If SltpSII Openbare Vergadering ,,'t Genadebrood". Te kuur het Yoordeelig gelegen Landbouwcrediet, BRANDKASTEN. St. Anthoniebreestraat 27-29, Probeert dan eens het BROOD der VASTENAVOND. WAFELEN A. Burger, Banketbakker. Jaarlijksche Opruiming - VEE VOEDER WERKTUIGEN - ALKMAARSCHE T00NEELVEREEN1GINQ „Solus Nemo Satis Sapit" D a Azr h: ss, 85 €EiÉT« mwh INBRAAK. MNM H. V. Mot Bij R. B KKER, Banketbakker, Zsadnarkt 74, h.h. eenhobst. Particulier geld aangeboden* Weldoeners der Menschheid, J.F. Wagendrever, Westerburgstr. 4. Ondergoederen Natuur- en Letterkundig Genootschap TE ALKMAAR. Dr. H. E. VAN GELDER. houdt vanat 7 Februari a.s. zijn spreekuren o- OUDEGRACHT 155. o Veel nieuwigheden voorhanden. Vraag uur aandag 7 Februari, in het lokaal van den heer PEPERKAMP, aan de Breedstraat, „De middelen ter bestriding van werkloosheid". BRANDKASTEN en» KLUISDEUREN UNTIOO "V.éNTNT •VCTTJOFIE!. Fabriek en Magazijn ZAAI)MARKT 78. De Magazijnen van Galanterieën, speelgoederen, lederwaren, huishoudelijke artikelen, garen, band, knoopen enz. enz. zijn verplaatst van Warmoesstraat 18 lm DE lfRIES Sr» Go., Amsterdam. Laat den bezorger eenige keeren bij U aan komen als proef en Gij zijt overtuigd, dat dit brood is: uiterst billijk in prijs, van prima kwaliteit en daardoor Zaad markt 79, Alkmaar. Eckert-, Mayfarths-, Sacks- en Melotte-PIoegeL Ballast- en Graanschoppen, Me*t- en Slechtvorken, Emmers, Karns, enz. Melkontroomers. Centrifuge voor Melkonderzoek, Thermometers. KOOPT U HEERLIJKE KOEKJES Boterbatons, Hernhuttertjes, Duitsche Sprits, Zandkoekjes, Alkmaarsche Jongens, Bieren banket, Amandel- en Saucijzenbroodjes, enz. UITVOERING 14 cent per ons, TAPIJTMAGAZIJN Sidonius de Jong, M I E N T 1 0. Magazijn „Katoenbaal" Houttil 25. l Gloeikousjes en Glazen Aan 't zelfde adres een flinke Rijwielhersteller gevraagd. II! Aan de Leden wordt medegedeeld, dat de spreekbeurt van 7 Februari, des avonds 8 uren, zal vervuld worden door Archivaris te 's Gravenhage. ONDERWERP: Zestiende Heuwschs stroomingen te Alkmaar, Deze lezing is toegankelijk voor dames en huisgónooten. Introductie bij den Secretaris Mr. A. P. H. DE LANGE. Afdeeling Stompetorer-Oterleek. op WOENSDAG 16 FEBRUARI, 'savonds halt acht, ten huise van den Heer LANGEREIS OPVOERING van 't propagandastuk Verder aangevuld door eenige sprekers. ToegangLeden vrij, niet-leden 20 cent. 's morgens 8 uur precies, 's namiddags 1 uur precies, TELEFOOJV 292 BESTEL Uwe bloemwerken, losse bloemen, kamerplanten, enz. „de Bonte Koe", Langestraat. Telef. 174 Kapitaali Twee mlllloen Gulden, waarvan geplaatst en volge stort f 1.500.000. DEPOSITO RENTE 27, 's avonds kwart voor acht, spreekt de WelEd. Heer O. 3D. WBSSEIalJVG, lid van de Staatscommissie, Gelegenheid tot debat. Entrée 5 cent. In het algemeen geven solide Brandkasten waarborg tegen brand, doch niet zooals velen meenen tegen VOORAL MET IN ONBEWOONDE PERCEELEN Brandkasten van staalplaat, twaalfvoudig koud gebogen, zoomede kluisdeuren bekleed met s aalpantser en eerste klas sluiting zijn daarvoor aangewezen. Ook voor deze laatste bewerking zijn wij geheel ingericht. in staalpantser met Protectorsloten worden in alle afmetingen door ons gefabriceerd. £WF" Geïllustreerde Prijscourant op aanvrage. NAAR UITSLUITEND VOOR H.H. WINKELIERS. als Wortel- en Stroosnijders, en Lijnkoek- en Graanbrekert Alles wordt op proef geleverd. - Taste, doch lage prijzen A*nMnl«nL M V „HST LANDBOUWHUIS" J WONDER P*.. Dinwit»n*. Opgericht 1 Januari 1899. op DINSDAG 8 FEBRUARI 1910, des avonds 8 uur, in