BUITENLAND. G T ft «5 %l f a Qeme UITSLAG Dinadag 396 Vrijdag 879 ogde Mededeellogen. VAN DE VERKIEZINGEN IN ENGELAND. 460 426 400 376 350 335335 325 300 275 250 225 2C0 175 150 125 100 75 60 25 0 die nog bij andere maatschappijen verzekerd zijn. De premie is ongeveer 15 minder dan ergens anders, In 1913 zullen alle verzekerden alleen bij de Schager Onderlinge zijn verzekerd. De rekening en verant woording wees eene ontvangst aan van 246.39, een uitgaaf van 149.98, batig saldo 96.41. De rekening enz. werd nagezien en goedgekeurd door de heeren M, Visser en Jb. Molenaar. Den directeur-beoekhouder werd voor 1909 voor zijne bemoeiingen 20 toege kend. De aftredende commissarissen en de directeur boekhouder werden allen in hunne functies herkozen Op de volgende vergadering zal het bestuur een nieuw reglement ter tafel brengen. Een ander voorstel zal door het bestuur nog nader onderzocht worden t. w. de vergoeding voor gebroken ruiten bij niet-aange- slotenen voor de leden, zoo die of hunne huisgenooten die hebben gebroken, volgens de wet op 60 ct. te be palen. Niets meer aan de orde zijnde werd de verga dering gesloten. UIT OUDE-NTEDORP. Zondag 30 Januari gaf de Gymnastiekvereeniging „Turnlust" te Oude-Niedorp, onder leiding van den heer H. B. Helleman, een goed geslaagde uitvoering in het lokaal van den heer T. de Jong alhier. Er werd bij de verschillende oefeningen uitmuntend gewerkt. Ook vielen de voordrachten, die ter afwisseling werden gegeven door den heer en mej. Sjoers uit Alk maar, zeer ïn den smaak. Een dankbaar applaus was dan ook hun loon. Tot slot volgde het bal. UIT WEST-GRAETDIJK. Zondagavond j.l. gaf het fanfarecorps „Graftdijk," opgericht Augustus 1908, een uitvoering in de zaal van den heer J. P. C. van Marle. De vorige week, Donderdagavond, heeft een uitvoe ring plaats gehad uitsluitend voor de donateurs. Beide keeren was de zaal flink bezet. Met zeer veel genoe gen werd deze jeugdige vereeniging aangehoord. Zon der goede leiding en inspanning van de leden was het niet mogelijk geweest in zoo'n betrekkelijk korten tijd aooveel goeds te kunnen geven. De 9 muzieknummers werden afgewisseld door de komische voordrachten„De Schaapherder"„De mislukte Ondertrouwpartij", „Het vertrek van den Koloniaal" en „Amerikaansche Reclameoptocht." Ongetwijfeld heeft het Fanfarecorps velen een aan- genamen avond verschaft. DE OEYERAFSCHUIYING. Zaterdagavond bij laag water is men begonnen met het werpen van zakken, gevuld met duinzand in het gat in den Westkapelschen zeedijk, en men is daar on danks den nog steeds woedenden storm mede door blijven gaan zoolang het opkomende water dit toeliet. In het geheel zijn reeds 20.000 zakken gestort. Later aal men trachten achter de eerste palenrij weder de hasaltglooiing te herstellen. De groote steenen der eude glooiing zijn als kleine stukjes grind wegge spoeld. Den „dijkers," het gedeelte van de Westkapelaars, die van het werk aan den dijk leven, is het herstellen der breuk zéér welkom, daar er onder hen groote werk loosheid hearschte. EEN KRANIG STUKJE. Een kerel, die al ettelijke jaren van zijn leven ach ter de tralies heeft doorgebracht, moest te Utrecht in 't paleis van justitie in instructie gehoord worden. Hij vroeg even naar het urinoir te mogen gaan. Terug- keerende wierp hij den rijksveldwachter een bijtend poeder in de oogen, zoodat deze niets meer kon zien, desondanks den vluchtenden arrestant navloog en hem greep en vasthield totdat