Cf nj 2 Boerenknechts, Spreker: Ds. P. B. Lwljghulsen Reigersberg, ïTOTf¥IXAND. Juweelen, Bloedkoralen Kettingen, Goud en Zilver, Deventer Machinefabriek. mmm, - OU WAH.EKTIÏUIS Om te koopen, verkoopen of verruilen van ADVERTENTIE N. V erif icatie-vergadering. Huishoudingy voorheen J- L. NERING BöGEL Co., Filiaal W. SCHEPPER, Stoommachines en Stoomketels voor elk bedrijf- Manufacturen-Confectie een nette jongeman, Purmerender Veefonds. GODSDIENSTIGE BIJEENKOMST JEU 3S JFL US TST nXI" Gr m Gemengde M e d c d e c s 1 ■a g s a, DE OVERSTROOMINGEN TE PARIJS. 450 425 400 375 350 Laaf si e Berichten, 325 300 275 250 225 210 175 150 125 100 75 50 25 0 76' 103% 497/8 923/, 953/, 88 89 97 873/, 94% 101% 98 188 128 180 150 157 590 175% 236 7< 933/, 586 446 37 240 74 338 401 4347/3 197% 165% 143'/v 185% 907*, 124 833/8 849/ie 65 147% 7 MARKTBERICHTEN. Voorloopig kaasberlcht, Grootst en meest gesorteerde magazijnen ven huishoudelijke, luxe artikelen, galanteriën, speelgoederen, glas, porcelein exnaillewaren, enz., enz. 1E3L- OT^INTS FT? INT, hoofdmagavljn FNIDSEN 63 2de Mogazijn M1ENT11. Telef 417. SCH a PE NSTEJEia, ALK.MAAR. Is het adres 7.. 1 - -o- ZONDAGS OPEN. -o- -o Telegrafisch Weerbericht, De verificatie-vergadering in het faillissement van MCOLAAS W1LRELV1, koopman in galante riën, laatstelijk wonende te Schagen, tegenwoor dig verblijf onbekend, zal worden gehouden op WOKNSDAG 2 MAART as., des voormiddags liy4 ure, in het Gerechtsge bouw aan den Geestersingel te Alkmaar. De schuldvorderingen moeten vóó- 14 Februari a.s. bij ondergeteekende worden ingediend. De Curator, COHEN STUART. Alkmaar, 28 Januari 1910. GEESTERSINGEL 34e, ALKMAAR, beveelt zich aan voor de levering en j plaatsing -tn ZUIG GAS- en GASMOTOREN. GIETWERKEN op elk gebied. Bepaaldelijk oek voor H.H. IJzerhandelaren, Smeden, Bouwondernemers enz. Speciale afdeeling voor drijfwerk. Gedraaide en Gepelgst* DRIJFA88EN, ver- achillendssystemen van KOPPELBUSSEN, *»lf- smeerende LAGERS, HANGERS, MUURCON SOLES, enz. RIEM- en SNAARSCHIJVEN in alle srootten Men vrage prijs Begrootingen worden op aanvraag kosteloos verstrekt GEVRAAGD direct of 15 Februari, Bg h«t onderioek van de rekening over 1909 VEREEN. VAN VR JZ HERVORMDEN, „EVANGELISCHE UNIE". op ZONDAG 30 JAN. 1910 's avonds 7 uur, in de GROOTE KERK. KAREL DE VRIES. AAN GIF TE voor den aanstaan den BORDUUR-en STOPCUR SUS, moeten geschieden tot en met 5 Februari aan den Alkmaarschen Naaimachinehandel A. Hildering, Hekelstraat 13, Telefoon 236. Haagsche Rund- Kalfs en Varkensslachter ij. payglop 5. U aanbiedend prijscourant der vleeschsoorten RUNDVLEESCH. VARKENSVLEESCH. FIJNE VLEESCHWAREN, alles machinaal gesneden. JE^ARFiT DE VRIES, st AGENDA. VRIJDAG: „Orpheus," repetitie, 8 uur, Central. Alkm. Schaakclub, 8 uur, café Lievendag. Tooneelver. „Voorwaarts," rep., 8 uur, Verl. Landstr. Alkm. Strijkorkest, rep. 81/, uur. Geheel-Onthouders tooneelvereeniging, 8 uur, Dili- gentia. Leden S. D. A. P., verg., 8 uur, Voorwaarts. Cursus timmerlieden, 8 uur, Voorwaarts. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 3de afdeeling van 31/24V2 uur. Meisjes 1ste afd. van 6—7 uur, in het „Gulden Vlies, Roerstraat. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," Dames van 71/,81/4 uur. Heeren van 859S uur in het „Gulden Vliee," Koorstraat. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. ZATERDAG: Turnlust, openb. uitv., 8 uur, Harmonie. ZONDAG: Tooneelver. Voorwaarts, uitv. 8 uur, Diligentia. Ensemble Steenbergen, uitv. 8 uur, Harmonie. 