m STADSNIEUWS. Openbare Verkooping Vraag en Aanbod. Openbare Verkooping Openbare Verkooping ALLE SOORTEN Grootschermer gem. Z. en N. Schermer, Openbare Verkooping P. J. c. VAN TOORNENBÜRGH, Notaris te Alkmaar, Ingezonden Mededeellngen. Hoe gij kunt vaststellen te ALKMAAR, tsmtm E. W. VET, Langestr 91Alkmaar. tapijten KAKPüi i Tt,N K üIJ N bTOFF EN A I* t< K T f i R KEUTER Az. VISCHMARKT. LirvOLfcbü vis A WibU BLE VI Bi N T fc. iN BEU A JNUEti IJ - STOFFK.ERD EKIJ te Na afloop van het Boelhuis te ALKMAAR, in het café van Mej. dewed. VAN TELLINGEN, op Woensdagen 9 Februari 1910 bij opbod en 16 Februari 1910 bij afslag, telkens des avonds 6 uur, ten overstaan van den notaris P. J. C. VAN TOORNENBUKGH aldaar, van de navolgende perceelen te Alkmaar, als na bekomen rechterlijke machtiging, 1. Het WOONHUIS met ERF en TUIN aan de N. Z. van de Oudegracht no. 188, kadaster sectie A no. 927 groot 94 c. a. 2. VIER HUIZEN en ERVEN aan de Linde gracht wijk A nos. 9 groot 47 c. a.16 groot 66 c. a.17 groot 54 c. a.18 groot 55 c. a. Verhuurd no. 9 voor f 1.75, de overigen voor f 1.87 allen per week. Behoorende tot de nalatenschap van Mej. Wed. T. BAAS Gz. Voorts nog 3. Het WOON- en WINKEI HUIS met ERF op den hoek van de Van Teijlingenstraat en de Forestusstraat, no. 26 kadaster sectie C no. 2223 groot 65 centiaren. Eigendom van den heer F. F. PRINSEN, aldaar. Aanvaarding na betaling. Breeder bij biljetten omschreven. Meerdere inlichtingen geeft de notaris. te BR EK OP LANGEDIJK, in het kolfiehuis de Witte Zwaan, op Woensdag 2 Febrcari 1910 des namiddags 5 uur ten overstaan van van I, Het WOONHUIS met annex Metselaarszaak daarin sedert onheuchelijke jaren uitgeoefend, ruime berging voor materialen, schuur, groot erf aan het water en verdere gemakken, te BROEK OP LANGEDIJK aan de Dorpstraat no. 222, kadaster Sectie A, no. 2010, groot 2 A. 54 c.a. Aanvaarding van de zaak met verplicht overname der roereode goederen, dadelijk na de toewijzingvan de woning 1 Mei 1910. II. Het WOONHUIS met Schilderswerkplaats,mim erl en schuur te BROEK OP LANGEDIJK, aan de Dorpstraat no. 501, kadaster Sectie A, nommer 2330, groot 3 A. 70 c.a. Verhuurd voor f2.50 per week aan J. DEN HARTIGH. Aanvaarding 1 April 1910. Behoorende tot den boedel van wijlen den heer G. SMIT, metselaar te Broek op Langedijk. Breeder bij billetten omschreven. Meerdere inlichtingen geett de notaris. Nog denzelfden dag evenwél had bij Jancula eene huiszoeking plaats, die iets voor hem zeer bezwarends j aan het lieht bracht: een klein, der gestorvene be hoord hebbend uurwerk werd in een pakket kant ge vonden! Jancula werd daarop onmiddellijk in hechte nis genomen. Reeds drie maanden had het voorloopig onderzoek tegen den marskramer geduurd, zonder dat dit iets aan het licht had gebracht, wat eenig duidelijk bewijs voor zijn schuld opleverde. Jancula was, naar hij be weerde, in den bewusten nacht reeds te 11 uren naar bed gegaan, welke verklaring door zijne huishoudster werd bevestigd. De rechter van instructie meende evenwel, dat het volstrekt niet zeker was, dat die vrouw hem niet door hare verklaring aan eene gerecht te straf wilde onttrekken. Jancula zwoer vrij van alle schuld te zijn. Voor de aanwezigheid van het horloge der vermoorde tusschen zijne kanten kon hij geene verklaring geven. De rechter van instructie, een intelligent jurist, die te Parijs zijne rechtgeleerde studiën had voltooid en een der