G1ERPOMPEN, JL „DE EVERINCK" Dt iNUli IJlSf- HU hUfiÉlij tt lm FORS" Licht- en Zuiggas-, en Benzinemotoren, Stoommachines en Ketels. Aanbesteding H. A. MAAS,Dir. M Orkest en Muziekschool. Specialiteit in: Linnen Boorden, Fronts, Manchetten en Overhemden. r- m Golden Thee Golden Rotfie Golden Cacao Lij n zaad k oe ken, MERK (TC) Venster tn SMIss, Landbouwcrediet, o N.V. Boek- en Handslsdrckfcürlj y|li. HEfilWi COSIER 4 ZOON. BaekhAlkmaa Ruys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur Lijsten, Spiegels, Encadrementen, enz. 8 S UNION CASTLE LIJN" naar Zuid- en Oost-Afrika. WATER- en STAIPOMPEN, n n Ou cl n c: 00 c Landbou w-werktuigen. Dijk. Alkmaai*. Dijk. Verhuring van landerijen. ÏFL. V Laat uw kind studeeren De meest volmaakte HECTOGRAAF-MACHINE Prijs voor octa f fnlio maat 37 bij 26 clH, f 6„—Prjjs voor kwarto maat 26 bij 19 clKl. f 3 50. Molenrollen, Kronen, Taatsen en Metalen Potten voor molens. Repareert Fabrieken, Poldergemalen, enz. viool, mandoline, fluit, clarinet, enz. ALKMAAR. Heerenkleeding naar Maai. De Vries ft Co., Hoyman Schuunnan's Scheepsagentuur, HUISHOUDSTER, co Varinas en Maryland tabak Een bekendheid- van een artikel is haar succes, dit is zeker lijk het geval met Waarom zult u ook niet met de 'prima kwaliteiten bekend worden. Men neme de proef. Nationale Hypotheekbank. Zuivere murwe Glasmozaïek en Marmerglas, Firma A. F. KERRBBIJN, Mej. W. S. SCHILLING, De beste pompen van - den tegenwoordigen tijd. N O 3 "t N ft 3 po 3 CL ft 3 Onverslijtbaar. Duurzaam. o—o— Spelend lichte gang. o—o— Opbrengst pl.m. 300 liter per minuut. o—o— Gepatenteerde inrichting om de pomp ledig te laten loopen. oo Verstopt nimmer. Levering op proef. In verschillende afmetingen tegen prijzen vanaf f 20.—, bij den vertegen woordiger voor Nederland Vraagt Prijscouranten de perceelen land, sectie F, ns. 23 en 24, te zamen groot 2.39 60 H.A. en no. 588, groot 6 86 56 H A. (land van DEKKER), gelegen in den pol der O verdie en Achtermeer, tij de gemeente reiniging, in twee perceelen of te zamen. is onmisbaar in een huisgezin, waar men prijs stelt op een hagelwitte wasch zonder te moeten boenen of bleek- poeder te gebruiken. Ze werkt zóó gemakkelijk dat een zwakke vronw, zelfs een kind zittende de wasch kan doen. Men wascht er het fijnste zoowel als het grofste goed mede, vitrages zoowel als wollen dekens. Geen wasch wordt zindelijker en onschadelijker voor de gezondheid behandeld dan wanneer men haar wascht met een Telo-Waschmachine. Geen ergernis over het wegraken, geen onaangename reuk, geen morsboel, geen slijtage, geen roesten. De huismoeders die ze gebruiken, bevelen ze n gaarne aan. Wordt met twee jaar degelijk schriftelijke ga rantie verkocht. Wordt op aanvrage, hetzij per brie! kaart of mondeling, gaarne op proef gezonden, wat niet tot koopen verplicht. Eens geprobeerd, is mën kooper. Voor iedereen it contant en op afbetaling verkrijgbaar, lederen Vrijdag en Zaterdag van 10— 1 uur is er proefwasschen met de Velo- Waschmachine in het filiaal Zaadmarkt C 72, Alkmaar. verveardigt Het bouwen van een Koloniehuis voor Zomer» **n Wmterver blijf te Egmond aan Zep, ten behoeve van ,,Het centraal genootschap voor Kinder herstellings- en Vacantie- kolonies, gevestigd te Amsterdam. door Wekelijksche dienst van LONDEN en SOUTHAMPTON f 0,50 PER LOT Na toezending van postwissel «f postzegels met 5 cents verhooging worden de loten franco toe- ge onden A. VAN TWUIJVER, Schagen. is niet te overtreffen. ALOM VERKRIJGBAAR. Zie de prijscourant in elk pakje, let op den naam Oi den kott. Amsterdam, Heerengracht 465. Opgericht in 1861. - - f Gestort kapitaal Reserve Gestort Waarborgfonds Bedrag der uitstaande hypothecai re leeningen op 31 Dec. 1909 f 37-268.341 86 De Bank verstrekt GELD tegen hoogstens 41la O/o met 1 0/0 provisie; brengt geen scH»ctingskosten in rekening, wanneer een leening tot stand komt. Fabrieksmerk gedeponeerd van Koog a. d. Zaan. tegen sterk concurreerende prijzen, voor reclame- en naamplaten. GLASASSURANTIE, zeer lage premie. Zaadmarkt 35. 38 en 37. DEPOSITO RENTE 27* °|0 Cfl N* Ohmstede BURGEMEFSTER en WETHOUDERS van ALK- MAAR zullen bg openbare inschrijving verhuren voor den tjjd van één j«ar, dus tot Kersttijd 1910, Voorwaarden liggen ter lezing ter secretarie. Gezegelde ir.schrgvinvsbj!j Aten in te leveren, ter secretarie vóór of op Donderdag 3 Februari a.s., 'k middags 12 uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd. G. RIFPING, Voorzitter. DON AT FT, Secret.ri*. ZICKI NHEIMEE's BIJNL. DRTTIV. BORSTHONIG een geneesmiddel, sedert|ruim 42 jaren ongeëvenaard. Slot iiilligheim (Baden). Hooggeachte Heer! Ik kan U betuigen dat er wel geen ge schikte- en spoediger werkend middel zijn ztl tegen harduekkigen hoest, zoowel bij kinderen als bij volwassenen, dan de bij <jEd. te verkrijgen Borst-Honig. Dezelve heeft de grootste diensten be wezen en zullen wij in dergelijke gevallen gaarne weder wat van UEd. ontvangen. Met hoogachting, Graaf te Leiningen-Bil ligheim Hoofddepót bij firma H. SARDE,MANK, Emmerik a/d R. Alleen echt verkrijgbaar in flacons met bovenstaand fa brieksmerk if!. f I. en f 0/.5. Te Alkmaar bij Fa. Bruinvis en Bakker. J. Schouten en Co., Fa. Nierop en Slothouber en J. Meijer. ---MC' O iHflp, STUDIEBEURS (Tarief 17) ►mBLSï I- Voor een jaarpremie van ƒ193,30 verze kert een 25-jirig vader zijn pasgeboren kind gedurende vjjf jaren (van 18—23 jaar van het kind) een j arrente van 1000. Is het kind 1 jaar, dan bedraagt de jaarprëmie 209 50 n n n - 227 50 De R V. S. vestigt de aandacht op haar bijzonder voordeelige voorwaarden van verzekering. De R V. S. noteert op de door haar uitgereikte po lissen voor elk jaar de reserve, z odat ieder verze kerde ten al en tijde kan zien, hoe groot de waarde zijner verzekering is. MEN VPAGE VOLLEDIG TARIEF' Hoofdagent: 1. PRINS Az., Oudegracht A 164, Alkmaar. N.B. WETTIG GEDEPONEERD. voor h*nd- en machineschrift, overtreft alle tot dusverre bestaande Hectograaf-Msehine», door d* hoovst een-ouHge behandeling en zuivere afdrukken. school of%"?,fïRINC^" e-en,1 Wfi,ka °P elk hurêan, kantoor, teekenkamer, school of fabriek zgn plaati vindt, om zjjne praetische eigenschappen. i "oen tempamtuurve-andsring, hetzjj hooge of lage, is op de „EVERINCK" van invloeJ zoodat de machine» in elk kl maat te gebruiken