VENO'S BLIKSEMSNEL H0EST6ENEESMIDDEL C. DOORN Jr., REPETITIE der VEREENICDE ZANGERS* Influenza. VRAAG en AANBOD. 4 D V K RTKNTIB een nette DIENSTBODE, DIENSTBODE gevraagd. de Heer P. J. H. H. CARON te 's Gravenhage. Wilt U bij de levering van verzekerd zijn van goede kwaliteit papier en degeljjk bindwerk bestelt uwe boeken dan bij de N V. BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ Daar aan de zaak een eigen bïndeHj is verbonden, is zij in staat boeken met bijzondere liniatuur en model m korten tijd te leveren. een loodgietersknecht ALGEMEENE BOEKHANDEL ALKMAAR. Telegrafisch Weerbericht, Laatste Berichten. 96 88 b 89 97 87% 945/18 101% 98 187% 1271/4 178 148 157 589 174% 236 705/8 96 29% 129 187 21% 421/18 12 89 Staatsloterij. 5de Kiuee, 10de Lij et. Noz. 2005, 13042, 13364. 18626, 19908 elk f 1000. Noz. 2605, 4731, 13607, Ï5718, 19222 elk f 400. N*s. 3211. 3514, 4938, 8812, 17588 elk f 200. Breedstraat 8,Alkmaar, Telefoon 252 en letter E, belast zich met aankoop en verkoop van effecten geeft voorschot in rekening courant of op prolongatie tegen onder' pand van courante fondsen; verzilvert Coupons tot de hoogste koersen plaatst en bezorgt Hypotheken sluit allerlei Assurantiën, AGENTSCHAP Brandverz.-Maatschappij „Holland". WOENSDAG 2 FEBRUARI bij O. BOS Waagplein. Voor direct gevraagd ER IS GEE N G EVA AR IN HET GEB RU IK .VAN jea wonden zicli zoozeer op, dat zij in rijtuigen en zie kenwagens naar huis gebracht moesten worden. LAATSTE POST. UIT ÏÏEILOO. Op initiatief van het Gemeentebestuur is door de Directie der Tramwegmaatschappij AlkmaarHaar lem besloten van heden af de reizigers van en naar deze plaats desgewenscht voor denzelfden prijs te doen rijden van en tot het café „de Eendracht" van den heer H. J. Hoebe. Aan het verzoek om des Maandags een tram in te leggen kon voorshands niet worden voldaan, wijl de kosten niet zouden worden goedgemaakt. Voor de vaceerende betrekkingen van onderwij zeres hebben zich 39 sollicitanten aangemeld. naar waarnemingen verricht in den morgen van 1 Februari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meterologiech Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 773.2 te Horta. De laagste stand van den barometer 733.8 te Sey- disfjord. VEKW ACHTEN G. (Geldig tot den avond van 2 Februari.) Meest matige zuidelijke tot zuidwestelijken wind. Zwaarbewolkt tot betrokken, waarschijnlijk regenbui en. Zachter. KANTONGERECHT TE ALKMAAR. Zitting van 28 Januari 1910. A. K. te Alkmaar, overtreding veiligheidswet, 5 boete of 2 dagen hechtenis. S. D. te Heiloo, dronkenschap, 1 boete of 1 dag hechtenis. D. P. te Heer-IIugowaard, overtreding Spoorweg wet, 2 boete of 2 dagen hechtenis. J. L. Jz. te Egmond-Binnen, loopen over verboden grond, 3 boete of 2 dagen hechtenis. P. S. te Castricum, J. P. te Alkmaar, G. H., C. H., P. H. te Koedijk, T. K. te Groot-Schermer, A. P. H, B., A. P. H. B. te Wieringerwaard, overtreding jacht wet, de le ontslag van rechtsvervolging, de 2e 4 boe te of 2 dagen hechtenis, de 3e 20 boete of 4 dagen hechtenis, de 4e en 5e ieder 8 boete of 2 dagen hech tenis, de 6e schorsing, de 7e 2 maal 16 boete of 2 maal 4 dagen hechtenis, de 8e 2 maal 12 boete of 2 maal 2 dagen hechtenis. E. H. Jacz., A. H. Jacz., A. V. Gz., J. V. Gz., teEg- mond aan Zee, Konijnendelven, de le, en 2e ieder 3 en 1 boete of 2 en 1 dag hechtenis, de 3e en 4e ieder 5 boete of 3 dagen hechtenis. K. de V., J. de V. te Warmenhuizen, P. E., J. B. H. te Alkmaar, J. P. Jz. te Bergen, A. Q. te Wervers- hoof, It. S. te Castricum, J. K. te de Rijp, A. V. te Noord-Scharwoude, S. O. te Nieuwe-Niedorp, J. S. te Broek op Langedijk, N. P. K. te Oosthuizen, Rijwiel- reglement-overtreding, de le, 2e, 3e, 4e, 7e, 8e, 10e, 11e en 12e ieder 1 boete