OPENBARE VERKOOPING Openbare Verkooping Winkelhuis met Woning, Bouwterrein WAAR BESTELDIENST heereNhüizen, POT O O, de Villa „GEERTRUIDA", J. v. d. MEULEN, BQTERSTRAAT 21. Vraag en Aanbod. filllpSDOO ADVERTENT!! N. Openbare Verkooping Voorloopige Aankondiging. Openbare Verkooping J. VAN DER VEEN, te Grootschermer, op Woensdag 9 Februari 1910 Mr. A. P. H DE LANGE, Wegens sterfgeval* Een groot, hecht en sterk OPENBARE VERKOOPT O aan den Westerweg, Nassau laan en Egmonderstraat. Boter» van 50 Centen Thuringsch Technicum Jlmenau, - SPECIAAL ADRES E. W. VET, Langestr. 91, Alkmaar. a»aeacacaa te ALKMAAR, in het café van Mej. dewed. VAN TELLINGEN, op Woensdagen 9 Februari 1910 bij opbod en 16 Februari 1910 bij afslag, telkens des avonds 6 uur, ten overstaan van den notaris P. J. C. VAN T00RNENBU! GH aldaar, van de navolgende perceelen te Alkmaar, als na bekomen rechterlijke machtiging, Het WOONHUIS met, ÉKF en TUIN aan de N. Z. van de Oudegracht no. 188, kadaster sectie A no. 927 groot 94 c. a. VIER HLIZEN en ERVEN aan de Linde gracht wijk A nos. 9 groot 47 c. a.16 groot 66 c. a17 groot 54 c. a. 18 groot 55 c. a. Verhuurd no. 9 voor f 1 75, de overigen voor f 1.87 allen per week. Behoorende tot de nalatenschap van Mej. Wed. T. BAAS Gz. Voorts nog 1. 2. 3. Het WOON- en WINKE1 HUIS met ERF op den hoek van de Van Teijlingenstraat en de Forestusstraat, no. 26 kadaster- sectie C no. 2228 groot 65 centiaren. Eigendom van den heer F. F. PRINSEN, aldaar. Aanvaarding na betaling. Breeder bij biljetten omschreven. Meerdere inlichtingen geeft de notaris. BEGIN MAART a s. z*l publiek worden verkocht: zijnde nog nieuwe, geriefelijk ingerichte Woning met, voor- en achtertuin, te Heiloo, nabij de Protestarrtsche Kerk, groot ruim 5 aren. Aanvaarding I Mei 1910. Tuin dadelijk. Inmiddels UIT DE HAND TE KO<(P, te be vragen bij den notaris P. J. C. VAN TOORNENBURGH te Alkmaar. te Grootschermer gem. Z. en N. Schermer, Na afloop van het Boelhuls Notaris te ALKMAAR, is voornemens op Maandag 14 Februari 1910 's voormiddags 10 uur in het café" ,,'t Zwaantje" van den heer M N. EDEL- HAUSER te Alkmaar, aan de Wilhelminalaa;i, in het openbaar te verkoopen een KOFFIEHUIS-INVENTARIS be staande uit biljart met toebehcoren, cafétafeltjes, stoelen, divers glas- en aardewerk en hetgeen verder J ten verkoop zal worden aangeboden. Te bezichtigen op den dag drr verkooping. I iliehtingaa worden ver*t«vkt ten kantor*» ven ge noemden Notaris aan de CUDEGRACHT 156 te Alk in de herberg „De Jomre Ruiter", van T. TOEREPPEL, ten «verstaan van d«n te Alkmxar gevestigden notaris 1. Een WOONHUIS en ERF te Grootschermer, gem. Zuid- en Noordschermer, groot 2 a. 28 e.a., waarvan 17 c.a. staan ten name van den polder. 2. Een WINKEL- en WOONHUIS met ERF aldaar, groot 2 a. 90 c.a. TB UITGEEST te ALKMAAR, op DINSDAG 15 FEBRUARI 1910, bij opbod en op DIVSDAG 22 FEBRUARI 1910 bij afslag, telkens des avonds un'-, in het koffiehms van Mejuffrouw de Wed. J. VAN TELLINGEN aan de Gedempte Nieuwesloot, ten overstaan van den notaris L. TOP te Bergen van 1. Een HUIS en ERF met ERF aan de Snaarmanslaan te Alkmaar, kadaster Sectie C nos. 1926, huis en erf groot 1 are 17 centiaren en 2103 ert groot 40 centiaren. Een HUIS en ERF aan den Geestersingel te Alkmaar, kadaster Sec tie C. no. 785, groot 1 are 2 centiaren. Behoorende perceel 1 aan den Heer J. VAN ESSENde perceelen zijn te aanvaarden bij de Detaling der kooppenningen. Inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden notaris te Bergen, alwaar de voilingsvoorwaarden gedurende acht dagen vóór den verkoop ter inzage van een ieder liggen. Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD GELDBELEGGING oplegt, vooral wat het onderwijs betreft en bet de groot-kapitalisten aardig naar den zin maakte. Toch wenscliten de vrijzinnigen de macht terug en ze zochten in 1909 naar een leus. 't Merkwaardige is nu, dat men al 't oude van 1905 liet liggen en vlak voor de verkiezingen kwam met iets nieuwsde staats pensionneering. Die vlieger is echter niet opgegaan, 't volk is wakker geworden en de heeren zijn uit de stembus gekomen zoo gehavend als nooit te voren. Spreker geloofde dan ook niet, dat ze ooit weer te rug zouden komen; de vrijzinnigen gaan ten onder. De oorzaak daarvan is dat de klassentegenstelling- steeds scherper wordt. De oud-liberalen, die het con- curreeren der vrijzinnigen met de sociaal-democraten gevaarlijk vinden, gaan naar de kerkelijken, bij wie hunne belangen veiliger zijn. Daarmede is verklaard de vooruitgang der kerkelijke partijen. We hebben dan ook geen christelijke regeering, om dat de meerderheid van het volk zoo christelijk is. Die christelijke regeering is dat ook niet, maar noemt zich zoo, en daarom vooral bestrijden de sociaal-democra ten haar. Zij bestrijden daarbij niet den godsdienst, doch het misbruik, dat gemaakt wordt van de christe lijke beginselen, die als een schild worden opgeheven. Wij sta^n, zei spr., tegenover de kerk, omdat die zich in dienst stelt yan het kapitalisme en wij achten het onze plicht de christelijke arbeiders er op te wijzen, dat zij van het misbruik van den godsdienst 't slacht offer zijn. Terugkomende op den stembusstrijd van 1909, wees spr. er op, dat nog geen twee maanden na de sluiting der stembus een brochure verscheen van den heer Veegops, waarin deze als oorzaak van den val der vrij zinnigen ailere.ej-st noemde dat er geen fut meer dg partij zat, zopals bij de sociaal-democraten. Spr. vond dit niet te verwonderen, daar de vrijzin nigen geen idealen meer kunnen hebben; zij hebben bereikt wat ze vroeger wenschten. Met de sociaal-de jneeratpn is dat anders: die zijn iets meer dan een po litieke partij, die staan op maatschappelijken basis. We zijn met de geschiedenis der menschheid aan het einde van het hoofdstuk, het kapitalisme, en beginnen welhaast aan een nieuw: „de mensch", Da maatschappij ontwikkelt zich, er komt een klasse op die de kapitalistische verdringt en 't is onze taak om te zorgen, dat die klasse rjjp zal zijn om als de tijd daar is hare taak te aanvaarden, De sociaal-democraten hebben dus een ideaal, geen Utopie, maar iets dat werkelijkheid worden zal, een wetenschappelijk jets. Vandaar dat ook de moderne wetenschap de hand reikt aan dg moderne politiek, aan de sociaal-democratie en met haar gaat strijden tegen het kapitalistisch stelsel. Als eep andere oorzaak noemt de heer Veegens het onbekookte plan van staatspensionneering en dat, zegt hij, nog geen twee maanden nadat men er yan vrijzin nige zijde op allerlei wijze propaganda voor heeft ge maakt. De kiezers mogen dit wel eens bedenken als de heeren weer met zoo iets aankomen. Daarna ging spreker oyer tot een bespreking van den toestand van het oogenblik, Het staat 60 tegen 40 zegt men gewoonlijk, doch dftt erkent spr. volstrekt niet. Een enkele maal gaat het misschien zuiver rechts tegen links, doch als het puntje bij het paaltje komt, is het anders, dan is het 7 tegen 93. Men late zich daardoor echter niet ontmoedigen, het volk buiten de Kamer heeft in de Kamer meer invloed dan men denkt, dat bleek bij de kwestie van den 