het lokaal „Harmonie" te Alkmaar. Opening der zaal 7 uur. Aanvang 8 uur. HET BESTUUR. VAN COUPONS Tapijten, Linoleums, Gordijnen, Vloerzeilen, Loopers. Vitrages. Het beste adres voor de sterkste wollen Schoolkousen alsmede I DAMES- en KINDERKOUSEN tevens AANBRFIEN en VERSTELLEN AANBEVOLEN voor hangend en staand licht, welke tegen sterk coneurrterende prijzen worden verkocht. DE GOEDKOOPE RIJWIELHANDEL, TELEFOON TE ALKMAAR -HEILOO. t^ O I" y p p wanneer go een flink, goed passend CORSET wilt dragen, Ia*t U »r dan eens een aanmeten bij A. A. P ASSENS, Oude Manhuispeort 2—3 Amsterdam. Gev. 1825. Tel. 8393. Solide sf werking elegante coupe, echte baleinen. -O -O DE GOUDEN BRIL. o- t— M. KATER,MIENT 17. Hospitaallinnen (bedzeil). Menstruatiekussens. Verbandstoffen. MEVROUW 1 uit ie Stoomnivelfabriek ran HARSES A ZONK- Beverwijk. Verkrijgbaar [n verseffelde kartonnen doecen van V. bil®. Alleenverkoop voor ALKMAAR ia Sluit-étiket waarborgt de kwaliteit. Csfé dm Méé», nabij de Markt (zonder vergunning). Zeer geschikt om de één« h«lft in LUNCH en de andere voor CONVERSATIE ZAAL in te richten. Aanvaarding met Mei of eerder, te bevrs-gen bu don bewoner. NOORDHOLLANDSCH HOOFDKANTOOR ALKMAAR. Voerd&m C 1213. Agent»eh«ppen: HOORN, ENKHUIZEN, Kaasmarkt 16. We*t«ratraa> 6 LEIDEN's-GRAVENHAGE Kort Rapenburg hoek Breestraat. Molenstraat 15. DELFT, ROTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvehaven 107. De VENNOOTSCHAP verleent Credleten, neemt gelden In déposlto, belast zich met den aan- en verkoop van effecten en coupons, sluit belee ningen en prolongatlën en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende. OVER H-t Bestuur van h't PiaatsG (Dmité de* K, 8. A Staat op 31 Deessmber 1909. Loopende Credieten f 4.743 913.21 Deposito's1.493 206 07 Reserve209.759.92 Jkr. Mr. P. VAN FOREEST, J. F. MOENS, Vise-President-Gommisaaris. Directeur. Wanneer Gij üw werkelijk voordeel betracht Eerste Hygiënische i het voordseligst in pt gebruik. HEEFT VOORRADIG: VERDER Door gehouden ve'koop is er half Maart of later 62000 gulden beschikbaar op «oliede huiz.n of land. Rente 4 procent. Beneden 1600 gulden wordt niet uitgepliatat. Brieven franco lett. N 140, bureau van dit blad. M Opgevoerd zal worden To»n««l*p 1 in dria bedrijven naar het Duitssh van FELIX PHILIPPI, door W. DE HAAN. Plaatabespr king esp den d.g der uitvoering van 12 I uur a 10 «ent per plaats Introducties verkrijg baar bjj J. H KOOI.TMAN, Hoogstraat 5a. ZIJN VERKRIJGBAAR. DOOR H.H. DOCTOREN. HEDEN ONTVANGEN PRIMA Beleefd «anhevelend, Luttik Oudorp C 63. ER! Woonde eens een boertje, Niet ver »»n da stad; Ei die scheur e ijjn broekje, Zijn 'r«uw zei, wat is dat? D*t i« deze week nu al 3 masl gebeurd. Nu g-loof ik toch Kreli», dat ge alles verscheurt. V'O'w je hebt «ea mcchin», is dat geen geluk? Sprak K?e!i«, en maakte zich heelemaal niet druk, Dat 's wa»r, fceste kr li», dat dank 'k aan jou J(j h*bt hiar gekocht, a's cadeau voor ja vrouw, En emdüt zij zoo goed voldoet san de eisch Stel 'k op dit stond j« cadeau nog ©p prü" R-panti» inrjcbti v. B l««fd aanbev, A. HILDERING. HUISHOUD AANöL vanaf 2% et. per dag d. i. f 10.per jaar, f 2,50 entrée. GEWONE AANSL. vanaf 81/4 ct. per dag d. i. f 30.per jaar, vanaf f 5.entrée. Kantoor Telef 500. Nieuwe aansluitingen: 445. Alkm. Stoom Watch- en Strjjkinrichting, Weiterwag. 446. „Noord-H-ulland" N.V. „de Mij." Kantoor Laat 81 38. Nieuwe huishoudaanslulting. O. VAN BUI.TZEN, Wilbe min«l*aD. Druk N.V. voorh. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4