of 1 dag hechtenis, de 5e 2 boete of 2 dagen hechtenis, de 6e 1 boete of 1 week tuchtschool, de 9e teruggave aan zijne ouders. I houdende bevestiging der beslissing van de Bank, waarbij de onderneming van de firma O. L. te Beem- ster, waarin wordt uitgeoefend het verzekeringsplich- tig bedrijf van drukker, metaal- en steendrukker, het linieeren daaronder al of niet begrepen, zonder krachtwerktuig, met ingang van 1 Juli 1909 is inge deeld in klasse 7 met toewijzing van gevarencijfer 7, j welk laatste cijfer de Raad wijzigde in 6. De Centrale Raad vernietigde de uitspraak en bevestigde de be slissing der Bank. Ingezonden Mededeelingen. pCt. 2% 5 4 4 4 4 4 4* VOOR VRIJDAGMIDDAG 4 UUR MOETEN DE VRAAG- EN AANBOD ADVERTENTIES, BESTEMD VOOR HET NUMMER VAN ZATERDAG, WORDEN BEZORGD. DIRECTEUR CADETTENSCHOOL, 's GRAVENHAGE, 1 Febr. Benoemd tot Direc teur van de Cadettenschool alhier Luit.-Kolonel J Grevinck, van het 8ste reg. infanterie, en tot Kolonel- Kommandant van het 3de reg. infanterie Luit.-Kolo nel J. de Wildt, Directeur van de Cadettenschool, al hier. GELD VOOR DE SLACHTOFFERS. PARIJS, 1 Febr. H»t geheel bedrag der inschrijving voor de slacktcffvrs bedroeg reeds 1 900,000 francs. VREESKLIJKE ONTPLOFFING. PREMERO iCilarado), 1 Febr. Een ontplo'fing had gisteravond plaats in den hocfdgang der Colorado Iron en Fuel Company. 79 lijken zgn teruggevonden aan den voet van de* luchtkoker, waar de mannen klaarblijkelijk gepoogd hebben zich te redden, zoodat zij gestikt zijn bjj den strijd voor de vrijheid. Officieel wordt hekend gemaakt, dat 149 man in de mijn werkten, op het oogenbhk der ontploffing. BRAND. ZAANDAM, 1 Februari. Alhier is hedennacht een perceel bewoond door den handelaar in horloges Stuiter en door den groentehandelaar D. Schoone uitgebrand, terwgl de manufacturenzaak de Wit veel waterschade kreeg. Verzekering dekt de schade. 2 MAN OVERBOORD. HOEK VAN HOLLAND, 1 Februari. Hedenoch tend is de Ned. sleepboot Oostzee binnengeloopen met het lijk aan boord van Johannes Hak uit Rotterdam. De sleepboot Oostzee vertrok de vorige week van Huil naar Cuxhaven met een baggermolen op sleeptouw. Gedurende den hevigen storm is de baggermolen om geslagen, met het noodlottige gevolg dat de 2 opva renden overboord sloegen. Een hunner verdween on middellijk in de diepte, terwijl Johannes Hak na veel moeite kon gered worden, doch door geleden koude en ontbering overleed hij kort daarop. Het lijk zal heden naar Maassluis worden overgebracht. RAAD VAN BEROEP. UTRECHT, 1 Febr. In de heden gehouden openba re terechtzitting had o.m. de uitspraak plaats in de navolgende zaak: hooger beroep van de Rijksverzekeringsbank tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Haarlem, NEDERLAND Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabak sleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. I Iwang Dombr. Financ. enlndustr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollaudsoh Grondcrediet Nederl Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A >i Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon Mij t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Pa embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong I Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm Car Sc Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt. 4% Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleeningen, Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot. expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch, Top. Cert. v. POLEN. RUSLAND. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kamas City South. Com. pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. Wabash Comm. Rock Island Comm. Warschau WeeDen Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 3 BELGIË. Antwerpen 1887 2% HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK. Staatsleening i860 5 RUSLAND. 