeuren, dat deze slag voor wit op verlies uitloopt. Eerst na zorgvuldig onderzoek, mag men tot de uitvoering overgaan. Zie daarvoor de volgende voorbeelden. Zet op 't bord de volgende stand. Zw. 3, 6, 8, 9, 13, 15 tot 20, 23, 24, 25. W. 26, 27, 28, 32, 33, 35 tot 40, 42, 43, 45, 48. Speelt wit in dezen stand ook 2721 en 32 12, dan verliest hij doordat hij daarna genoodzaakt is 12 14 te slaan, waarna zwart met schijf 41 naar dam gaat. Wij gaan over tot een tweede voorbeeld. Zet daar voor op dezelfde stand als hierboven met nog een zwar te schijf op 14. 't Aantal stukken is dan gelijk. Ook in dezen stand mag wit niet spelen 2721 enz. want dan volgt: Spreker begon met te herinneren aan het verhaal uit Ovidius Metamorfosen X over Pygmalion den beeldhouwer, die zijn eigen schepping liefkrijgt en het door zijne liefde bezielt. De gedachte hierin uitge sproken brengt hij over op ons geloof: zoo geven wij zegt spr. door een geloofsuitspraak, 'n leer, een dogma gestalte aan onze aspiratie naar het goddelijke. Zoo doen wij het dogma leven. In de gedachte van de menschwording Gods geven wij eveneens uiting aan zulk eene aspiratie, die een antwoord is op Gods in spiratie in ons. Men kent het woord: zooals de mensch is, zoo denkt hij zich God. Dat is een waarheid, doch alleen dan, wanneer men weet dat daaraan vooraf gaat de mensch is, zooals God hem denkt. Gods den ken is scheppen. Niet God is een menschelijke ge dachte, maar de mensch is een goddelijke schepping. God houdt ons het beeld voor. Onze liefde moet het beeld doen leven, dat God in ons schiep. De menschwording Gods is het fundament van den Christelijken godsdienst, de hoeksteen van zijn dogma tiek. Men make spreker geen verwijt, dat hij een steen losbreekt uit het machtig gebouw van het leer stellig Christendom. Dat gebouw is zoo machtig niet meer. Het is veel meer een ruïne. En niet wij hebben het doen wankelen, dat heeft God gedaan. Gelijk wij geen katfaedrajen meer zullen bouwen als in de middel eeuwen, die gedichten in steen, maar die dan ook voor den sloopepden tijd yeel te fijn warep, zoo paoeten wij ook niet meer de ruïne van het Christelijk leerstelsel trachten op te bouwen. Wat wij te doen hebben is onder het puin zoeken naar de fundamenten, te zoeken naar het centrale, het eeuwige. Dat is de menschwor ding Gods. Deze gedachte is reeds veel ouder dan het Christen dom. Reeds in de hoogste oude natuurdiensten is de ze gedachte zeer levendig. Spreker gaf daarvan ver scheidene yoprbe?}cj©P ©n wees o. a. op het gedicht van Goethe „Der Gott und die Bayadere." lp. al dip voor beelden is te zien een telkens vernieuwde poging om de kloye tussoheij Q-odheid en mensch. te overbruggen: het telkens verschijnen der Godheid in menschelijke gedaante, sterven en herrijzen. In al die godsdiensten echter slechts te vinden het symbool van den einde- loozen kringloop der natuur. Een poging tot vergees telijking geefs wel de Egyptische Godsdienst, maar ook deze komt boyen het natuurlijk proces niet uit. Eerst in het Christendom tiep w§ deze gedachte zui ver geestelijk. Het Christendom is een godsdienst die uit allerlei oude elementen is samengesteld, maar daarachter staat de persoon van Christus, die aan zich in werkelijkheid vertoont, W&t elders slechts in ge dachte bestond. Spr. toonde aan hoe door eepe ver menging van oude godsdiensten en het optreden van de neo-pla-tonische wijsbegeerte, vooral door Philo van Alexandria de bodem voor het Christendom yras be reid. Intusschen al zijp allerlei gedachten van het Christendom in voor Christelijke religies te vinden: de Christus is niet maar een denkbeeld: hij is de bezie lende macht, die al het gescheidene en tegenstrijdige uit den tijd vóór hem brengt tot eenheid. Het zake lijke van het Christendom bestond reeds tevoren; maar het is alles tot éénheid, tot volle ontplooiing gekomen in de geheimzinnige gestalte van den Christus. Hier is niet meer de