weinige Eumeensche beambten was, begon te twijfelen aan de schuld van Jancula, en deelde dit den als getuige en helper der politie nogal vaak voor den rechter van instructie verschijnenden Costachi mede: doch deze verwierp onmiddellijk het denkbeeld van Jancula's onschuld en trachtte met verwonderlijke vaardigheid van geest en radheid van tong allerlei nieuwe bewijzen voor den schuld van den marskramer bij te brengen. Zelfs gaf hij den rechter een breed voerige beschrijving van de wijze, waarop, volgens hem, Jancula de misdaad wel zou hebben gepleegd. Terwijl hij sprak, namen zijne trekken een buitenge woon levendige uitdrukking aan, zijne oogen schitter den en de woorden stroomden hem van de lippen. Op elke bedenking van den rechter van instructie had hij onmiddellijk een antwoord gereed en toen hij aan het §lpt van zijn betoog aanschouwelijk wilde voorstellen hoe Jancula zijn slachtoffer den handdoek om den hals had gewrongen, lag er op zijne trekken zulk eene wreede, roofgierige uitdrukking, dat de rechter voor de eerste maal zijne physionomie eens wat scherper eppam, Bij deed intusschen alsof hij zich door Costa- ehi's betoogen liet overtuigen en gaf hem op de meest vriendelijke en beleefde wijze zijn afscheid. De rechter van instructie had eene week laten voor bijgaan, waarna hij Costachi weder uitnoodigde, zich bij hem te vervoegen. Zijn vermoeden was intusschen zekerheid geworden, dat Qoatachi de moordenaar der ongelukkige 3Jarm Bulescu was. Het onderzoek in dip apht dagen in eene nieuwe richting voortgezet, had ender meer aangetoond, dat Jancula, toen hij, na daags vóór den moord zijne zaken met mevrouw Bules- cu te hebb.en afgedaan, oog even door haar was terug geroepen en zijne doozen in de voorkamer had laten staan, Yan dit oogenblik moest Coatachi gebruik hébben gemaakt om het uurwerk in eene doos met kant té verstoppen, Terwijl Je reohter Elena's verloofde bij zioh ont ving en met opzet lang bij zioh hield, werd er in diens woning een nauwkeurige huiszoeking gedaan. Toen er na geruimen tijd zacht aan de deur der kamer werd geklopt, waar de beide mannen zich bevonden, ver zocht de rechter Costachi beleefd, eenige oogenblikken in de kamer daarnaast te willen wachten. Kort daarop trad er een beambte der geheime politie binnen, die als resultaat van de huiszoeking o. a. een handschoen medebracht, van binnen met bloed! bevlekt. Nog be- zwarender evenwel voor Elena's verloofde was een be- leenbriefje van een gouden armband, met drie tur- koizen bezet, dat ook in zijne schrijftafel was gevon den; zulk een armband had volgens Elena's opgave tot de gouden sieraden behoord, uit de brandkast ge roofd. Nu meende de rechter voldoenden grond te hebben öin zeker van zijne zaak te zijn; hü liet Costa chi in hechtenis nemen en hero onmiddellijk voor zich brengen, pm httm pep verhoor te doen ondergaan- Maar nu kwam de geniale aanleg van den schurk V-oor den dag. Hij speelde meesterlijk den onschuld! ge, belasterde en dreigde, door zijnen rechtsgeleerden raadsman aan dit schandelijk feit van rechtsverkrach ting in de bladen alle mogelijke publiciteit te zullen geven. De bloedvlekken in den handschoen verklaar de hij afkomstig van krabwonden,hem door een kat toegebracht. Hij toonde daartoe zijn rechterhand ?t was voor 't eerst dat de rechter hem ongehand- schoend zag waarin sporen van diepe nagelkrabben waren overgebleven; de politiedokter evenwel