STADSNIEUWS. Predikbeurten. dat de meeste leden wel een bezoek gehad zullen heb ben van de plaatselijke vroedvrouw en de presidente der Vroed vrouwen-vereeniging. Ten einde de zaak nog eens van alle kanten te bezien heeft hij de plaat selijke vroedvrouw bij die gelegenheid om enkele op gaven verzocht welke hem toen toegezegd zijn. Tot gepasseerden Zaterdag' heeft hij die cijfers niet ont vangen en toen heeft spreker hier nog eens schriftelijk om gevraagd. Inmiddels was hem ter oore gekomen dat de juffrouw door familieomstandigheden elders moest zijn en zij daardoor niet kon antwoorden. Waar spreker nu, zonder de bedoelde cijfers, geen oordeel wenschte uit te spreken, stelde hij voor, de behandeling der adressen tot eene volgende vergade ring te verdagen. De heer Verwer kon, op grond van de aangevoerde motieven wel met het voorstel tot verdaging mede gaan. De voorzitter zeide wel te weten welke cijfers de heer Van Vloodorp bedoelt, n.l. een opgave over de verdiensten van de vroedvrouw in de gemeente en in de omliggende plaatsen en wel over de laatste 5 jaren. Spreker zeide dat de vroedvrouw wegens treurige fa milieomstandigheden verlof van hem heeft gekregen en dat hij haar zelf aangeraden heeft de door den heer Van Vloodorp verlangde cijfers aan alle raadsleden te verstrekken. Door het treurig sterfgeval in haar fa milie heeft ze dit niet kunnen doen en daarom had de juffrouw het verlangde aan den voorzitter ter hand gesteld. Wel had hij daarvan voor ieder der raadsle de neen afschrift kunnen maken, doch daartoe voelde hij weinig lust. Overigens kon hij de heeren de cij fers nu wel verstrekken want spreker had het lijstje in zijn zak. De voorz. zich wendende tot den heer Hoedemaeker (die op dit moment blijkbaar iets tot den heer Van Vloodorp zeide) Mijnheer Hoedemaeker i k heb het woord en al zijn de heeren het misschien al eens over het uitstellen, toch zal ik zeggen wat ik wensch te zeggen. Zich daarna weder tot den heer Van Vloo dorp richtende zeide spreker: de cijfers zijn over de ja ren 1905 tot en met 1909 voor de buitenpraktijk resp. 107, 98, J 72, J 120 en 141 en voor de gemeente resp. 137, j 132, 111, 174 en 285. Hierbij ge voegd het gemeentesalaris ad. 250 per jaar, geeft een totaal van 2633 of over 5 jaren verdeeld een gemiddeld inkomen van 526.60. Waar nu de juffrouw door zulke droeve omstandig heden verhinderd is zelf voor hare belangen op te ko men, daar achtte hij zich als burgemeester verplicht het voor die ambtenaresse op te nemen en verklaarde hij zich tegen uitstel. De heer Van Vloodorp, hoewel nu kennende de door hem bedoelde cijfers, achtte zich niet gerechtigd om hierop maar voetstoots eene conclusie te trekken, wenschte die cijfers nog eens onder de oogen te zien en handhaafde zijn voorstel tot verdaging. De heer Eisma zeide dat de juffrouw in haar adres spreekt van geen hoogere eischen te zullen stellen. Wat bedoelt zij daarmede? Die zin is spreker te vaag. De voorzitter zeide dat de juffrouw bedoelt, dat zij geen hoogere eischen zal gaan stellen als ze tot nu toe deed. Al heeft de juffrouw misschien in enkele gevallen eens iets te, veel gerekend, het blijft bij uit zonderingen en wie faalt er nu wel eens niet. De heer Eismawanneer de juffrouw geen hoogere eischen gaat stellen en dus rekening zal houden met het door den Raad besproken tarief, dan zou ik er aan mede kunnen werken om haar de vrijheid te la ten; spreker houdt niet van instructies. De heer Van Vloodorp: Mijnheer de voorzitter mag' ik er ook nog even aan toe voegen dat ook ik de