DE NIEUWE M. MEIJER ZOON. GEBRS. SICKESZ, Amsterdam. Stoombootdienst „Alkmaar-Packet 35 KOELHUIS IB" Dinsdag 8 en Vrijdag 11 Febr., 7-11 uur i Woensd. 9 en Zaterd. 12 Febr., 2-5 uur. MHULSEN 4 HOLIER, Barbiers- en Sigarenzaak, tabak, eiz„ Agenten gevraagd Te huur of te koop vruchtbare grond, fUMMBSCH WffllSr The American Cocca Chocolate Cy. J. B KiSTER, combinatie A. KREIJMBOM. Uit de hand te koop: ADVERTENTIE*. STOOIKIKOFFIEBRANDEMJ en THEEHANDEL. NOODIG is het er op te wijzen. PROBEERT onze Cacao. ONMOODIG echter aan te raden. BLIJFT bij onze Cacao. Wie het eerate gedaan heeft, doethettweede vanzelf. vx Snel dienst Goederen-vervoer. Domaniale Anthraciet bij BLAAUW, oT Oproeping. a u Cl s u O eene flinke dienstbode* een flink Dagmeisje» HUISHOUDSTER, VP lEISTDTTXT, een BOERENKNECHTJE, P.G., Iemand gevraagd Te koop gevraagd een stuk Nieuwste étaleering modernste a Hf* kelen. H. JANSEN, KLOFFIE FTELG B. K0(1 RN Co. Geurig A-omatiich Zwaar. K-nrhlk'. Weduwnaar zeer goede positie, 29 jaar met kindje 14 maanden wenscht in kennis te komen met JOKTGrE 33A.P^CM2 of WKDUWE met vermogen om na wederzijds goedvinden te huwen. Br. onder lett. A F aan het Centr. Adv. Bur. MAX R. NUNES, Amsterdam. OMTVAKTGrE 1ST Naar de Zaan en Amsterdam 4 meal per dag 8,10,2.30, 6 uur NAAR HAARLEM— j LEIDEN DEN haag- daqeüjksche verzending. DELFT— SCHIEDAM— Goederen in doorvracht door geheel Nederland en naar het buitenland. CD Man! we bestellen voortaan geregeld de Baangracht, Telefoon 178.We zij'n dan verzekerd zuivere Anthraciet te ontvangen. Ze is geheel steen vrij en reukloos in het bran den, bovendien billijker in prijs dan de buiten- landsche. CS) co' CD en Esttrée 25 Ct. pl m 2 ct. sted. bel (half uur rijden In begrepen). Volgende uren 25 Ct p. uur. Entrée kinderen 25 Cts. pl.m 2 Ct. sted. bel (1 uur rijden In begrepen). Volgende u en 15 Ct. per uur. <4 3 O u oj X) u n <D c S !3 OJ ifATUURVJOLLEN Ondergoederen Jansen &Tilanus LAAT 67. Gevraagd een flinke Loopjongen gemeubileerde zit- en slaapkamer of flinke kamer, Eerste klasse GROOTWERKERS en BROEKENMAKERS. p.m. 1100 Meter Tuingrond of Bouw terrein a.d. Steeweg bij de Schermer- poort te Alkmaar. een flink BURGERWOONHUIS met perceel TUINGROND, groot ongeveer 60 roeden, R KEUTER Az. VISCHMARKT. TAPTJTEN - KARPETTFN -- G^B DIJNSTOFFEN LINOLF.UMS AM EUBLEMENTEN BEH NOEHIJ STOF F EERD EB IJ. VAN DE FNIDSEN 68. MIENT 11. Da Alkmaarieke Bestuurder sbend heeft gemeend in «verleg met het hoofdbestuur van den Centrslen Bond van Bouwvakarbeiders te ttaehten een afd. van ge noemden Bond op te richten. Oen tot dat doel te geraken hebben wij reedt een aantal vlugschriftj es onder de metselaars en opper lieden laten verspreiden, waarin in 't kort de toestand in de Bouwvakken wordt uiteengezet, en tevens wat altoo door middel van organisatie kan worden ver kregen. Nu zal as. Dinsdagavond", 8 Februari