STADSNIEUWS. UITENLANI). I? AD VERTE NT! FN. MARKTBERICHTEN. Laatste Berichten. Telegrafisch Weerbericht, «MM»»»®®! Zijn enkelen in- 't bezit van eene piano, viool of citer, thans voorzien zich eenige jonge dames van eene man doline. Een achttal hebben al zulk een instrument aangeschaft en er volgen er meer. Bij goede leiding kan verwacht worden, dat zich een club vormt en be staat er kans, dat deze zich mettertijd in het openbaar zal laten hooren. Goedzoo: „Oefening kweekt Kunst." UIT WARMENHUIZEN. Donderdagavond vergaderde de af deeling „War- menhuizen" der Tuinbouw- en Handels-vereeniging, in ha* lokaal van den heer de Geus. Tegenwoordig 41 leden. In het jaarverslag wees de secretaris op de gelegen heid, door de Noorder stoomtram aangeboden, tot het stichten van een groentenmarkt. De penningmeester deed rekening. Batig saldo 47.13. In kas ruim 100. Nog nooit alhier ver toond. Het aftredende bestuurslid, de heer G. Tesselaar, werd met overgroote meerderheid van stemmen herko zen. De heer D. Smit trok zijn voorstel, tot aanstelling van een rechtskundig adviseur, ten dienste der ver koopers, na eenige re- en dupliek, in. Er werd een klacht ingediend over het versperren van de doorvaart op de veiling te Broek op Langen dijk, door aldaar niet behoorende vaartuigen. Ook werd, volgens velen, te vlug afgeslagen, waar door soms lager genoteerd wordt, dan feitelijk is ge mijnd. Van een en ander werd notitie genomen. Vervolgens had het Hoofdbestuurslid, de heer P. Frans, allerlei mcdedeelingen te doen. Ie. Coöperatief is aangekocht aan hulpmeststoffen tot een bedrag van 12950. Het Centraal Bureau te Enschedé werd door het Hoofdbestuur zeer aanbevo len. De deelname van Warmenhuizen" was niet noe menswaard. 2e. De z. g. n. „Vallersproef" van Van Madderom is totaal mislukt. Resultaat nihil. 3e. De „zelfhandel" is gestaakt, en het contract met den heer de Klerck, onzen vertegenwoordiger in het buitenland, opgezegd. Een schadepost van pl. m. 800. 4e. Het verzekerd bedrag bij de „Tuinbouw-Onder- linge" bedraagt thans 3765000, terwijl patroonsver zekering in voorbereiding is. Toen was aan de orde een voorstel van het bestuur tot afscheiding van de afdeeling van de hoofdvereeni- ging. Als reden werd aangevoerd de wenschelijkhéïd, om zelfstandig werkzaam te kunnen zijn, ten einde ter gelegener tijd een eigen markt te stichten. Uit be trouwbaren bron kan worden medegedeeld, dat het Noorder stoomtrambestuur een terrein aan een goed geconstitueerde landbouw-vereeniging alhier zou wil len afstaan. Ons afgescheiden, rechtspersoonlijkheid aanvragen, zelfstandig optreden was de leus van het bestuur. Zelf een eigen markt stichten, en niet de „Tuin bouw- en Handelsvereeniging," was ook de meening van de vergadering. Tn stemming gebracht, werd het voorstel tot af scheiding aangenomen met 40 stemmen vóór en 1 blanco. Daar de rondvraag niets opleverde, sloot de voorzit ter de vergadering met den wensch, dat de aanneming van een voorstel van zoo verre strekking, werkelijk in het belang van onze streek moge zijn. UIT SCHAGEN. Den 27sten Januari hield He Winkeliers-vereeniging alhier haar jaarvergadering in het N. H. Koffiehuis, onder voorzitterschap van den heer P. Raat. Als be stuursleden werden herkozen de heeren S. Overtoom, C. Roggeveen Sr. en J. Wiglama, die allen hunne her benoeming aannamen. Twee nieuwe leden werden aangenomen, de heeren L. Overtoom en G. Plevier, zoodat de vereeniging thans 117 leden telt. De reke ning en verantwoording van den penningmeester, den heer Wiglama wees eene ontvangst aan,van 272.635 en een nadeelig slot van 43.825. Het incassobureau had eene rekening sluitende in ontvangst en uitgaaf op een bedrag van 61.50. Door dit bureau werden tot heden behandeld 229 posten tot