DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd en twaalfde jaargang. 1910. Dl NSDAO 1 FEBRUARI. Kadaster (Grondbelasting.) BIN NENL AND. No. 26 .Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor P /kmaar f 09BQ^ franco door het geheele Rijk f I, Af hinderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiëm Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat, Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de NL V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h, HERMs. COSTER 8s ZOON, Voordam C 0. a e m e u miëuws ?8l»)mw.niuaii —O— ZONDAGSWET EN ZONDAGSRUST. ALKMAARSCHE COURANT. s>. den heer Loubet, de oud-president, die 100 af stond. Onlangs heette het dat de heer Loubet weer in de politiek wilde, weer op den voorgrond wenschte te komen. Gezien deze 100 gulden, zou men zeggen dat dit een loos gerucht is geweest. Iemand, die in gun- stigen zin van zich wil doen spreken geeft niet zoo weinig en dan nog wel in een tijd, waarin 't gerucht gaat dat de president van plan is weldra af te treden De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter algemeene kennis, dat ter gemeente-secre tarie gedurende 30 dagen na heden, ter inzage is ne- dergelegd eene OPGAVE VAK UITKOMSTEN, be doeld in de artt. 15, 23 en 43 der wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad No. 82) waarvan, ter voldoening aan art. 15, 2e lid der wet, Inj deze afkondiging geschiedt. De Burgemeester "voornoemd, G. RIPPING. Alkmaar, 1 Febi'. 1910. ALKMAAR, 1 Februari. Langzaam maar zeker is het water te Parijs blijven zakken. Zondag, toen het weer prachtig was, kwamen duizenden wandelaars de Seine bezoeken om zich met eigen oogen van het heugelijke verschijnsel te overtui gen. Het moet op een volksverhuizing hebben gele ken, zoo druk was het er en het was maar goed, dat re geering en politie bijzondere maatregelen hadden ge troffen, om al te veel dringen op de kaden te voor komen. De politieprefect Lépine verklaarde, dat hij eindelijk tot kalmte kwam de Seine daalde. En in heel Parijs klonk het vol blijdschap de Sei ne daalt. Toen het water eerst was komen opzetten had men«tflit wel aardig gevonden, men had het als een openbare vermakelijkheid beschouwd, waarnaar het prettig kijken was; maar al heel gauw had men den ernst van het geval leeren inzien, was men tot inkeer gekomen, had het stijgen van het water beschouwd als een opkomend gevaar, dat een reuzen- schade en zeldzamen last ging opleveren. En daarom is men Zondag zoo verheugd geweest, toen een betere toestand kwam. De verbetering is te Parijs blijven aanhouden. Dat er toch nog gevaar over blijft en er alle reden is om niet te zeer te juichen, blijkt uit hetgeen de directeur van de reiniging heeft verklaard. Hij toch zeide: „Men schat de hoeveelheid van het water dat op het oogenblik over wijken van Parijs en over den omtrek ligt, op 400 millioen kubieke meter; welnu de hoeveel heid van het zich in riolen bevindende water is nooit meer dan 400.000 kubieke meter. Dit rioolwater is dus opgelost in een verhouding van 1 op 1000. De gezond heidscommissie heeft in Parijs opgenomen water doen analyseeren en heeft «vastgesteld dat de ziektekiemen bij lange na niet zoo talrijk waren als men had kunnen vreezen. Dit wil niet zeggen dat men moet verzuimen de grootste voorzichtigheid bij de daling van het water in acht te nemen. Maar ik ben overtuigd, dat wan neer de voorzorgsmaatregelen genomen worden en dat zullen ze de gezondheidstoestand van Parijs na het hoogewater evengoed zal blijven als gewoonlijk." En ook. is het gevaar nog steeds groot, dat er huizen zullen instorten, terwijl het met de verlichting en met het verkeer ook nog lang niet in orde is. Om het kort te zeggen, men is er nog niet, het ge wone leven is nog niet teruggekeerd. De minister-pre sident