1864 5 76 98% 1027/8 4974 92»A 941/8 588 442 36% 238 74 340 401 432 199s/8 1637/8 144 1847/s 913 121% 827/3 846/18 65% 148 7 21 693/i8 10% 366/8 84% 89 216 1171/4 11516/m 42% 295/8 3y 69 425/8 453/8 108% 1047/8 97% 160 176 437 Trekking van heden. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN 29 Jan. CUsina Augusta, d. v. Cornelia van der Meer en Maria Anna Bierman. 31 Geertruida, d. v. Johannes Hoekmeter en Margaretha Maria Zentvald. OVEaLEDEN: 31 Jan. Miri» Ploeger, 2 jaar. Guurtje Kemp, wed. Dirk van Deventer, 92 j. geneest HOEST OF VERKOUDHEID IN EEN NACHT. De Geschiedenis van den opgang die Vbno's Blik semsnel Hoestoeneesmiddel in de laatste zeven jaar maakte, is merkwaardig. Het heeft zyn weg gevonden in byna elk huis in Engeland en de Koloniën. Meer dan 2,000,000 flesschen worden jaarlyks er van verkocht De geneesheeren schryven het voor, omdat het absoluut onschadelyk is en het zuiverste en heilzaamste middel tegen Influenza. Astnma. Hersen-Verkoudheid. Zwakke Longen. Chronische Hoest. Croup. 3 Bronchitis. Kinkhoest. Neemt eens de proef met Veno's Bliksemsnel Hoesï GEneesmiddel, prys 55 ets., 75 ets. en Fl. 1,80 perflesch verkrygbaar by J. SCHOUTEN en Co., Huigbrouwerstr»atNIE- ROP ea SLOTHOUBER, Langestraat 83 Alkmaar, «n in huu filiaal te De Rijp, voorheen APPEL. Bij de voornaamste drogisten in Nederland, waar niet verkrijgbaar direst per post van d» VENO DRUG Co., N. Z. Voorburgwal 230, Amsterdam, na ontvangst van postwissel met 10 cents verhooging. „Gratis MonsterfLesch wordt door de Veno Drug Co. Amsterdam toegezonden na ontvangst van 10 ets. voor porto." AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van hot NOORDHOLLANDSOH LANDBOUWCREDLET, Voor dam, O 1213, Alkmaar. Koers van Staatsleeningen. 31 Jan. 1 Febr. DRANKWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alk maar bi tuigen ter algemeene kermis, dat bg hnn collega isi ingekomen een verzoekschrift van SIMON MOOIJ, aldaar, om verlof tot den verkoop van aleo- bolhoudenden anderen dan sterken drank ia het perceel Koningsweg B 50. Binn-n twee weken na deze bekendmaking kunnen tegen het verleeDen van het verlof schriftelijk be zwaren worden ingediend Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. Ja-i. 1910. DONATH, Secretaris MARKTBERICHTEN. PURMEREND 1 Febr. Aangevoerd 283 runderen waaronder 145 vette 54 a 70 ct. per kilo, 138 melke- gelde f 120 a 230, prgah. matig, 9 stieren, 62 vette kalveren 80 a 100 ct. per kilo, handel vlug, 197 nuchtere id. f 11.a 28.handel vlug, 26 paarden, 647 schapen f 20 a 26,—. prgsh. vlug, 300 overh. f 15.— a 21,— p gsh. vlug, 351 vette varkens 48 a 52 per kilo, handel matig. 40 magere id. f 16 28.—, handel ztug, 190 biggen f 7.— a 12.-, matig. 40 mand. App»l»n f 150 s 220 mand. Pen n f 1 50 a 2 Kleine fab iekskaas f 32.50, kleine boerenkaas f 31.50, middelbare f -Goudsehe f aangev. 35 stapels, 700 Kilo boter f 1.60a f 1.70, peieren f 4.25 a 5 eendeieren f 0.—, kalkoenen f 0.— Voer kaas was dn handel vlug BR. OP LANGEND. 31 Jan. Bloemk. 2e s. f reuzen id. f 0,a 0, roods f 1.50 3 20, gele f 2. a f 3.75, witte f 0 a 0.—. uien f 1 55 1 90. NOORD8CHARWOUDE, 31 Jan R«odikoei le soort f 3 75 a 4.—, 2a zoort f 3.— a 3.50, kleinere f 1.25 a 2 75, gele le soort f 5.50 a 5.752e soort f 4.50 a 5.25, kleinere f 1.50 4,—, witte le soort f 8.50 a 3 76, 2e soort f 3.a 8.60, kleinere 1.40 a 2.70. Uien f 1.50 a 1,75. Heden vervullen wg den treurigen plicht kennis te geven van het overig den van onze zeer geliefde Moeder, Grootmoeder en Overgrootmoeder, wed. G. MULDER-V. d WOLF. Mede Damens verdere familiebetrekkingen. IJ. WEELMulder. Alkmaar. P. MULDER Poppe. Rotterdam. J. F. DE DOODT - Mulder. Amsterdam. JOH 8ENNE- Mulder. M VERVERS-Grotegoed Rotterdam. Alkmaar. 