uit drukking „geen hoogere eischen" te vaag vind en dat ik in verband daarmede in het straks door mij aange haalde briefje, nadere uitlegging van dien zin aan de juffrouw heb verzocht. De heer Verwer betoogde nogmaals dat er toch geen bezwaren tegen uitstellen kunnen bestaan. De heer Blokdijk verklaarde eveneens, dat juist in verband met hetgeen voor uitstel gezegd wordt het toch niet hinderlijk is de zaak aan te houden. De heer Hoedemaeker zeide dat er blijkbaar ver warring heerscht onder de leden. Bij het bezoek van de vroedvrouw en de presidente ten zijnent, heeft hij persoonlijk den indruk gekregen dat de juffrouw zich vrijwillig wil houden aan het door den raad vastge stelde tarief. Hij meende dan ook dat de redactie van het adres der juffrouw onjuist is. Ook de presidente vond enkele prijzen te hoog door de juffrouw berekend en was er over verontwaardigd dat bij menschen met een inkomen van 500 10 was gerekend. De voorzitter zeide den indruk te hebben dat de be doelde presidente goed haar woord kon voeren, doch ook dat het een beschaafd mensch was en daarom kan hij zich niet voorstellen dat zij zich verontwaardigd toonde en met twee monden spreekt. De heer Geerke. Al heeft de juffrouw nu eens iets te veel gerekend, ze is zich toch maar enkele keeren daarin te buiten gegaan en dat in 17 jaren tijd. Daar om is spreker tegen de tariefsbepaling'. Op mij heeft de juffrouw den indruk gemaakt, zich aan hare te genwoordige prijzen te zullen houden. De heer Hoedemaeker: Mag ik er de heeren ten overvloede nog op wijzen dat ik aan de juffrouw, toen zij zeide zich vrijwillig aan het tarief te willen hou den, nog gevraagd heb „dus het is alleen een vorm kwestie" en dat zij daarop bevestigend heeft geant woord. Wordt vervolgd. BELANGRIJKE SCHENKING. Iemand heeft aan de gemeente Rotterdam verschil lende perceelen grond ten geschenke gegeven onder voorwaarde, dat op den grond zal worden gesticht een werk van openbaar nut, liefst voor onderwijs met speelterreinen en (of) plantsoen. De tijd van het stichten dier inrichting blijft geheel aan de gemeente overgelaten; dat alle kosten aan deze schenking ver bonden, zijnde successierechten en notarieele kosten, zullen zijn voor rekening van de gemeente. De voorzitter van den Raad sprak gisteren een warm woord van dank uit voor dit blijk van burgerzin en de Raad aanvaardde het vorstelijk geschenk met daverend applaus. Schoon eerst later definitief over d© bestemming zal worden geraadpleegd, ligt in het voornemen van B. en W. voor te stellen het terrein aan te wijzen voor een nieuwe H. B. S. en voor een speeltuin. DE NEUTRALITE1TSKWESTIE. In den Leidschen gemeenteraad vroeg gisteren de heer Fockema Andreae bij de rondvraag in verband met de neutraliteitsbeweging onder d© onderwijzers of B. en W. ook voornemens zijn bij het samenstellen van voordrachten rekening te houden met de opvat tingen der sollicitanten omtrent de neutraliteit en hunne anti-monarchale gevoelens. De voorzitter zeide daarop nog geen antwoord te kunnen geven. De heer Fockema Andreae was het voldoende als B. en W. zijn vraag ernstig overwogen. De heer Sytsma drong echter op een positief ant woord aan, zij het ook in een volgende vergadering. KATHOLIEKE VAKBEWEGING. In het gebouw der R.-K. Werklieden-Vereeniging St. Joseph te Utrecht vergaderde het bureau voor de R.-K. vakorganisatie met de besturen der Nederl. R.- K. vakbonden, onder voorzitterschap van den heer J. van Rijzewijk, uit Tilburg. Aanwezig waren 34 bestuursleden met 9214 stem men; afwezig 6 met 1590 stemmen. Alle aangesloten vakbonden waren geheel of gedeeltelijk vertegenwoor digd, met uitzondering van den R.