DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. Uit Hof- en Hoofdstad. 31. Honderd en twaalfde jaargang. 1910. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor P ikmaar f 0,80? franco door het geheele Rijk f 1, Af ynderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën: Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan dt N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/fo. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 0. MAANDAG o 7 FEBRUARI. BINNEN LAN 1). TdelowiaiiiBer S. NEDERLANDERS IN DEN VREEMDE. ALKMAAHSCHE COURANT, ALKMAAR, 7 Februari. Het is een stille week geweest. De verkiezingen in Engeland zijn afgeloopen slechts eenige uitslagen zijn nog niet bekend. Onder de 667 reeds gekozen leden van 't Lagerhuis bevinden zich ook thans weer, als bijna overal, zeer ve le advokaten, n.l. 125. Voorts zijn er o. a. 12 profes soren en leeraren, 11 ingenieurs, 30 procureurs, 44 offi cieren uit 't leger, 38 eigenaren van couranten en journalisten, 13 landbouwers, 9 geneesheeren, 3 predi kanten (alleen voorgangers der afgescheiden kerken, die der staatskerk mogen geen parlementslid zijn), 1 handelsreiziger en 1 loods. Het oudste lid is 88 jaar terwijl de Benjamin van het Huis 22 jaar is. Voor het overige valt er over de Engelsche politiek weinig te zeggen op het oogenbiik. Frankrijk, dat de vorige week de aandacht vroeg voor de overstroomingen, heeft thans slechts een paar regels noodig. De Seine is gedaald, na groote stoffe lijke schade te hebben aangericht. Van alle kanten stroomen de gelden tot leniging in den nood toe en de Parijsche apachen trachten hun slag te slaan door te rooven en te stelen. Over Duitschland valt meer te zeggen. Wel heeft het incident in den Rijksdag, ontstaan doordat de conservatieve afgevaardigde von Oldenburg zeide dat de Pruisische Koning een officier moest kunnen beve len den Rijksdag te sluiten, een kalm verloop gehad, maar de indiening van het wetsontwerp op de her vorming van het Pruisisch kiesrecht aan het einde der week heeft reeds heel wat pennen in beweging ge bracht. Men weet, dat het Pruisische kiesrecht bijster slecht geregeld is. De afgevaardigden worden n. 1. gekozen volgens het drieklassen-stelsel zoodat men- schen met veel geld oneindig meer invloed op de sa menstelling van de „volksvertegenwoordiging" dan andere kiezers hebbende stemming heeft in het open baar, niet in het geheim plaats men begrijpt dat dit voor velen een onoverkomelijk beletsel is om hun stem uit te brengen zooals zij dit gaarne zouden wenschen; de kiezers kiezen niet direct de afgevaardigden, maar zoogenaamde kiesmannen, die op hun beurt de afge vaardigden kiezen; de verdeeling in districten dateert uit 1860 en daarbij is dus geen rekening gehouden met den buitengewonen groei der groote steden, zoodat het platte land schrikbarend bevoordeeld is. Men kan niet zeggen, dat het nieuwe ontwerp met veel geestdrift ontvangen is integendeel. De re geering heeft daarvoor veel te weinig gegeven. De hierboven aangegeven kenmerken zijn bijna onveran derd bestaan gebleven. De trap bij de verkiezing wordt afgeschaft, in het 3 klassen stelsel wordt een verbetering ten goede gebracht, terwijl behalve belas ting-betaling ook kenteekenen van beschaving iemand tot een hoogere klasse kunnen bevorderen. Het vermoeden wordt uitgesproken, dat de regee ring, wel wetend voor zulk een ontwerp geen meerder heid te zullen krijgen, het heeft ingediend om te kun nen zeggen: „Aan ons heeft het niet gelegen, wij hebben onze belofte gehouden." De vrijzinnige en sociaal-democratische bladen ver werpen het ontwerp ten volle, de nationaal-liberale bladen zijn het er niet geheel over eens, de centrums pers heeft ook veel aan to merken, alleen de conser vatieven zijn daarentegen zeer ermee ingenomen en prijzen den rijkskanselier von Bethmann Hollweg. Op den Balkan gaven Griekenland en Kreta aan leiding tot bezorgdheid. De Kretenzers willen hun ideaal, aansluiting bij Griekenland, niet opgeven en schijnen vastbesloten te zijn, dat ideaal te hereiken, welke daarvan ook de gevolgen kunnen worden. De groote mogendheden, door Turkije daartoe ge dreven, willen