stadsnieuws: 2* li U I 'I E N L A N ii. EEN KERK TEN GESCHENKE GEGEVEN. Laatite Berichten 3 108% 3 1038/, 97% 160 5 176 448 Telegrafisch Weerbericht, daar dit vanaf den beginne de bedoeling ia geweest. De heer Schouten zeide hierop: Verleden jaar heb ik inlichtingen gevraagd omtrent de borgtocht van den secretaris (tevens ontvanger). Toen is gezegd dat er een borgstelling is doch niets meer. De secretarisEr is een hypotheek op mijn huis van 1200. Vroeger was de borgtocht een nominale inschrijving op het grootboek der Ni W. S. Die stuk ken gingen flink de hoogte in en toen heb ik die ver kocht en deze borgstelling met goedvinden van den Raad gegeven. Enkele stemmen: Daar hebben we niet mee noodig De heer Houtkooper: De omzet der gemeente is grooter. De secretaris gaf nog eenige inlichtingen, waarna de Raad niet verder op dit punt inging en de vergade ring gesloten werd. UIT STOMPETOREN. Door een negental veehouders werd alhier een rund- veefok- en controlevereeniging opgericht en aange kocht een stier van den heer W. Groot Oz. alhier. Voor dezen stier is dezer dagen voor buitenlandsche rekening te vergeefs 1000 geboden. UIT SCHAGEN: Onder voorzitterschap van den heer G. H. Hulsman vergaderde den 3den Februari in het lokaal Oérès al hier de afdeeling Schagen van den Bond van Staats- pensioenneering. Van de 245 leden woonden 25 de vergadering bij. Uit het jaarverslag van den secreta ris Jb. Koster bleek, dat 1909 een rijk jaar voor de af deeling was geweest en deze toen o. d. de afdeeling Barsingerhorn had gesticht. De rekening en verant woording van den penningmeester, den heer G. Metse laar, nagezien en in orde bevonden door de heeren Le- guit en Kesteloo, wees eene ontvangst aan van 277.41, eene uitgaaf van 231.695, batig saldo 45.715. Tot bestuursleden werden herkozen mej. L. Attema en de heeren Metselaar en v. Thijn, die allen hunne benoeming aannamen. Enkele reglementswijzi gingen, door het bestuur voorgesteld, werden zonder stemming aangenomen. Het bestuur werd gemach tigd met de afdeeling St. Maartensbrug te trachten een nieuwe afdeeling te Burgerbrug te stichten en met de afdeeling Schagerbrug te trachten de afdeeling 't Zand nieuw leven in te blazen. Het verslag van den heer Hulsman over de algemeene vergadering te Utrecht mocht de luide bijvalsbetuigingen van de ver gadering inoogsten. Den lOden wordt in het N. H. Koffiehuis alhier een propaganda-avond gehouden, waarvoor de dilettanten club „Animpa" en de gymnastiek-vereeniging „Lycur- gus" hare welwillende medewerking hebben toegezegd. Bij de rondvraag werden enkele propaganda-mdddelen voor de afdeeling en voor het doel van den Bond ter sprake gebracht. UIT GRAFT. Het Onderlinge Veefonds voor Graft en Noordeind heeft de gewone jaarlijksche vergadering gehouden. Uit het verslag bleek, dat in het jaar 1909 gemiddeld 160 koeien per kwartaal verzekerd waren. Voor verze kering werd 2.03 per koe betaald. De ontvangsten in het afgeloopen jaar bedroegen 433.91 en de uitgaven 335.25. De vergadering besloot het inleggeld voor nieuwe le den op 60 ct. per koe te bepalen. UIT ZIJPE. Met nummer 30 der Staatscourant zijn verzonden de statuten der Coöperatieve Zijper Kaasfabriek „De Eendracht" aan de Stolpervlotbrug in de Zijpe. UIT EGMOND. De Gemengde Zangvereeniging „Zang en Vriend schap" gaf Donderdagavond een welgeslaagde uitvoe ring in „De Vergulde Valk." De zaal was eivol. Maar we zouden met recht kunnen zeggen, dat hier ver scheiden menschen te veel waren. Deze, een zevental, werden vanwege hun al te rijkelijke offeranden aan Bacchus, luidruchtig en derhalve aan de buitenlucht ter verkoeling overgeleverd. Zij namen daarna de vrijheid in het dorp wat veel lawaai te maken. Wat de uitvoering zelve betreft we gelooven dat de talrijke leden ernstig streven iets goeds te leveren en dit mettertijd wel zullen bereiken