Wij. BARLIKG Vp U D dT N G - P 0 W D E R. De Zoon van het Volk Stoombootdienst „Alkmaar-Packet dagelijksche verzending. DE EVERINCK" I.V. Bod- en Handelsdfolkerlj ik BERM- COSTER 4 ZOOI BoekhAlkmaar. Ruys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur Bouwterrein Golden Thee Golden Koffie iioiden Cacao WAAR 85 €J E MT. •NMMM •MHMM STROO. STROO. Best Tarwestroo. Nette Loopjongen gemeubileerde ZIT- eo SLAAPKAMER. J. V. d. WIEULEN, BOIEBSMAI21. PEDROULanpstnat 101. Alkmaar. Aan Bossen tegen I? gulden 1000 pond, H.H. Rijwielhandelaren, y|h. M. DE WILD, Alkmaar. HEERENHUIZEN, FEUILLETON. De meest volmaakte HECTOGRAAF-MACHINE «au. den West er weg, Nassaulaan en Egmonderstraai HUISHOUDSTER, ]rl o o m JBicr nsnF Schipper S. KOOIMAN. WILLEM SMIT, Sneldienst Goederen-vervoer. 99 Prijs yoor octasf fnlio maat 37 bij 26 elfl, f 6 Prijs voor kwarto maat 26 bij 19 cM. f 3 50. Waarom deze arükeien zoo zeer gewild zijn is begrijpelijk wan neer men biermede eens een proel neemt. Bewaar de bonnen en ledige zakjes, ze hebben waarde. Ek»fe!*van 50 Centen fnaagg hw Aanstaande Donderdag in LOSSING met een lading .Victrix" f75.-, f85.— en f 100.— Wilhelm" f 70 f75.- en f 90.- "Sport" f 70. „Weltrad" f65, „Splendid" f 65- „King" f 45.—, f 50.- en f 55.— HOLLANDSCH IJZERMAGAZIJN Afdeeling Rijwielen en Onderdeden, BOTERSTRAAT A 11. GELDBELEGGING Prijs is 10 cent per Pakje. DE WIJS en BROERS, Alkmaar. ten einde aanzeggende. 43 Nsar de Zaan «rn Amsterdam 4 maal per dag 8,10,2.30, 6 uur NAAR HAARLEM- LEIDEN DEN RAAG DELFT SCHIEDAM— J Goederen In doorvracht door geheel Nederland en nasr het buitenland. WETTIG GEDEPONEERD. 10 cent pee doosje. 75 cent per flacon. OVERAL VERKRIJGBAAR. Te bevragen bij A. O DSN BOESTE-RD TonsaalntstrKat Q BRILLEN en PINCE-NEZ ca geneeskun dig voorschrift. „da Bonts; ICoe", Lsng itrsit. Telef, 17< te ALKMAAR. GEVRAAGD. Voor de eerste maal Gedagvaard Aanzeggende voonret U intrj s v n r.tss agentschap. De prijzen opzor RIJWIELEN voor 1910 *gn als volgt Waar niat vertegenwoordigd, wordt direct aan par ticulieren tegen bovenstaande prijzen verkocht. Onze bekende L an S BANDEW, uitmuntende door sterkte en licht loepen, prpa f 6 50 en f 7 50. Uitgebreide voorraad in sslle ONDERDEELEN, beneden alle concurrer t'e. TE KOOPVier zoo goed als nieuwe in bestsn staat onderhouden en altoos verhuurd staande op ecu zanjrrnamen stand dez~r Te bevragen order b-tt»r T 122, "bureau van dit blad. NIEU WNIEUW! een Dnic-.resse late rang, neem slechts een enkele proef om U te overtuigen. Vraagt gr atis FROEFPAKJES bij de firma I,-, tifc,r jare 1900 t n tier-, de-i zev«i en twintigsten Januari ten verzoeke van MARRETJE SNOEK, sondrr brretp, wenenée te Urk, te dezer zake domicilie ki- - zend* ten kantere van den procureur Mr. A. PRINS, aan hst Keanewerpark A 18 te Alkmaar, die voer kaar aU zoodanig z«l eccupeereo, en uit kraehte van het verlof, door de Arrondsssements-Reahtbank te Alk maar bg beschikking van den 244en December 1900 en negen op het daartoe door de eischeresse gedaan verzoek verleend, zijnde geregi treerd H«b ik GERARD SIMON AMOUREUS, deurwaar der bij de Arroiidiesaments-R-ehtbank te Alkmaar aldaar wonende, Voor de eerste maal Gedagvaard, TROMP KORF, in leven schipper, laatst gewoond hebbende te Urk, d cb thins vermosdtdgk everleden, gavolgeSnk nga exploit dcende dor overgift* van een .