10-urendag, waaraan de heer Aalberse minister Talma herinnerde en ook uit de waarschuwing, die dr. Kuyper aan dezen minister gaf, om nu toch gauw met -zijn ouderdomsverzekering te komen. Men vond die in het bekende artikel ;n de Standaard; „Span den boog niet te sterk," Sprekend over de Staatsbegrooting, wees spr, er op, dat er thans is een tekort van 14 millioen. Of dat werkelijk een tekort is, viel niet te zeggen, meende spreker, men kan en spreker had dat meermalen ervaren met die begrootingen zoo aardig werken. De inkomsten wat lager geraamd en de uitgaven voor 't een of ander wat hooger en je hebt een tekort, dat aan 't eind van 't jaar echter er niet is. Als er echter een tekort is, dan zou men verwach ten, dat deze christelijke regeering, dat allereerst door dp bezittende klasse zou jaten betalen. Integendeel, aij diende een wetsontwerp in tot verhooging van in voerrechten, dat' evenwel weer is ingetrokken. Daarover sprekende, toonde spreker aan. dat de na tionale welvaart niet gebaat is door verhooging van de tarieven, en dat de invoerrechten een belasting zijn, die volstrekt geen rekening houdt met de draagkracht. Ook veroordeelde spreker de verhooging van den drankaccijns met 27 Minister Kolkman heeft berekend daar 6.400.000 uit te slaan. De sociaal-democraten hebben daarte gen gestemd, omdat zij meenen, dat het schatkistbe- lang daardoor aan het drankmisbruik wordt gekoppeld en het geen vermindering van het drankmisbruik ten gevolge zal hebben. Men trekt op die wijze geldelijk voordeel uit de volkszonde, waarvan de kerkelijken anders zoo'n afkeer zeggen te hebben. Meent men, dat men in den Haag zou gaan bezui nigen omdat men een tekort heeft, dan heeft men het mis. Als 't voor het belang der eigen klasse is, dan kan t geld blijkbaar niet op. Een treffend staaltje noemde spreker de toeken ning van de buitengewone toelaag van 80.000 voor minister Idenburg, die zich zelf eigenlijk gouverneur i gemaakt en behalve een salaris van 143.000 geheel vrijen overtocht genoot. Die 80.000 was zooveel als een zakduitje op reis. Als een ander punt in zake geldverspilling noemde spreker het militairisme. Spr. betoogde, vaak tot niet weinig vermaak der vergadering, hoe trots de steeds hooger wordende uitgaven voor leger en vloot, ons land totaal onverdedigbaar is en hoe het geld dus is weggegooid, terwijl hij er ook op wees, hoe in de toe komst de oorlog onmogelijk moet worden in verband met allerlei nieuwe vindingen op het gebied der teeh mek, de toepassing van de luchtscheepvaart, enz Spreker vond gereede aanleiding om in aansluiting hiermede aan te toonen, dat het historisch materialis me de goede grondslag is voor de sociaal-democratie. Wat en hoe een volk denkt, is afhankelijk van de om standigheden, waarin het leeft, 't zijn maatschappelij ke factoren die daarop inwerken. Dat ook de kerk dat erkent, heeft ze vaak bewezen; zij past zich ook steeds aan bij de levensomstandigheden van het volk Zoo zal dus als de techniek van den oorlog zoo gewijzigd is, dat de oorlog onmogelijk wordt, het volk als vanzelf zeggen: weg met den oorlog. Een enkel woord wenscht spreker te zeggen over de bekende lintjeskwestie van Dr. Kuijper. Spreker legde er den nadruk op, dat het den sociaal democraten in deze niet te doen is om Dr. Kuijper eens een hak te zetten; 't is geen relletje of een socia tistiseh kabaal men beoogt er alleen mede, om den chnstelijken arbeiders, die Dr. Kuijper beschouwen als een soort van Engel, een heilige, te toonen, dat Dr. üuijper, ofschoon een groot genie, toch ook