3 P O P. R LIJ K g STAND Overleden: 28 Jan. Gijsbert Bossert, 69 jaar. Steven Jansen van Jorksveld, 65 jaar. CORRESPONDENTIE. Verschillende berichten moeten bigven liggen wegens plaatsg#br«k. L'eau continue a monter La Seine monte, en- vabissant tout Paris l'inondation augmente. Het water blijft stijgen De Seine wast, zich van geheel Parijs meestermakend de overstrooming wordt er ger. Deze en dergelijke onrustbarende opschriften, met groote, vette letters in de Pransche couranten ge plaatst, doen zien, dat men in de hoofdstad der repu bliek angstig begint te worden. Van het lachende Pa rijs vinden we heden dan ook niets vermeld Men ziet in, dat het hooge water een nationale ramp is, zoo erg, als de geschiedenis van Frankrijk er van dit soort niet kent. Den 18den Januari was het water bij de Konink lijke brug 3 meter 78 centimeter gestegen, Woensdag 8 meter 29 centimeter en vannacht alleen werd de stij ging met een meter hoogte gevreesd, want gisteravond klom het water van uur tot uur, ja van minuut tot minuut. „Heel het raderwerk staat stil, als Uw machtige anu het wil." Voor den machtigen arm van het water moet op het oogenblik te Parijs alles wijken of bezwijken. Reeds begint de regeeringsmachine onzuiver' te loopen. Het Journal Officiel, het staatsblad is gisteren niet ver schenen, de volksvertegenwoordiging vergadert zoo goed en zoo kwaad dit gaat. Eerst heeft men het par lementsgebouw, het. palais-Rourbon, met dammen van cement trachten te- beschermen, maar tegelijkertijd de stukken van de archieven in veiligheid gebracht. La ter steeg het water zoodat de bedienden der Kamer de hoogedelgestrenge heeren op hun rug moesten wegdra gen en daarna werd er een bootendiénst in de over stroomde straten voor de parlementsleden ingesteld terwijl het personeel slaapkamers kreeg van de com missiezalen. Maar reeds liepen er gisteravond te Pa rijs geruchten, dat de Kamer van plan was naar Ver sailles te gaan. Dat de Parijsche couranten, waar geen enkel verkeersmiddel functionneert, moeite hebben jaet de Kamerverslagen laat zich denken. Trouwens bet oourantenpapiex geraakt op en vermoedelijk zullen enkele bladen genoodzaakt zijn op gekleurd pa pier te verschijnen! Het is niet doenlijk in'een kort bestek de veelheid van berichten weer te geven, over bruggen, die drei gen in te storten, over kaden die overstroomd zijn, over straten, waarin het water door te sijpelen begint, over instortingen die te vreezen zijn. Slechts zij ge meld, dat door het barsten van een gaspijp een persoon gedood werd, en dat er een vrouw verdronken is. De ministers van oorlog, van marine en openbare werken doen wat zij kunnen om hulp te verschaffen. De goede kern van het Pransche volk komt in het leed, dat thans duizenden treft, over al het partij-ge schil heen, voor den dag. Er wordt flink geholpen en royaal gegeven. In de Kamer werd 30.000 francs ge collecteerd, de Parijsche pers verzamelde tot gister avond 300.000 francs1 in. De Paus zond 10.00.0 francs. De aartsbisschop van Parijs heeft met het oog op de ramp openbare gebeden uitgeschreven. Als waar was, wat men ons zooeven uit Parijs seint, dat n.l. de stad zonder licht en zonder drinkwater, is, dan zijn de vreeselijke gevolgen niet te overzien. Hevige koude, geen woning, geen licht, geen drink water, misschien weldra geen voedsel, groote kans op allerlei ziekten Zal er gauw verandering komen? Toen vannacht een journalist vroeg aan den direc teur van het metereologisch instituut hoe het stond met de weersverwachting, luidde het antwoord: „Ik heb slechts zeer slechte berichten. Het regent overal, het zal blijven regenen en de sneeuwbuien zul len overtalrijk zijn in het midden van Frankrijk. Ongecorrigeerd. STAND VAN DE VERKIEZINGEN IN ENGELAND. Donderdag 367 - Woensdag 343 Dinsdag 320 Maandag 804 Zaterdi g 284 - Vrjjdag 246 - Donderdag 219" Woensdag 185 Dinsdag 146 - Maandag 106 Zaterdag 56 335- -335 - 258 Dond "255 Woecs. - 238 Dined - 221Ms>nd. 217 Zdr-rd. 184 V=gd. 163 Dond. - 129Woens. - 120 