daarvan echter niemendal weten. Tur kije heeft verklaard, dat het ernstige maatregelen zou nemen en het heeft reservisten opgeroepen, waarop Griekenland, onder den invloed van de mogendheden, ingebonden heeft, zoodat het op het oogenbiik pais en vrede is. De minister-crisissen kan men tegenwoordig haast niet meer bijhouden. In Griekenland is een nieuw kabinet gekomen, in Noorwegen is een nieuw ministe rie gevormd en nu weer is het in Perzië misère. De minister van buitenlandsche zaken is moeten af treden, omdat men niet tevreden was, over de langza me ontruiming van het Perzisch gebied door Russi sche soldaten. In Chili werd een ministercrisis voor komen, wilde aanvankelijk het heele kabinet aftreden, het is op dezen stap teruggekomen, en alleen de mi nister van financiën is gegaan. Tenslotte zij melding gemaakt van eenige rampen, die deze week plaats hadden.als het zoo doorgaat wordt 1910 een rampjaar. Te Primero, Colorado, kwa men bij een mijnongeluk 150 menschen om, in Texas eveneens bij een mijnramp 65 personen, in Enge land bij een spoorwegongeluk zeven, op zee ver loren door de stormen velen het^ leven van overal kwamen berichten over het aanspoelen van lijken. De Haagsche Torenwachter van de Middelb. Ct. vertelt het volgende nieuwtje: „Uit zeer goede bron verneem ik dat de heer Nelis- sen, na terugkeer van zijn ziekteverlof (dat Zaterdag 12 dezer aanvangt en voor eenige maanden is ver leend) als minister zal aftreden. Hij heeft er meer dan genoeg van, en dit verlof is slechts een inleiding tot zijn ontslag. Natuurlijk zal dit bericht officieus tegengesproken worden, maar toch is het zoo. De Papendrechtsche zaak moet het hem gedaan hebben." Verschillende Haagsche briefschrijvers houden zich bezig met het optreden der politie tegen de speelhui zen. Ik heb, zoo schrijft de bovengenoemde Torenwach ter, goede redenen dit voor waar te houden, dat kort geleden eenige jongelui van aanzienlijken huize groote sommen verloren hebben en dat hun ouders, hierover weinig gesticht, hun invloed aangewend hebben om aan dit kwaad, het koste wat het wil, een einde te ma ken. Vandaar dat van aller hoogste zijde gelast werd eenvoudig maar de wet op zijde te zetten en „op te treden." Nu is het zeker zeer onaangenaam voor de ouders wier zonen bij het baccarat duizenden verlo ren, maar waarom werd diezelfde wet niet op zijde ge zet, toen het kleine sommen betrof van minder aan zienlijke jongelingen van minder aanzienlijke ouders? Die zouden het in verhouding misschien nog minder kunneu missen dan de ouders van de jongelui die er een kleine hofhouding op ua houden." De schrijver wijst er vervolgens op dat dieven hoogst zelden gepakt worden, de particuliere nachtveiligheids dienst 20 winst uitkeert maar voor monsterbe- toogingen tegen de speelhuizen en detective-diensten van particulieren zijn er geen agenten en rechercheurs genoeg. De Haagsche briefschrijver van de Prov. Geld. en Nijm. Ct. zegt, dat menig officier het aan meer dan gewoon speelhuisbezoek te danken heeft, eerlang van de Residentie naar het garnizoen van een of anderen provincialen uithoek te worden overgeplaatst. Want geregeld werd bij een nachtelijken overval van de be faamde speelgelegenheden tegen de aanwezige bezoe kers procesverbaal opgemaakt. Aangezien nu uit menig getuigenverhoor is geble ken dat er heel wat jonge officieren tot die bezoekers behoorden zijn de hoogere militaire autoriteiten er toe gekomen tegenover dit verschijnsel niet langer een lijdelijke houding te blijven aannemen. Op zijn machtsgebied geeft de minister van Oorlog dus steun aan het optreden van zijn collega van Justitie, aan wiens persoonlijke bemoeiing we de krachtige maatre gelen tegen de speelgelegenheden danken. De Haagsche medewerker van de Prov. Gron. Ct., schrijvende dat er groote dingen op komst zijn o. a. de benoeming van het pas gekozen lid der Eerste Ka mer jhr. mr. Roëll tot voorzitter der nieuwe staats commissie tot herziening der grondwet zegt dat in de bekende „affaire" (Kuyper-Westmeyer-Lehmann) verrassingen niet zijn uitgesloten: „Mij werd dezer dagen toch door een socialist, die op de hoogte kan