oneindige cirkelloop, niet meel de dood door het noodlot: maar vrijwillig gaat hij in den dood en doet zoo den dood te niet. Hier geen me chanisch procesmaar een geestelijk. Het zuiverst zegt het Athanasius: God is mensch geworden, opdat wij God zouden worden. Dit is geen uitspraak van hoog moed, maar juist van ootmoed. Het is in één woord saam te vatten: God met ons: Immanuel. Deze menschwording Gods in Christus heeft nu niet éénmaal plaats gehad, maar is een eeuwige waar heid. Zoo 't slechts één maal gebeurd ware in de historie, wat zouden wij er aan hebben? Dan was 't een historisch feit en wij kunnen onze ziel niet voeden met historie. Wij willen geen heilsfeiten, wij willen heilswaarheden. Zoo min als wij in hem hebben te zien den bovennatuurlijken, wondervollen Godszoon, evenmin is hij voor ons de volmaakte mensch, want ook dat zou weer zijn een bovennatuurlijk geloof. Drie heilswaarheden ziet spr. vooral in het geloof aan de menschwording Gods: lo. God is in ons: God is niet alleen transcendent, hij is immanentniet alleen hoven ons, Hij is in ons, bij onsen God bij ons dat is de Christus. 2o. God is liefde, ook deze waarheid wordt eerst ten volle beseft in het licht der menschwording Gods. Want door dit geloof is de liefde Gods niet te zien in de gaven die God schenkt aan dgn mensch, maar voor al in het feit, dat Hij zichzelf geeft, God is het die zich geeft, zich breekt, zich kruisigt. 3o. God is geen abstractie, geen begrip, God heeft een inhoud. Hij is niet „Het," maar Hij is als in het Johannes Evangelie: Het woord is vleesch geworden en heeft onder ons gewoond: wij hebben zijn gestalte aanschouwd. Gelijk het Christendom zich uitdrukt in de gemeenten en hare symbolen, zoo drukt de Va der zich uit in den Zoon. Het is ons te doen om het goddelijk leven zelf. Anderen mogen meer verlangen naar woorden en begrippen: er komen er steeds meer, zei spr., die meer willen dan het licht der waarheid: zij willen ook warmte voor het gemoed. Die laatsten willen geen voorschrift, zij wilien een voorbeeld. Uit 's Heeren beeld komt hun een werkelijkheid tegemoet, 27—21 16 27 32 12 23 41 Slaat wit nu 36 47 dan wint zwart door 8 17 of 18 7 een schijf. Slaat wit 12 23 dan zwart 19 28. Nu kan wit weer op twee manieren slaan. a. 33 22, zw. 41—46 of 41—47. b. 36 47 zw. 28—32, 24—30, 20 19. Als interessant eindspel geven wij nog het volgen de. Zwart26, 39. Wit: 19 (dam), 31, 37. Bij eenvoudige beschouwing lijkt deze stand remise. Wit kan zwart niet van dam afhouden, want op wit 1914 speelt zwart niet 3943 maar 3944. Op 4943 zou volgen 37—32 (26 28). en 14 49. Wit kan zwart echter wel dwingen op een bepaalde plaats dam te halen. 1.19—35 1.39—43. Gedwongen voor zwart. 2. 35—49 2. 43—48. Zwart heeft weer geen keus. 3. 49—2111 Slechts door het weggeven van dezen dam fs winst wij voelen ons aan Hem verwant. In Hem vinden wij God, het woord Gods, dat gestalte kreeg. God is niet meer verre, maar staat naast ons als een broeder, die medestrijdt en het goddelijke in ons wekt. Hij zelf grijpt ons aan en maakt ons anders. Na eene sa menvatting van het gesprokene eindigde sprekerin de oude dogma's der kerk ligt een waarde die wij niet voorbijgaan zonder schade te doen aan de religie, zon der aan ons hart iets te onthouden, dat het zeer noo- dig heeft. DE KGMEET. Gisteravond hebben verscheiden stadgenooten, vooral in de nabijheid van den Westerweg, aan den hemel naar de nieuwe komeet gezocht. Velen hebben hem ongetwijfeld waargenomen en met bewondering naar den langen staart gezien, hoewel wij ons kunnen voorstellen dat het schouwspel anderen niet meege vallen is, althans zoo ze niet in het bezit waren van een goeden kijker. Bij helderen Westelijken hemel zal, naar een weer kundige verzekert, de eerstvolgende avonden de plaats van de komeet aan den hemel waarschijnlijk sa menvallen met het zodiakaallicht, dat begint aan de plaats waar de zon is ondergegaan en zich