een gezamenlijk bedrag van 3811.815, waarvan geïnd werd 1421.445. Besloten werd de zwarte lijsten aan alle leden der vereeniging te blijven doorzenden en aan de klanten der leden voortaan om de 3 maanden rekeningen te zenden om zoo langzamerhand te komen tot contante betaling. De vergadering werd door 33 leden bijgewoond. UIT STOMPETOREN. De tooneelvereeniging „Aurora" alhier, aan welke de ingezetenen zoo menig genotvollen avond te danken hebben, en die den 3 Februari het bekroonde tooneel- stuk „Meuse" te Bergen zal opvoeren heeft ook in de Rijp een voorstelling gegeven en blijkbaar met veel succes. In de Goedkoope Purmerender Courant lezen we hieromtrent het volgende: „Vrijdagavond hadden we het genoegen voor de tweede maal in dit seizoen te zien optreden de too neelvereeniging „Aurora" van Stompetoren. Opge voerd werd „De Weduwe Hansen," tooneelspel in 3 bedrijven, voorafgegaan door „Het Kind," drama in één bedrijf. Met groot genoegen hebben wij deze uitvoering bij gewoond. Zoowel in 't voor als in 't nastuk kregen we over 't algemeen fraai spel te zien. De rolverdee- ling was uitmuntend, de rolkennis bij allen meer dan voldoende en 't samenspel zeer te loven, zoodat de uit voering als geheel uitmuntend slaagde. Een talrijk en net publiek (de zaal was geheel gevuld) woonde deze uitvoering bij, en dat na sommige bedrijven soms twee- ofdriemaal het scherm moest worden gehaald, toonde voldoende aan, dat het auditorium het werke lijk goede spel naar waarde wist te schatten." „Goede wijn behoeft geen krans." Toch meenden we er goed aan te doen, zoo schrijft men ons, de re dactie te verzoeken bovenvermelde gunstige beoordee ling te nemen in de in deze omgeving algemeen gele zen Alkmaarsehe dagblad. KORTE BERICHTEN. Een boer, een jongeling en een kellner reisden sa men Woensdagavond in den trein van HaarlemAm sterdam. Toen de jongen een revolver met patronen voor den dag haalde, greep de kellner hem bij de keel, waarop de boer, op wien het gemunt was, aan de nood rem trok. De jongen wist toen de trein stilstond te ontkomen. Te Winschoten is naar het huis van bewaring overgebracht een klerk ter griffie der arr. rechtbank, verdacht van vervalsching eener dagvaarding. Te Halfweg heeft de politiehond van den veld wachter Lokerse een verloren ring op den drukken straatweg van onder de sneeuw te voorschijn gehaald. Of de eigenaar, die de ring verloren waande, blij was Te Groningen zag men Donderdagavond de to ren van de Akerk verdubbeld, het evenbeeld was reus achtiger dan het echte en half vooroverhellend. Mis schien heeft dit verschijnsel iets met de mist te ma ken. Te Boschkapelle hebben dieven den waakhond ge dood en 30 kippen gestolen. ATJEH. In de gisteravond gehouden vergadering van het departement Alkmaar van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen wees de vice-voorzitter, de heer J. A. Verkuijl, er in zijn openingswoord op, dat de vraag ge steld is of een lezing over Atjeh wel iets was voor het Nut, of de kans niet groot was dat zij zou worden een vergoding van den oorlog. Dat ondanks het slechte weer de groote zaal van de Harmonie goed bezet was, vormde voor den spreker het bewijs, dat de leden van het department het op prijs stelden iets naders te kun nen vernemen over Atjeh en den oorlog, die langza merhand van een gebeurtenis een toestand is gewor den. Hierna gaf hij het woord aan den heer F. Piekema, lste luitenant, districts-commandant bij de Koninkl. Marechaussees te Vlissingen, die zijn causerie begon met te verklaren, dat hij het een zegen vond voor ons volk, dat wij 35 jaar met Atjeh hebben mogen vech ten. ImmeTS daar heeft zich een leger gevormd met een goeden kern, een leger met eigenschappen, welke geen keizer, geen koning en geen president bij