ver klaarde dat deze wonden alleen door de nagels eener menschanhand konden zijn toegebracht. Ten overvloe de kon men nog het feit constateeren, dat de ver moorde dame gewoon was hare uitstekend verzorgde nagels tamelijk lang te dragen. Wat het vinden van hef, beleenbriefje betreft, dit verklaarde hij door dp he^eriog, dat zÜn bruid onlangs in oogenblikkelijke geldverlegenheid had yerkeerd en hem daarom had be laat diep armbapd, volkomen gelijk aan dien harer zuster, te beleepen, Toen Elena later werd opgeroepen om tegen haren verloofde te getuigen, bevestigde zij de verklaring des misdadigers; hij had dus waarschijnlijk gelegenheid gehad hapr vooraf in te lichten, De arme Jancula werd intusschen uit zijne hechte nis ontslagen. Costachi volhardde, trots alle overtuigende bewij zen, in zijne hardnekkige ontkentenis. Het verwekte evenwel geene geringe sensatie onder het talrijk publiek in de rechtszaal, bij de openbare be handeling zijner zaak, toen het register zijner vroegere veroordeelingen werd voorgelezen en eveneens mede- deeling werd gedaan van de strafbare feiten, waar voor hij wel was vervolgd, maar die niet bewezen had den kunnen worden. liet voornaamste werk van den misdadiger was' zich van een goed gedeelte van het fortuin van weinig ontwikkelde vrouwen meester te maken, aan wie hij zich als een galant ridder voor deed, om als 'n „chevalier d'ind\istrie" weder te ver- (IfijneQ, Zooals het onderzoek aantoonde, was de moord op Marie Bulescu zeer zorgvuldig voorbereid. Daar Cos tachi nog al eens dikwijls, de gewoonte had zijne ver loofde met hare zuster na ftfloop eeney wandeling op te wachten en daardoor gelegenheid had zich onbe- ïftCïlrt in hare woning bezig te houden, had hij waar schijnlijk reeds langen tijd vóór den moordaanslag het deurslot vernield. HÜ had gemakkelijk de woning kunnen binnendringen, daar zij gelijkvloers lag en het Venster der buitendeur voor iemand, die als Costachi met dergelijk werk vertrouwd was, zeer gemakkelijk was te openen, Hij werd, niettegenstaande zijne hardnekkige ont kentenis en trots de welsprekende verdediging zijns advocaats, tot 25 jaar dwangarbeid veroordeeld. Het buitengewoon schitterend pleidooi van zijn verdediger redde hem van de galg. Toen het vonnis was uitgesproken, hoorde men een luiden jammerkreet; Elena Bulescu wilde op den be klaagde tpesnellen, maar de gerechtsdienaars hielden haar tegen. „Ik blijf u trouw, geliefde!" riep zij hem na, toen hij door twee gerechtsdienaars geboeid werd wegge voerd. Zij had hem alles vergeven, zelfs den moord op hare zuster. Zóó laag was haar moraliteitsbegrip door den omgang met- dezen boef gezonken, wiens in vloed thans evenwel voorloopig was gefnuikt. De gezamenlijke sieraden der vermoorde vond men, zorgvuldig in een wijnvat onder den vloer van den kel der in Costachi's wöning versto-pt, op een "paar na te rug. Als erfgenaam meldde zich aan mevrouw Bules- cu's zoon, die te Parijs in de medicijnen studeerde. of gij eenig teeken van de verschrikkelijke nier- of blaasziekte hebt. Vraag 1. Hebt gij 's morgens bij het opstaan een ellendig gevoel in uw rug? Vraag 2. Zijn uw oogleden opgeblazen? Hebt gij blauwe zwellingen onder de oogen? Zijn uw en kels en handen opgezwollen? (De eerste kentee- kenen van waterzucht.) Vraag 3. Is uw urine bewolkt, met bezinksel of schrijnend? Loost gij te veel of te weinig urine? Vraag 4. Zijn uw ledematen bevend of