volgens beoor deeling in eigen kring zou dit al bereikt zijn ons wil voorkomen dat daar nog veel is, dat verbetering behoeft. Enkele dames als mej. IJ. Blaauboer en A. Conijn zijn telkens weer zoo vriendelijk hare hulp als accom- pagnotrice te verleenen buiten twijfel is haar lief pianospel ten zeerste gewaardeerd. Een kluchtspel werd tot slot gegeven, vrij goed ge speeld en 't wekte een aangename stemming door veel lachemoties. Een geanimeerd bal was daarvan het gevolg, dat tot zeer laat duurde. Ongelukkig voor hen, en dat zijn er velen die reeds op de gewo ne wijze van hun nachtrust meenden te profiteeren, doch daarvan onaangenaam werden onthouden door de vele luidruchtigen gedurende een groot deel van den nacht. Beter ware het, alles beschouwd, geweest als de ver- eeniging twee avonden had gegeven op de gewone wij ze en we gelooven zeker dat dit in het voornemen van het bestuur ligt. In geheime raadszitting, waarvan ook de uitslag in het openbaar achterwege gebleven is, is, naar wij met stelligheid vernemen, door den raad onslag verleend aan den gemeentelijken secretaris, den heer Pranger. UIT HARINGKARSPEL. De bevolking dezer gemeente die op 31 December 1908 1319 M. en 1180 V. totaal 2499 personen be droeg, vermeerderde in 1909 door geboorte met 43 M. en 54 V., door vestiging met 102 M. en 104 V., vermin derde daarentegen door overlijden met 21 M. en 17 Vr. en door vertrek met 105 M. en 97 V., zoodat de bevol king op 31 Dec. 1909 bedroeg 1388 M. en 1224 V., to taal 2562. Als een merkwaardig staaltje van inschikkelijke verdraagzaamheid, nu een eeuw geleden, wordt uit Oldenzaal aan de Kerkelijke Courant geschreven: Op 21 Januari 1910 was het honderd jaar geleden, dat ons kerkgebouw is in gebruik genomen. Zooals men algemeen weet, behoorde de Groote kerk tot dien datum aan de Gereformeerde Gemeente. Door Koning Bodewijk Napoleon is de Groote kerk aan de R.-K. Ge meente teruggegeven. Een document in het archief zegt o. a.„dat den Koning, onaangezien de sterke Instantiën door Haar gedaan, van dat de Gereformeerde haar kerk dog mochten behouden, beslooten had die aan de Rooms- gezinden, uitgezonderd den toorn en klokken gelijk ook den kerkhof, die aan beiden zouden gemeen blij ven, toe te wijzen. Een de protestanten bevoolen een nieuwe kerk, ge schikt voor die gemeente te bouwen, waartoe de Ko ning de goedheid had aan gemelde gemeente toe te loggen een som groot 7500 guldens." Volgt dan de geschiedenis van den bouw der nieu we kerk, die 21 Januari 1810 werd ingewijd. Het in 1810 gestichte kerkgebouw is onveranderd gebleven tot het jaar 1903. Toen zijn er twee galerijen in aangebracht, daar de plaatsruimte te klein bleek te zijn. BOTERVERVALSCHING. Den len Januari is een nieuwe wetsbepaling in zake boter in werking getreden, en wel die waarbij bepaald wordt, dat boter niet minder dan 80 botervet mag bevatten. De overige 20 kunnen derhalve uit water, kaasstof, zout en een weinig boterkleursel bestaan. Om nu te onderzoeken of de boter aan de gestelde vereischten voldoet, geeft het Maandblad tegen de Vervalschingen het volgende middel aan: „Reeds een reageerbuis van 21/2 centim. diameter is daartoe voldoende. Indien deze gevuld wordt met b. v. 20 gram boter en deze daarna boven waterdamp langzaam gesmolten wordt, moet 4/5 van het geheele volume (boter plus kaasstof plus water), na volkomen bezinking, uit helder botervet bestaan. „Een te hoog gehalte aan water- of kaasstof blijkt uit deze eenvoudige proef onmiddellijk, en de huis vrouw die bij ontvangst der boter zich de moeite van dit onderzoek getroost, zal daardoor belangrijk mede kunnen werken tot handhaving der nieuwe en zoo hoogst noodzakelijke wijziging der boterwet." VUIL ALS BRANDMIDDEL. Te Amsterdam zijn proeven genomen met briketten gemaakt van huisvuil, dat fijngemalen, op 1300 verhit vermengd met 10 teer