DOOR EEN VOORDEELIGEN INKOOP. Probeert dan eens het BROOD der NIET ALLEEN GOEDKOOPER,ook BETER een WINDKORENMOLEN, Stoombooldienst „Alkmaar-Packet" BRANDKASTEN. rs. Het achtste Wereldwonder! The American Cocoa <S Chocolate Cy. GEBRs. SICKESZ, m m e - VEEVOEDERWERKTUIGEN - •••es* INBRAAK, hmh nxrioo vam vuuhe. VOOR DE N.jV. LIJNZAADKOEKEN, Sneldienst Goederen-vervoer. "eÏfÏ-H~ I dagelijksche verzending. BRANDKASTEN en KLUISDEUREN NH.V.erms. Coster Zoon,Voordam C 13« Telefoonnummer 3 Laat den bezorger eenige keeren bij U aan komen als proef en Gij zijt overtuigd, dat dit brood is: uiterst billijk in prijs, van prima kwaliteit en daardoor Vraagt uwen leverancier ONZE CACAO dan alle andere ZEEPSOORTEN is Zaadmsrkt 79, Alkmaar. Eckert-, Mayfarths-, Sacks- en Melotte-PIoegei. Ballast- en Graanschep pen, Mest- en Sleehtvorken, Emmers, Karns, enz. Melkontroomers, Centrifuge voor Melkonderzoek, Thermometers. WESSANEN LAAN, Slechte Schrijvers. In 15 lessen goed loopend schrift. Fabriek en Magazijn ZAAD MARKT 7 8: 99 Men gelieve vooral deze 4 ponds JONGE KAZEN, met klein gebrek, 60 ct. Heerlijke OUDE KAASJES, glad van korst, 50 cent per stuk. Puik beste OUDE KAASJES, punt gaaf, 60 et. p. st. Fijne OUDE MEIKAASJES 65 cent per stuk, spot, spot goedkoop. Heerlijke 4 ponds VETTI KAAS 80 ct. p. stuk, en natuurlijk Zaterdag met cadeau. Prachtige zware OUDE KAAS 80 cent per stuk. De BOTER van 50 cent is onberispelijk. Het IIOLLANDSCHE KOEVET, dat wij zelf smelten, om verzekerd te zijn van de kwali teit, kost 38 cent de 5 ons, spot goedkoop. BOEREN OUDE NAGELKAAS 20 cent de 5 ons. Heerlijke OUDE LEIDSCHE KAAS 28 ct. de 5 ons. BELEGEN LEIDSCHE KAAS 30 cent de 5 ons. FABRIEKS LEIDSCHE KAAS 22 cent de 5 ons. Kortom, „De Landbouw" is zeer concurreerend en te meer deze week, daar er een voordeelige l art ij Kaas is ingekocht. Wij geven Zaterdags aan iederen kooper van 50 cent en hooger, de bekende cadeaux en wel een half pond Bot er ha mm en worst; of 1 ons Koerookvleesch of 1 flesch Haring van 3 stuks; of 1 flesch Rolinops van 3 stuks of 1 flesch Uitjes; of 1 flesch Augurken week, vanaf V R IJ D A Gr a. s eens of I flesch Moss len of 1 bus Baan's Cacao of 1 flesch Worst in 't zuur van 4 stuks. Een ieder doet zijn voordeel en verzuimt Zaterdags „De Landbouw" niet, want werkelijk het is zijn nadeel. goede nota te nemen van de Etalage in „De Landbouw". BELEEFD AANBEVELEND, DE LANDBOUW", Boterstpaat 24, Alkmaap. Door de goedkoope vieeschmarkten haalt men hel Eerste Kwaliteit KOEROOKVLEESCH a 15 ct. p. ons ot 70 ct. bij het stukje van gemiddeld 6 pond. V2~:p Leo TABLETTEN fijnste Chocolade 30 en 15 ct. als Wortel- en Stroosnijders, en Lijnkoek- en Graanbrekerr. Alles wordt op proef geleverd. Vaste, doch lage prijzen WORMERVEE R. Koninklijke Fabrieken. S. BAKKER Dz., Leeraar in het s c h o o n s c h r Ij v e n, GEDEMPTE NIEflWESLRQT No. 33. Meelhande! en tevens Loongemaal, Naar de Zaan en Amsterdam 4 meal per dag 8,10,2.30,6 uur. NAAR HAARLEM— 1 LEIDEN— j SCHIEDAM— Goederen in doorvracht door geheel Nederland en naar het buitenland. In het algemeen geven solide Brandkasten waarborg tegen brand, doch niet zooals velen meenen tegen VOORAL NIET IN OVBEWOONDE PERCEELEN Brandkasten van staalplaat, twaalfvoudig koud gebogen, zoomede kluisdeuren bekleed met s aaipantser en eerste klas sluiting, zijn daarvoor aangewezen. Ook voor deze laatste bewerking zijn wij geheel ingericht. in staalpantser met Protectorsloten worden in alle afmetingen door ons gefabriceerd. 0V Geïllustreerde Prijscourant op aanvrage. Het achtste wonder is verrezen 't Wonderbaarlijkst wat men zag; Men leze vrienden, en hêrleze, Wat of dit wonder wezen mag. 