rheuma- tisch, vooral bij slecht en vochtig weer? Vraag 5. Is uw rug pijnlijk, wanneer gij u bukt of uit een stoel tracht op te staan? Vraag 6. Hebt gij hoofdpijn of klopt uw hoofd? Werkt het hart onregelmatig? Wordt gij duize lig na eenigen tijd gestaan te hebben? Vraag 7. Lijdt gij aan graveel, lenden- of heup- jicht? Nierkwalen doen niet iedereen op dezelfde wijze aan - geen enkele patiënt heeft alle kenteekenen, maar e d e r e patiënt- heeft sommige kenteekenen. Indien gij echter eenige aanwijzing voor nier- of blaas- zwakte hebt, is uw kwaal misschien reeds tot een hoo- geren graad geklommen dan gij denkt, en verliest de blaas misschien plotseling haar kracht om het water op te houden. Alleen een nierengeneesmiddel kan een nierziekte tot in haar wortels uitroeien. Foster's Bugpijn Nie- ■en Pillen dienen speciaal voor nier- en blaaskwa- len. Zij lossen het urinezuur volkomen op en werken rechtstreeks op de lijdende nieren. Zij staan hen op een zachte wijze bij in hun grootsch werk om het bloed te filtreeren en de urinevergiften af te voeren, die zoovele noodlottige ziekten bij mannen en vrou wen teweegbrengen. Let op den juisten naam: Foster's Eugpijn Nieren Pillen en weigert alle namaak. De echte zijn te Alk maar verkrijgbaar bij de heeren Nierop Slothouber, angestraat 83. Toezending geschiedt franco na ont vangst van postwissel a 1.75 voor één, of 10. voor zes doozen. ZANGLUST. Met „Zanglust" is het getal gemengde zangvereeni- gingen weer met één vermeerderd. Zooals de directeur, de heer J. F. de Haas in een openingswoord zeide, bestaat dit koor sedert Januari 1909 en is voortgekomen uit de zangschool „Zanglust" die in 1906 is opgericht. Het koor „Zanglust" telt nu veertig leden. De spreker heette de aanwezigen welkom en bedank te voor de flinke opkomst. Hij hoopte dat de uitvoe ring goed zou slagen, en mochten er minder gelukkige oogenblikken komen, dat men die dan met het oog op nog kort bestaan der vereeniging niet te zwaar zou aanrekenen. Verder beval hij het koor aan bij hen die wellicht lust gevoelden zich als kunstlievend lid te doen inschrijven voor 1 per jaar, of als werkend lid tegen een contributie van 10 ets. per week. 't Was een aardige uitvoering. De nummers waaronder vele bekende - van Handel, Begerle, v. d. Vliet, Nürnberg en Bortnionsky zong men zuiver- en over 't algemeen met goed klankgehalte. Ook de uit spraak van het Hollandsch was te prijzen. Men hoorde al spoedig dat er goede, zelfs mooie stemmen in dit k»er zijn. Solo's voor sopraan, voor alt, duetten en dubbelkwartetten vulden het programma aan, en wer den allen door langdurig applaus gevolgd, hetgeen aanleiding gaf het duet „Herinnering" gedeeltelijk, en iet tweede duet „Meimorgen" geheel te herhalen. De solo's en duetten werden door een lid der vereeniging op het klavier begeleid.. Na het dubbelkwartet „Verlassen bin i" (we mee- nen van Koschat, de naam stond niet op het program ma) volgden nog twee koornummers, die wij niet meer gehoord hebben. HANS DE EIES. Ds. Glasz was lichtelijk ongesteld, op diens verzoek opende mevr. SlingerJut Donderdagavond de bijeen komst der Doopsgezinde Kring „Hans de Kies", waar in den bezoekers een uitvoering van gewijde muziek wérd aangeboden, gegeven door mevrouw Kuijgh Krens, sopraan, mej. Gouwe, violiste en den heer W. II. Slinger, organist. Het concert begon met het zingen van een gemeen schappelijk lied, No. 137, vers 1 en 