31 Januari 1910. Voor de vriendelijke, trouwe kalp ons fcetoend bg de l*Dgdurige ziekte van onzen geliefden Echtgenoot en Pleegvader en voor de deelneming bg zgn over lijden onderronden, betuigen wij onz»n o*r»chten dank. Wed. F. HOEK-Jonker. H. BIEZEN— Jonker. OterWk, 1 Februari 1910. Hiermede betuigen wg onzen hart*lfjk»n dank, aan familie, buren en vrienden, voor de velebewgten van deelneming, ondervonden bij het overigden onzer geliefd» Moeder, Behuwd- en Grootmoeder T. Bleoten wed. M. Slooten, Uit aller naam, Jb. SLOOTEN. 8t»rnme«r, 1 Februari 1910. Doof famiiieemstandigheden van de teg-nwoordige direct gevraagd bg JAC WITTEBROOD, P.ytlop, Alkmaar. Adr-sFa H. E. JUNG, Mient ;2. ▼oor geruimen tgd werk. J. G. J. KUETER, Laat 142, Alkmaar. r 767/s 103% 49% 953/4 88% 89 977% 876/a 95% 1875/4 179% 148 590% 71 441 74 433% 199 164% 144 184% 919 121% 82 82 4 64% 148 6% 21 69% 101/16 36 n 116 116% 42>/8 293/8 38% 69% 42% 45 293/,6 1283/s 186 21% 42% 1087/8 Wanneer gjj u rillerig ef koortsig gevoelt, steken in het achterhoofd hebt, en de voor- teekenen van influöuz* bespeurt. d*n kunt gg dien lastigen bezoeker weeren, door direst alle twee uren een lepel SANGUINOSE te nemen. Getuigenissen voorhanden. Neemt er de prsef van per flacon f 1.50; ia 6 flacons f 8# de 12 flacons f 15. WACHT U VOOR NAMAAK. - - - - Den TTa&g VAN DAM öo.j Te Alkmaar bg: NIEROP SLOTHOUBER, firma SCHOUTEN CoANSINGH MESMAN, Apothekers, Firma C. KEG, afd. drogisterg; Heiloo bg G. JONGEJANNoord- Scharwoude A. SWAGER P. HOFFBroek op Langendgk J. PLOEGz^dRScharwoude R. LUITING: Winkel Wed. J. BUTTER; Stompetoren K. HOS; Avenhorn A. BELS, Anna Faulownz H. den ENGELSENOudkarspel H. HART, J. TIMMERMANSt. Pansras G. PLOEGER; Warmenhuizen P. BAKKUM PASTOOR. H*t BE8TUUR van bovengenoemd Hótel maikt bekend, dat met ingang van heden aan den Heer E. K. H. RIESENER op zijn verzoek eervol ontslag Is verleend als Directeur ea dat m zgn plaats is benoemd Beek 1 Febtuari 1910. BËECHAM'S~PILLEN. Hun «langdurige >n^ doeltreffende aanwending^tst wel zgn van het Puhliek, bewijst, dat zij een geneesmiddel zgn van zeer buitengewone hoedanigheid.', Wat zg voor duizenden anderen gedaamhebben, moogt gglredelgk;verwacht*n,td»t£zg ook voor U zullen deen. i^v.3 3LECHAM 5 eefenen hun invleed uit langs natuurlijken weg. Zg werken bgzonder maar raeht op de ongezbelde organen. Zjj zgn van envergelgkel; k nut voor alie gevallen van Ir.digestie, Galzuekt, VersteppiDg, Gestoorde Lever en Nieren, Oi zuiverheid in h t Bloed. Gp behoeft niet de minste weifeling te koes teren om een kuur met deze pillen te maken. De degelgke plantaardige extracten waaruit tg met oordeel samengesteld zgn, verzekeren U da heilzaamste resultaten. Alz gij geplaagd zgt met „Zenuwen, als gij door een kleine inspanning vermoeid wordt, als gij geen genot van uw voedsel hebt, als gg na den maaltijd pgn hebt, als gg aan slapeloosheid lgdt. ef wel ais gij een van de tallooze verschgnselen vats dyspepsie ondervindt, besin dan dadelijk BEECHAM'S PILLEN in te nemen. Z?J ZULLEN U ZEKER QOED DOEN. Alom verkrijgbaar bg Apothekers en Drogisten in do» zen v»n f 0 75 (56 P,lleE) ®n (168 pillen), bg zes doozen tegelgk f 4 25 en f 10.—en bg den Vertegenwoosdiger vsn TH. BEECHAfH., Overtoom 341, Amsterdam. Kantoorboeken Koers van bet geld. Prolongatie 27/8 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen onver anderd. Tabakken op dezelfde prijzen. Oliewaarden on veranderd. Culturen op lagere prijzen. Mijnwaarden zonder affaire. Amerika opende flauw, bet verloop was zeer stil en bet slot zwak.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3