Dinsd. - 92Maa.nd. 44 Zater. M. O. M Minishrieelen liberalen -j- Arbeiderspartij -j- Ierseh Nationisten). O Oppesitie (Unionisten). Het aantal zstels in feet Lagerhuis is 670. De vette lijnen naast de schaal geven den stand der beide partijgroepeeringen aan, tot hedennacht half één. De unionisten winnen 120, de liberalen 19, de arbei derspartij één zetel OVERREDEN. HOEK VAN HOLLAND, 28 Januari. Hedenmor gen wilde een zekere V. M. den overweg oversteken. Door den hevigen sneeuwstorm zag hij den naderen den trein niet. Hij werd door dezen gegrepen en door midden gereden. EENE ONTPLOFFING. BREDA, 28 Januari. Bij het zoeken naar een lek in de gasleiding in de Mauritsstraat ontstond heden morgen eene ontploffing, waardoor de gasfitter en zijn knecht brandwonden bekwamen. OVER BOORD GESLAGEN. MIDDELBURG, 28 Januari. Hedenmorgen is in het Walchersche Kanaal bij Vlissingen de schippers knecht J. Drabbe Hoogaarts over boord geslagen en verdronken. STOOMTRAM ALKMAAR—HAARLEM. VELZEN, 28 Januari. De stoomtram Alkmaar Haarlem is, komende uit de richting Haarlem in de sneeuw blijven steken. 2 treinen staan tusschen Santpoort—Velzen. Er wordt van uit Velzen door 2 locomotieven en een snee'uwschuiver hulp verleend. Het postverkeer gaat geregeld. DE WATERSNOOD TE PARIJS. PARIJS 28 Januari. V. D. Men vreest voor over strooming van de boulevard de St. Germain. De passage met automobielen, autobussen en tram wagens is daarover verboden. Honderdvijftig matrozen vertrokken met beschikba re ponten uit Duinkerken, 1 bataljon infanterie uit Rijssel is mede naar Parijs vertrokken. De stad is zonder licht en drinkwater. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDIIOLLANDSCH LANDBOUWOREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koers van Staatsleeningen KEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnen! Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 P94 6e Em. I ang Dombr. 27 Jan. 28 Jan. pCt. 2% 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 Financ. enlndustr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon Mij t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Pa embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Pr>ferent Marinebonds pCt. 4 h Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwogleenin gen, Holl. IJ. Sp -Mij Mij tot. expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Ateli Top. Cert. v. Convert Bd. pCt, 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com,,, j, Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Smihern Railway Southern Pacific Union Pacific eeri. v. Wabash Comm. Rook Island Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen. NEDERLAND, Stad Amsterdam Gemeente-cred. BELGIË. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK, Staatsleening I860 RUSLAND. 1864 Koers yan het geld. Prolongatie 21/i pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen onveranderd. Rus sen kalm. Tabakken iets lager. Oliewaarden in flau we stemming. Culturen prijshoudend. Mijnen kalm. Amerika opende flauw, het verloop was stil en het slot kalm. pCt. 4 89 3 1087/g 3 1047/g 2% 977/3 4 160 5 176 5 437 2111/16 697/ig 10% 37 216 117 116 42% 2913/16 39% 69 43'fa 45 - 30% 129% 188 213/g 423/8 129% 76% 49% 95% 88 89 97 - 87% 101-4 98 188 179% 149 157 70% 933/, 445 353/, 240 337 400 433 197 164% 144% 910 123 82n/u 837/]a 64 148 7l/l6 21% 69% 10% 367/8 87% 116% 116 423/g 295/lfl 3%6 687/, 42 44% 293/8 1273/, 186% 2016/16 413/3 12 ALKMAAR, 28 Jan. Fabrieksbaas kleinsf32 f -Boerenkaas, kleine f 32.-, Commissie f 30.50 Middelbare f 3,5 Aangevoerd 122 «t., weg. 69211 K.G. ALKMAAR, 28 Jan. Op de graanmarkt yan heden werd aangevoerd: 409 Hectoliters. Tarwe f 5.95 a c f 7.— rogge f 0.— a f 0.— gerat f 0.— s f 0.efeey. f 6.65 a f 0.