het hunne kunnen aanwijzen. Aangenaam zou het hem zijn, indien hij hedenavond de belangstelling in Atjeh zou kunnen aanwakkeren en allereerst wilde hij daar naar streven door een indruk van het land en volk te geven, aan de hand van een serie lichtbeelden. En zoo verschenen achtereenvolgens een groote serie mee- rendeels zeer fraaie foto's op het doek. Mekka, priesters, linnenweefsters, goudsmeden, hanegevech- ten, oude vrouwen, bruidjes, versterkte kratons enz, voorstellende, welke telkens met een aardig woord werden toegelicht. Toen de lichten weer aangestoken waren, betoogde spreker, na eenige mcdedeelingen over kleeding, ge woonten, wapens, bestuur, afkomst enz., dat Atjeh geen geschiedenis heeft, slechts een overlevering, dat het geen volkseenheid bezit, maar een bevolking die één is in zeden en gewoonten, en door den Islam. Van gezag is geen sprake, alleen de godsdienst die leert „de dood aan iederen Kafir," vereenigt. Wat hadden wij in Atjeh te maken? Voordeelige handelsbetrek kingen hebben ons gedwongen verantwoordelijk te zijn voor dit gebied en het is vooral het optreden van Engeland dat den oorlog heeft tengevolge gehad, na dat onzerzijds alles was gedaan om den Sultan te over reden. Men zal misschien zeggen, dat wij Atjeh be stelen, bijv. door het exploiteeren van petroleumbron- nen, maar dat is. niet juist. De Atjeher zelf is te dom om dit te doen en bovendien wordt er schadeloosstel ling gegeven het hoofd Toekoedji Peutawa ont vangt bijv. 20.000 dollars per maand. In 1873 begon de eerste oorlog, maar eerst in 1893 zijn wij eigenlijk, dank zij prof. Snoek Hurgonje, iets naders te weten gekomen van onzen vijand. Heel moeielijk is het dan ook voor ambtenaren om op de hoogte te komen, en wanneer hun dit gelukt is, dan zijn zij helaas tijdelijk versleten, tengevolge van koorts of leveropzetting. Vervolgens ging spreker enkele expedities na, de eerste van generaal Kohier met 3000 man, die eigen lijk een expeditie was zonder hoofd, de absoluut mis lukte kustblokkade, de tweede expeditie onder gene raal Pel met 9000 man. Pel veroverde een bekenden kraton en deed den 70 daagschen tocht, tijdens welke hij van uitputting bezweek, en deze heeft geleid tot de geconcentreerde linie, waarmede men het tot 1896 heeft gedaan. Uitvoerig werd stilgestaan bij Toekoe Oemar, die door Deyckerhof was aangenomen om de hoofden Habib Abdoel Rachmem en Panglima Polim tot onderwerping te brengen. Aanvankelijk bewees Oemar het land goede diensten, op zijn verzoek kreeg hij van het gouvernement geweren en patronen. De organisatie der infanterie, die niets deed, leed hieron der echter, maar het korps marechaussées was beter, dank zij Graafland, die een bijna automatischen ver- kenningsdienst invoerde, een tegenstander was van schieten maar den onmiddellijken aanval met klewang of vuist aanprees, die tot zijn manschappen zeide: reken op je commandant zooals die op jullie rekent, gooi de reglementen in de kachel, maar gebruik je kop.Wat Van Heutz, Van Daalen, Swart en ande ren later hebben kunnen doen, hebben ze aan Graaf land te danken gehad. Hij is helaas niet gewaar deerd. Hoe hij optrad bewees de proclamatie, welke hij tot de troep richtte toen deze de kameraden in de blokhuizen zou ontzetten. Hij sprak daarin den wensch uit, dat er zooveel mogelijk vijanden gewurgd zouden worden en toen hij vroeg of zij daarvoor wilden zorgen, klonk uit aller mond: „Brani soempa, wij zijn bereid." Na een korte pauze schetste spreker den verderen toestand na Oemar's overloopen naar den vijand, toen aan alle kanten vijandelijkheden losbraken. De regee ring zond generaal Vetter die een mooie proclama tie uitvaardigde welke echter niets uitwerkte. Spoedig echter ging men over tot offensief optreden, waarbij