er hulp kwam. De kranige veldwachter Vermeulen moest zich on middellijk doktershulp inroepen. Gevreesd wordt dat zijn gezichtsvermogen niet geheel zal terugkrijgen. Men vermoedt dat het poeder een viezig soort koper vitriool was. HOOGE WATERSTAND. De raad der gemeente Idaarderadeel heeft zich tot de Staten der provincie Friesland gewend met het verzoek maatregelen te nemon, ook al moet dit tonnen gouds kosten, welke een regeling van den waterstand mogelijk maken, opdat rampen als die welke in 1909 aijn voorgekomen, zooveel mogelijk achterwege blijven. Aan al de gemeenteraden van die provincie is ver zocht om dit adres bij de provinciale staten te steunen. BOND VAN ARBEIDERS-ZANGVEREENI- GINGEN. De Bond van Arbeiders-Zangvereenigingen in Ne derland heeft te Utrecht zijn 4de algemeene vergade ring gehouden. Gedurende de Pinksterdagen 1911 zal in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam een zangersfeest wor den gehouden. BUURTVERKEER. De Tel. meldt dat de tarieven voort buurtverkeer- kaartjes vrijwel onveranderd zullen blijven. Op een enkel traject mag de prijs al een weinig worden ver hoogd, meer dan 5 of 10 cent zal die verhooging zeker niet bedragen. UIT LIMMEN. Maandagavond gaf de Geh. Onthouders-Tooneelclub afdeeling Limmen en Omstreken in het lokaal van mej. Wed. J. Visser een propaganda-feestavond. Opge voerd werd het nieuwe propagandastuk „Ik streed te gen zijn strijd," drama in zes bedrijven, vrij bewerkt door den heer A. J. Bult, lid van bovengenoemde af- deeling. De hoofdrollen waren in goede handen en we teaogen een woord van lof aan hen, die aan dezen avond medewerkten niet onthouden. Inzonderheid geldt dit natuurlijk den heer A. J. Bult. Voor goede grimeering had de heer A. M. de Moor uit Alkmaar zorg gedragen. DIEFSTAL ONDER KERKTIJD. Terwijl de heer Hello te Dordt met zijn vrouw naar de kerk was heeft een dief een trommel met ongeveer 17000 aan effecten benevens een aantal geldswaar dige papieren gestolen. Een ledige trommel werd in de kast achtergelaten. Bovendien werd voor 60 aan zilvergeld benevens gouden en zilveren sieradiën mee genomen. Eerst gisteren ontdekte de vrouw den dief stal, toen zij de brandkast open zag staan. De dief had den sleutel der brandkast uit een nachtkastje in de huiskamer genomen. ROLSCHAATSEN. Nu er zich overal rolschaatsenclubs vormen worden ér pogingen aangewend om een bond te stichten, vooral met het oog op de wedstrijden. Bij een interessanten wedstrijd, Zondag te Haar lem gehouden, waaraan 14 dames, 14 paren en 40 hee ren deelnamen werd geredenvolgens de bepalin gen van den Ned. Schaatsenrijdersbond van het regle ment op het schoonrijden. De meeste prijzen gingen naar &en Haag. KORTE BERICHTEN. In den nacht van 29 op 30 Januari is dè postwa gen van Boskoop op Gouda voor de derde maal te wa ter geraakt. Postelion en conducteur konden er in tijds nog afspringen. Brieven, en pakketten waren doorweekt. Een Russisch landverhuizer wiens pas niet in orde was heeft te Oldenzaal den brigadier van de ma- rechausseeskazerne geslagen. Hij is naar Almeloo ge transporteerd en ter beschikking van den officier van justitie gesteld. Te Gronau, even over de grens, is een 2-jarig meisje, dat in een onbewaakt oogenblik uit een ketel kokende koffie dronk, na smartelijk lijden aan de ge volgen overleden. Een 12-jarige knaap voorkwam te Schiedam groot onheil toen hij op het brandgeroep van een 6-ja- rig jongetje dat met lucifers gespeeld