4, daarna deed de organist die ook de dames solisten zeer goed bege leidde zich hooren in een „Inleiding en Andante" uit eene orgelsonate van een jong Amsterdamsch componist, Jac. Bonset, een in breed tempo gehouden stuk in kleine terts, afwisselend door volle accoorden en zachtere, lieflijker klanken, gevolgd door een in groote tertstoonsoort geschreven Andante. Mevrouw KuijghKrens zong de aria „Höre Israël" uit het oratorium „Elias" van Mendelssohn. Meerma len hoorden wij van deze dame genoemde aria, maar, vergissen wij ons niet, nu voor het eerst in haar ge heel. Het gedeelte vanaf de woorden: „Ich, ich bin euer Tröster" kan wel in wat vlugger tempo genomen worden. Evenals vroeger klonk die mooie stem zuiver en helder, en, hoe hooger, hoe voller, 'n echt sopraan geluid, die menig geschoolde zangeres zou wenschen te bezitten. Mej. Gouwe speelde nummers van Mackenzie, Schu mann en Schravezaqde, en gaf opnieuw te hooren dat wij in haar eene voortreffelijke dilettant-violiste be zitten. Met de sopraan-zangeres voerde mej. G. nog nit: Lied uit „Paaschmorgen" van Nenkomm en „Gebed des Heeren" van Pomper, de zangeres liet zich alleen hooren in „Ave Maria" van Cherubini, en de organist sloot het programma met een „Largo" van Beethoven. Daarna zongen alle aanwezigen Lied 185 vers 3. Uit het leven van Brand bleek, dat halfslachtigheid tot niets leidt. Spr. betreurde liet daarom dat er zoo veel menschen nog gevonden worden die bij hunne af dwalingen zich steeds kunnen verschuilen achter het „vergissen is menschelijk", dat er nog zoovelen zijn die de eene knie buigen voor God en de andere voor den Mammon. „Heb een wil" en laat die dan zijn zooals God het wil. Dit moet daarom de leuze zijn van ieder die wil medewerken tot de komst van het koninkrijk Gods. Spr. eindigde met te spreken over de heerschende meeningen omtrent het pessimisme of optimisme van Ibsen, over de schijnbare wreedheid van Brand en bracht die omstandigheden in verband met het ware Christelijke leven. IN WAAKT EN BIDT. Ds. A. B. te Winkel, te de Meern, hield gisteravond in het. gebouw Waakt en Bidt voor de Christelijke Jongelings-Vereeniging „Zacheus" eene lezing over Brand van Ibsen. Na het zingen van Ps. 25 2 en het uitspreken van het gebed, ving de heer te Winkel zijne rede aan en gaf na een kleine inleiding eene beschrijving van den inhoud van „Brand", waarbij hij vooral deed uitkomen de ijzeren volharding, het absoluut willen van dien jiriester, die het „alles of niets" in alle opzichten van zijn streng godsdienstig leven handhaafde, zelfs bij 't sterven van zijne moeder en van zijne vrouw, ook toen hij zijn schoon ideaal, zijne kerk, prijs gaf aan den schout van zijn dorp, die meer het materialisme was toegedaan. -Toen Brand dan ook, verlaten door zijn aanhangers, op den berg stierf, was zijn sterven in het volle vertrouwen op den Heer, daar hij alles had ge geven. Dit leven, zoo godvruchtig, bracht spr. in verband met het leven van den tegenwoordigen tijd. Hij schetste in verband met het werk van den schrij ver het verschil van romantiek en realisme, waarbij hij het laatste verfoeide als het coquetteeren met de zon de. Spr. beklaagde daarom den kunstenaar, die zijn kunst geeft zonder God daarin te kennen. OVER BIJEN. Maandagavond zal de heer L. van Giersbergen in Diligentia", op initiatief van de Vereeniging tot Be vordering van Bijenteelt in Nederland, een lezing met lichtbeelden