en daarna samengeperst werd. Naar de Tel. meldt zijn de proeven uitstekend ge slaagd en dit gunstige resultaat wettigt alleszins de verwachting dat in de gemeente Amsterdam het huis vuil op deze wijze zal worden vernietigd en ge bruikt. SCHIJNBAAR VOORDEEL. Eenige leden vonden dat de Amsterdamsche IJsclub het volgende jaar maar eens geen of een lagere con tributie moest heffen. Het bestuur rekent thans voor dat jaarlijks aan contributie wordt ontvangen 12.500 en wordt uitgegeven aan huur, belasting, af schrijving etc. 12.000, ongerekend tal van kleinere uitgaven. Als de baan geopend wordt melden zich dadelijk nieuwe leden aan, worden er dameskaarten en toegangskaarten genomen, zoodat de extra onkosten voldoende worden gedekt. Mocht er het volgend jaar echter weder geen gele genheid tot schaatsenrijden komen dan zou de IJsclub vermoedelijk zelfs voor een te kort komen te staan! EEN HAZENTUIN. Te Ooien (N.-Br.) heeft de eigenaar van het jacht- recht aldaar, jhr. Smit van Oyen, op grond van de overstroomingen daar ter plaatse verlof gekregen om de nog levende hazen te redden. Gedurende drie da gen is men daartoe met zes drijvers bezig geweest, waarbij tien hazen op deze wijze werden gevangen. De ze zijn thans opgesloten in den tuin van het kasteel van Oyen, die door een muur omringd is. ROODVONK. In het collegie „St. Willebord" te Katwijk a. d. Rijn, is, nadat men het gevaar reeds geweken achtte weder om roodvonk uitgebroken. Opnieuw werden de ouders gewaarschuwd, ditmaal met het gevolg, dat Woensdag en Donderdag nage noeg alle leerlingen naar huis werden ontboden. In het geheel liggen thans aan de roodvonk 15 leerlingen, 1 pater en 1 knecht. Geen der zieken geeft reden tot ernstige bezorgdheid. Ze liggen zoo volkomen geïso leerd, dat na volledige ontsmetting van het geheele collegie de studies zonder eenig gevaar kunnen wor den hervat zegt de Tijd. Z'N ZWEEP VERGETEN. In Groningen krijgt het personeel van de oude paar dentram les in het begeleiden van de electrische. Men zag dezer dagen een koetsier zich gereed ma ken om naar de tram toe te gaan. 't Ging niet van harte, 't Was als deugde er iets niet. Hij liep in ge dachte, langzaam, als overpeinsde hij zijn toenstand, stapte op de tram, keerde zich nog vóór hij boven was om en liep op 'n drafje naar de remise terug. Z'n onderwijzer keek hem achterna, begreep niet wat er aan de hand was. Zag 't echter spoedig, toen de koet sier terugkeerdethans met de zweep in de hand KORTE BERICHTEN. Te Frederiksoord is een man van 81 jaar met lust en ijver hij behoeft het niet om den broode te doen dagelijks aan het stompen rooien. Te Busch-en-Dam, buurtschap van Assendelft, is de 17-jarige B. Duijn van het hooi gevallen en daar onder bedolven geraakt. Toen men hem daaronder uit haalde was hij reeds overleden. Te Sliedrecht wordt naar de oorzaak van een brand, waarbij drie woningen in de asch werden ge legd, een gerechtelijk onderzoek ingesteld. -Te Arnhem is als verdacht van brandstichting in zijn eigen woning een arbeider gearresteerd. Gisternacht is een vrouw te den Haag door gas- verstikking om het leven gekomen. De gasontsnapping had plaats doordien de waterschuiver van het gasorna- rnent drooggeloopen was. De kinderen, die in een bo venvertrek sliepen hadden geen letsel gekregen. In Amsterdam wonen twee Duitschers, die in Duitsche bladen advertenties plaatsen, waarin nette jonge meisjes gevraagd worden voor de Brusselsche tentoonstelling. Het is zwendel, er moet een bedrag van 3 ingezonden worden door de sollicitanten of meisjeshandel. Te 'S Hertogenbosch gaf een gelukkige vader ten stadhuize met twee vad de straat opgepikte getuigen een zoontje aan. In den loop der week kwam de vader tot de overtuiging dat hem een meisje geboren was. De herstelling der foutieve aangifte was niet zoo spoedig geschied, omdat het moeielijk