heeft dan ook gisteravond een bespreking ge houden met den politieprefect over de maatregelen in het belang van de gezondheid, over de stevigheid der gebouwen en over de verlichting der straten. En dan stroomafwaarts is de toestand nog liee- lemaal niet goed; vandaar komen berichten over ver zakking van spoorwegen, over verwoestingen en in stortingen van huizen. Er blijft dus nog heel wat te doen over. Gelukkig blijft het buitenland sympathie betuigen en laat die betuiging vergezeld gaan van klinkende munt Zoo deelen de laatste berichten me de, dat Keizer Prans Jozef 12.500 gulden heeft gezon den en de stad Weenen, behoudens goedkeuring van den gemeenteraad, 30.000 gulden beschikbaar stellen zal, terwijl de directeuren van de Standard Oil Com pany 50.000 gulden gaven. Op de lijsten van giften voor noodlijdenden komen veel namen van bankiers en handelsfirma's voor, ook uit Nederland. Men is dan ook in Frankrijk ten hoogste ingenomen met den bij stand. Alleen ^.n één persoon wordt gezegd en ge schreven dat hij veel te weinig heeft gegeven van EERSTE KAMER. In de Maandagavond gehouden vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal is het nieuw ge kozen lid jlir. mr. J. Roëll geïnstalleerd en heeft hij zitting genomen. lieden zal de Kamer een aanvang maken met de openbare behandeling van de Staatsbegrooting voor 1910. STATENVERKIEZING NOORD-HOLLAND. Bij herstemming voor een lid van de Prov. Staten (vacature Sligcher) te Edam, werden uitgebracht 3122 stemmen, waarvan 1388 op den heer W. J. Kern kamp (christ.-hist.) en 1744 op den heer J. Korthals Altes (lib.) Gekozen is dus de heer Korthals Altes. BOUW VAN ARBEIDERSWONINGEN. Het voorschot uit 's Rijks kas aan de gemeente Amsterdam ten behoeve van den aanbouw van arbei derswoningen, is vastgesteld op 175.000. HET „NUT." De algemeene vergadering der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zal dit jaar gehouden worden op Woensdag 18 Mei, in het gebouw van de „Vrije Ge meente," Weteringschans, te Amsterdam. DE RIDDERORDEN-ZAAK. De „eereraad" heeft besloten het onderzoek der aan zijn oordeel onderworpen zaak niet aan te vangen al vorens de Tweede Kamer een beslissing heeft geno men over het voorstel van den heer Troelstra tot liet instellen eener enquête. PATER KELLER, f Uit Oeganda komt de tijding, dat de weleerw. heer P. Keiler, sinds 1899 aldaar als missionnaris werk zaam, aan zwart waterkoorts is overleden. GEEN NETTE MANIEREN. Onlangs bevatte het Fransche blad de Liberté van den luitenant-kolonel van het Fransche leger Rousset oud lid van de Kamer een stuk met de onzinnigste be weringen over het zgn. Kruppmomopolie in Nederland, de inmenging van den Duitschen Keizer in onze de fensie-zaken, een bezoek van Prins Hendrik aan des Keizers jacht in de Noorsche wateren, de vervanging' van generaal Sabron door den meer „Dnitschgezin- den" minister Cool, den aankoop van reusachtige ter reinen door de firma Krupp ('i bleek later Philips' Gloeilampenfabriek te zijn) bij Eindhoven. De heer Louis de Kuffeler Coblijn te Den Haag zond een beknopt artikel aan de redactie van dat blad, ontving daarop antwoord van den overste, die zeide een heel dossier te hebben (waarin zich met name be vindt de beraadslaging gehouden in de Staten-Gene raal" Daarna wendde de schrijver zich nogmaals tot de redactie van de Liberté toen tot die van de Matin, kreeg echter geen antwoord. Thans heeft hij een open brief in het Fransch in de Nieuwe Ct. geschreven, waarin hij o.m. zegt dat de vroegere traditioneele be leefdheid in Frankrijk schijnt te worden beschouwd als een overtollig iets, dat men die beleefdheid nog wel eens in Duitschland zou kunnen zoeken -- evenals de kanonnen. Zondag is te Zutphen proces-verbaal gemaakt tegen iemand, die aan den openbaren weg op het land werk te. Een