vandaar tot een aanmerkelijke hoogte boven den horizont ver heft. DE SNEEUW. In een dik pak sneeuw is vannacht onze stad en omgeving gestoken en vandaag heeft dit heel wat last en hinder veroorzaakt. Verscheiden boeren hadden een moeielijke reis naar de stad en kwamen laat met hun kazen aan. De gemeente had heden 160 sneeuwscheppers aan het werk gezet. De treinen kwamen met min pf meer vertraging binnen, enkelen, vooy de richting Haarlem en Amster dam met 35, 40 en 43 minuten vertraging. EVANGELISCHE UNIE. Het Bestuur van de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden, alhier, verzocht ons er de aandacht" op te willen vestigen, dat harentwege aanstaanden Zon dag, 30 dezer, 's avonds te 7 uur, in de Groote kerk, eene Godsdienstige bijeenkomst zal worden gehouden, en dat als spreker hoopt op te treden de WelEerwaar- de heer Ds. P. H. Swijghuisen Reigersberg, Herv. pre dikant te Zaandam. G. BOSSERT Rzn. t Hedennacht is alhier op 69-jarigen leeftijd overle den een bekend stadgenoot, de heer G. Bossert. De overledene was yele jaren brandmeester, sinds 13 Maart 1901 president-brandmeester, terwijl bij even eens een lange periode zitting gehad heeft in het bur gerlijk armbestpur, 80 Januari 1910. Groots Kerk, 10 uur, Da. Vmke. Evangelischs Unie, avond 7 uur, Da. P. H. Swgghuisen Reigers berg, hervormd Predikant te Zaandam, Kapel, 10 uur, Da. Verwaal. Avond 6 uur, Da. de Pree. Woensdagavond 71/g uur, Da. Vinke. Evang .-Luth. Kerk, 101/2 uur, Da. Ternocy Ajtèl. OnderwerpDe m»n«ch tegenover de natuur." Deopagex. Kerk, 101/j uur, Da. Glaxx. Rem.-Geref. Kerk 7 uur, Da. de Regt. Gereform. Kerk, Voormiddag 10 uur en avond 6 uur, pretklexen. Consistorie Geref. Kerk. Oudegrseht D 83. Maandag avond 8i/g uur vergadering van de Jongelingaveree- niging „Paul us." Okr. Ger. Gem. Gebouw (Behol>ctk", Koningsweg, voormiddag 10 uur, en avond 6 uur, geesdienstoefening, Gebouw Waakt en Bidt, Laat, Zaterdagavond van 8l/g10 uur, Vergadering van de Christel. Jongelinga- vereeniging „Zacheus", voor jongelingen boven 16 jaar. Zondagmiddag 51/g7 uur Vergadering van de Christel. Knapenvereeniging „Time theüa", voor knapen van 1216 jaar. Hersteld Apostolische Gemeente, Schoolstraat, no. 6. Voorm. 10 uur en avond 5 uur en Donderdagavond 8 uur godsdienstoefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dagsn kleine xaal Harmonie, 5 uur. Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, Dr Lindeboom. II tv. Gem. te Egmocd aan den Hoef, 10 uur, ds. 0. W. Bosch. Herv. Gem. te 8 tompet oren, 9i/2 uur, Ds. Werner. Herv. Gem. te Oterleek, 91/g uur, D*. van M»urs. Herv. gemeente te Bergen, avond 7 nur, Da. Fetter, van Schoorl. Herv. Gem. te Schermerhorn, 9ï/2 uur, Ds. van Tricht, te Graft. Ger. Kerk, preeklexen. EENE HERDENKING. Den 5 Februari a.a. sal het 75 jaar geleden sgn, dat «lhi- r werd opgericht het pieuse genootschap Gemilath Gesed Wöeme'h, Itrsólitiseh begrafenis en weldadig- ««idifonds, waarvan thans tosrxitier is de heer E. W. Vet. te verkrijgen. 3. 26 17 4. 31—26 4. 48 31 5. 26 37en zwart verliest, want hij is aan zet op 17—21 volgt 37—32, 21—26, 32—27. op 1722 volgt 3732. Als probleem geven wij heden een van de ons toege zonden problemen van den heer O. Hartland. Hopende dat dit probleem ook in den smaak zal vallen en op gelost kunnen worden door minder sterke probleemop lossers. Zwart: 6, 8 tot 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 30. Wit: 22, 26, 28, 32, 33, 35, -37, 38, 39, 40, 42, 44, 49, 50. Probleem No. 63 van C. HARTLAND, Alkmaar. Oplossingen op of vóór 3 Februari bureau v. d. Blad. CORRESPONDENTIE J. N. Mzn. te P. Hartelijk dank voor het gezon dene. Zullen het ernstig nazien en volgende week denkelijk plaatsen in de rubriek. P. B. Kz. te H.-H.W. Hartelijk dank voor het ge zondene. Zullen het op ons gemak nazien. S. H. te W. W. Mooi succes j.l. Zondag. Wel gefe liciteerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2