zijn, meegedeeld, dat, wanneer bij de behandeling van het enquête-voorstel van mr. Troelstra in de afdeelin- gen of daarna in 't openbaar debat, blijken mocht dat de meerderheid ongezind is een onderzoek met de noo- dige wettelijke waarborgen in te stellen, aan de hand van een dossier, dat in handen van genoemd Kamerlid moet berusten, nieuwe feiten zouden worden bijge bracht, die een afwijzing der enquête, zelfs na de uit stelling van den zoogenaamden „raad van onderzoek" voor iedereen onvoldoende zouden doen worden." De schrijver van de „Brieven uit de Residentie" in De Standaard vertelt. „We nummeren hier onze straten, als elders, vol gens de rekening van Bartjens, zoodat iedere straat heeft haar nummer 11 en haar nummer 13. Nu kwam er, in een mooie, gezonde wijk, in een heel respectabele huurt met geriefelijke huizen, verle den jaar een huis leeg, dat het „gekkennummer" 11 droeg. En verbeeldt u, waarde lezer, dat dat huis nu niet weer verhuurd kon worden. Kijkers genoeg, maar geen huurders! Ter wille van het nummer! Althans zoo verzekerde bij hoog en bij laag de huis eigenaar, die geloofde, dat zijn huis dadelijk weer ver huurd zou zijn als het maar een ander nummer kreeg, waarom hij een verzoek in dien geest tot het Gemeen tebestuur heeft gericht. Den Ilaag's allervroedste vaderen hebben naar aan leiding van dat verzoek overleg gepleegd en wel met het gevolg, lach niet dat dezer dagen in de ver lichte stad 's-Gravenhage, in een mooie, gezonde wijk, in een heel respectabele buurt, uit een rij van allerge- riefelijkste huizen nummer 11 verdwijnen zal en ver vangen zal worden door10A De Amsterdamsche briefschrijver van de Prov. Gron. Ct. schrijft in verband met de oprichting van een commissie om gelden in te zamelen voor de slacht offers van den watersnood in Frankrijk, dat de nood, die in eigen land geleden wordt, groot genoeg is om eerst aan leniging daarvan te denken alvorens zijn geld over de grenzen te sturen. Nog dezer dagen hoorde ik van een gezin, dat in een der achterbuurten een zolder bewoonde, zoo luchtig en tochtig, dat alle leden er ziek waren geworden en er geen cent verdiend werd. Van hun diaconie kreeg het achttal een gulden per week plus wat brood en turf, maar eeu kachel had men niet, aan geld voor een dokter en geneesmiddelen kon zelfs niet gedacht worden en te midden van die ellende bevalt de moeder! Gelukkig heeft toen de burgerlijke armenverzorging ingegrepen, de moeder ligt in het gasthuis, de vader heeft een onderkomen gevonden in het werkhuis, de kinderen in het Stads- bestedelingenhuis en ik hoop nu maar, dat die tijde lijke verpleging van het gezin kan worden voortgezet tot het voorjaar in het land is, en de vader, havenar beider, weder aan den slag kan komen. De toestand, waarvan ik hier melding maak, is geen uitzondering. Elke armbezoeker kan u van der gelijke en erger tragische dingen vertellen, doch wan neer men van zoo iets hoort blijft men de gebeurte nissen te Parijs erg interessant vinden doch geeft zijn penningske ten bate zijner stadgenooten Het jongste nieuws op het gebied van sportspecula- tie aldus deze briefschrijver verder is de poging- tot oprichting van een naamlooze vennootschap tot exploitatie van vliegwedstrijden. Men is n.l. doende een kapitaal van een half millioen bij elkander te brengen, verdeeld in aandeelen van 1000. Lukt dat, dau worden een dozijn vliegmachines aangeschaft, de noodige aviateurs in vasten dienst genomen en inge schreven voor alle vliegwedstrijden die, te beginnen met het a.s. voorjaar, alom zullen worden gehouden. De wedstrijden gaan, zooals men weet, om zeer hooge prijzen, maar bovendien krijgt elke deelnemer, die met zijn toestel opstijgt een uitkeering, zoo iets van 25000 frcs., beweerde mijn zegsman. Welnu, de maatschappij zorgt eiken wedstrijd, die in Europa wordt gehouden, te doen bijwonen door twee harer vertegenwooi'digers, zoodat zij, menschelijkerwijs gesproken, zeker is, dat van harentwege gevlogen wordt. Ook al behaalt nu geen harer aviateurs een prijs, zoo strijkt zij toch 25000 francs op, en al zijn de kosten van exploitatie en administratie niet gering, het aantal wedvluchten zal dit