GELDBELEGGING. SLAGERSBEDIENDE, KAMERGEMAK, E Gemeubileerde ZIT- en SLAAPKAMER Te Koop of te Huur, Hypotheek a l procent. DOGGENAARS BLOEMENMAGAZIJN Willem van Vuure, WAARBORGT IJSKARREN. G. vanNieuwkuyk ELASTIEK voor CEINTUURS. Muziekvereniging „ONS GENOEGEN". Eerste Openbare Uitvoering Tweede Htird-Hollandsclie Tramweimaatscliappii. Tooneelrereenlging „Voorwaarts". De Erfgenamen, ir. „Solus Nemo Satis Sapit" Bouwterrein lisütap Xe zijn er! WONING gevraagd •HMMN O O. de Villa „GEERTRUIDA", Dames Brommer Harteveld, tweede meid-werkmeid, Manufacturen-Confectie een nette jongeman, Het verven van banken, raster werken, enz., in de plantsoenen. J. de Lange Corn. Johs.zn., nieuwste artikelen, H. JANSEN, Bekendmaking. twee lieve kleine HONDJES, benevens een prima TECKELHOND (teef). Eiken en Berken Hakhout, LEGER DES HEILS, Voorloopige Aankondiging. MENT 4 en 8 Smederij. :o: IJzermagazijn. uwe voeten voor de gladheid en voorziet deze van o Houttil, Alkmaar. o Zondag 6 Februari, in „D1LIGENTIA". NA AFLOOP BAL. op Woensdag 2 Februari e.k. van AMSTERDAM naar EDAM, op Donderdag 3 Februari e.k. yan AMSTERDAM naar ALKMAAR. 2e Openbare Uitvoering DINSDAG 1 en VRIJDAG 4 Februari van 7-11 uur. WOENSDAG en ZATERDAG van 2 5 uur voor kinderen. Natuur- en Letterkundig Genootschap Dr. H- E VAK DELDER. Vriendelijke Uitnoodiging Woensdag 2 Februari, aan den West er weg, Nassaulaan en Egmonderstraat STEARINE-KAARSEN van de Stearine-kaarsenfabriek „APOLLO", Vraag uw 82'|L> E M T. -o Centraal apotheek o- o en drogisterij, o— Mient 9, Alkmaar. GEVRAAGD direct of 15 Februari, TE KOOP gevraagd een liefst model LEUNINGSTOEL. TELEFOON TE ALKMAAR tieiloo. Kassier en Commissionair in Effecten, Importeeriüg alle dagen van de op LUXE- en HUISHOUDELIJK gebied. FNIDSEN 63. IIENT11. Wegens sterfgeval is het Kantoor der N.V. Maatschappij Noordhol land" Laat 81 MAANDAG 31 JANUARI tot 2 uur 's namiddags GESLOTEN. GROOTE KEUZE Sterke Schoolkousen, fijne Zwarte Dames- en Kinderkousen, Bruine Wollenkousen, Witte- en Ajourkousen. PAYGLOP. M. S C H R I E K E. -: aangebeden met volledig pension. TE KOOP voor spotprijs te Alkmaar. Ie. Een op eersten marktstand gelegen WIN KEL en WOONHUIS, voor alle zaken uitnemend geschikt. 2e. Een WINKEL- en WOONHUIS, met vrije Bovenwoning, op goeden stand, zeer geschikt voor fijne banketbakkerszaak. Be. Te Koop een CAFÉ met groot Erf, uiterst gunstig gelegen op het mooiste middenge deelte van den Alkmaarder Houtnabij den Hertenkamp. Zeer geschikt voor groot Pension. Te Egmond aan Zee. Te Koop of te Huur een BROOD- en BAN KETBAKKERIJ annex LUNCHROOM, Boven zaal en Stal met Automobiel-garage. Alles naar de eiscben des tijds ingericht. Te bevragen QUAX en Zn. Alkmaar. om contant geldUp DONDERDAG 3 FEBRUARI 60 70 parken extra zwaar Limmerhoeh 3. MAANDAG 31 JANUARI 's avonds 8 uur zal een GEDENKDIENST worden gehouden, gewijd aan het leven en sterven van een der oudste en welbekendste Heilssol daten van Alkmaar. ZONDAG gewone Openbare Samenkomsten. TELEFOOINJ £292 Zie de Tulpen, Hyacinthu», Leliefjes. An jelieren, Syringen, Mimosa, Marqueriten, mooie Palmen, Azalea, Hortenzla, enz. BEGIN MAART a s. zal publiek worden verkocht: zijnde nog nieuwe, geriefelijk ingerichte Woning met voor- en achtertuin, te Heiloo, nabij de Protestantsche Kerk, groot ruim 5 aren. Aanvaarding I Mei 1910. Tuin dadelijk. Inmiddels UIT DE HAND TE KOnP, te be vragen bij den notaris P. J. C. VAN TOORNENBURGH te Alkmaar. HET BESTE en SOLIEDSTE ADRES voor IS BIJ 12 PAYGLOP 12. GROOTSTE REUZE in als u het beste krijgen kunt. KOFFIE THEE 55. 