DOOR EEN VOORDEEL1GEN INKOOP. andbouw". Eene ruime woning, WAAR WAARBORGT 1JSHARREN. G. van Nieuwkuyk I Golden Thee, Golden Koffie, Golden Cacao vindt men door geheel Nederland verkrijgbaar. BON!! Lezers, uitknippen! BON!! DE FABRIEKSBAAS, Stoombootdienst „Alkmaar-Packet' De Lange de Moraaz, E, Th. 'van der Stok, een WINDKORENMOLEN, Het achtste Wereldwonder PEDROU, Lan;estraat 104, Alkmaar. modern nieuw gebauwd woonhuis. J. v. d. MEULEN, BOTERSTRAAT 21. Naaml. Venn. Anker-Maatschappij dagelijksche verzending. Hillandsche Sociëteit™ Levensverzekeringen beleefd aanbeveiend, „DE LANDBOUW", Boterstpaat 24, Alkmaar. Boter9 waai 50 Centen uwe voeten voor de gladheid en Yoorret deze van o Houttil, Alkmaar. o Nieuw S Nieuw KROONTJES KROONTJES KROONTJES BRENGEN U GEZONDHEID. Overal is stout gezegddoch Voor belangstellenden geven wjj gaarne adressen, waar in andere plaatsen te verkrijgen. LUTTIK-OUDORP20, Alkmaar. Schouwburg „Harmonie", -s- Alkmaar. Mijdrecht, Bisqiitfabriek „de UndebooV Amsterdam, Firma Wed B. v, DOESBURG Keukenmeid ot Meid-alleen, Vraag uw a 82CENT. Sneldienst Goederen-vervoer. lGON O MAÏZENA is De Béste. VRUCHTBOOMEN* IEPEN voor wegbepanting. Sierboomen en Heesters, -s TUINAANLEG, a- A,w_— V r f 3 D A. Gr a. s eens goede nota te nemen van de Etalage in „De Landbouw". Men gelieve VOOL al deze wee 0ok no Nagelenkaas »t fijnste van 't iijne, Men watertande, zoo men deze ontl 4 ponds JONGE KAZEN, met klein gebrek, 60 ct. Heerlijke OUDE KAASJES, glad van korst, 50 cent per stuk. Puik beste OUDE KAASJES, punt gaaf, 60 ct. p. st. Fijne OUDE MEIKAASJES 65 cent per stuk, spot, spot goedkoop. Heerlijke 4 ponds VETTI KAAS 80 ct. p. stuk, en natuurlijk Zaterdag met cadeau. Prachtige zware OUDE KAAS 80 cent per stuk. De BOTER van 50 cent is onberispelijk. Het IIOLLANDSCHE KOEVET, dat wij zelf smelten, om verzekerd te zijn van de kwali teit, kost 38 cent de 5 ons, spot goedkoop. BOEREN OUDE NAGELKAAS 20 cent de 5 ons. Heerlijke OUDE LEIDSCHE KAAS 28 ct. de 5 ons. BELEGEN LEIDSCHE KAAS 30 cent de 5 ons. FABRIEKS LEIDSCHE KAAS 22 cent de 5 ons. Kortom, „De Landbouw" is zeer concurreerend en te meer deze week, daar er een voordeelige I artij Kaas is ingekocht. Wij geven Zaterdags aan iederen kooper van 50 cent en hooger, de bekende cadeaux en wel een half pond Boterhainmenworst of 1 ons Koerookvleesch of 1 flesch Haring van 3 stuks of 1 flesch Rol mops van 3 stnks of 1 flesch Uitjes; of 1 flesch Angurken of 1 flesch Mosselen; of 1 bus Bftan's Cacao ot 1 flesch Worst in 't zuur van 4 stuks. Een ieder doet zijn voordeel en verzuimt Zaterdags „De Landbouw" niet, want werkelijk het is zijn nadeel. 9 rDoor~de goedkoope vleeschmarkten haalt men het Eerste Kwaliteit. KOEROOKVLEESCH a 15 ct. p ons of 70 ct. bij het stukje van gemiddeld 6 pond. BRILLEN en PINCE-NEZ Vraagt ons nieuw merk Biscuits Jaarlijksche verkoop 6.000.000 doozen. beroemd sncceadrama in 4 bedrijven. V, «Je. „de Bonte Koe", Langestraat. Telef. 174 Lezers van dit blad met bon (hoogstens 4 pers.) f 0.40, f 0.25, f 0.15 en bel. Naar de Zaan en Amsterdam 4 maal per dag 8,10,2.30, 6 uur. Goederen in doorvracht door gehee] Nederland en naar het buitenland. Correspondenten der BOOMKWEEKERIJ, DE RIJP. GROOTE VOORRAAD - CONCURREERENDE PRIJZEN Meelhandel en tevens Loongemaal, Het achtste wonder is verrezen. 