jaar en zeker ook in de eerstvolgende jaren zoo talrijk zijn, dat met die 25000 frcs. per keer op den duur een zeer aardige winst wordt behaald. Natuurlijk wordt die winst aanzienlijk verhoogd, wanneer een der vertegenwoordigers der onderneming een prijs weghaalt, doch bij den opzet der zaak wordt daarop niet gerekend, terwijl niettemin een dividend van 10 a 12 p'ercent in uitzicht wordt gesteld. Ik weet niet of het benoodigd kapitaal reeds gevonden is, doch gegeven de lust mijner landgenooten om „een gokje" te maken, durf ik vermoeden, dat de zaak voor de lente in het land is, haar beslag zal hebben gekre gen. Eindelijk ontleenen we aan den Amsterdamscken brief van het Utrechtsch Dagbl. het volgende: „Men vertelde mij eens van een pastoor op Atjeh. Pastoor Verbraak heette hij, ik mag zijn naam, bekend genoeg, wel noemen. Die pastoor Verbraak hield zoo- v veel van erwtensoep. En hij had een goede kokki om dit volksgerecht klaar te maken. Doch daar gaat de pastoor op tournée. Voorloopig meer ontbering den erwtensoep te wachten! Hij neemt een paar blikjes mee om nu en dan te snoepen. Maar in het eerste kampement waar hij aankomt, wordt hij de geliefde geur van zijn lijfgerecht reeds gewaar. De officier die' hem logeeren zal, heeft een babi laten slachten, om den geestelijke op een lekker bordje „snert te kunnen tracteeren. In het tweede kampement wordt het varken juist gekeeld, wanneer de geestelijke iets vroeger dan ver wacht, met zijn geleide aankomt. Vóór de rijsttafel erwtensoep. De bevelhebber in het derde kampement heeft, alles om mijnheer den pastoor genoegen en erwtensoep te bereiden, expres een boodschapper naar Koeta Radja gezonden om een blik spliterwten. In 't kortzooveel dagen als de pastoor op tournée was, zooveel varkens moesten het leven laten, zooveel gastheeren en gastvrouwen zaten met verheerlijkte ge zichten te raden hoe de pastoor hun snert nu wel vond, en toen de geestelijke na eenige weken op zijn stand plaats terug was, lustte hij geen erwtensoep meer. De onlangs overleden prof. N. G. Pierson placht zeer in zijn werk verdiept te zijn. Men vertelt van hem de volgende anecdote. Op zekeren dag was ten huize van den hoogleeraar iemand te eten. De professor komt zóó uit zijn werk aangeloopen, gaat aan tafel zitten, eet, en excuseert zich. Mevrouw vindt het noodig het excuus bij den gast nog eens te herhalen. 't Is voor mijn man zoo moeilijk als hij in zijn werk zit Och mevrouw, hij is er heel niet uit geweest! Inderdaad had de conversatie aan tafel iets te wen schen gelaten. HETGEBRUIK VAN TREKHONDEN. Blijkens de memorie van antwoord wil de minister J niet weten van een volstrekt verbod om trekhonden te bezigen. Dit zou een aanzienlijk verlies berokkenen, daar de ongeveer 3000 trekhonden te Rotterdam alléén per dag voor 1500 werk leveren, terwijl hun onder houd zeker verre van 50 cent per stuk en per dag kost. Het geheele aantal trekhonden in ons land wordt op minstens 80.000 geschat. Evenmin kan de minister zich vereenigen met het denkbeeld om althans tot een plaatselijk algeheel ver bod wettelijke machtiging te geven. Het wetsontwerp is op enkele punten eenigszins ge wijzigd, o. a. in dien zin dat de begeleider van een hondenkar steeds het vereischte bewijs van inschrij ving bij zich moet dragen. De vereeniging „Nederland en Oranje" te Berlijn, heeft, naar de Tel. meldt in het afgeloopen jaar 2050 !mark aan ondersteuning voor behoeftige landgenooten uitgekeerd, 't Meest werd 't weldadigheidsfonds aan gesproken door werklooze Nederlanders, die met eeni ge Marken en een spoorkaartje dikwijls waren gehol pen. Ook enkele vaste klanten heeft dit fonds meest oudjes, die een geringen geregelden steun genie ten. Aan-lager-wal-geraakte café-chantant-artisten en muzikanten, obstinate polderjongens, die bedaren, zoodra ze in de volksgaarkeuken de maag weer goed hebben gevuld, een enkele ontslagen gevangene, die z'n uitgangskas verboemelde, te oude zwervers, die geen werk meer kunnen vinden dat zijn zoowat de typen die de handige commissaris van weldadigheid, de heer Van Aken, met geringe middelen weer zoo'n beetje tracht te schoren. Van H. M. de