arbeider-remmer der S. S. te Leeuwarden die uit godsdienstige overwegingen beslist' weigerde Zon dagsdienst te verrichten is overgeplaatst naar Nieu- weschans, waar de remmers geen Zondagsdienst be hoeven te verrichten. ZUIVER NEDERLANDSCH Een lezer van het Hbld. vraagt aan de redactie eens aan te geven, waar de Ilollandsche taal, geen.dialect, het zuiverst gesproken wordt. De redactie weet niet hoe deze vraag t© beantwoor den. VEILIGHEIDSTOESTEL VOOR LOCOMO TIEVEN. Gedurende zijn oponthoud te Berlijn bracht Prins Hendrik der Nederlanden, naar het Hbld. meldt, een bezoek aan de Königliche Preussische Militarbahn te Berlijn, om de werking te zien van het apparaat, uit gevonden door onzen landgenoot J. van Braam, te Parijs woonachtig, om te verhinderen, dat locomotie ven doorrijden, wanneer het signaal op onveilig staat. Dat toestel, aangebracht op locomotief en seinpaal, gedurende vele jaren reeds in werking bij de Preussi sche Militarbahn, is door den Pruisischen staat voor verschillende spoorwegdirecties aangekocht. De Nedei'landsche Staat heeft een bestelling ge daan op dit toestel voor een sectie harer lijnen Woer den-Leiden. Commissarissen der Koningin in de onderscheidene provinciën gewend met een schrijven, dat zijne aan dacht er op wordt gevestigd, dat uit Amerika naar Europa worden gezonden vetten afkomstig van geheel j of gedeeltelijk afgekeurde dieren en verder ook vetten f van inferieurs qualiteit, welke na de slachting der die- 5 ren niet onmiddellijk verwerkt, doch bewaard worden, 1 en derhalve in meerdere of mindere mate in ontbin- I ding overgaan. I In deze niet voor consumptie geschikte vetten be- 5 staat een zeer omvangrijke handel en het schijnt voor ta komen, dat zulk vet in voedsel, voor den mensch bestemd, verwerkt wordt. In verband hiermede verzoekt de Minister voortaan bij het verleenen van vergunningen tot invoer van on- gesmolten vet uit Amerika of Engeland te bepalen, dat ongesmolten vet steeds bij den invoer door een ge- ëxamineerden veearts moet gekeurd worden, ook al kan een bewijs van onbesmette herkomst worden over gelegd, en deze bepaling ook op te nemen in de thans loopende dispensatiën. DE VLAAMSCHE TAAL. De uitgever C. A. J. van Dishoeck te Bussum heeft aan Koning Albert van België een exemplaar aange boden van al de Vlaamsche boeken, die hij heeft uit gegeven. In een brief aan den Koning zeide de heer Yan Dis hoeck o. a. „Er is geen land ter wereld dat heden ten dage zoo'n rijke litteratuur voortbrengt als Uw Vlaanderen, zóó hoog staande litteratuur, die blijven zal: een bloeitijd perk, zooals nergens is aan te wijzen. Vergeef mij, het lijkt wel boud gesproken, maar ik ben ervan over tuigd dat die meening, nu nog maar in kleineren, den literair-goed voelenden kring, hooggehouden, spoedig algemeen zal zijn, zooals dit trouwens in ons land Holland reeds meer en meer het geval is. Aange moedigd door wat ik tot mijn groote vreugde mocht kooren over Uw kennen der taal, waag ik het Uwe Majesteit deze boeken aan te bieden, hopende dat U ze wilt aannemen. Namens Z. M. werd aan den heer Van Dishoeck een bedankingsbrief gestuurd. INBRAKEN. Door een vrouw gewaarschuwd, deed in den nacht van Zaterdag op Zondag de inspecteur van politie Van Nieuwland een inval in de vleeschwarenfabriek van T. J. v. d. Burg, aan den Goudschen Rijweg 31, te Rotterdam. Hij trof daar twee inbrekers aan, J. Huijs en L. Posthumus. Op straat gekomen, verzette zich Huijs hevig tegen den agent van politie en wist zich tenslotte los te rukken. De agent, ofschoon ernstig gewond, wist hem, terwijl hij op den loop ging, nog een sabelhouw toe te brengen. De inspecteur .Van Njpuwland zette hem na en wist hem te grijpen. Hij bleek zoodanig gewond, dat hij met den politie wagen naar het ziekenhuis moest vervoerd worden. Ter plaatse