had, het huis binnenstormde, een brandende mand op straat wierp en met water het vuur van den looper doofde. Behalve het kind was er niemand in huis. Te Orthen is bij het verkoopen van een geweer, dat, zonder dat men dit wist, geladen was, de kooper door het plotseling afgaan van het schot zoo ernstig aan den arm gewond dat dit lichaamsdeel in het zie kenhuis te 's-Hertogenbosch moest worden afgezet. Te Haarlem is een controleur van de lichtfabrie ken betrapt op frauduleus gebruik van gas. De man is geschorst en zal worden vervolgd. Een koopman te Delft hield bijzonder veel van gouden tientjes en had er 610 stuks verzameld. Zijn knecht hield er blijkbaar ook van, stal eerst 16 toen 44. De zestig gouden tientjes werden echter gemist en tegen den knecht werd gisteren t® Den Haag een jaar geëiseht. CP h A '%t*! I *3 ft -w. OOMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVER ZUIM. Als leden van deze commissie moeten aftreden de heeren H. van den Berg, O. J. Reiziger, T. IJpma en P. H. Krekelberg. Naast de aftredenden zijn op de dubbeltallen, waaruit de raad een keuze moet doen, geplaatst de heeren P.- J. 0- van Toomenburgh, A. Wijn, K. Boot en mej. A. van Koetsveld. VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN DE SCHAPENFOKKERIJ IN NOORD-HOLLAND. Bovengenoemds vereenigirg vergaderde gistermiddag in het C«ié Central onder voorzitterschap van den heer Jb, Avis van Midweud. De voorzitter wees op de groots verbetering die er in den laatsten tijd op hst gebied van den landbouw heeit plaats gehad en bracht in verband daarmee hulde en dank aan den gewezen directeur van den Landbouw, den Heer Lovinek. Spr. sprak daarna over de samenwerking der leden onderling, betuigde zgn dank aan den Rijkalandbouw iet raar te Sehsg-m, den Heer C. Nobel, voor de ver leende medewerking en hoopte ten slotte dat dit jeugdige stekje de eenjarige vereeniging, door den steun der regeering opgroeien zal tot een Kinken boom. Na vaststelling der notulen werd het jaarverslag door den Seeretrris uitgebracht. Hieruit biesk dat het puntenstelssl naar hetwelk de dieren zullen worden gekeurd zijn volteoing nadert en dat de tateueermerken ook zeer goed voldeden. Bg 32 fokkers werden aangewonnen 81 rammen ea 413 ooren. Van de vereeniging Hollands Noorderkwartier werd eene toelage van f 200 genoten. De vereeniging heeft thans 75 leden. De Vo rutter bracht den Heer E. Go ver» den dank de? vergadering voor sgn keurig versl&g. Medegedeeld werd dat de Kenink jjke goedkeuring op de Statuten ia verkregen en dat de Heer E. Govera te Alkmaar voor 1909 is benoemd tot Sseretaris der vereeniging. Tot lid van het bestuur werd ter vervanging van den Heer O. Kz. Reijne te Krommenie die met direct eerbenoembaar is, gekosen de Heer A. W. Kuhn te Nsarden. Het huishoudelijk reglement werd daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen, nadat aan art. 6 was toegevoegd: met goedvinden van kooper en ver- kooper. Tot3 leden en een plaatsvervanger voor de finanti- eele commissie voor 1909 werden uit de door het be stuur ingediende aanbeveling benoemd de heeren D. de Boer te Stompetoren, H. W. Kuhn te Naarden en A. J. Peeck te Schoorl, en tot plaatsvervanger de heer D. Brander Tz. te Hoogkarspel. Tot secretaris werd met algemeene stemmen herbenoemd de heer E. Govers Dz. (1 stem blanco). De heer Govers nam onder dankzegging voor het in hem gestelde vertrou wen deze benoeming aan en hoopte zijn beste krachten te kunnen wijden