viel de getuigen weer op te scharrelen. Het bestuur der posterijen heeft te den Haag op proef geplaatste automaten voor uitgifte van 1 ets. postzegels en stadsbriefkaarten overgenomen, niet dien voor 5 cents. In overweging is er een op proef te latenplaatsen, die tegen inwerping van een dubbel tje 2 postzegels van 5 ets. zullen leveren. Te Rotterdam geraakte een schippersknecht met zijn been bekneld tusschen een sleepkabel met het ge volg dat dit lichaamsdeel bij de knie werd afgesneden en in de diepte verdween. Te Dordtrecht is een 21-jarige gehuwde dek- knecht, vader van één kind, over boord geslagen en verdronken. Te Eist heeft iemand bij het rooien van boomen een zwaren tak op het hoofd gekregen, waardoor een schedelbreuk ontstond. Een te Gemonde vermiste jongeling is terecht. Nabij het station Roosendaal werd hij door het trein personeel opgepakt en als krankzinnige naar het ge- ticht „Voorburg" overgebracht. ('s-H. Ct.) Ten huize van mevr. de wed. A. Siebenga te Bo- venknijpe vond men eergistermorgen drié huisgenoo- ten bewusteloos, tengevolge van kolendamp uit een vulkachel. Dr Brand slaagde er in de patiënten spoe dig tot bewustzijn te brengen. j zen hebbende de openingsrede van den Bond van Ned. Onderw. op de Algem. Verg. te Leiden, in December 1909; overwegende, dat daarin het begrip neutraliteit op bedenkelijke wijze uitgebreid wordt, waardoor het grootste deel van het Nederlandsche Volk zich in zijn nationaliteitsgevoelens beleedigd acht; vreezende, dat de neutraliteitspassage dezer rede ten onrechte als de meening van d e openbare on der wijzers gebruikt zal worden, om de openbare school afbreuk te doen; van oordeel, dat het openbaar lager onderwijs in Ne derland bij de leerlingen evenzeer nationale gevoelens behoort aan te kweeken, als eerbied voor en ver trouwen in den bestaanden regeeringsvorm en het vorstenhuis op te wekken; spreekt over bedoelde neutraliteitpassage haar a f- keuring uit en besluit deze motie te publiceeren. LANDVERHURING. Bg de door het gemeentebestuur ten stadhuize ge houden openbare verhuring van de landerijen bij de gemeente-reiniging in den polder O verdie en Aahter meer (land van Dekker) werden perceelen Nos. 10 en 13, groot 2 46.90 H.A. toegewezen aan den heer K. Gevers Js., alhier, voor f 296.28 en de perceelen Nos. 28 en 24 en 588, te samen groot 9 6.11 H.A. aan den heer Jan Borst, alhier, voor f 1000 De verhuring geschiedde vsor den tgd van één jaar, dus tot Kerst tijd 1910. LIEFDADIGHEID NAAR VERMOGEN. In de op 2 Februari 11. gehouden gewone vergade ring van „Liefdadigheid naar Vermagen,is voor di verse personen hulp toegestaan ten bedrage van f 119.10. JACOB KWAST. Het bekende Wogoummer gemengd koor sal hier d«n tweed n Paaschdag in de Harmonie sen coneert geven. Ongetwijfeld zei dit bericht door de liefhebbers van schoonen zang met ingenomenheid gelezen worden. EEN JUBILEUM. Dsn 1 Mant a.s. hoopt once vroegere stadgenoot, de heer W. Klots, thans inspecteur van politie le klasse te Rotterdsm, den dag te herdenken, waarop hg vóór 25 jaar in dienst bij het politiewezen trad. AGENDA. ZATERDAG: Mannenkoor „Excelsior", repetitie Zaterdag 81/, uur Diligentia. Gymn.-ver. „De Halter," asp.-afd. 89 uur, leden- fa.d 910 uur, 't Gulden Vlies,. Alkmaarsche Tooneelvereeniging, repetitie, 8 uur, „Suisse." ZONDAG: Alkmaarsche Tooneelvereeniging, repetitie, half drie uur, café Suisse. Gemengde Koorvereeniging „Alemaria," repetie voor dames, smorgens 10 uur, Harmonie. Gemengde Koorvereeniging „Alemaria, repetie voor heeren, 2 uur, Harmonie. MAANDAG: Kath. Soc. Actie, lezing, 8 uur, café Peperkamp. Alkmaarsche Tooneelvereeniging, repetitie, 7 uur, café Suisse. Schaak- en Damclub V. V. V., 7 uur, café Seher- merhom. Physica, 8 uur, Unie. Teekengenootschap „Kunst zij ons doel," 7 uur, Nieuwe Doelen. Gem. Koor „Alemaria," repetitie, 71/, uur, Harmo nie. Gymn. Ver. Turnlust, oefen. 