Koningin, de beschermvrouwe der vereeniging1, kreeg 't weldadig heidsfonds eene gift van 1000 Mark. Ook de zuster- vereeniging „Ilollandseh gezelschap," en enkele leden hebben braaf meegeholpen. HET VRIJE RUILVERKEER. In de plaats van den heer J. L. A. Groneman te Wieringerwaard, die sinds de oprichting van boven staande vereeniging, in 1897, deel uitmaakte van het bestuur, en voor herbenoeming niet in aanmerking wenschte te komen, is gekozen de heer K. Cz. de Boer, te Assendelft. VERVROEGD SLUITINGSUUR VOOR WIN KELS EN MAGAZIJNEN. Door de R. K. handels-,kantoor- en winkelbedien- denvereeniging „Sint-Nicolaas" te Amsterdam, is de zer dagen een adres bij den gemeenteraad ingediend, waarin adressanten een verzoek hebben nedergelegd, om door het in het leven roepen van gemeentelijke ver ordeningen, een vervroegd sluitingsuur voor winkels en magazijnen vast te stellen. ÜËMËNÜa NltUWS NAT. BLOEMBOLLENTENTOONSTELLING 1910. Deze tentoonstelling zal den 23sten Maart in tegen woordigheid van haren beschermheer, Z. K. H. den Prins der Nederlanden, door Z. E. den minister van Landbouw, Nijverheid en Handel worden geopend om tot einde Mei te duren. Zij overtreft derhalve de ver leden zomer te Zeist gehouden groote tuinbouwten toonstelling nog belangrijk wat haren duur betreft, en er kan dadelijk worden bijgevoegd, dat zij ook uit een bouwkundig oogpunt ongetwijfeld van nog veel meer beteekenis zal zijn. De Haarlemsche tentoonstelling wordt gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Algem.ee- ne Vereeniging van Bloembollencultuur, de bekende over de geheele bollenstreek vertakte vereeniging, die de hooge bescherming geniet van H. M. de Koningin en H. M. de Koningin-Moeder, thans nagenoeg 3200 leden telt en derhalve de talrijkste tuinbouwvereeni- ging van ons land geworden is. De gemeenteraad van Haarlem stelde een terrein van 6 H.A., een der fraai ste plekjes van den Haarlemmerhout, voor de tentoon stelling beschikbaar, en reeds in den vorigen herfst werden daar een millioen bollen geplant volgens de plannen van de tuinarchitecten Leonard A. Springer en LI. J. Goemans. Deze vollegrondstentoonstelling zal evenwel niet uitsluitend uit bloembollen-inzendin gen bestaan; ook Boskoop en Aalsmeer zullen door hunne beroemde culturen talrijk vertegenwoordigd zijn zoodat een ongetwijfeld prachtig geheel zal kunnen worden verkregen. Behalve de vollegrondstentoonstelling, zijn vier tij delijke tentoonstellingen uitgeschreven, te houden in de daarvoor opgerichte gebouwen van enorme afmetin gen. Elk dezer tentoonstellingen zal een eigen karak ter hebben, en voor de beide eerste zijn reeds nu, maanden voor den officieelen sluitingstermijn van de inzendingen, zooveel opgaven ingekomen, dat de be schikbare plaatsruimte verre van voldoende zal zijn. De voornaamste tuinbouwvereenigingen uit het bui tenland hebben reeds het voornemen te kennen gege ven, zich bij de jubileumstentooAstelling der Haarlem sche vereeniging door deputatiën te doen vertegen woordigen. Daar de tentoonstelling samenvalt met den bloeitijd der bloembollen in Haarlem's omstreken, zullen dit jaar zeker talloos velen zich opmaken naar de Bloe menstad, waar zooveel schoons hun wacht. LOKVINKEN IN SPEELHOLEN. Nu het in de speelclubs te Amsterdam met de zaken niet al te best meer ging, hebben de heeren er wat op gevonden. In hun dienst staat tegenwoordig een hee le bende handlangers om het noodige leven in de brou werij te brengen. Deze lieden zijn door de onderne mers der speelhuizen ruim van geld voorzien. Zij loopen nu 's avonds de verschillende affaires af, en nauw klinkt de oproep van den croupier voor een nieuw spelletje: „Eaites votre jeu!", of de handlangers scheren hun guldens en rijksdaalders onder veel la- waaimakerij op het groene laken, meestal twee of meer inzetten doende. Als er een schaap over de brug is volgen er méér! De gangmakers hebben succes; de hartstochten wor den opgewekt, de portemonnaie komt uit den zak en weldra worden de handlangers door „echte" bezoekers in het spel gevolgd. Natuurlijk is men hier na eenigen tijd zijn dubbeltjes kwijt!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1