aan den verderen bloei der vereeni ging. De begrooting voor 1910 werdl in uitgaaf tot een be drag van 330.405 vastgesteld en in uitgaaf van 830.405, nadeelig saldo 500. De voorzitter stelde voor dit passief te trachten op te heffen door het verkrijgen van een rijkssubsidie tot dit bedrag. Na eenige besprekingen werd besloten, indien de rijkssubsidie niet wordt verkregen, subsidie bij Hol lands Noorderkwartier aan te vragen. De heer C. Nobel, rijks landbouwleeraar te Schagen, bracht daarna ter sprake de door hem gezonden circu laire aan de verschillende fokvereenigingen inzake het organiseeren van tentoonstellingen van gecontroleerde fokdieren. Op deze circulaires had spr. 100 antwoorden ont vangen, waarvan verreweg de meesten sympathie-be tuigingen met dit denkbeeld inhielden. De bezwaren berustten in hoofdzaak op de geuïtte vrees dat de goe de fokdieren te spoedig het land uit zouden gaan. Uit de toelichting van den heer Nobel bleek dat de verspreiding van goede fokdieren het betere gehalte van het vee zeker zal bevorderen en stelde daarna voor een paar personen aan te wijzen die de zaak nader on derzoeken en eventueel regelen zullen. Na eenige algemeene besprekingen werd dit voorstel aangenomen en werden tot leden dier commissie be noemd de heeren A. Zuurbier eu E. Govers Dz., die de benoeming aannamen. Namens de finantieele commissie werd medegedeeld dat de rekening over 1909 aangaf in ontvangsten 387.50 en in uitgaven 287.355, voordeelig saldo 100.145. Bij de rondvraag vroeg de heer Kroon of het geen aanbeveling zou verdienen den leden kaarten te ver strekken waaruit blijkt dat de beesten, ter markt aan gevoerd, onder controle staan. De heer Zuurbier zeide dat er bij verschillende scha- pénfokvereenigingen te Engeland gelegenheid bestaat daarvan lid te worden en sprak het vermoeden uit, dat de Hollandsche vereenigingen daarbij voordeel zouden kunnen hebben. De voorzitter zeide den heer Kroon overweging toe bij het bestuur en dankt den heer Zuurbier voor de door hem gedane mededeeling, waarmede ter zijner tijd rekening zal worden gehouden, daar thans de finanti eele draagkrachten nog te gering zijn. De voorzitter sloot daarna de vergadering, onder dankzegging voor de getoonde belangstelling. DE RECHTSPOSITIE VAN DEN HANDELS REIZIGER EN -AGENT. Voor de af deeling van de Handelsreiziger-vereeni ging „De Eendracht" trad Zaterdagavond in café Central de heer Louis Cohen van Amsterdam op ter bespreking van de rechtspositie van den handelsreizi- ger en -agent, zooals deze bij de wet op het arbeidscon j tract is geregeld. De heer A. C. Bakker opende als voorzitter der af- deeling de door ongeveer 20 personen bezochte verga dering, betreurde daarbij de geringe opkomst maar hoopte dat de lering zoowel voor de propaganda als voor de verbetering der rechtspositie der handelsrei zigers hare vruchten mocht hebben. Spreker merkte verder nog op, dat het philantro- pisch werken der hier ter stede gevestigde Zuater-ver- eeniging moet worden gewaardeerd, maar dat de eco nomische verbetering van den toestand van den reizi ger meer dan de philantrophie moet worden beoogd. De heer Cohen begon zijn rede met te betoogen, dat ware het eerste ontwerp betreffende het arbeidscon tract wet geworden, de toestand veel ongunstiger zou zijn, dan zij thans in verband met die wet is. Dank zij het werken van de vereeniging „Eendracht" en van spreker in 't bijzonder, zijn in dit ontwerp vele verbeteringen