te 8 ure in 't locaal Diligentia een lid van het hoofdbestuur van dsn „C-nt raden Bond van Bouwvakarbeiders" komen spreken, om daar de noodzakelijkheid der organisatie nog duidelijker uiteen te zetten. Wij hopen dan ook, dat da bouwvakarbeiders, nu eens zullen toonen belang te stellen in den strgdvan hunne georganiseerde medearbeiders, opdat ook hier een flinke Afdeeling mag verrijzon. De toestand, hier in het bouwvi»kbedrgf, is toch ook larg niet rooskleurig te noemen en dn werkeloos heid hut.ft zich ook hier in niet geringe mate laten gevoelen, kortom er zijn redenen genoeg om zich te organisearen, en te trachten met elkander verbetering te brengen in dien slechten tcestand, waarom wg u dan ook uitnoodigen allen naar die vergadering te gaan, thuis zitten morren en klagen (of meestal i de kroeg) dat geeft niet, doch ieder moet medewerken en zich aansluiten hg den Centralen Bond van Bouw vakarbeiders" en de resultaten zullen zeker niet uit- blgven. Namens de A. B. B., D. BERGMAN, Voorzitter, G. J. DE MUNK, Secretaris. MARKTBERICHTEN. ALKMAAR, 5 Febr. Aangevoerd 8 paarden 50 a 200, 12 koeien en ossen f 130 a 230, vette kalveren f a per Kg. a ct., 40 nuchtere id. f 6 a a 24, 127 mager schapen f 10 a 2 vette scha pen f a lammeren f 0 a vette varkens a ct. per Kg., 73 magere varkens f 16 a 28, 150 biggen, 10 w., f 8.a 15,13 bokken en geiten f 2,a 7.0 kleine bokjes f 0.a f 0.kop boter, hoogste f 0,middelste laagste f 0.per kop. Eieren f 4.50 a 5.per 100 stuks, eenden dito f 0. BR. OP LANGEND. 4 Febr. Bloemk. 2e s. f raszen id. f 0.— a 0, roods f 1.50 a 3 20, gele f 2, a f 3.50, witte f 0.— a 0.uien f 1.60 a 1.80. NOORDSCHARWOUDE, 4 Febr. Raedakoel le soort f 3 80 a 4.2e soort f 3.25 a 3.75, kleinere f 1.25 a 3.gele le soort f 6.50 a 5.762a toert f 4,80 a 5.25, kleinere f 1.40 s, 4,witts le soort f 3.a 3.50, 2e soort f 2.75 a 2.90, kleinere 1.20 a 2 60 Uien f 1.50 a 1.70, HOORN, 6 Febr. T^rws f 8 50 k 10.50, rogge f 0. a 0.gerit f 5.25 6,50, haver f 3 75 kf 4.25 witte erwten f k—groene dito f 15.50 kf20.—. grauwe f 17.50 a 19, vale f 20 a 23.—bruine boenen f 12 a 17. karweizaad f 15.50, mosterdzaad f 25.— a 25.50. 0 paarden f a koeien f a 78 schapen f 15.a 23.—, Ismmeran f 0.0.— 3 kalveren f 9.a 14.—, 0 varkens f 0.a 0. zeugen f a 94 biggen f 7.— a 12.0 kippen f 0.— a 0.kipaieren f 5.— a 5.50, eend eieren f a 12?5 kop boter 75 a 80 ct. Geboren: C O R N E L 1 S, zoon van IJ A. v. d. WERF en C. V. D. WERF—SWAKMAN. Alkmaar, 5 Febr. 1910. Heden vervullen wij den treurigen plicht kennis te geven van het overlijden van onze innig geliefde Moe der, Behuwd- en Grootmoeder, Mej. MAARTJE HANSEN. Wed. A. SLOTEMAKER, in den ouderdom van bijna 66 jaren. Haar diepbedroefde kinderen, N. SWAAN—SLOTEMAKER. K. SWAA1ST Jbz. Bergen. A. JONKER—SLOTEMAKER. S. JONKER. Egmondermeer, en kinderen. Alkmaar, 4 Februari 1910. Heden vervullen