irscnt uier- to mpig It mniar. „FORS" Licht- en Zuiggas-en Benzinemotoren, Stoommachines en Ketels. Ontvangen de NIEUWSTE STOFFEN ^voor het a.s. seizoen. „DE EVERINCK" M. Boek- en Baidelsdrokkerlj y|li. HEfilW; COSTER 4 ZOON, BoekhAltaar. Reclametarieven Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente Schelpkalkfabrieken. Stoomtrasniolen. Firma W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. G1ERPOMPEN Lijnzaadkoeken, MERK TC T. CROK, tm if- Ruys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur Golden Thee Golden Koffie Golden Cacao Te Koop of te Huur, Lijsten, Spiegels, Encadrementen, enz. Molenrollen, Kronen, Taatsen en Metalen Potten voor molens. Repareert Fabrieken, Poldergemalen, enz. ALKMAAR. Heerenkleeding naai* Maal De meest volmaakte HECTOGRAAF-MACHINE VOORBEELD Tarief A. Viool, Mandoline, Fluit, Clarinet, enz. Groote voorraad WESSANEN LAAN, LIJNZAADKOEKEN, Water- en Stalpompen. E Gesmeed !|zeren Buizen zonder naad. Zuivere murwe Landbouw-werktuigen» Dijk. Alkmaar. Dijk. Varinas en Maryland tabak Glasmozaïek en Marmerglas, Firma A. F. KERREBIJN, Nationale Hypotheekbank. Een bekendheid van een artikel is haar succes, dit is zeker lijk het geval met Waarom zult u ook niet met de prima kwaliteiten bekend worden. Men neme de proef. Slechte Schrijvers. In 15 lessen goed loopend schrift vervaardigt wascht in vijf minuten het vuilste goed hagelwit. De zwakste vrouw, zelfs een kind, kan de wasch er mede doen, zelfs zittende. Het fijnste zoowel als het grof ste goed, Vitrages zoowel als wollen dekens wascht men er mede. Geen onaangename reuk of morsboel meer in huis, de ma chine is geheel afgesloten. Geen roesten _scheurenslij ten, naboenen of bleekpoeder. Voor Iedereen a contant en op zéér gemakkelijke^.voor waarden op afbetaling ver krijgbaar. De huismoedersdie ze gebrui ken, zullen ze U gaarne aanbe velen. Twee jaar degelijke schriftelijke garantie. "TP® Prijs tw octail (alio saai 3? bij 26 cJI, f 6.—. Prijs voor kwarto maat 26 bij 19 cIB. f 3.50. jTi Beter, Voordeeliger en Zekerder GRONDIG EN BILLIJK ONDERWIJS OP: Alkmaarsche Stoom-Steenhouwerij prijzen. WORMERVEE R. Koninklijke Fabrieken. AMSTERDAM, Damrak 74. De beste pompen van den tegen- woordigen tijd. Fabrieksmerk gedeponeerd van Koog a. d. Zaan. Onverslijtbaar. Duurzaam. Spelend lichte gang. Opbrengst 300 Liter per minuut. Gepatenteerde inrichting om de pomp ledig te laten loopen. Verstopt nimmer. Levering op proef. In verschillende afmetingen tegen prijzen vanaf f 20.bij den vertegen woordiger voor Nederland: ■MF* Vraagt Prijscouranten. .n jo q is niet te overtreffen. krieken zie de prijscourant in elk pakje. Let op den naam 01 den kott. tegen sterk concurreerende prijzen, voor reclame- en naamplaten. GLASASSURANTIE, zeer lage premie. Zaadmarkt 35, 36 en 37. h f 0,50 PER LOT. Na toezending van postwissel of postzegels met 5 cents verhooging worden de loten franco toe- ge onden. A. VAN TWUIJVER, Schagen. S. BAKKER Dz., Leeraar In het schoonschrijven, CEDEMPTE HIEUWES100T Ha. 33. te Alkmaar. Een op eersten marlctstand gelegen WIN KEL- en WOONHUIS, voor alle zaken uitnemend geschikt. Een WINKEL- en WOONHUIS, met vrije Bovenwoning, op goeden stand, zeer geschikt voor fijne banketbakkerszaak. Te Koop een CAFÉ met groot Erf, uiterst gunstig gelegen op het mooiste middenge deelte van den Alkmaarder Houtnabij den Hertenkamp. Zeer geschikt voor groot Pension. Te Egmond a^n Zee. Te Koop of te Huur een BROOD- en BAN KETBAKKERIJ annex LUNCHROOM, Boven zaal en Stal met Automobiel-garage. Alles naar de eischen des tijds ingericht. Te bevragen QUAX en Zn. Alkmaar. Ie. 2e. 3e. Mej. W. S. SCHILLING, Berlose 1 geneest onvoorwaardelijk de gevreesde hondenziekte; berlose 2 voorkomt die ziekte beslist en berlose 3 geneest zelfs ongeneeslijk verklaarde schurft en andere huidziekten. Berlose 1 franco ƒ1.90 Berlose 2 ƒ1.10 en Berlose 3 ƒ1.50. In Holland steeds met goud bekroond. Aanbevolen, zoowel door