«afschrift dezes aan den hear Officier van Justitie der Arrondiszementz-Rschtbank te Alkmaar, die het origineel met „gezien" beeft gete kand, veorta deer aanpUkking van een afschrift *»n de voorname deur der verg»derplasts »an vocrmelda Rechtbaik, »*n het huis der gemeente Urk, en deor plaatsing in Starts- cour» nt en in de Alkmaarscha Courant, da Nieuws papieren daartoe door de Rechtuank voorno.-m d uit drukkelijk aang- wezen Om na verloop van drie maanden en wol op twaalf Mei 1909 en tien, des veermiddsgs ten elf uur e ver schenen ef iemand die van zijn aanwezen da»* blijken, voor hem te doen verschijnen, ter terechtzitting der Arrondissements-Reehtbar k te Alkmaar, gehouden wordende in het Reehtsgebouw in dm Ge.ttrhmt aldaar, Aangezien eischeresse op 28 December 1800 twe? en tachtig te Urk is gehuwd met den gedaagd»; Aang»z'*n d-ze als schipper varende op de visscher- ichuit U K 50 op 27 Februari 1800 acht «a nege tig bij stormweer op des Dnds kust nabij T»x I is over boord geslag-n «n sedert g en bewgs is icgekom van zijn »at w>im af »an zijn cverlgd- n A«ng» zien eisch r» ss^-belangbebt- nde in deze w<*nsaht te vertin gen verl f t«t hst aangaan van een ander kuwelpk, alsmede d« verklaring dat er recht»vermoe den van het overlijden van hiren i enot-mdon echtge noot bestaat sedert 28 F «bruari 1898 Mitsdien «Is gedaagde van zgn aanwesen doe blijk-n, dezen tevens dat, indien noch de g ncc i- d - zga»ntw ge mocht opkomen, d©*r d «isch-r aas zal worden verleend acte en tevens verlof jjeg^ven tot h 1 oea eener tw«ede dagra rdmg. De kosten sija in d bet f 6,75. AMOUREUS. Gezien doo- mg onderg Afrekende Oifi i«e van Jua'itie bij d« Ar «rsdtS5«meBt®-R-cht- feank t« Alkmaar op heden dsn zeven tn twintig Junuari 1910. O V4N SONS REE CK door BARONESSE ORCZY, Schrijfster van „De Roode Pimpernel". Naar het Engelsch door ED. VAN DEN GHEIJN. Uwe Edelheid heeft mij dit gezegd, Rosenstein ver telt weer iets anders. ongelukkig beeft de man bc wijzen in handen voor zijn bewering-, terwijl u slechts uw woord hebt." „En je durft mij hier in mijn gezicht te zeggen, dat het woord van een Hongaarsch edelman niet beter is dan duizend bewijzen?" „Ik weet heel weinig van edellieden, Edele. Heer, en ik vrees dat voor de rechtbank van Gyögyös de door u geteekende papieren zwaar zullen opwegen tegen de woorden die u spreekt." „Ik heb je nu eenmaal gezegd, dat ik nooit in die vervloekte paperassen een oog heb geslagen." „Het baat niets, Edele Heer, of u dit al zegt; ik ge loof dat het in uw eigen belang het raadzaamst is Ro- senstein's verhaal aan te hooren, opdat u kunne be slissen of u aannemen wilt wat ik u voorstel." „Waarom zou ik naar een weefsel van leugens moe ten luisteren? Waarom komt hij ze mij hier niet her halen, zoodat ik zijn liondsvottige ziel hem uit het lijf kan slaan „Omdat Uwe Edelheid, ongelukkig en onnadenkend genoeg, uw persoon en goeden naam zonder eenig voorbehoud binnen zijn bereik hebt gesteld." „Mijn go-eden naam?...." „Voor een rechtbank, Edele Heer, zijn we allen ge lijk. Wil Uwe Edelheid nu maar eens luisteren. Ik heb hier in mijn zak drie verschillend© papieren, han delende over drie yerschillende leeningen die u met mij aangingt tegen onderpand van Kisfalu, Zarda en 99 veer hand- en machineschrift, overtreft alle tot dusverre bestaande Hectograsf-Maehines, door da hodget een»euiige behandeling en zuivere afdrukken. Da „EVERINCK" is eens machine welke op elk bureau, kantoor, teekenkamer, school of fabriek zgn plut] vindt, om sijae pr&ctisclia eigenschappen. Ge«n temperatuurve andering, hetzij hooge of lag», ia ep de „EVERINCK" van