aangebracht, en spr. hoopte dat ae po gingen die er nog steeds worden aangewend om eene wet, regelende de rechtspositie van den handelsreiziger en -agent tegenover den patroon in 't bijzonder te verkrijgen, met goeden uitslag moge worden bekroond, De handelsreiziger, in de meeste gevallen hooger staande, in het maatschappelijk leven dan de arbeiders, in het algemeen in het arbeidscontract genoemd, kun nen niet met dezen over één kam worden gesehoren, te meer, daar de arbeid door beide categorieën ver richt, zoo veel verschilt, dat vele bepalingen van het contract op dé reizigers niet van toepassing kunnen zijn. Dikwijls wordt in twijfel getrokken of de handels reiziger valt onder de bepalingen van het arbeidscon tract. Spreker hoopte, dat die twijfel spoedig zal wor den opgeheven, immers ook de reiziger verricht voor loon zijn arbeid. Hij ried een ieder aan steeds een schriftelijke over eenkomst aan te gaan en vond het een leemte in de wet dat deze niet beslist is voorgeschreven. De bezwa ren die er van de zijde der patroons tegen het schrifte lijk contract bestaan wegen niet op tegen het indivi dueel belang dat de reiziger er bij heeft, Spreker ging daarna over tot eene artikelsgewijze behandeling van het arbeidscontract. Wij meenen te kunnen volstaan met alleen daarvan datgene te ver melden, dat voor den handelsreiziger van direct be lang kan heeten. Wanneer geen bepaald loon is vastgesteld dan kan de patroon bij de regeling niet willekeurig handelen, doch heeft het plaatselijk ge bruik daarbij in acht te nemen. Bij eventueel ver schil doet de Kamer van Arbeid uitspraak. Reist de reiziger op provisie en vraagt voorschot daarop, dan kan dit hem niet gegeven worden onder verplichting dat hij dit voorschot moet besteden aan reis- en ver blijfkosten. De concurrentie-elausule noemde spr. voor den reiziger onhoudbaar, hoewel zij alleen voor de reizigers schijnt gemaakt te zijn. Zij steunt deu sterkere in zijn eventueel pogen in het nog meer ver drukken van den zwakkere. De rechtbank te Zutphen erkende dan ook reeds dat deze bepaling in strijd is met de maatschappelijke orde. Een reiziger die alleen op provisie reist en dan eenigen tijd door zijn patroon niet wordt op reis ge zonden, beeft krachtens art. 1638d recht op zijn loon, dat gemiddeld door hem wordt verdiend. Bij de bepaling van het provisieloon heeft de reizi ger onder verplichting van geheimhouding, het recht inzage van de boeken van den patroon te nemen of door een accountant te doen nemen. De provisie moet worden berekend naar het bedrag der posten die de patroon ter uitvoering van den rei ziger beeft overgenomen, niet naar het bedrag der netto winst die de patroon maakt. Wat tantième betreft moet de netto winst in aanmerking worden ge nomen. De reiziger moet zich daarom steeds houden aan de bepaling: de provisie is verdiend wanneer de patroon de order van hem heeft geaccepteerd. Bij genoten voorschot kan bij uitbetaling van loon of provisie nooit meer dan 2/o daarvan worden ingehouden. Van geleend geld mag de patroon niets afhouden, doch kan dit zoo noodig alleen langs civielrechterlijken weg te rug krijgen. Spr. bracht daarna het doel van de vereeniging „de Eendracht" nog eens in herinnering en wees daarbij op den kosteloozen rechtskundigen bijstand die de vereeniging haren leden toezegt en beval de toetre ding als lid dier vereeniging ten zeerste aan. Nadat de spr. nog een paar vragen had beantwoord sloot de voorzitter de vergadering. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK Uitspraken van 1 Februari. P. L. en K. M., Hem, gem. Venhuizen, ieder 2 we ken gevangenisstraf. Arie L., Alkmaar, 7 dagen gev. T. W., Zwaag, 5 boete of 5 dagen hechtenis. U. Z. en W. V., Hoorn, ieder 3 dagen hechtenis. C. K., Beemster, 6 boete of 2 dagen hechtenis. J. P. de G., Hoorn, 5 boete of 5 dagen hechtenis. BENOEMING VAN EEN OPZICHTER-HULP KEURMEESTER AAN HET GEMEENTE SLACHTHUIS. B. en W. stellen voor met ingang van 1 Februari 1910 te benoemen tot tweede opzichter-hulpkeurmees- ter aan bet gemeente-slachthuis alhier, den heer P. van Dijk, gediplomeerd hulpkeurmeester van vee en vleesch en sinds 1 Februari 1909 als tijdelijk opzich ter-hulpkeurmeester in dienst dezer gemeente. BENOEMING VAN EEN ONDERWIJZER AAN DE BURGERSCHOOL. Ter vervulling der vacature aan de Burgerschool, ontstaan door het aan mej. J. M. Duijs verleend eer vol ontslag, wegens aanstaand huwelijk, worden voor gedragen 1. S. J. S. Schipper te 's-Gravenhage. 2. D. A. S. Oortman te Beerta. 3. J. E. v. d. Oest te Rhenen. DRANKWET. Voor 't eerst sedert de inwerkingtreding der nieuwe Drankwet, is, op grond van art. 26.1 lo lid der Drank wet, in de gemeente Alkmaar aan H.H. Burgemeester en Wethouders door H. M. de Koningin toestemming verleend tot overschrijving eener acte van vergunning. Het betreft hier de overschrijving der vergunning ten name van den heer J. Harp voor het lokaal „Dili- gentia." Bovenstaande overschrijving is geschied door be middeling van den makelaar J. P. Wagenaar te Alk maar, secretaris der afd. Alkmaar van de vereeniging „Vergunning." AGENDA. DINSDAG: Zangv. „Halleluja," repetitie, 8 uur, nieuwe Doelen. Toonkunst, repetitie, 8 uur, bovenzaal Unie. Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". Chr. Zangver. „God is mijn Lied," 8 uur, ühr. School Arb. Dam- en Schaakclub, 8 uur, café „Voorwaarts." Geheel-Onthouders Zangvereeniging, repetitie, café „Graanhandel," 8 uur. WOENSDAG: Bond van Trekhonden, vergadering bij Burgering aan den Achterweg, 7 uur. aaaeejj; -juu 7i8 7i4 uba 2tnjoopjB o;sx 'suo3uof «<B9ÏÏA usppi-Q" x®1! nï '7i47x9 "PI8 ®PS 'sofsiem Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," van 8'/t97, uur in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Muriekvereeniging „Ons Genoegen", Diligentia. Kegelclub „Zou er kans rijn," Diligentia. Gem. Koer, „Zanglugt," 71/, uur. Gymn.-ver. „De Halter", ledenafd. 89 uur, adspir.- afd. 910 uur, 't Gulden Vlies. Gymn.-ver. „Turnlust," oefeningsavond, 81/, uur. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," jongens, 3de afdeeling van 57,-67, uur. Jongens, 2de afd. van 7—8 uur, in het „Gulden Vlies, Koor- straat. Studio Teekengen. bijeenkomst, 7 uur, bij Nuyens, Magdalenenstraat. Vereenigde Zangera, rep., 8 uur, Diligentia. Allonaarsch Strijk-orkest (dir. J. H. Oushoorn) repetitie, 8 uur. Unie. DONDERDAG: Lezing van P. J. Troelatra, 8 uur, Diligentia. Danscursus-Groen, 8 uur, „Harmonie." Nieuw Leven, repetitie, 8 uur, Unie. VRIJDAG: „Orpheus," repetitie, 8 uur, Central. Alkm. Schaakclub, 8 uur, café Lievendag. Tooneelver. „Voorwaarts," rep., 8 uur, Verf. Landatr. Alkm. Strijkorkest, rep. 81/, uur. Geheel-Onthouders tooneelvereeniging, 8 uur, Dili gentia. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid/' meisjes, 3de afdeeling van Sx/3472 uur. Meisjes late afd. van 67 uur, in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," Dames van 77,-87, uur. Heeren van 85—9* uur ia het „Gulden Vlies," Koorstraut, ZATERDAG: Mannenkoor „Excelsior", repetitie Zaterdag 81/, uur Diligentia. Gymn.