van de worsteling' werd een bos valsche sleutels gevonden en ook de inbrekers waren nog in bezit van valsche sleutels, dievenlantaarns, enz. In de fabriek bleek reeds een zak door hen met vleesckwaren gevuld. De agent van politie is buiten dienst gesteld moeten worden, wegens de bekomen verwondingen. NA EEN ERGERNIS IN DE TRAM. B. schrijft in de Nieuwe Ot. De man die onbewust de aandacht trekt door gratie, Die in een volle tram niet let op jeugd of facie, Maar hof lijk aan een vrouw zijn plaats biedt, zonder [meer, Die is in 't vrouwenoog het type van eeh „heer." De vrouw die welbewust de hoflijkheid aanvaardde. Die plaats neemt in 't besef van liooge eigenwaarde, Geen „dank u" overheeft, maar met een strak gezicht Den „heer" geen aanblik gunt, als ware 't recht en [plicht Zij werpt op haar geslacht een onverdiende blaam, iloe heet zij dame niet wie kent voor haar een [naam ke boet slechts voor een gedeelte afbrandde daar de spuit in de onmiddellijke nabijheid was en er dus ter- i stond met het blusschingswerk kon begonnen worden, zoodat de belendende gebouwen weinig' of geen schade hebben geleden. Oorzaak onbekend. VETTEN. De Minister vaft Binnenl. Zaken heeft zich tot de een strfi L gen HANDIGE EXPLOITANTEN. arts frères hebben als het belangwekkendste num op hun nieuw program een film van de overstroo te Parijs. Het is een eigen opname van den ht is Sr., waarvoor deze eindé der vorige week n i is geweest. Zondag werd ze voor 't eerst laag vertoond'. Op 't witte scherm leeft dan i iroomde Parijs; men ziet hét snelstroomende gen de bruggen aan klotsen; voorsteden, die j •lijken, waar te halver hoogte de huizen en I uitsteken; een plein onder water met een ki sk, een lantaarn, waarvan juist de kap nog is, ©n een rij boomen, tot de takken in 't w :1e; dan straten, waar 't water doorstroomt, - viseerde steigertjes en vlonders langs de hui. ehen worden per kar vervoerd; 't paard jploj het water; of de menschen worden overgezet bootje, voortbewogen langs een touw, dat over a t gespannen is. opnatne is ongeveer 150 M. lang en oen dezer u komt er nog een film van gelijke lengte bij. STEEDS MEER! De heer A. Dorregoest, van de vereeniging „De'Hal ter' te Amsterdam, bracht Zondagavond het Néder- laiuLch record gewichtstooten, op 15372 K.G. UIT OUDKARSPEL. Gistermiddag ten 12 uur werd met bekkenslag bé kend gemaakt dat er brand was in den boet van P. B. te Noord-Scharwoude, waarin kool was geborgen, wel UIT KOEDIJK. In 't lokaal van den heer A. Bak had Zaterdag avond de gewone algemeene vergadering plaats van het „Onderling ondersteuningsfonds bij ziekte." Te ongeveer half acht opende de heer O. Beets de door 45 leden en begunstigers bijgewoonde bijeen komst. Hij sprak de hoop uit, dat na een terugblik op het jaar 1909, kalme.en ernstige besprekingen zonden leiden tot het streven in het belang van de vereeni ging. Nadat de notulen van de vorige jaarvergadering en van de buitengewone vergadering met een woord van dank aan den secretaris, den heer G. Slotemaker wa ren goedgekeurd, werd het verslag van den penning meester, den heer G. Meier, uitgebracht, waaruit bleek dat de ontvangsten over 1909 bedroegen: aan kasgeld vorig jaar 164.42, aan contr. leden 922.85, aan regl. 1.30, aan contr. begunstigers 252.50, kasg. van de Boerenleenbank 100, samen 1440.07, tegen over een uitgave van 1294.365, n.l. 111.515 aan bo deloon, 775.25 aan uitkeeri'ngen 9.10 wegens ver trek 375 naar de Boerenleenbank, 3.50 aan druk kosten en 20 belooning penningmeester. In kas was derhalve 145.705, terwijl op de Boeren leenbank stond 2042.59, die met de rente ad. 62,39 een spaarbankboekje vormen van 2104.98. De ver eeniging beschikte dus 1 Jan. 1910 over 2250.686, te gen het vorig jaar over 1932.01, dus een vooruitgans van 318.675. De Raad van Toezicht bracht bij monde van den heer Jb. Visser verslag nit over het onderzoek inge steld in ,de boeken en kas. Beide waren accoord be vonden. Volgens het jaaroverzicht waren in 1909 aangeno men 11 nieuwe leden, terwijl wegens bedanken, ver trek -of overlijden 5 leden afgeschreven moesten wor den, zoodat 1 Jan. 1910 het aantal leden 192 bedroeg w. 