invloed, zoodat de machines in elk kl'maat te gebruiken zijn. Da bewerking der „EVERINCK" is hoogst eenvoudig »n zindelijk, zood»t een ieder haar dirsct kan to p»asen. Alle machines zijn voorzien van gebruiksaanwijzing en num- mar, hetwelk noodig is, waaneer na veelvuldig gebruik de machine bijgevuld meet warden. Da „EVERINCK" wordt onder garantie geleverd voor zgna practische waarde. De „EVERINCK'* hetffc in Nederland en 't buitenland de meest vleiende attes ten van H.H. Militaire Autoriteiten, Politie-Oommissarissen, Gemeente- .ntvangers, I Architecten, Netarisssen, Handelskantoren, Onderwijzers, Hotels, Makelaars, Fabrikanten, Gemeentebesturen, MuiiekJeeraaro Bouwkundigen, Winkeliers, Deurwaarders enz. Bideshüt (de laatste zonder kasteel, erve en stallen) deze leeningen heeft Uwe Edelheid erkend en daarbij toegestemd een zek»rente te betalen. Ik moet Lwe Edelheid verzoeken mij niet in de rede te vallen, dit is een heel ernstige zaak, het zijn feiten waarbij persoonlijke gevoelens geen invloed uitoefenen hoege naamd. Onder de tegenwoordige omstandigheeden verkeert Uwe Edelheid 111 de volslagen onmogelijkheid rente te betalen, deze is ook al reeds een jaar achter stallig. Wat de hoofdsom betreft, is het thans geheel buiten uwe macht ooit die te kunnen aflossen, daar u nooit de kans blijft een énkelen florijn ai te zonderen, Zoo lang u aan Rosenstein's eischen moet voldoen. Heeft Uwe Edelheid mij begrepen?" Gemelijk knikte Bideshüt met het hoofd. „In zoover, derhalve, als wij met wet en recht heb ben te doen", hernam Andras. met nadruk, worden Ivisfalu, Zarda en de landerijen van Bideshüt mijn volstrekt eigendom. Ik heb er 850.000 florijnen voor gegeven, wat zeker méér geld is dan voor eenig ander domein van denzelfden omvang op de Laaglanden zou betaald zijn geworden." Andras zweeg een oogenblik, want hij ontwaarde een uitdrukking van zulk een moedeloosheid in het ge zicht van den geruïneerden edelman, dat het den jon gen boer erg ter harte ging- het mes nog dieper te moe ten steken in de smartelijke wonde, van dezen ongeluk- kigen man. „Niets zou mij aangenamer zijn geweest dan te wachten en tijd uit te winnen totdat de omstandighe den voor Uwe Edelheid wat opwekkender waren", giDg Andras voort op allerminzaamsten toon, „mear zooals de zaken nu staan, zou het u geen baat zijn en ik nut teloos mijn vermogen in de waagschaal stellen, wat ik wegens andere verplichtingen ook al bezwaarlijk doen kan. Rosenstein beweert en ik moet zeggen dat hij er bewijs van heeft dat u, na uwe leeningen bij ■mij, van hem bij tusschenpoozen nog een 950.000 flo rijnen hebt geborgd, tegen het grootste gedeelte waar van hij geen onderpand heeft en hij daarom de u be kende woekerrente in rekening bracht." „Ik heb nooit iets van dat geld gezien. Ik wil er zou HET B£STE DRFS zii« voor In den overal bekenden Winkel v«ti Speeiütd adres voor het rc.ak.en (van Een MEISJE v*n buit n, G.G 8 j «.ar in één bstrekkiog vews»at, zag zich gaarne geplaatst sis lu-fst bg een»* HEER n* DAME. B ieven onder letter U 139, buresu van dit blsd. MEVROUW uit de Stoomzuirelfebriek vaa MARJKE8 ét ZONE Beverwijk. Verkrijgbse? ia verzegelde kartonnen does»» vr» V, kik. Alle n k o o voor ALKMAAR ia Sluit-étiket waarborgt de kwaliteit. o - o DE GOUDEN BRIL. •- M. KATER, - MIEN T 17- Chemisch Glaswerk. - Reageerbuizen, Retorten, Kookkolven, enz. Chemische Thermometers - y een eed op doen, nu mijn eerewoord niet voldoende is", protesteerde Bideshüt wanhopig, ,de