H.H. Veeartsen, als dui zenden anderen. Te Helder verkrijgb. b.d. fabrikant G. WYKER Cz. Oote Alkmaarbij NIEBOP BLOTHOUBER en bjj FIRMA SCHOUTENte Behagen bij REZELMAN BERLOSE Droef**r7on^°nQ VELO-WASCHMACHINE aan Liederen soliden aanvrager op p proef. Zonder verphehting tot koopen. S 5wonendiTh«tVp!l,d81 van ,11~1 uur k*n men het PROEFWASSCHEN bij- H I n het Filiaal der Velo-W*sobm*éhine-Ma*tschappijZsadmarkt C 72, Alkmaar. WETTIG GEDEPONEERD. door %li° tot du,ve™e ^«tMsdeHoctograsf-Mj.chine., door dkoogat «n-oniige Mandeling en zuiver* Afdrukken. school offa\riek.HnJ micfel?e W6,ke °P elk bureau, kantoor, teekenkamer, r, p'aatj vindt, om zijn» prastische igenzchappen, invloedentf™per*tuurre'and9riDg. hetzij hooge of lags», is op de .EVERINCK" van invloed, zoodat de machines in elk kl.maat te gebruiken zijn. haar dfrll"k« tZ »™INCK" is hoogst eenvoudig »n zindelgk, zoodat een ieder -- Ww«lC P Ma> AÜe B,achine» voorzien van gebruiksaanwijzing en num- De FVFI?TTsrrv'^anDej.r n* d-s machine bgg»*uld moet warden. De EVERINCIf" L*fr w j* **r*n,le pleverd v*or zgae practisehe waarde, van "h J7 Mi»- f !a .Nederland en t buitenland de meest vleiende attes- Architecten NstariaLi^w ^utontelt6D> P®lhi«-Commii*aris8en, Gemeente- ntvanger», Gemeentebesturen ^ndelskantoren, Onderwgzers, Ho«el», Mikelaars, F»1 rikanten, u m entebesturen, Muziekleeraar^, Bouwkundigen. Winkeliers. Deurwaarders enz mer, ten VRAAG bg de 9 de zooeven in werking getreden ff|| Verzekering met gegarandeerde toenemende korting op de premiën. - dsn alle verzekering met winstaandeel. Een 25-jarige verzekert een bedrag van f 1000.— uit te keeren na 25 jaar aan hemzelf of bij vroeger overlijden aan zijn nabestaanden of aan een ander door hem aan te wijzen. Hij betaalt hiervoor gemiddeld per jaar totaal f 2316 f 579 - Prospect! en uitvoerige inlichtingen worden op aanvrage verstrekt door het Hoofdkantoor Westerstraat 3, Rotterdam en door de Vertegenwoordigers. Hoofd-Agent I. PRINS Azn., Oudegracht A 154, Alkmaar. door H. A. MAAS, Dir. Stad. Orkest en Muziekschool Spoorstraat 5 8 V. STOEI ZOON Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en gjootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. Goedgek. bij Koninklijk Besl. van 1 Nov. 1880, No. 28. DIRECTEUREN E. W. SCOTT, J. F. L. Bl ankenberg én Mr. J. van Schevichaven. Hoofdinspecteur voor Nederland: P. A. ADAMA VAN SCHELTEMA, Weteringschans No. 117, Amsterdam. Inspecteur voor Noord-Holland: P. L. THIERENS, Johan van Vlietstraat No. 83, Haarlem. JAARPREMIE per/1000.— verzekerd kapitaal Betaalbaar na het Betaalbaar direct overlijden met premie na overliH len of op betaling gedurende: den leeftijd van: dom. hetgeheele 20 65 60 55 leven. jaren. jaren. jaren. jaren. jaren. 25 17 03 24 65 29 59 19 68 21 75 25 46 30 li) 56 27 26 32 61. 23 13 26 46 32 16 35 ft 95 30 67 36 47 28 04 33 45 42 37 40 27 42 35 05 4! 33 35 84 44 14 59 50 45 32 99 40 20 46 93 46 66 61 53 94 42 Agent voor Alkmaar en Omstreken de heer H. J. HAASBROEK, Luttik-Oudorp 61. ftjimiÊM tnHeerungsVorrichhjng u D.R.G.M. Neu verbesserfes Saug Mej. C. M. EGMOND, Leerares Piano en Theorie Mient C 15 Alkmaar. Spreekuren: Woensdag, Donderdag en Vrgdag van 12 uur. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de W?,etter", om zish van de zuiverheid te overtuigen. Ohmstede AMSTERDAM. ALOM VERKRIJGBAAR. Venster si Sfclfc Amsterdam, Heerengracht 465. Opgericht in 1861. Gestort kapitaal f 400,000 Reserve575,000.— Gestort Waarborgfonds 4,000,000.— Bedrag der uitstaande hypothecai re leeningen op 31 Dec. 1909 f 37.268.341.86 De Bank verstrekt GELD tegen hoogstens 41 0/0 met 1 0/0 provisiebrengt geen 8cn»ttmg«tcosten in rekening, wanneer een leening tot stand komt. Inlichtingen te bekomen bij haren agent Mr. K. A COHEN STUART, Langestraat 71b, Alkmaar. m Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32, beveelt ziek azn tot ket .even van PIANO-ONDERWIJS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 8