een mensch is met menschelijke fouten, men wil de arbei- ers de oogen openen. Dat is alles, wat men er mee eoog Daartoe wil men ook een serieus onderzoek, een parlementaire enquête, die personen onder eede an hooren, wat met een eereraad niet het geval is. len slotte wenschte spreker nog een enkel woord te zeggen over het onderwijs en riep hij allen op om in den komenden tijd waakzaam te zijn voor de openbare school, die evenals de openbare onderwijzers, thans meer dan ooit met vuil worden gegooid. Al wie res pect heeft voor het kind, het niet wil gemaakt zien tot een sectarisch individu, moet staan naast de openbare school, naast de openbare onderwijzers. Het bijzonder onderwijs doet de openbare school thans de grootste concurrentie aan. Christelijke bla den en blaadjes willen de ouders angst aanjagen, de Staatskas wordt door het hijzonder onderwijs bestolen, doordat men kunstmatig het aantal kinderen opdrijft om hooger subsidie machtig te worden. De openbare onderwijzers in den Bond van Nedrl. Onderwijzers hebben front gemaakt voor neutraal on- I derwijs, zonder politieke dogma's en zelfs zijn ze zoo angstig dat het kind niet neutraal zal worden opge voed, dat ze afgekeurd hebben dat naast het blaadje „de Proletarische vrouw" is verschenen een socialis tisch „Kinderblaadje". Alen roept thans dat de openbare school zal worden anti-Oranjegezind, anti-nationaal, doch men leze de I Katholieke schoolboeken, hoe die bijv. over een Willem van Oranje spreken. Enkele staaltjes worden door spreker voorgelezen. Heen, de onderwijzers willen niets anders, dan dat men de school om het kind buiten elke dogmatiek houdt, godsdienstige of politieke. Hoe zij zelf over die dingen denken staat daar geheel buiten, daarin zijn ze even vrij als de christelijke onderwijzer. Daarom roept spreker allen op tot strijd om front te maken voor de openbare school, die ook niet meer veilig is bij de vrijzinnigen, die in alles toegeven en waarvoor de sociaal-democraten thans met de onder wijzers de banier hoog houden. (Applaus.) Als een staaltje waartoe men komt door het ideoot drijven in^ sectarischen geest, noemde spreker de Koomsch-Katholieke geitenfokkers Vereeniging, die subsidie vroeg uit de Staatskas. Op zeer vermakelijke wijze schetste spreker, hoe hij daarover in de Tweede Kamer met minister Talma had gedebatteerd, daarbij duidelijk latende uitkomen, dat het alleen de bekrompenheid is, die hij hierbij aan de kaak weüsclite te stellen, zonder dat hij ook maar een oogenblik bedoelde daarmede den godsdienst te treffen. Met een krachtige opwekking, vooral ook tot de jongeren, om ziph aan te sluiten bij de S. D. A. P., be sloot spreker, die een luid applaus oogstte. Daar zich niemand voor debat opgaf, werd daarop de vergadering met een woord van dank en een aanbe veling van het weekblaadje „De Vonk", door den voor zitter gesloten, Ingezonden Mededeellngen. VROUWEN ZOOWEL ALS MANNEN hebben nier- en blaasaandoeningen. Vrouwen zoowel als mannen zijn onderhevig aan nier- en blaaskwalen hun vrouwelijke plichten vor deren vaak zooveel van hun gestel, dat hun gezond heid ten slotte geheel ondermijnd wordt. Gewoonlijk zullen de nieren het eerst aangetast wor den, omdat de?e het zwaarste werk te doen hebben zij verliezen gaandeweg hun geschiktheid om de ge vaarlijke vergiften uit het bloed te. filtreeren. Gij wordt humeurig, prikkelbaar en terneergesla gen. Des morgens hij het ontwaken hebt gij een ellen dig gevoel ip uw rug. Uw urine is bewolkt, met be zinksel en brandend. Uw oogen zijn misschien opge blazen