wij den treurigen plicht kennis te geven van het overlijden van onze lieve Zuster en Be huwdzuster MA ART JE HAN'ENT, Wed. A. SLOTEMAKER, in den ouderdom van bijna 66 jaren. M. HOPMAN—HANSEN. O. HOPMAN. Alkmaar, 4 Februari 1910. Heden overlaad tot onzs diepe droefheid, na een korte doch hevige ongesteldheid, onze galiefde Vader A. HEIJN Sz., in leven Directeur der Alg. Levnsverz. Maat schappij „Probdé", in de:: ouderdom van 78 jaar eu 4 maanden. S. J. HEIJN Az. T. HENNING Hein. K. J. HENNING. Alkmaar, 5 F br. 191°. Heden overleed tot mijn inniger* spijt, nsija hooggeachte patroon A. HEIJN Sz, in leven Directeur ds-r Alg. Livensvaiz. Mist- schappij „Probiié", ia den ouderdom van 78 jaar ea 4 maanden. Slechts 5 jaren heb ik al* zijn huishoudster zijn humane eigenschappen van nabij le ren kennen. D. HILLEBRAND. Alkmaar, 5 Februari 1910. Voor de zoo hartelijke beween van deelneming bp het geleden verlies betuigen wij enr.cn oprechten dank Wed. H. DE BOER—Bakker, Alkmaar. A.C.SLEE8WIJK—deBoer, D; T-, r,r riroiuTTT/ Bloemenaaal Dr. R. SLEESWIJK, Bij vonnis der Arrondissements-Reehtbank te Alk maar van den vijf en twintigsten November 1909 ishet huwelijk, bestaande tusschen GRIETJE SCHER MER, zonder beroep, wonende te Haarlem, en WIL LEM RENOOIJ, bakkersknecht te Kolborn, ont bonden verklaard door echtscheiding, met alle wet telijke gevolgen van dien. Alkmaar, 5 Februari 1910. De procureur van eiscberesse, J. P. BOSMAN. Opgericht 1908. EN1DSEN. Telefoon 52. ALKMAAR. Zwarte Japonstoffen. Zwarte japonstoffen. 99 ~fO GO O wmm GO GO CD (li BH CD op DONDERDAG 10 FEBRUARI 1910, voorm. 10 uur in het gebouw „Diligentia" te Alkmaar van: Salon-, linnen- en penantkasten, buffet met mar mer blad, salon-, schuif- en wascbtafels, nachtkasten, ledikanten met en zonder matrassen, bekleede-, wee- ner- en rietmatstoelen, spiegels, schilderijen, klokken, wekkers, gasornamenten en lampen, glas- en kistal, koper-, tin-, blik-, porcelein- en aardewerk, kachels en fornuizen, notenhouten schrijftafel met brandkast, vloerkleeden en zeilen, gordijnen, enz. enz. Voorts eene partij nieuwe gouden- en zilveren wer ken, w. o. heeren- en dameshorloges, kettingen en arm banden, broche's, oorknoppen, flacons met gouden en zilveren dop, das- en hoedenspelden, rozenkrans- en breidoppen en eenige bijouteriën. Alles daags te voren van 12 tot 3 uur te zien. Vooraf verkooping van afbraak, rommeling en gro ve meubelen en van toonbank, winkel- en étalagekast, op 't Hof. AMOUREUS, Deurwaarder. ff Allen, die iets te vorderen kebben v« n- of w schul- disd zijl aan den H*er H. J. S. I M. REINHARD, gewoond hebbende in het csfé „d" Ne ierl.nden", »&n d« Mient te Alkmaar, worden verzocht d arv«n binnen 14 dagen he'en opgave of betaling te doen aan het kantoor „de Vraar^ra-k", Hrfp'e>n B 29 Alkmaar. Ailert, die retc te vorderen h-feb n "»n at v.