— haver f 3.20 a f 4. paardebóonen f 0.a 0.bruine id. f 14 a 15. citroen id. f a f duiven dito f 0,a 0, witte dito f a karwgaaad f a roed mosterdzaad f blauwmasnzead a f Erwten: gr-seue f 22.25 a f 23.—grauwe f a vale f a witte f BROEK OP LANGEDIJK. 27 Jan. Roode kool f 1 50 a 3.70, gele f 2— a 5 30. uien f 1,80. NOQRD8CHAEWOUDE, 27 Jan Rnodakool le soort f 3 50 a 3.75, 2? soort f 2 60 3.40, kleinere f 1.20 a 2 40, gele le s*art f 5,25 a 5 502? soort f 4. 4.75, kleinere f 1.40 a 3,50, witte le soort f 3 25 a 3 50, 2b soort f 2 50 a 3.kleinere 1.a 2 40 Uien 1 1.40 a 1.65. naar waarnemingen verricht in den morgen van 28 Januari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandseh Meterologiscb Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In bet gebied van de Waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 764.0 te Horta. De laagste stand van den barometer 729 Hollyhead. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 29 Januari). Heden stormachtige daarna afnemende zuidelijke tot zuidwestelijken wind. Betrokken tot zwaar be wolkt. Regen of sneeuwbuien. Zachter. Op den lst«n F bvu*ri «8. hoopt Mrj GEPJE JOUSTRA den dsg te herdtmkMC, a»t zij voor 121/2j**r h«re betrekking als huidhoudster bij mg aan vaardde. M->t den gr«ot»ten gver en trouw vervulde zg steeds h*r-a taak. U t aller naam, Wed. F. H. v. d BKINK D. NIEROP. Alkmaar 28 J*nn* i 1910. Mevrouw TEENG8, K*nnem«ratr*atw>?g 95, vraagt t'f?-n 1 Februari een DAGMEISJE, ni*t beneden de 18 j*»r. Loon f 2.per week. Een nette JONGEDAME, P. Gzoekt een haur passende leeftijd 18 tot 21 jxar. B iev«n letter D 140, bureau van dit blad. Een net BURGERMEISJE sag zich met Februari gaarne geplaatst in de met de kuiühuuding en naaien goed op de hoogte. Brieven onde? letter G 140, bureau van dit blad. 24 ja»r, z»g«n sieh gaarne geplaatst. Brieven onckr letter A 140, bureau van dit blad. niet beneden 20 jaar, R.K. flink met bovenstaand vak bekend, genegen zijnde om bij particulieren te reizen. Bekendheid met paard en kar strekt tot aanbeveling. Zonder goede getuigen onBoodig tick aan te melden. Brieven met opgave van leeftgd, salaris en refe- rent'ëi, zoo spoediy mog lgk, worden inrewacht door Tb. 8CHRAAG, Manufacturen, DEN BURG. T-x 1. zijn de boeken en éeseh-i en volkomen in orde be vonden De winst over 1909 bedraagt f 1392 505 het «.Ho waarmede de rekening is afgvsloten f 4265 75*. Purmerend, 25 J.nnari 1910. D- Oommi.sie »au onderzoek: D. DE BOER, Srompetoren. H SCHMIDT Beemater. S KLOMP Wtid Wo'tner H-rv. Pred. te Zaandam. Oadergeteekend-> bericht aan sijae geachte clientele van Alkmaar en Omstrek-n, dat hij zijnRund-en Varkensslageri,i heeft overgedaan aan den Heer K. DE VRIES. Hg bedankt voor het zoo ruimschoots genoten v-rtrouwen, en beveelt xgn op volger in ieders gunst aan. JOH HELLENTHAL, O- P A IJ G L OP No. 5. -O- Ondergateekende heeft de eer U kennis te geven, dat hij de zaak, thans gedre*en door den Heer HELLENTHAL, heeft overgenomen, en hoopt door een prompte en zorgvuldige bediening een ieders gunst te mogen genieten. Beleefd aanbevelend, Uw dw. dn., Rosstboeuf 50 Fricandeau 50 L'nde 50 FJet 50 RolLde 50 Carbocade 45 Oïsechias 70 Ltppen 45 Bisfatuk 70 SiUcgcjes of v.-.rsehe woJSt 45 Lappen 45 Poniet en gekakt 45 KALFSVLEESOH. Fricandeau 80 Biefstuk 80 Nierstuk of ssfeijf 70 Carbonade 65 Lappen 65 Gehakt en Poulet 65 Zwezerikken per stel. 20 Hoofdkaas 10 Boterhammenworst 20 Haaupek 13 Rookworst 20 Tongeaworst 12 Metworst 12 C-rvelaatworst 16 Leverworst 14 Ploehworst 13 Bloadworst Vraagt U fens de slom bekende FIJNE HAAGSCHE LEVERWORST per ons 8 ets. Beleefd aanbevelend, Uw Ed. dw. dnr., Hsm Rookvleesch v. d. Muis Sïusis de Bologne Preskopf Rolpens 10 10 10 6 6

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3