't Wonderbaarlijkst wat men zag; Men leze vrienden, en herleze, Wat of dit wonder wezen mag. 't Zijn enkel genoteerde prijzen, Waarover men verbaasd kan zijn, En de waar, waarop men U doet wijzen Is niet minder dan hoogst fijn, Edammer kazen, oude en jonge, Heerlijk van smaak, 'n gulden per stuk, Ook nog 4 soorten, smeerende de tongen, Al zijn deez' prijzen ook minder, tot veler geluk. Zij varieeren van 90 tot 40 centen. Leidsche kaas, fijn30 centen 't pond; Nog 2 soorten in deez; U schenkend de rente, Daar' men voor deez' prijs* nog geen fijnere vond. Acht en twintig centen kost slechts de oude. En van de zeer goed© is 'n prijsje gesteld, Daar moet 'n elk zeker van houden, Twéé en twintig centen zij daarvoor gemeld. Ook nog Nagelenkaas, 't fijnste Van 't fijne, ^ci+tien cent de 5 ons en heerlijk van smaak, Men presenteert W gerust aan grooten en kleinen, 't Zij in waarheid gemeld, tot eer onzer paa}?. Ook de Boter, merk „Landbouw" niet te vergeten, Door velen geprobeerd; ten zeerste geroemd. Die iets heerlijks wil hakken, 'n fijne boterham eten, Kome tot ons; H zoo vaak reeds genoemd. Op 4 sporten in dezen doe men U wijzen, Verschillend in prijs en toch dplioieux. Vijftig en 40 ct. 't pond zijn de prijzen, Ook yau 3§ en 30 ot. naar eigen keus. 't Koerookvleesch is niet te versmaden, En Boterhamworst smaakt fijn op 't brood, De prijzen in deez' zijn niet om te raden, Men is voor 15 en 6 ct. per ons uit den nood, Gemarioneerde Haring in flesschen Gevuld met 12 van deez, elf stuivers per stuk, Gevulde met 3 stuks, en gevuld met htm zessen, Zoo iets heerlijks te koopen, schenkt 'tware geluk. Wilt dan niet wachten koopt Vlaardingen's roeme, De prijzen men weef 't, zijn billijk gesteld, 'n Elesch van 6 stuks, wie kan 't met ons gaan [noemen, Kost U maar 27 centen ip gejd. Een dito van 3 stuks, 3 stuivers en lager 'n Elesch Rolmops van 3 stuks kost maar 15 ct., 'n Flesch Worst in 't zuur, men durft 't gaan wagen, De 4 stuks 15 ct, zij in 't fijne present. Ook nog heerlijke Mosselen, Uitjes, Augurken, Men watertande, zoo men deze ontkurke, Die er van smult, eet voorwaar wel voor zes. Doe ons 't pleizier geachte clientèle Onderzoek de?e prijzen in eigen persoon !t Wonderbaarlijkste doet U dan wis vergezellen, En bij Uw thuiskomst 'n yriendeiijkep toon. Die Zaterdags komen, 't zij dames of heeren En voor 50 ets. koopen of soms voor iets meer 'n Heerlijk cadeau doet men Jmb ftkb vereeren, Men blikt daarvoor zeker genotvol op peer. Leest de cadeaux in volgorde geschreven 'n Elesch Haring, 'nfjesch Rohpops, ook nog 'n flesch Worst 'n Flesch Augurken, 'n flesch Mosselen, ©en met Uitjes daarneven, En waarmee door niet eene worden gemorst. 'n Ons Koerookvleesch, 't fijnste der waren, 'n Half pond heerlijke Boterhamworst, Ook kan men 'nbus Baan's Cacao nog vergaren, 'n Kostbaar genot, bij lijdende dorst. Heeft de Directie te veel dan gesproken? Over 't wonder der wereld te meer in getal Profiteert van dit wonder! blijft nimmep verstoken, Deez1 poncurrentie gaat pit boven ah Gaat naar de „Landbouw" binnen Alkmaars veste, Boterstraat nummer één dapy gete!4 Al maakt mep de reis van 't (Jostep tot 't Westen Geep solider adres woydt IJ voor inkoop gemeld. DE DIRECTIE DER „LANDBOUW." Alkmaar. 