houden. Ongetwijfeld zullen er over de honigbijen en hun goedgeordenden staat met als bewoners koningin, darren en werkers belangwekkende bijzonderheden worden verteld, belangwekkend niet alleen voor hou ders van bijenkorven maar ook voor hen die amateur imker willen worden nadat Maeterlinck het leven der nijvere diertjes heeft beschreven en de practici hebben aangetoond dat men zelfs in de steden met pleizier en ook met een „zoet" winstje bijenkorven kan houden, neemt hun aantal in ons land toe. Maar ook afnemers van honig, hetzij bakkers, die hem voor de uitoefening van hun beroep noodig hebben, hetzij ge bruikers, die er van smullen, zullen gaarne eens ver nemen hoe het heldere product gewonnen wordt. Dat ook hier belang gesteld wordt in het leven en werken der bijen bewees bijv. het feit, dat zich om de toonkasten tijdens de laatste Landbouwtentoonstelling op de Korenbeurs steeds een dichte menigte verdrong. De vergadering van Maandag is gratis toegankelijk. REMBR A.N DT- BIJ BEL. De eomtnisai», w^lka z'.eh b»-q»erd heeft vosr de ■nering van den 30CLten verj**rd#g »an R-mbr*ndt'* asteeo te, laat een prachtig menumsst kar*r benso iï'jg na in den RsmbrMidt-bqbei. Het ia bekend ha» de sreote kunstenaar tehuia was in zijn hij bel en hoe bq daar aan de «tof cn*l*ande voor vele zijner meester werken met het penseel op de etsnaald, thans verspreid in de musea cf in de v«r*»m«ling»n van geldvorsten in Europa en Amerika. In den R^mbrard-^ijbel worden daarvan en van R.'s schetsen reproductiën opgenomen, vergezeld van den bijbeltekst vosr zoover deze ep de ▼oorstellingen betrekking hebben. Het Nieuwe Testament is thans voltooid, met een aantal van 107 afbeeldingen, die het oorspronkelijke v esrgeven op eene aan de hoog ste i-is»hen voldoende wijze, 't Was een goede gedachte van genoemde commi&sie om een exemplaar van het kostbare werk te schenken aan onze stads-bibliotheek, hoedanig voorrecht ook aan die te H*»rl»m ten deel valt. Op de boven? aal van h t StedïlijW Museum is tkans een zestigtal der lekoonate a'beeldingen ter bezichtiging gelegd, zoodat belang stellenden zich een denkbeeld kunnen maken van Rem- braasts inbaeldbrengicg der bijbelsche verhalen. op DINSDAG 15 Februari 1910 bij opbod en op DINSDAG 22 FEBRUARI 1910 bij afslag en combi natiën, telkens des avonds 6 uur, in het Koffiehuis van Mejuffrouw de wed. J. VAN TELLINGEN, aan de Gedempte Nieuwesloot, ten overstaan van den No taris Mr. A. P. II. DE LANGE, van do volgende per ceelen te Alkmaar: 1. Een WOONHUIS met ERE, TUIN en KAN TOOR, aan de Doelenstraat, to aamen groot 1 ara 73 centiaren. Eigendom van en bewoond door den heer K, VAN DEN BRINK. 2. VIER HUIZEN en ERVEN, aan de Stationsstraat nummers 51, 53, 55, 61, respectievelijk groot 67 cA., 65 cA„ 63 cA. en 72 cA. Nummers 51 en 55 zijn verhuurd aan den heer A. Dibbits en Mej. wed. J. de Boer, ieder voor 3.per week, nummers 53 en 61 onverhuurd. Eigendom van den heer G. MULDER te Utrecht. 