zich naast Graafland Reyne ontpopte „de dapperste der dapperen." In '98 werd Van Heutz civiel en mi litair gouverneur. Toekoe Oemar sneuvelde spoedig. Van Heuz ging zitten op de geldkist der Atjehers, voerde het passenstelsel in, liet telefoon en wegen aanleggen, zag iu de personen wat een mijningenieur in zijn materieel ziet. Teekenend is dat onder zijn regiem het woord citroenziekte (naar het uitknijpen aldus zoo geheeten) op Atjeh ingang gevonden heeft. Van hulde was Van Heutz wars. Toen men hem on langs als den held van Atjeh in de hofstad toejuichte, was het eerste dat hij zeide: „Wat zijn er in den Haag een menschen die niets te doen hebben." Tenslotte gaf spreker weer een toelichting bij een zeer groot aantal lichtbeelden, vertelde op onderhou dende wijze van Burger, Christoffels, Cornelissen, Co- lijn, van Y uuren etc., van Doris en andere minderen, van Toekoe Oemars vrouw, die den heiligen oorlog predikte, blind werd en tenslotte uit medelijden werd verraden door een ondergeschikte, van den verwoeden tegenstand in de Gajoelanden, van het strijden en le ven, het zonnige en schaduwrijke in dit zoo rijke en schoone gebied, eindigende met een indrukwekkende peroratie op het kerkhof te Koeta Radja, dat is als een Hollandsch familiegraf en tevens een monument van mooien Hollandschen met den dood gekochten moed, dat tot weemoed stemt maar tegelijkertijd dank baarheid opwekt. Een daverend lang aanhoudend applaus volgde op deze staande aangehoorde peroratie en de voorzitter zeide dan ook in zijn sluitingswoord te kunnen vol staan met deze hartelijke uiting der aanwezigen even te^ onderstreepen en den spreker toe te wenschen, dat hij nog menigmaal met hetzelfde onderwerp hetzelfde succes zou mogen verwerven. BAA8 BOVEN BAAS. In ve'band met esn berichtje over het maken van Ljjna 4080 punten (met zes ballen) vernemen we nader, dat een oiter stadgenoaten in den biljartwedstrijd bg den heer Hoebe te H-iloo, 5570 punten maakte. HET PAARDSHOOFD Het bekende café met «tallmar 114 Paardshoofd" op den Dijk van den heer S. Kramer ia in handen van den heer Joh. Wilke tan NieuweN edorp over gegaan. ONGELUK. Mej. Boddoke wonende Fmdaen, had giitermorgen taan sjj zich van haar wening naar het Verdronken- oord begaf, het ongeluk op de Steenenbrug te vallen. De val waa zoo hevig dat zij oen gat in het achter hoofd bekwam en kewuateloea in het cafe van den Heer Hekket werd binnengedragen. Toen zg haar bewuatzgn herkregen had, werd zg naar haar woning gebraeht en door Dr. Schtöder verbonden. AGENDA. ZATERDAG: Mannenkoor „Excelsior", repetitie Zaterdag 81/t uur Diligentia. Timmerlieden verg., 8 uur, Voorwaarts. Gymn.-ver, „De Halter," asp.-afd. 89 uur, leden- fa.d 910 uur, 't Gulden Vlies. Mannenzangvereeniging „Orpheus," feestavond, Di ligentia. Uitsluitend voor leden met dames. Handelsreizigersvereeniging „de Eendracht," lezing 8 uur, Central. ZONDAG: Gem. Koorver. Alcmaria, heeren, rep. 2 uur, soc. zaal Harmonie. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. ZATERDAG: Turnlust, openb. uitv., 8 uur, Harmonie. ZONDAG: Tooneelver. Voorwaarts, uitv. 8 uur, Diligentia. Ensemble Steenbergen, uitv. 8 uur, Harmonie. DINSDAG: Vrije Too.neel, opcnb. uitv., 8 uur, Harmonie. DONDERDAG: Bilderdijk, uitvoering, 8 uur, Harmonie. DINSDAG en VRIJDAG: Rolschaatsenbaan, 7—11 uur, Harmonie. WOENSDAG en ZATERDAG: Rolschaatsenbaan, alleen kinderen, 25 uur, Har monie. CS.asn g 4 e Medtdetlhg*». EINDIGT DE OVERSTROOMING TE PARIJS? Erger luidden de berichten. Het water steeg steeds, in sommige straten zelfs tot 2 meter. Het richtte voortdurend schade aan door inzakkingen en instor tingen hier verdween een huurkoets plotseling in een gat in den grond, daar sprong een hoofdriool Wij hebben dat soort berichten