't Zijn enkel genoteerde prijzen, Waarover men verbaasd kan zijn, En de waar, waarop men U doet wijzen Is niet minder dan hoogst fijn. Edammer kazen, oude en jonge, Heerlijk van smaak, 'n gulden per stuk, Ook nog 4 soorten, smeerende de tongen, Al zijn deez' prijzen ook minder, tot veler geluk. Zij varieeren van 90 tot 40 centen Leidsche kaas, fijn.... 30 centen 't pond; Nog 2 soorten in deez; U schenkend de rente, Daar men voor deez' prijs nog geen fijnere vond. Acht en twintig centen kost slechts de oude. En van de zeer goede is 'n prijsje gesteld, Daar moet 'n elk zeker van houden, Twee en twintig centen zij daarvoor gemeld. •Ook nog Nagelenkaas, 't fijnste van 't fijne, Achttien cent de 5 ons en heerlijk van smaak, Men presenteert ze gerust aan grooten en kleinen, 't Zij in waarheid gemeld, tot eer onzer zaak. Ook de Boter, merk „Landbouw" niet te vergeten, Door velen geprobeerd; ten zeerste geroemd. I)ie iets heerlijks wil hakken, 'n fijne boterham eten, Kome tot ons; H zoo vaak reeds genoemd. Op 4 soorten in dezen doe men U wijzen, Verschillend in prijs en toch delicieus.. Vijftig en 40 ct. 't pond zijn de prijzen, Ook van 35 en 30 ct. naar eigen keus. 't Koerookvleesch is niet te versmaden, En Boterhamworst smaakt fijn op 't brood. De prijzen in deez' zijn niet om te raden, Men is voor 15 en 6 ct. per ons uit den nood. Gemarioneerde Haring in flesschen Gevuld met 12 van deez, elf stuivers per stuk, Gevulde met 3 stuks, en gevuld met hun zessen, Zoo iets heerlijks te koopen, schenkt 'tware geluk. Wilt dan niet wachten koopt Vlaardingen's roeme, De prijzen men weet 't, zijn billijk gesteld, 'n Flesch van 6 stuks, wie kan 't met ons gaan [noemen, Kost TT maar 27 centen in geld. Een dito van 3 stuks, 3 stuivers en lager. 'n Flesch Rolmops van 3 stuks kost maar 15 ct., 'n Flesch Worst in 't zuur, men durft 't gaan wagen, De 4 stuks 15 ct, zij in 't fijne present. Ook nog heerlijke Mosselen, Uitjes, Augurken, Dit alles per heele en halve flesch 99 Men watertande, zoo men deze ontkurke, Die er van smult, eet voorwaar wel voor zes. Doe ons 't pleizier geachte clientèle Onderzoek deze prijzen in eigen persoon 't Wonderbaarlijkste doet U dan wis vergezellen, En bij Uw thuiskomst 'n vriendelijken toon. Die Zaterdags komen, 't zij dames of heeren En voor 50 ets. koopen of soms voor iets meer 'n Heerlijk cadeau doet men hen dan vereeren, Men blikt daarvoor zeker genotvol op neer. Leest de cadeaux in volgorde geschreven 'n Flesch Haring, 'n flesch Rolmops, ook nog 'n flesch Worst 'n Flesch Augurken, 'n flesch Mosselen, een met Uitjes daarneven, En waarmee door niet eene worden gemorst. 'n Ons Koerookvleesch, 't fijnste der waren, 'n Half pond heerlijke Boterhamworst, Ook kan men 'n bus Baan's Cacao nog vergaren, 'n Kostbaar genot, bij lijdende dorst. Heeft de Directie te veel dan gesproken? Over 't wonder der wereld te meer in getal Profiteert van dit wonder 1 blijft nimmer verstoken, Deez' concurrentie gaat uit boven al. Gaat naar de „Landbouw" binnen Alkmaars veste, Boterstraat nummer één daar geteld Al maakt men de reis van 't Oosten tot 't Westen Geen solider adres wordt U voor inkoop gemeld. DE DIRECTIE DER „LANDBOUW." Alkmaar. OO O - 7 '..tv' -i Wanneer Gij üw werkelijk voordeel betracht! Eerste Hygiënische iiet voordeligst in 't gebruik. Superior kwaliteit Wit étket gem. met 3 sterren in bussen van 1 K.G. f 3.— l/4 0 80 1/l0 0.35 Extra kwaliteit. Groen etiket gem. met 2 sterren in bussen van 1 KG. f2.- Va 1*6 V* 0.55 l/lO 0.24 Prima kwaliteit Crème étiket gemerkt met 1 ster* in busten van 1 K.G. f 1.60 112 0-80 1U 0.421/a Vlo „0.18 WASCH HEEFT VOORRADIG- VERDER AanbavdUnd, KV „HET LANDBQUWHUIS J WONDER P*.. Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" eu W. L. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. in sen der b-stn ut eken van N.-HOLLAND, tu««ch»n HOORN en ALKMAAR. Onmiddellijk *an SPOOR WATER gdegen. G-lejreaheid MOTOR te plaatsen, et Fr. br. onder lett. N 137,- bureau dezer courant. - '*r'.'/'j -U - ri;.'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4