man is een hondsvottig aartsleugenaar 1" ..Ongelukkig genoeg heeft Uwe Edelheid kwitanties geteekend van ontvangst dezer som." „Ik zeg nog eens, ik las nooit iets waarvoor ik tee- kende." „Rosenstein zweert dat u het wèl deed. En hij bezit kwitanties van ontvangst. Ontkent Uwe Edelheid de papieren geteekend te hebben?" „Neen! In het geheel moet ik zeven van die stuk ken hebben geteekend. Ik loochen dat niet. Twee, toen ik Kisfalu als onderpand gaf, twee voor mijn landerijen van Bideshüt, twee voor Zarda, en één nu acht maanden geleden, toen ik het kasteel met erf etn stallen verpandde voor 100.000 florijnen." „En ik ben houder van slechts drie van die papie ren, Edele ITeer; van deze laatste geldleening is mij niets bekend." De toestand bleek inderdaad hopeloos. Bideshüt kwam tot het besef hoe blind hij was geweest, ho,e dwaas hij had gehandeld. Een onverbiddellijke Ne mesis had hem te midden van zijn waanwijsheid en roekelooze spilzucht overmeesterd; als een gewillige en machtelooze prooi was hij in handen gevallen van den eersten gewetenloozen schurk den besten, die hem een strik had gespannen. Er heerschte een poos een pijnlijke stilte, onderwijl de rampzalige man wezenloos voor zich uit staarde, vergeefsche pogingen aanwendend om de volslagen ruïne die hem aangrijnsde, te kunnen overzien. De landbouwer, vervuld van innige sympathie, gereed met de"hulp die hij kwam aanbrengen, zocht naar woorden waarin hij zijn aanbieding wilde kleeden. „Het komt mij Voor", zei Bideshüt, het stilzwijgen afbrekend, „dat de tijding die gij mij brengt, al niet slechter kon zijn." „Verschooning, Edele Heer, ik heb u het ergste ge zegd, precies zooals de toestand is of zooals de zaken staan. Het is nu hoog tijd u het middel aan de hand te doen ter redding, in een vorm, dien ik mij beschei- denlijk voorstel." ECHTSCHEIDING. (3a Aaukandifiu*.) Bg vonnis v n de Arrondisgements-Reehtbank te A-'kms&r, d.d. 2 S»pt«mber 1909, is het huwelijk tus- arh -u GERRIT VAN BEUSICHEM, korporaal-stoker bij de K. N. Mari» te Heller eu GERDINA SCHAR- DUS, wonende te M dd-Ibur/, t »n verzoeke van eerst genoemde, ontbonden verklaard door echtscheiding. AlkmaarMr W. L. A. DE NEEFF, 1 F«< r. 1910. procureur van den eischer Greasier, St. ANNASTRAAT. Een HEER b. b. h. h, zo kt met ingang van I MAART s.h. Aanbiedingen letter R 140 bureau van dit blad. In dïn jare 1900 sn tien, den zeven n twintigsten Januari, ten verzoeke vaa JANNETJE RAS, zonder beroep, wenende t<s Helder, te dezer z*ke domicilie kiezende ten kantore van den preeureur Mr. A. PRINS an hst Ke&nomeTpark A 18 te Alkmaar, die voor haar ais xoed&nig zsl cccupe-ren en uit kraehte van het vsrief door de Aïrondiasements-Recktbank te Alk maar bij beschikking van den 24sten December 1909, op het daartoe door de eischeresse gedaan verzoek verleend, zgnde geregistreerd; Heb ik GERARD SIMON AMOUREUSdeurwaar der bg de Arrondissemente-Reektbank te Alkmaar, aldaar wonende JOHANNES DE VRIES, in leven visscher, laatst gewoond hebbende te Helder, doch thans vermoedelijk overleden, gevelgalg k mgn exploit doende door over- gifte van een afschrift dezes aan den heer Officier van Justitie der Arrondissement*;-Rechtbank te Alkmaar, die het origineel met „gezien" heeft geteekend, voorts door aanplakking van een afschrift aan de voorname d.jur der vergaderplaats van voormelde Rechtbank, aan het huis der gemeente te Helder en door plaatsing in de Nederlandache Sta atscourant en in de Atkmaarsche Courant, als