-ver. „De Halter," asp.-afd. 8—9 uur, kden- fa.d 910 uur, 't Gulden Vlj.es. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. DINSDAG: Vrije Tooneel, openb. uitv., 8 uur, Harmonie, DONDERDAG: Bilderdijk, uitvoering, 8 uur, Harmonie. DINSDAG en VRIJDAG: Rolschaatsenbaan, 711 uur, Harmonie. WOENSDAG en ZATERDAG: Rolschaatsenbaan, alleen kinderen, 25 uur, Har monie. BADHUIS VAN HET „WITTE KRUIS,* In de week van 24 tot 29 Januari sgn in het bad huis van het „Witte Kruis" genomen64 kuipbaden, 68 ragenbaden le klas en 108 ragsnbaden 2e klas, t( urnen 280 baden. Op den Balkan dreigt weer een crisis. Er is een spanning tusschen Bulgarije en Turkije en gevaar voor verwikkelingen tusschen Turkije en Griekenland. „Het is zeer de vraag, zegt de Lok. Anz. of de al gemeene vrede op den Balkan ook maar een uur kan blijven voortbestaan als het Turksch-Grieksche con flict mocht uitbreken. Wij gaan dus uiterst kritieke tijden tegemoet, waarin de Europeesche mogendheden de handen vol zullen hebben met het vermijden van den dreigenden brand of dezen te beperken." De ervaring heeft echter geleerd dat het op den Balkan nog al dikwijls bij dreigen blijft en dat altijd in het voorjaar berichten over ernstige gebeurtenissen opduiken, die intusschen kalmpjes afloopen. In Amerika heeft Andrew White, vroeger ge zant te Berlijn, voorspeld, dat van 30 Januari 1910 tot 30 Januari 1911 minstens 5000 mannen en vrouwen in de Vereenigde Staten vermoord zullen worden. Hij zegt dat het daar gemakkelijker is een mensch dan een stuk wild te dooden, en dat de verhouding van het aantal vermoorde menschen tot de bevolking er 8 maal grooter is dan in België. In Londen waren van de 13 moordenaars in het afgeloopen jaar 11 opgehan gen, in Amerika daarentegen slechts een van de 75. Negen en twintig jaar geleden waren er 1800 moorden in een jaar, thans 8000. De heer White wijt dit aan het „humaniteits-gezwets." Donderdag 367 Woensdag 3431 Dinsdag 320 Maandag 304 Zttjrdig 284 Vrijdag 246 Donderdag 219 Woensdag 186 Dinsdag 146 Maandag 106 Zaterdag 66 274 Dinsd. 264 Vrüd. 258 Dond. "256 Woena. 238 Dinsd. 221M»-nd. 217 Zaterd, 184 Virgd. 163 Dand. 129Woans. 120 Dinad. 92Maand. 44 Zater. M. O. M Miniatirierien liberalen Arbeiderapirtg -f- Ieraeh Nationistsn). O Oppositie (Unioniatea) Het aantal x»tela in bet Lsgerbuia ia 670. De vette lij een naaat de aehaal geven ben atand der beide partggroepeeringen aan. Gekozen *ijn 273 liberalen, 82 Ieren, 41 leden der «rbsiderspartg. In aanmerking ia genomen dat de 7 nog niet bekende uitslagen geen verandering zullen brengen. De atand der partgen op ket oogenblik dar ontbin ding, 8 Januari 1.1. waa 502 ministeriealen (873 lib.; 46 Arb. partij en 83 lores) tegen 168 Oppositieleden. Berekend wordt dat de unionisten een kalf millieen stemmen minder gekregen hebben dan de partgen ter andere sgde. EEN GESTOORD FEEST. Tijdens een weldadigheidsfeest in het stadhuis van Santa Caterina Villamosa, waaraan schoolkinderen deelnamen, stortte de vloer in en vielen de kinderen in de kelder. Er ontstond veel gekerm en bijna allen werden min of meer gewond. PANIEK. In een fabriek der Auer maatschappij te Berlijn, waar meer dan 2000 meisjes werken: ontstond door een geringe oorzaak een groote paniek. Twintig meis-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2