en dof, en uw ledematen opgezwollen. Bij voch tig weer zijn uw leden stram en rheumatisch, en kunt gy u nauwelijks bewegen zonder dat uw rug u pijn doet. Alleen een nierengeneesmiddel kan ieder spoor van nier- en blaaskwalen doen verdwijnen, en zoolang gij het geringste kenteeken van de verschrikkelijke ziekte kunt opmerken, zijt gij niet veilig voor een plotselinge oudergang der nieren. Fosters' Kugpijn Kieren Pil len zijn een geneesmiddel speciaal en uitsluitend voor de nieren en blaas. Zij bereiken de werkelijke oorzaak der ziekte. Dit is de reden, dat zij blijvend genezen. Zij voeren de nieren zachtjes tot gezondheid terug, herstellen hun kracht om het bloed te filtreeren en verzekeren een natuurlijke werking der blaas. Maar hoe langer de nierziekte verwaarloosd wordt, des te dieper wortelt zij zich in. Zij heeft misschien reeds een hoogeren graad bereikt dan gij vermoedt en kunt gij dus niet oplettend genoeg zijn om de echte Ioster's Rugpijn Nieren Pillen te krijgen, dragende de handteekening van James Foster. Zij zijn te Alk maar verkrijgbaar bij de heeren Nierop Slothouber, Langestraat 83. Toezending geschiedt franco na ont vangst van postwissel a 1.75 voor één, of 10.— voor zes doozen. Teehnizehe hoo*er<--:>nc!erwifs-inrieht<ng veer machine- beuw en slectrotechaiek. A fdac-ling^n veor irgani«)urfy technici en opzichtera. Groots fabriekswerkplaatsen -oor practiseha ontwikkeling van volontaire. Staatz- x*mencommi*aie. Buitenlandera worden toegelaten Prospectus gratia. Prof SCHMIDTDirecteur. voor alle soorten Stofia sen, Sc> ildersjassen, Staljassen. Ketelpakken, K eeding voor Koks, Banketbakkers, Huisknecht-, Coiffeurs, Electriceins, Slagers, Kruide- n ers, Ze ters, Meubelmakers, Pantalons voor Meselaars, 1 immerlieden, Smeden, enz. tegenover de firma A. J. ELZAS ZOON. -: Kleeding voor alle vakken in elk gewenscht model. Van 15 regels 25 Cents, bij vooruitbetaling. Jt D. L. SIMON, Alkmaar. Steenhouwerij Ko- ningsweg 67. Grafteekenen, Schoorsteen mantels ena. g trekking gevraagd voor lemend die ongeveer 4 jaar gereisd heeft en ook gencfcikt is kantoor werk te doen. Hrog aaav»ng*«iaris g«en vereischte. Br:e*«n franco ODder 1-tter Z 136, *>ure*u d«*o» coulant. ft Huur «en HEERENHUIS m t TUIN van all- gemakken >oorzi«n m t gas- «n waterleiding en* Huurprijs f 825 p j aar met i' begrip van waterverbruik. Te bevr hji J. DE GRAAFF. Laat 5 Alkmaar. fjlb KOOP GEVR \.AGD een soo goed alg nieuwen KINDERWAGEN, ^rieven met opgaaf vaD p ijs en vraar te zien onder lett. C 141. bure-u v. d, Ua<1 ^Jij. Noord-Holland Laat 81, PLAKJONwENS ge- vraagd. Leeftijd 14 jaar. Hoog loon. JJoor omstandigheden een nieuw AMEUBLEMENT, bestaande uit Canapé. 2 Fauteuils, Tafel, 6 Stoe len en Spiegel voor f 145 ter overname a&n*"beden. Brieven onder letter B 114, bureau van dit blad. P] biedt zicfc aan, liefst t,*g«n 1 Maart a.*., een net MEI8JE als Kmderjuff ouw (uit Arnhem) in een klein gezin, ook goed kunnende wollen- en lin- nennaaien. Brieven onder letter A 141 bureau van dit blad. Telef *u*° »,s rneuw, masief m< h mn LINNENKAST, gaat geheel uit elkaar, voor spot- prigs T. 'ien Stu«rfat-a»t 36. JUEER, z.b.b h.h zoekt »ng 1 M»art. as. gem«u- leerde ZIT- «n SLAAPKAMER m-t pension. B-jeven letter W 140 bureau van dit blad. N ICO G. MEIJROOS DDji, K^nite matraat 41 levert prima KEUKENBOTER in Keul.che pot ten k 50 Cts., franco t»u s. Andergete^kende i e d t zich - *n .«rr h-t ir.ak-r van DAMI S KINDER- en EEFORMKLEET ING T 'ens plaatsing voor een p«»r nette LE KLIN GEN. Aa*1 bevelend. M j ff A. TIMMERMAN G°dipl Coupeuse Ko"ltirn5 rrhuiid naar de L -»t 2 5. J. HOEBE, v«esrts. Jlaarl. Brandverz.