de Nieuwsp«dieren daartoe door de Recht bank voornoemd uitdrukkelijk aangewezen; Om na verloop van drie maanden en wel opt*zalf Mei J900 en tien, des voormiddag* ten elf uur, te verschijnen of iemand, die van zijn aanwezen do t blijken, veoï h«m te dnen verscfeijcsen, ter terechtzit ting der Arre dissements-Rechtbank te Alkmaar, ge houden, wordend» in het Rvchtigebouw in den Geester- hout aldaar, ten einde Aangezien eischeresse op 13 Ostober 1800 *eht en negentig te Hvlder is gehuwd met JOHANNES DE VRIES; Aangezien deze, laat-t gewesond hebbende te Helder, zich op *21 Januari 1905 als visscher aan boord bevond vs.n de visscher schuit A. D. 25, als toen bg stormweer deze vischschuit is omgeslagen, hare bemanning ver dronken en sedert dien dag noch van deze schuit, noch van de bemanning en dus ook niet van gedaagde, eenig bericht is ingekomen Aangezien eischeresse belanghebbende in dezen wenscht te verkrgge i vsrlof tot het aangaan van een ander huwelijk, alsmede de verklaring, dat er rechts- «ermoedea van het overig :en van haren genoemden echtgenoot bestaat sedert 22 Januari 1905; M !s ien de gedaagde vaa zgn aanvesen doet blg- ken, dezsn tevens dat iudien nech de gedaagde, noch iemand vau zgnent- Wf»ge mocht opkomen, door <te eischeresse zal worden gecor cludeerd, dat havr daarvan zal worden verleend acte en tevens verlof worden gsgeven tot het doen «ener tweede dag-aa»ding. De kosten zgn in debat f 6.75 AMOUREUS. Gezien door mg ondergeteekende O ficser vsn Justitie fcij de Arraodwse- rownts-R chtbauk te Alkmaa - op heden dea zeven eu twintigsten Janu ,»i 1910. (Get) VAN SONSBEECK. „Een middel? Dus er bestaat er een?" Het Hongaarsch karakter is bizonder levendig en sanguinisch'. Oogenblikkelijk verhief. Bideshüt het hoofd, een straal van hoop verklaarde zijn door zorgen gegroefd gezicht. Euiigszins wrevelig zei hij: „Hoe is het mogelijk da je hier dan zoo hebt kun nen zitten krassen als een onheilspellende raaf, man? Als je dan toch goede tijding hebt, waarom dan een loopje genomen met mijn ellende?" „Voor iedere kwaal, Edele Heer, bestaat een ge neesmiddel, maar we zijn niet altijd bereid het té baat te nemen." „Zul je eindelijk eens ter zake komen, man, in plaats van te preeeken?" zei Bideshüt, zijn ongeduld niet langer kunnende bedwingen. „Rosenstein,i Edele Heer, is zich wel bewust dat zijn geld gevaar loopt; hij heeft maar één onderpand, na melijk dit kasteel en erve. Hij bieift aan genoegen te nemen met een derde van de geleende som, in ruil voor ieder stuk papier, dat. u ooit hebt geteekend." „Een derde?. Wel, je zeidet zoo even dat ik ont vangsten hebt geteekend voor 950.000 florijnen.... een derde zou dus zijn. „300.000 florijnen ineens af, in contant- geld, Edele Heer", zei Andras. „Man! Al lang heb ik gezegd: je bent uit geld ge slagen; 300.000 florijnen mogen niets voor u beteeke- nen, i k ken met geen mogelijkheid die som meer machtig worden, zoo min als ik, wanneer ik hier uit het venster spring, heelhuids op< den grond tereeht zal komen. Ik bezit geen duimbreed grond meer, dien ik mijn eigen kan noemen, geen graanschoof om te ver- koopen. Het geneesmiddel moge voor u gezond zijn, het is de genadeslag voor al mijn nog gekoesterde ver wachtingen." „Ik weet volkomen goed dat Uwe Edelheid geen fondsen meer bezit, ik stelde niet voor dat u die 300.000 florijnen zoudt betalen, maar. „Maar?" „Dat ik dat zal doen", zei Andras dood bedaard. Word* vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4