3. VIER HUIZEN en ERVEN met STEEG, aan do Nieuwpoortslaan, bij het Heiloërbosch, nummers 211, 213, 215 en 217, respectievelijk groot 96 cA., 76 cA., 76 cA. en 77 cA., no. 211 verhuurd aan den heer E. de Boer, no. 213 aan den heer H. Lijn- bach, no. 215 aan den heer Jansen en no. 217 aan den heer Hart, ieder voor 10.per maand. Eigendom van den heer J. G. SCHAAF Jr. 4. Een WINKEL en WOONHUIS aan de Breod- straat no. 24, groot 52 centiaren. Verhuurd aan W. Bierman voor 4.50 per week. 5. Een WINKEL met WOONHUIS, PAKHUIS en twee afzonderlijke BOVENWONINGEN op den hoek van de Oudegracht en Oosterkolkstraat, no. 38, groot 1 are 16 centiaren. Het winkelhuis is verhuurd aan B. E. Stam voor 4.25, een boven huis aan A. O. den Hengst voor 2.60 en een bo venhuis aan Meiboom voor 2.40, alles per week. 6. Een PAKHUIS aan de Oosterkolkstraat, groot 24 centiaren. Verhuurd aan J. Berkhout voor 1.25 per week. 7. Een BIERHUIS met WONING en ERF, op den hoek van de Tuinstraat en 2e Tuindwarsstraat, no. 53, groot 75 centiaren. Verhuurd aan K. Akkerman voor 3.50 per week. Eigendom van den heer L. GILLES. 8. Een HUIS, voorzien van gas- en waterleiding, met VOOR- en ACHTERTUIN en UITGANG IN EEN STEEG, aan den Kennemerstraatweg, groot 1 are 54 centiaren. Eigendom van den heer A. VAN GINNEKEN. Alle perceelen zijn te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris aan de Breedstraat A 48 te Alk maar. Goedkooper dan I Holl. IJ. Spoor zelfj 7 cent perlOOK.G.I van de loods (sta tion! naar huis. Vrijmaken van buitenl. zendingen. I Expeditie. Kruideniersjassen, Machinistjassen, prima blauwe Werkpakken Kok- en Banketbakkerskleeding enz. VERKRIJGBAAR in eike maat en model bq ur' Van 15 regels 25 Cents, bq vooruitbetaling. 1 B. L. S I M O N, Alkmaar. Steenhouwerij Ko- ningsweg 67. Orafteekenen, Schoorsteen mantels enz. trekking gevraagd voor iemand dia ongeseer 4 jaar gereisd heeft en ook geschikt is kantoor werk te doen. Hoog aan?*ngsa!aris g-en vereiseht». Brieven franco onder letter Z 136, bureau dezer courant. 1 MEI. Te huur gevraagd HUIS met flink-n TUIN, liéfst omtrek Kanaal. Huurprijs pl.m. 16 per week. Brieven ender letter B 139, bureau v&n dit blad. nieuwste voordrachten van DUMA8 enz. de grootste keuze oi-miof-asmkAen vindt men in hst msgazqn „de Vroolijke KUnt" Hekelstraat 31. BeJrefd aanbevelend, I. KOENOT. 'Ha koop 2 mooie gave F-hsche STO LKLOKEEW 1 mahoniehonten Frsnsch-STAARTKLOK, 1 praeh- ige BLOEDKORALENKETTING met juweelen slot fcq A. REPKO, Horloger, Magdalenenstraat 8 (Sehapensteeg) |?c biedt zich aan cm -> d-g de week uit naaien te ga*n een net BURGERMEISJE *oer maas- en 7erstelweik enz. BrieTen letter E 140, bureau vat Jit blad. jj«n HËERENHUIS met TUIN te huur aangeboden, van alle g*m*kk-rt voorzien, atstaade op zeer netten t»nd. Huurprij» f 325 per jisr. Ta bsvr. bq J. DE GRAAFF. L >t 53 Alkmaar. IAOUD-WYaNIJOTIEHAaN, van o ks- «nd me, pl.m. 8 mnd„ krachtig ex., t« koop èi f 2.50. Brieven >nd»*r le'ter H 140 bu-<-Ku «ht H*» lï j G. TON, CullUUKlU.» ster 8 v r a u I - d van le Kvnaalatraat 20 naa? KEIZER8TRAAT C 15 B-leefd aan v-lend. op WOENSDAG 9 FEBRUARI 1910, des morgens 10 uur, tsn sterfhuize van Mej de Wed. O. SMIT, van 10 Kalf koeien, 2 G-.ldekoemn, 2 O verhouders, Hooi ▼oor 6 Koeien, KspwUgen, Kruiwagen, 2 Zoutkiaten, Kaasmakers, Zetters, Barden, Boerengereedschappen en eenig huisraad. in de herberg „de JoDge Ruiter" van T. TOEREP- PEL, van Een BURGERWOONHUIS met Kapberg, Veestal ling voor 10 Koeien, en ERFteGrootsehermer, gem. Zuid- en Noordschermer, kadaster seetie D, nas. 50 en 51, ssmen groot 6 aren 50 centiaren. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen, alles beboerende tot de nalatenschap van wijlen Mej. de Wed. 0. SMIT. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van den Notaris M- A. P H DE LANGE te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 7