zijn. h.»r Da bawerkln8 dor „EVERINCK" is hoogst eenvoudig «n zindelijk, zoodat een ieder haar dir-et kan to«p»swn. A le machines zgn voorzien vsn gebruiksaanwijzing en num- S7 FVFRTNAw"aaDeIr n* V88l'uldi« «ehruik de machine bggevuld moet worden. De FVFkTN^' uT*"*ntle fe,8V?rd ™or zgne praetische waarde, tan vin VfT k .N?derl"fd an t buitenland de meest vleiende attes- A f Autoriteiten, Pohtle-Commis»arisseD, Gemeente-Ontvanger», I A «hiteeten, Nctari.»eo, Handelskantoren, Onderwijzers, Hotel», Makelaar», Fabrikanten, Gemeentebesturen, Muziekleer**™ Bouwkundigen, Winkelier», Deurw**rder» enz BERLOSE voorkomt Jll T7 ^voorwaardelijk de gevreesde HONDENZIEKTE; BERLOSE 2 VOORKOMT die ziekte beslist en BERLOSE 3 geneest zelfs ONGENEEi LIJK verklaarde schurft HolW H t h"ldzlek.ten- Be.rlfe 1 f™nc° f 1-90 Berlose 2 ƒ1.10 en Berlose 3 1.50. In SnHrnbek™?nd- Aanbevolen, zoowel door H.H. Veeartsen, alsdui- OTERO A *abrikwit G' WYKEE 0z-Cote Alkmaarbij NIEROSLOTHOUBER en bp FIRMA SCHOUTEN: te 8ci-,*gen bij REZELMAN (onder v*o-^ h-ud go rtkeunn» a B r?<.mee»te en Wethouder* van E*"ond Z< op Donderdag 3 Februari 1910, des .amtdd.g. t«n 1 ure in Met H tel K .i»u *<-,t sD-< Nachtegaal" te ALKMAAR: Bestek met 5 teekeningen zijn f5,verk-ggbaT.r vanaf M**Dd*»mi(Jd»g 24 J*nu*ri 1910, g den archi tect K*na*lk»de te Alkmaar, w**r teven» alle ver langde inlichtingen worden verstrekt. De architect, Alkmaar, 22 Januari 1910. P. N LEGUIT. GRONDIG EN BILLIJK ONDERWIJS OF: SPOORSTRAAT 58. Ntdere inlichtingen bij de Agenten: - - AMSTERDAM. - E-n MEIdJE v.n buit n, GG 8 jair iü één betrekking geweest, zag zich gaarne geplaatst al* 1 ^fst bg eemg HEER DAME. B ieven onder letter U 139, bur au van dit bUd. -> DAKLEIEN zgn in diverae maten voorhanden -:- aan de Steenkooperg van -:- Firma W. F. STOEL ZOON - ALKMAAR. AMSTERDAM. Een HUIS met maoien TUIN en «tukje LAND voor vele doeleinden geickikt aan den Rijksstraatweg te Heiloo. Brieven onder letter P 137, bureau deser csurant, 400,000.- 575,000.— 4,000,000.— Inlichtingen te bekomen bg haren agent Mr. K. A COHEN STUART. Lanrestraat 71b. Alkmaar. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mjjne stoomfabriek „de Wachter", om sieh van de zuiverheid te overtuigen. Diploma N. T. V. - GEE8TER8INGEL E 32, bsveelt sieh aan tot het geven v*n PIANO-ONDERWIJS. NUORDHOLLANDSCH HOOFDKANTOOR ALKMAAR. Voord*m C 1213. Agentschappen: HOORN, ENKHUIZEN, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. LEIDEN's-ÜRAVENHAGE, Kort Rapenburg hoek Breestraat. Molenstraat 45. DELFT, ROTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvehaven 107. Kapitaal: Twee millloen Gulden, waarvan geplaat 4 en volgextort f 1.500.000. De VENNOOTSCHAP verleent Credleten, neemt gelden In déposito, belast zich met den aan- en verkoop van effecten en coupons, sluit belee ningen en prolongatiën en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende. Staat op 30 September 1909. Loopende Credieten 4.579 829.781/s Deposito's1.580 789.44 Reserve209.75992 Jhr. Mr. P. VAN FOREEST, J. F. MOEN8, Vi«e-President-Commissaris. Directeur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 8