in de afgeloopen week herhaaldelijk opgenomen en onze lezers weten dus hoe de steeds erger wordende toestand was, hoe er wel hulp geboden werd (de nationale inschrijving had gister avond een bedrag van anderhalf millioen bereikt) maar ook, hoe ontzaglijk er geleden werd, hoeveel dui zenden moesten lijden of ontberen. En daar brengt de Figaro de heuglijke tijding dat het water eerst bij Alfortville, en vannacht om half twee bij Parijsche bruggen is gezakt! Zou dat het be gin vau het einde van den watersnood zijn? DE KOEKANGER MOORD. ASSEN, 29 Januari. Klaas Bakker, die onlangs den door den veldwachter gestelden strikvraag beant woordde met „Ik heb het alleen gedaan," en naar aan leiding daarvan opnieuw werd gevangen genomen, is heden weder vrijgelaten. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koers van pCt. 2% 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 pref Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 D94 6e Em. ang Dombr. Finane. en Industr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordholla' dsch Grondcrediet Nederl Handelmaatschappij resc. aand. div Barge en Moorman Cultuur Vorsten'anden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medau N. Asahan tabak Roiterdam Deli Senembah Tabak-Mij Kon Mij t. expl. v. Pe roleum Moeara Enim Sumatra Pa embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Lobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm Pr ferent Marinebonds Peru Comm. Preferent Spoorwegleeningen Holl IJ. Sp -Mij vtij. tot. expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Ateh Top. Cert., v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert Aand. div. Erie Comm KamasCitySouth.C'm.,, a pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norf Ik Western C. v. S u'hern Railway Southern Pacific Union Pacific eer', v. Wabash Comm. Rock Island Comm. Warschau Weenen Wladikawkas 1885 28 Jan. 29 Jan. pCt. 4 aand. div POLEN. RUSLAND, pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-cred. BELG1E. HONGARIJE OOSTENRIJK. RUSLAND. Antwerpen 1887 Theiss Staatsleening I860 1864 S 3 2 bi 4 5 5 76% 98»/i« 1035/8 495/g 92% 95% 88 89 97 87% 94% 101% 98 188 128 179% 149 157 590 175% 236 70% 93% 586 445 35% 240 74 337 400 433 197 164% 144% 185% 910 123 8211/ie 837/16 64 148 71/16 21V8 69% 10% 367/8 87 216 116 116 42% 295/16 387/16 687/g 42 44% 96% 29% 127% 186 2016/16 41% 12 89 1087/a 1047/8 977/s 160 176 437 767/8 98 1027/„ 49% 96 88 89 97 x 87% 945 98% 188 Z 127% 178 149 588 175 70% 443 85% 238 8 401 433 199 164% 143% 912 121% 82% 83% 64% 7 21% 69i/i6 10 86% 89* 116 115i6/i6 42»/, 69 42 44ii/i6 96 295/i, 127% 186s/„ 21% 41% 108 977/8 160 Koers van het geld. Prolongatie 21/i pCt. Mcdedeelingen, Staatsfondsen kalml. Russen op dezelfde prijzen. Tabakken met weinig handel. Oliewaarden prijshoudend. Mijnen in vaste stemming. Amerika opende op vorige koersen, het verloop was heel stil en het slot kalm, met weinig variaties. ALKMAAR, 29 Jan. Aangevoerd 3 paarden f 60 a 100, 4 koeien en ossen f 160 a 240, vette kalveren per Kg. a ct., 29 nuchtere id. f 8 a a 22, 18 mager i schapen f 14 a 21.vette scha pen f a lammeren f 0 a vette varkens a ct. per Kg., 32 magere varkens f 16 a 20, 137 biggen, 10 w., f 8.a 13,2 bokken en geiten f 6,— a 10.0 kleine bokjes f 0.A t 0.kop boter, hoogste f 0,middelste laagste f 0.per kop. Eieren f 4.a 4.50 per 100 stuks, eenden dito f 0.—. BR. OP LANGEND. 28 Jan. Bloemk. 2e s. f reuzen id. f 0.— a 0, reode f 1.60 a 4.—, gele f2.— a f 5 50, witte f 1.a 2 50, uien f 1.70 a 1.90. NOORDSOHARWOUDE, 28 Jan. Roodekool le soort f 3 50 a 5.90, 2e soort f 2 80 a 3.25, kleinere f 1.25 a 2 50, gele le soort f 5.25 a 5.752e soort f 4.25 a 4.76, kleinere f 1.50 a 3,75, witte le soort f 8.26 a 3 75, 2e soort f 2 50 a 3.kleinere 1.a 2.40. Uien f 1.50 a 1.70. HOORN, 29 Jan. Tarwe f 6.60 a 10.50, rogge f 0.