50, - 45, 2, 1.50, 1.25, 40, 35 ets. 1 80 —70, 60 ets. Stoom Koffiebranderij en Theehandel B KOORN Co., 'onder leiding van den Heer J. M. O T T O, Enkele kaarten 30 ets. Dubbele kaarten 50 ets., verhoogd met 2 ets. Stedel. belasting. Kaarten verkrijgbaar bjj de leden en aan de zaal. Aanvang 8^2 liur. VETREK 12 30 NACHTS. Sneeuw en ijs voorbehouden. GEWOON TARIEF. De DIRECTIE. op ZONDAG 30 JANUABI 1910, in de Schouwburgzaal Diligentia". Opvoering v»n: mr NA AFLOOP BAL. Entrée 25 cent, plus 2 ct. bal. (half uur rijden inbegrepen), volgende uren 25 cent per uur. avondabonne ment 75 cent, plus 5 ct bel. Entrée 25 cent, plus 2 ct. bel (1 uur rijden inbegrepen), volgende uren 15 cent per uur. TE ALKMAAR. Aan de Leden wordt medegedeeld, dat de spreekbeurt van 7 Februari, des avonds 8 uren, zal vervuld worden door Archivaris te 's Gravenhage. ONDERWERP: Zestiende Eeuwsche stroomingen te Alkmaar. Deze lezing is toegankelijk voor dames en huisgonooten. Introductie bij den Secretaris Mr. A. P. H. DE LANGE. Bond lot Bescherming van den Trekhond in Nederland. Afdee ing ALKMAAR aan alle in- en omwonende TREKHONDEN- EIGENAREN en belangstellenden lot bijwoning der Vergadering op ten huize van den heer P. BURQERISGf, aan den ACHTERWEG alhier. Het Bestuur voornoemd, Jn. BRUIN, voorz. Nieuwe Niedorp. J. BRANDS Fz., Secr. Alkmaar. Ruime en groote gelegenheid lot stalling.) Te bevragen bij A. G OEN BOESTERD Toussaintstrsaf 0. (hoogste onderscheiding), te Partys in 1900 met Grand-Prix. Zijn verkrijgbaar bjj alle voorname winkeliers. Echte Oude Jenever Verkrijgbaar bij ALLE GROSSIERS in GEDIS TILLEERD. GEHOOR-QLIE. A HILDERING, Hekelstraat 13, Alkmaar, Telefoon 236. V, küo. „de Bonte Koe", Langesiramt. TeJef. 174 Het goedkoopste Adres voor gereedmaken van geneesmiddelen. Kininepillen per 100 st f 0 50 Cascara 100 st f O 50 Mierain ,.25 st. f 25 Emserzout flae f 035 Voor de vele bewijzen, van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onzen geliefden zoon en broeder CORÏTELIS, betuigen wij onzen hartelijken dank. A. KROTTEN". T. KROTTEN— BALDER. A. KROTTEN. Door deze betuigen wq oneen weigemeenden dank ▼oor de belangat Hing, oca betoond bij het overlijden van onzen innig geliefden Zoon en Broeder den Heer JOHAN FRIEDR'CH SCH LLINO. Wed. J. P. J. H. SCHILLING geb. v. TENT. A. M. SCHILLING. W. S. SCHILLING. J. M. SCHILLING. Benige en algemeens kenniigevirg. Alkmaar, 28 Jan. 1910. Voor de vele blijken van belangstelling, den 25 Jannari ondervonden, betuigen wij onzen barteljjken dank. M. VA8BINDER. P. VASBINDER—BAKKER, Mevrouw v. TIENHOVEN, Oudegraokt 160, vraagt eene nette P.G., goed kunnende naaien, Iiefat niet beneden 25 jaar. Te KOOP zes eerste klaa ARBEIDERSWONINGEN zoo goed ala nieuw, uitmuntend onderkouden en immer verkuurd. Huurprijs f 2,50 k 2,60 por week. Te kevragen letter V 122, bureau van dit blad. niet beneden 20 jaar, B.K. flmk met bovenstaand vak kekend, genegen zijnde om bij particulieren te reizen. Btkendheid met