'o. 169 mannen en 23 vrouwen. Het aantal begunstigers bedroeg buiten armbestuur en diaconie 65. Veertig leden ontvingen te zamen 150 uitkeeringen. ITet punt ingekomen voorstellen bracht eerst een bestuursvoorstel ter tafel om art. 29 zoodanig te wij zigen, dat iemand, die voor zijn 30© jaar lid wordt, op 50-jarigen leeftijd geen dubbele contributie be hoeft te betalen (dus alleen voor nieuwe leden). Dit werd gecombineerd met een voorstel van den heer C. Bregman, die in 't geheel geen dubbele contributie wilde heffen, in behandeling gebracht. Nadat de voorzitter op duidelijke en zakelijke wijze de kwestie had toegelicht, opende hij de discussie, waaraan de heeren De Koning, Bregman, Beek en De Jong deelnamen, dit 't met het bestuur niet eens ble ken te zijn. Een amendement van den heer O. Ploe ger om de grens op 25 jaar te stellen werd door het be stuur overgenomen. Het gewijzigde voorstel werd toen zonder stemming aangenomen. Na een opmerking van den heer A. Hartland betref fende begunstigers, werd bij acclamatie besloten, de begunstigers, die er al zijn, bij mogelijk lid worden te laten deelen in deze gunstige bepaling. liet daarna in behandeling komend voorstel om art. 2 der overgangsbepaling zoodanig te wijzigen, dat iemand na een week ziek-zijn 6 zal worden uitge keerd in plaats van 4, nam het bestuur van den heer Bregman over. De heer A. de Koning wilde de mini mum tijd op 4 dagen stellen en dan 4 uitkeeren, vooral met 't oog op de losse werklieden. Na eenig debat vereenigde hij zich met het bestuursvoorstel dat vervolgens onder bijval aangenomen werd. Nadat de heer Beets uit een practisch oogpunt had afgeraden 't reservefonds in land te beleggen, werd en desbetreffend voorstel door den voorsteller inge trokken. Zeer terecht merkte de heer W. de Geus nog op, dat de vereeniging geen rechtspersoonlijkheid be zit en dus tot geenerlei transactie in staat is. Tot bestuurslid werd uit de begunstigers herkozen de heer G. Slotemaker met op 3 na algemeene stem men, en in plaats van het lid M. Mulder, die niet ver kiesbaar was, werd, na eenige stemmingen benoemd de heer W. Kooij. De voorzitter sprak zijn vreugde uit eer de herkiezing van den heer Slotemaker, die even- Is de heer Kooij zijn benoeming aanvaardde. Het bo deloon bleef als bepaald was. De voorzitter gaf de ver gadering in overweging Zondags den dokter niet las tig te vallen en om briefjes en nieuwe reglementen te laten drukken. Na bezegeling met applaus, kwam de rondvraag, die als eenige varia bracht enkele vragen onj opheldering over- sommige art. en van den heer W. de Geus bespreking van de mogelijkheid om de Koninklijke goedkeuring aan te vragen. UIT HOORN. De afd. Noord-Holland van het Nederlandsch Jon gelingsverbond zal dit jaar te Hoorn haar Bondsdag houden. Als datum is vastgesteld 28 Maart, 2e Paaschdag. UIT SO HAGEN. Den Sisten Januari had in het café „De Landbouw" alhier de jaarvergadering plaats van de Schager On derlinge Puiglas-verzekering-maatschappij, onder voorzitterschap van den heer P. Raat Dz. De verga dering werd door een 15-tal leden bijgewoond. Uit het jaarverslag, uitgebracht door den directeur-boekhou der, den heer L. J. Overtoom, bleek, dat het aantal deelnemers in 1909 van 62 op 71 was geklommen met 808 verzekerde ruiten. De ontvangsten hadden bedra gen 173.49, de schade aan ruiten slechts 17.825, terwijl 44.25 restitutie was uitgekeerd aan deelhebbers,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1