0—0 0 Dit alles per heele pp halye flesch [Speci»»J adres voor het m*k«n van lfsnageneeskun- Pg voo-»chr!ft Wegens famili omstandigheden uit de hand tc k«op een V&n alle gemakken «oors-en, nn»t meeatuin, on daar bij groote stal v»or 10 boeien en 10 ko« hooi en 9 H. A. udnauetend w-il»nd, al'ea om het huiagflegen ei in de gemeente Alkmaar. M'er dan de h-lft der koopiom kan a's le hygotheo-k er op gev s'igd blyven. Te be»rag >n Ba-«-au «ezet Courant. bevattende 5 kamers, serre, keuken en zolder met flinken TUIN te huur. Aanvaarding 1 Mei a.«, of eerder. B ieren onder letter P 139, bureau van dit blad. zou HET BESTE DRFS zti- voor Ip dep overal bekenden Wink»l van Voor de naih-id met OVERSCHOENEN. VERKRIJGBAAR In het groote Schoei- m a g a z ij n van en onze alom bekende 3UCHAM S PtlAEN zfjn alom verkrijgbaar bjj Apotheken en Drogisten en voor de lezers van dit blad aan onderstaande adreaaen in doozen vanf 0 75 (56 pillen) en van f 1.75 (168 pillen), bij 6 doozen tegelijk f 4.25 en f 10.Man kan zich osk wenden tot den Ver? tegenwoordiger van Th. BeechamOvertoom 841, Amsterdam. T« UITGEEST, ^ij H. Vrouwe, Drogist. Te 8CHAGEN, bij J. Appel, Drogizt; bjj J. Rotsran», Drogist. Te ALKM VAR, bp de Firma Ansing M sman, Apotheker*in de Drogisterij „de Lau- rierboor s H-keI«tr»at; bij de Firma J Schouten Co., Dro*i«ten J. Meijer, Mi«nt, Apotheker. Te GROOT SCHERMER, bij C. R <s, Winkelier T« PURMERLAND, bij K. Broers. Winkelier. T« L4NDSMEER, bp H. Riele, Dragist, Te SCHERMER HORN, bij J. J. Sterk, Winkelier. Te de RIJP, by J. Visser, W nk-lier en bjj ver ckillende andere Apothekers en Drogisten. NEDERL. TOONEEL ENSEMBLE, ont er l-idiug »an JOH. STEENBERGEN - Z rd r 30 8 M-anrf»g 31 Januari 2 Voorsteliiog*n en B»l. m-t „de Lindeboom" i* de Echte. ER BIEDT Z CH AAN met MEI eene flinke ▼an goede getuigen voariisn. Brievan onder letter R 139, bureau van dit blad. MEVROUW tdi de Btoomcmvelfabriek van MAKKES éc ZONK Beverwijk. Verkrijgbaar in verzegeld* kartonnen doozsn tl Alleenverkoop veor ALKMAAS in Sluit-étiket waarborgt de kwaliteit. CYRUS BLENKARN, de keer JOH STEENBERGEN 'X-Ieden van Kt JOZEF CHANDL' R de heer W. TEN HOONTE, G z Isc* Stoel en Spree. Ie rang f 0 75, 2e rang f 0 50, 3e rang 0 30 en bel. Plaatsbespreking op 30 er> 31 Jsr. u»ri van 10 3 on v«n 6—7 uur aan het gebouw. NAAR HAARLEM— j LEIDEN DEN HAAG- DELFT— SCHIEDAM— bevelen zich aan veor het sluiten van verzekeringen op het leven en lijfrenten. overgenomen van de TUINBOUWINRICHTING, gevestigd 1878 door GEBRS- ADMIRAAL, Levering franco Purmerend, Alkmaar of Hoorn. te Purmerend Dimdag 11 uur, N.-H. Te spraken: Koffiehuis. te Aikmssr Zaterdags 12 uur,„de Jager''. VAN DE -o-o DE GOUDENjBRIL o— M. KATER,MIENT 17. jgm. Chemisch Glaswerk. - Reageerbuizen, Retorten, Kookkolven, enz. Chemische Thermometers in «en der bes'e at» eken van N.-HOLLAND, tu«ach«n HOORN en ALKMAAR. Onm.HH».ii,k aan SPOOR WATER gelegen. G-le.enkeid MOTOR te plaatsen, en Fr. kr. onder lett. N 137, bureau dezer courant. Druk N.V. v/h. Horuu. Ooater A Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4