paard en kar strekt tet aanbeveling. Zonder goede getuigen ennoodig sieb aan te melden. Brieven met opgave van leeftijd, salaris en refe rentiën, zoo spoedig mog lgk, worden ingewacht door Tk. SCHRAAG, Manufacturen, DEN BURG, Texel. GEVRAAGD een loon f 2 50. AdresBureau dezer Courant. Franco brieven onder lett. J 140 bureau van dit b'ad. HUISHOUD AANSL v anaf 2*A et. per dag 4. i. f 10.per jaar f 2.5r' entree. GEWUNE AANSL I vanaf 81/a ct. per da? d. i. f 30.per jaar, vanaf f 5.entre K artt BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zullen op Donderdag 10 Februari 1910, des namiddags 11/2 uur, ten Stadhuize, in het open baar aanbesteden De voorwaarden lisgm ter lezir-g t*r gemeente-se cretarie waar cegezageld* imehrgvingsbdjetten bezorgd moeten zijn vóór of op 10 Februari 1910, des namid- d*g* 1 uur. Burgemeester en Wetksuders van Alkmaw, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, S«creUrts>. belast ziek met het koopen en verkoopen van effec- ten, inwisselen van coupons, incasseeren van wis sels op ket binnen- en buitenland, bezorgen van le vensverzekeringen en lijfrentecontracten, neemt gelden a déposlto, enz. Kantoon PASTOORSTEEG. Hoofdm»g%ziju Tweede msg&zijn PAARDENMARKT 2. MAGDALENENSTRAAT 24. 1910, morgei.» 10 uur, tan liggsnde gehakt ia het Wevterbosck bij de Bokkekrocht. Door teruggave van 38000 gulden wordt weder hypotheekplaatsing g«s»«ht. H-t geld is na 15 Februari beschikbaar. Brieven franco No 135, bureau van dit tlad. Voor de natheid met OVERSCHOENEN. VERKRIJGBAAR in het groote Schoen- magazijn van - HANDSCHOENEN. - ONTVANGEN; Fijnste lavasoorten. FAgen import van China en Ceylon. Opgericht 1808. Telefoon 52. FNIDSEN, ALKMAAR. Opgericht 16 Mei 1905, Toaneels^el m 3 bedrijven. Heer en Dame 69 ct. Enkele kaarten 40 ct., plus 2 eent ated. bel. Intrcductiea bjj de leden. Opening bureau 7 uur. Aanvang 8 uur. Kaarten aan de zaal verkrijgbaar. Piaata bespreken van 12 tot 2 uur aan de saai. HET BESTUUR. ti 's avond3 7 uur, HARDE, WITTEen ZUIVERE te SCHIEDAM. Bekroond te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medalje te Antwerpen in 1885 met het Eère-dlploma Deze kaarsen vonken niet na en geven zeer weinig rook bij het uitblazen. P.HO PP NIGHTCAP SCHIEDAM P. HOPPE. Let op cachet en kurkbrand. van l>r G. SCi.MIuT js.jor G-nensheer g"n«eat vlug en volledig Doofheid, Hardhoorigheid, Oorsuizen en Oorvloeing zelfs bjj veroud-rde f 2.per F1 m^tgebruiks- aanwjjzi'jr vri J J QöT'ngT. H*«rlem. Gr. Hnntstr. 147 weer. HANDNAAIMACHINES v»n af 12, 15, 18 en 20 gulden, allen met afeluitkaat, en teoogarm, en doer «n door gegtrandrerd, in d»n Alkmaar- schen Naaimachinehandel van Speciale inrichting voor rep»r*tie. De reparatie wordt in de stad afgehaald. JMF" Ook op termijnbetaling. voor klein gezin, tegen 1 APRIL, huurprijs pl. m. f 3.25 per week. Brieven met volledige inlichtingen onder letter W 139, bureau van dit blad. -o -o DEGOUDENjiBRIL o- M. KATER,MIENT 17. Chemisch Glaswerk. - H eageerbuizen, Retorten, Kookkolven, enz. Chemische Thermometers. MBVROUW t uit de Steonujuirelfabriek ran MAREES ZOÏTEL l, Beverwijk. Verkrijgbaar in verzegelde kartonnen dcosoa van Alleenverkeop voor ALKMAAR in Sluit-etiket waarborgt de kwaliteit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3