7.15. Gymn.-ver. „De Halter," ledenafd., 810 uur, 't Gulden Vlies. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. ZATERDAG: V. O. K. Z. O. S., avond 8 uur, Harmonie. ZONDAG: Zangver. „Ons Genoegen," openb. uitv., 8 uur, Dili gentia. ZONDAG EN MAANDAG: Nederl. Tooneel Ensemble, openb. uitvoering 8 uur, Harmonie. DINSDAG: Alkmaarsch Tooneelvereeniging, openb. uitv., 8 uur, Harmonie. DINSDAG en VRIJDAG: Rolschaatcenbaan, 7—11 uur, Harmonie. WOENSDAG en ZATERDAG: Rolschaatsenbaan, alleen kinderen, 25 uur, Har monie. DE NEUTRALITEIT BIJ HET ONDERWIJS. In de vergadering der afd. Alkmaar van het N. O. G., gehouden op 4 Februari, werd met algemeene stem men aangenomen de volgende motie: De afd. Alkmaar van liqt Ned. Onderw. Gen., gele- Gemengde Mctieóeeiingen, DE NIEUWE PRUISISCHE KIESWET. Blijkens het nieuwe ontwerp der Pruisische kieswet, dat volkomen beantwoordt aan de laag gestelde ver wachtingen, hlijft het beruchte drieklassenstelsel ge handhaafd, met dien verstande dat de getrapte verkie zingen rechtstreeksche worden, terwijl voorts geen ge heime stemming wordt voorgesteld. DE BALKANCRISIS. Nadat de beschermende mogendheden besloten heb ben Kreta opnieuw te bezetten, indien Kretenzers af gevaardigden naar Athene zenden en de Grieksche re- geering verklaard heeft, dat van dit laatste niets in kwam, is de spanning in het oosten afgenomen. DE KOMEET. Uit een Belgisch blad: „Indien de staart van de komeet op 30 Januari der tig hemelgraden lang was, moet worden aanvaard, dat zijn werkelijke lengte toen 110.000.000 K.M .heeft be dragen. Daarbij zij er aan herinnerd, dat de staart van de komeet 1858 VI 88.000.000 K.M. lang was, dat die van 1811-1 176.000.000 K.M. bedroeg, die van 1847 I zelfs 212.000.000 K.M., die van 1680, 240.000.000 K. M., en die van 1893-1 een lengte van 320.000.000 K.M. De kern van de komeet 1910-a had een diameter van slechts 5000 K.M., maar in den kop van de komeet zouden met gemak vijf aardbollen plaats heb ben kunnen vinden." NIET MEER VLOEKEN. Te Mühlhausen is een vereeniging opgericht welker leden zich het vloeken willen afwennen. ONTEVREDEN WEVERS. Vijftig ontevreden wevers te Berteaucourt Les Da mes zijn de fabriek, waar anders 1500 personen werk ten, binnengedrongen en hebben er alles vernield wat maar vernield kon worden: drijfriemen stukgesneden, vensters ingeworpen, duizend electrische gloeilampjes vergruiseld etc. Gendarmes en bereden jagers moes ten de orde herstellen. De fabriek is gesloten. DE GOUDEN TIENTJES. AMSTERDAM, 5 Februari. De officier van justi tie bij de Arrondissementsrechtbank eischte hedenmor gen tegen Jan L. wegens diefstal van 27 gouden tien tjes uit een bij de Nederlandsche Bank in bewaring gegeven gesloten trommel, l1/2 jaar gevangenisstraf. B URGERLIJKE STAND. OVERLEDEN 4 Febr. Maartja Hansen, wed. Arie Slotemaker 65 j. 5 Aldert Hejjn 78 j. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSOH LANDBOUWCREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koers van PCt. 2i/2 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 Va pref Staatsleeningen NEDERLAND. Ned Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1S94 6e Em. I^ang Dombr. Finane. en Industr. ondernemingen Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollaudsch Grondcrediet Nederl Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatsehappij Langkat tabak A Medan N Asalian tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon Mij t. expl. v. Pe'roleum Moeara Enim Sumatra Pa embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds Peru Comm. Preferent Spoorwegloeningen Holl IJ. Sp.-Mij Wij tot. expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch Top. Cert. t. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm Kansas City South. Com. pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Sou'hern Railway Southern Pacific Union Pacific eer', v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 4 Febr. 5 Febr. pCt 41/2 aand. div pCt. 4 Premielüsmngen, NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeen te-cred. BELGIE. HONGARIJE. OOSTENRIJK RUSLAND. Antvrerpen'1887 Theiss Staatsleening^l 860 1864 2% 4 5 76% 981/2 1031/2 498/, 95% 88U, 89 97i/. 87% 95% 101 98% 127»/, 1778/, 145.50 155 i/R 595 1741/2 236 71 951/, 591 450 37 240 73 343 4051/3 430 196 164 1401/, 184 908 120 771/8 80 601/, 148 6% 19% 68% 98/, 86% 84s/8 891/2 216 1148/, 114% 39% 278/, 358/, 678/, 40% 44% 957/8 275/g 124% 184 197/is 40% 129 89 76% 102 49% 9511/20 88% 89 97% 87% 101% 98% 186S/; 127% 178 144.50 70% 95% 451% 240% 73% 430% 1967/a 1635/8 140% 184 910 119% 78% 80'/» 607/s 6% 20 68% 10 2157/s 115 114% 408/8 28 36 687/g 40% 44% 96 28% 1241% !84% 104 97i5/10 158% Koers van het geld. Prolongatie 2l/2 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen onveranderd. Russen lager. Tabakken stil. Oliewaarden kalm. Culturen prijshoudend. Mijnen iets beter. Amerika opende vast, het verloop was levendig en het slot prijshoudend. naar waarnemingen verricht in den morgen van 5 Februari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meterologigch Instituut te De Bilt OVERZICHT. In het gebied van de waarneming ie de hoogste be kende stand van den barometer 773.6 te Coruna. De laagste stand van den barometer 724.7 te Sey- disfjord. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 6 Februari). Toenemende tot krachtigen Zuid-Westelijken wind. Zwaarbewolkt of betrokken. Waarschijnlijk regen, Zachter. INGEZONDEN STUKKE*/ DE MOLEN BIJ DE HEILOëRPOORT. Mijnheer de Redacteur! Hoe schoon ook zijn ligging is en hoe prachtvol het effect, dat hij van over de Singelgracht te aanschou wen geeft, terwijl de entrée der stad van Heiloo af aanmerkelijk in schoonheid zou verliezen indien wij die molenroeden daar niet meer in de hoogte zouden zien draaien, toch kwam mij onwillekeurig voor den geest, wat ik eens bij eene Geldersche buitenplaats aantrof, als in devies was met groote letters aange geven „Komt allen tot mij die belast en beladen zijt en ik zal U rust schenken," Terwijl die regels in den gevel iederen wandelaar deden denken aan een rustig oogenblik, stond daar boven de huisschel met kleine doch vette lettertjes gedrukt: „Het is verboden hier te bedelende hond bijt." Zoo kan men ook den molen bij de ILeiloërpoort beschouwen. Hij noodigt U uit tot rusten. edoch, de weg langs haar is geen weg. Gaarne gun ik den molenaar zijn rijpad, doch als wandelaar vraag ik: geef mij een wandelpad of versper dien grond, doch laat niet ieder die daar passeert, zich ergeren zoo niet erger. Ziet men in Arnhem of Nijmegen een bovenover- of onderlangs, hier langs den molen is het nekbrekens- werk, en bij vuil weer is die modderpoel daar onwaad- baar. Waar men onzen Hout zoo moderniseert zoodat hij veel gaat gelijken op een pas aangelegd plantsoen, daar moest men heusch het thans bestaande plantsoen, wat werkelijk een sieraad voor onze omgeving is, niet op dien hoek zoo verwaarloozen. Ik weet dat plant soen-aanleg daar ter plaatse veel geld eischt (zie de desbetreffende raadsnotulen) doch waar men om slechts één greep te doen geheele wegen onderhanden neemt en verlegt, b. v. achter de Buiten-Sociëteit, daar dacht ik zou menigeen meer gebaat zijn bij een sierlijken omgang in ons plantsoen bij den bewusten molen, dan bij het steeds en steeds weer omgooien van wegen, die uit den aard der zaak weinig verfraaiing aanbrengen. U, Mijnheer de Redacteur, dankzeggend voor de ver leende plaatsruimte. Uw abonné W. v. d. S. ORGANISATIE BOUWVAKARBEIDERS. Mijnheer de Redacteur l Gaarne wemchten wg een plaatsje in uw blad, voorbaat omen dank.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2