-Mij ,.N rt. Loy i »»r»«k'er*. Agent M. KOOG ER, Hriloo. J^et op! M««hiteiafeitjes f 1.75 F«ut*u Is vanaf f 6.Houten Ledikrn'en met hooge zijden f 9.— Linnenkasten f 17.— Spi -gels vanaf f 0 45. Sc ilde- rijen, groat f 2.— (pa r) Wasehtafels f 2.75 Bovkanrekjes vanaf f150. Portementerux f 5 50 «nxenz. Aanbevelend W TIMMERMAN, Kooltuin T^oor billijken p~ijs 1 HERDERSHOND. te koop een ras Schotsche Inlichtingen te bekomen bij T. VISSER, v. T y!in- geïstraat 14. Ook aan huis te ontbied-n. J VAN DER HOEK, Achterstraat, h- eft weer voorhanden gebruikte Kachels, Fornuizen en Ledikanten. Tevens een prachtige Giadmangel t e koop. Voor Ltndbouwgareedsch-ppan je adres. e v r a a g ei een j j„g MEISJE voor de morg nuren om lichte huiselijke bezigheden ta verrichten. Oud«gra«ht, wjjk D 55. erge n s koopt men lekk- rder G -m. H*r»ng dan s>ij G. W. v. d. POL Gem. Haring 5 Ct. per 'tuk. Potjes van 10 stuka 45 Ct. Rolmopg 6 Ct- Z ute Haring 4 Ct. Mooie blanke Zoate- viseh 22 Ct. per 5 ons. Aanbevelend, G. W. v. d. POL, Sahoutenstraat. fruithandel K v. d. POL. Ridderstraat, Telef. 211, voorhanden Kaspsche pruimen, Kmapsshe perzikken, de beroemde nsv®l sinaasappelen zonder pit en mooie Fransche druiven en Frantc.be peren. op WOENSDAG 9 FEBRUARI 1910, de» markets 10 uur, t-n steifhuize v».n M-j eU Wed. C SMIT, »»n 10 K*lfko*i»n, 2 G Idekoei-n, 2 Overhouden», Hooi -ceor 6 Ko-Oen. Kzpwkeen. Kruiwagen, 2 Zou'kitten, Ka zm.k ra, Zetters, Barden, Boerengereedschappen en e»r>i«r huisraad. in de herberg „de Jong» Ruiter" vau T. TOEREP- PEL, van Een BURGERWOONBUIS m*t Kapberg, Ve.ata'- liug *oor 10 Koeien, en ERF t-Groofachermer, gem. Ziid- en No^rdaeheriner, k-duster sectie D, nos. 50 en 51 samen groot 5 ar-n 50 centiaren. Te aanvaarden I-ij de bet»lirg der kooppenningen, alles beho-rende tot de nalatenschap van wij!en M j, de Wed. C. SMIT. Inlichtingen worden gegeven t»n kantore van den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE te Alkmaar. g«m. ZUID en NO' RDSCHERMER, na ifloop van h*t Bolhuis wijlen W«d C.SMIT ongeveer 12 uur, VAN: V«rhuurd aan Jb. Heinis, voor f 0.90 p. week. H«t voorgedeelte verhuurd aan de wed. Jn. Hrinis voor f 1.20 per week. Het achtergedeelte thans onverhuurd. Huur waarde t 1.per week. Eigendom van den Heer P. VORST. Ie aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor- no'ind«n notaris aan de Breedstraat A 48 te Alkmaar. op WOENSDAG,"den 23 FEBRUARI" 1910,'bij "opbod en afslag, des morgens half elf, in het café „De Ooie vaar", van den heer H. ZON JEE, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van: grooten Zolder met Bloemhollenstellingen, Erf en Bloembollenschuur met stellingen en een stuk uitmun tend TUINLAND, geschikt voor Bloembollenteelt, ge legen aan den Meldijk en aan de Haven te Uit geest, ter grootte van ongeveer 5 aren 61 centiaren, zijnde een behoorlijk afgepaald gedeelte van het ka dastrale perceel sectie B, No. 1793, geheel groot 6 aren 20 centiaren. Te aanvaarden den lsten Mei 1910. Behoorende tot de nalatenschap van wijlen den hes-r L. STARREVELD. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris aan de Breedstraat A 48 te Alkmaar. zou HET BESTE P DRES zijn voor In <len overal bekenden Winkel van TE KOOP V i e r zoo goed »la i ieuwe in befit«n «taxt onderhouden en altoos verhuurd »t*«nda op e»n &*ng«nsuaen stand dezer stad. Ta bovsagen onder letter T 122, bureau van dit blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 7