-r sehuldigd zijn aan den h»ar C J. W B NANM-. S-.hilder alhier, worden verzo-irt hi-rvan opgave of betaling te doen aan W J BAAN, K*n»*lk*de 31. tm u cd Sk V) SS* k. ta ft» la "^5 £31 O. wwe G sacsw DE VAN FRIEZENVEEN. Zijn verkrijgbaar bg Steeds voorhanden HEMDEN, BORSTROKKEN, FLANELLEN. PANTALONS, SOKKEN, KOUSEN, ROKKEN, TAILLES, KNIEWAR30RS, GEZONDHEID8GOBDEL9 ®t«. «oor den KRUIDENIERSWINKEL der O öp. Voe ging »Oq« Belong". Zich te vervoegen H igbrsMiwerstr. 4. Mevrouw KRAK, Voordata 9, vraagt wegens ziekte Mevrouw VAN RIJNBACH, Emmastraat 60, vraagt tegen Maart Lsef'gd ongeveer 16 j ear. LOON f 1 50 p r week- ER BIEDT ZICH AA ««n Jvff-nnw als 40 jaar, P,Gmet alle werkiaamWen bekend, eeed kunnende koken, liefst bij eereg HEER. B-. fr. onder letter D 141, hu eau van dit '-l*d E n Lette JONGEDAME P. G., zoekt een haar passende lseftgd 20 tot 26 jaar. B leven letter E 141, bureau van dit blad. GEVRAAGD om Wstond in ni^s* f t «den^ bfl G MOERBEEK te Scherm erhorn. DAME V r a'a g t liefst met pension m huiselijk verkeer. B'ieven met p ijsepgive onder lettor G 14', bureau van dit blad. Gevraagd: Tos? tijdelijk om een burgerhuishouding waar te nemen. Te bevr yen aan h«t bureau van dit blad. met 1 April of eerder een van oud» bestaande met daaraan verbonden inventaris. Br. letter H.. Adre't.-Bureau J S. HOEK, Bevorwgk. door de Algem. 's Gravenh Glasverzek. Maat schappij. C<nradk*d« 15, 's-GBAVENHAGE. Te ba»r- gen hg K 8CHOONE te St*mpeterer. aan den Omval nabij Alkmaar. Te bevrayen bg dtn eigenaar P. STEENHOF, Om val bg Alkmaar. aan den «traatwar g«lee«n Tratnlgu tusschen PUR- MEREND en ALKMAAR. Bevolkte gedeelte. Br. fr. aan Jb. STELLING Jz., Oudeyacht 345, EnVhuisen. Ho»fdm*g**tjn Tvac'e mag* zijn Bij kre 81 Ja u*r 19IO, t«n «versttaa va 'N Wis JAN VAN IER VEEN Alk- -x»r ile-'ec. ie dctir de beeroti ALFFED ADRIA- NUS MARIA VERMEEREN. PIETER MOD DER, reiziger en T 4EO! ORUS ADRIANUS KOESEN, h»nd^l»hed!Brlde, »l!en woaer.de te Alkma r. a?uge- guan eene vf nnoctschap van koophs1 d»l, t*-n deel heb bende het ff yemeenschappelgke tekwirg cn ïer <?e fi-m* „VEEMEEREN C'.", diij^on van den har.del ia rijwielen, rgwi> 1 oncerd elen en s,fcU7<rw?nt« arti- k-laa. D) vennoctechap, ta Alkmaar gevestigd, iï met sng ng van 3! Janu»ri 1910 sang-arssan *o r on- ep&alden tgd en wordt geacht ie zgn ontbocd» n dria maanden, nadat een der vsnnooten aJ.c de b«ide an deren achriftelijk heeft kennis gegeven van zijn wil OT de vennootzchsp te doen eindigen I der de - ven- nooten ig bevoegd om t ,t e«n bedrag van ijf honderd gulden, tea name d'»r ve:.:nco^schsp ta handelen, veoi' haar gelden uit te geven en te ont?&Dgea, en de vea- cootsckap aan derdeD, en derden aan de vsmiootachap ta verbinden en met dan naam der firma te onder- tei kenen. Nem-ii's de v«-nnoot«n, Alkmaar, J. VAN DER VEEN, 5 Febr. 1910 Notaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3