—, 0.gerst f 5 25 a 6.50, haver f 3.50 a 4.25 witte erwten f a groene dito f 15.a 18.- grauwe f 22 a 28—, vale f a 24.— bruine boenen f 11 a 16. karweizaad f a 15.50, mosterdzaad f 24.50 a 25.50, 0 paarden f a keeien f a 54 schapen f 16.a 25.—, lammeren f 0.a 0.—. 0 kalveren f a 0 varkens f 0.a 0. zeugen f a 97 biggen f 7.— a 12.—, 0 kippen f 0.a 0.kipeieren f 6.a eend- eieren f a 675 kep beter 80 a 825 et. INGEZONDEN [STUKKEBL Geachte Redactie, De Alkm. Courant is niet de plaats om een gedach- tenwisseling te voeren over de Donderdag j.l. gehou den lezing voor de afdeeling van den N. P. B. Toch zal u deze paar woorden wel willen opnemen in dit blad Waardeerend, ja ten volle eerbiedigend ieders ern stige overtuiging wie dit niet doet, mag niet dra gen den eeretitel van Christen en Vrijzinnig-Christen is het mij nogtans behoefte het uit te spreken, dat het mij leed heeft gedaan, dat de tijd niet toeliet ter stond na de lezing een gansch andere overtuiging te verdedigen eu alzoo uit te spreken, dat 'k behoor tot hen, hier zoowel als elders, die in geenen deele instem men met de voorgedragen beschouwing over „de menschwording Gods." Boven allen Ohristusdienst en alle Christusveree- ring staat: godsdienst. De uitspraak „God is imma nent, Hij is in ons, bij ons" onderschrijf ik van heel er- harte, maar niet wat er op volgt„en God bij ons dat is de Christus." Deze woorden zouden mijn uit gangspunt voor een discussie kunnen zijn, doch niet te dezer plaatse. Met dank voor de plaatsing, J. F. TERNOOIJ APèL. naar waarnemingen verricht in den morgen van 29 Januari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandseh Meterologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. Tn het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 761.2 te Riga. De laagste stand van den barometer 735.4 te Sylt. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 30 Januri.) Krachtige, later afnemende noordwestelijke tot wes telijken wind. Aanvankelijk buiig. Later opklarend. Kouder. Neerslag te Alkmaar op 29 Januari: 10 m.M. Den eersten F bruari koopt GEPJE JOUSTRA den dig te ber denken, dat zg vïor 121/a jaar hare betrekking «Is huidhoudster bjj den beer D. Nierop met het grootst genoegen en trouw heeft vervuld U t slier naam, d»n Heer D. NIEROP en M<g. de Wed. P. H. v. d. BRINK— Nierop. Den 15den Februari s.s. hopen onze ge liefde Ouders A. A. SMORENBERG en A. WIJKER, kunne 25-jarlge Echtvereenlging te ber denken. Dat zij nog lang gespaard mogen big ven is de wensch van hunne dankbare kinderen. Hedennacht entsliep tot onze diepe droefheid, Steven Jansen van Jorltsveld, in den ouderdom van 65 jaar. Kalm en vredig wisselde hij dit leven voer bet E»uwige Leven en liet ens een heerlijke getuigenis achter. Namens de familie, 0. JANSEN VAN JORKSVELD, geb. 8PURBIUS. Alkmaar, 28 Januari 1910. Steven Jansen van Jorksveld, ging hedennacht kalm en vredig in tet de Eeuwige Rust. Het deet ens leed Vader JANSEN uit enzea kriag te moeten missen, deck we verkeugen ons in zgn heerlijke getuigenis. Namens kerps Alkmaar van het Lsger des Heils JAN 0. BAKKER, Kapitein. Alkmaar, 28 Januari 1910. Heden overleed onze geliefde Echtgenoot, Vader en Grootvader, de Heer G1JSBERT BOSSERT, in den ouderdom van 69 jaar. O. M. BOSSERT—VERMEER. Alkmaar. G. J. VIEHOFF—BOSSERT en Kinderen. Heemstede. S. G. BOSSERT. Alkmaar. R. ROSSERT. Breda. J. BOSSERT. Alkmaar. G. C. M. BOSSERT. Alkmaar. Alkmaar, 28 Januari 1910. Bezoeken worden niet afgewacht. De teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 31 Januari, ten IIV2 uur. Eenige en algemeene kennisgeving.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2