-K. Timmerlieden- bond. Behandeld werd de arbeidsovereenkomst tusschen het bureau en zijn secretaris. Na eenige wijzigingen, door den Nederl. R.-K. Tabaksbewerkersbond voorge steld, werd het door den voorzitter ontworpen contract goedgekeurd. Het is een model-contract ontworpen met 't oog om andere vakbonden, die gesalieerde bestuursleden in dienst hebben, tot voorbeeld te zijn. Het bevat be palingen omtrent de taak, woonplaats, salaris, verzeke ring bij ziekte, invaliditeit en ouderdom, vacantie enz. Een voorstel, om het kantoor van het bureau te Leiden te vestigen, werd met 6811 stemmen voor en 2380 tegen in beginsel aangenomen. OVERSTROOMING IN FRANKRIJK. De commissie te Amsterdam tot inzameling van gelden ter leniging van den nood, «eroorzaakt door de overstroomingen in Frankrijk, heeft aan den Fran- schen gezant te 's Gravenhage 25.000 doen toeko men. AANBESTEDING. Te Amsterdam is door den architect J. C. van der Pek namens de coöperatieve vereeniging Rochdale aanbesteed: het bouwen van 22 huizen met bovenhui zen op een terrein aan de le Atjeh-, Molukken- en Ba- listraten te Amsterdam. Ingekomen waren 6 biljetten, waarvan één van on waarde. Laagste inschrijver de heer H. J. ter Lage, te Amsterdam, voor 192.650. AFSCHAFFING DER KERMIS. B. en W. van Utrecht stellen den Raad voor, afwij zend te beschikken op de rekesten tot afschaffing der kermis. Een minderheid, in het college is voor afschaf fing. B. en W. erkennen, dat de kermis schaduwzijden heeft, doch achten het voorkomen van dronkenschap, bandeloosheid en zedeloosheid sterk overdreven. Zij geven echter toe, dat ook in den kermistijd dingen ge beuren, gelijk ook bij andere volksfeesten, die niet be hoorden te geschieden. Toch is dat h. i. geen reden, de kermis af te schaffen, daar deze voor een zeer groot deel der burgerij nog een vermaak aanbiedt, waarvan geen misbruik wordt gemaakt en dat on gaarne zou worden gemist. Bovendien zouden h. i. door afschaffing der gewone kermis, particuliere kermissen georganiseerd worden, die nog veel be denkelijker zijn. Ook zijn zij van oordeel, dat de af schaffing aan veel neringdoenden schade zoude berok kenen. GEMEENTERAAD EN BURGEMEESTER. Men schrijft uit Dinxperlo aan de „Arnh. Crt.", da to 8 Febr. De Gemeentewet verleent aan leden van den gemeen teraad de bevoegdheid aan den burgemeester het be leggen van een Raadsvergadering te verzoeken, met mededeeling der punten, waarvan men behandeling wenscht. De vorige week maakten drie raadsleden te Dinxperlo van de bevoegdheid, gegeven in de gemeen tewet om dten voorzitter te verzoeken een raadsverga dering te beleggen; gebruik, met mededeeling, dat zij deze vergadering vóór of op 5 Febr. wenschten. De burgemeester heeft dezen termijn laten voorbij gaan, en er zal voorloopig geen raadsvergadering worden belegd. De raadsleden hebben gewichtige re denen voor hun verzoek, daar zij het verkeerd achten, dat in de wethouders-vacature niet althans tijdelijk wordt voorzien. KORTE BERICHTEN. Op enkele stations der Staatsspoor worden zeer zware treinen opgedrukt. De opdrukmachines worden tijdig voor het vertrek van den trein, los achteraan op gesteld, en duwen den trein zoolang, totdat deze eene flinke vaart heeft, waarop de machine weder naar het station terugkeert. Hierdoor worden meerdere minu ten uitgewonnen. Bij Terhorne (Fr.) is de dijk doorgebroken. Vele polders stroomen onder. De kunstweg Terhorne-Ak- krum wordt gevaarlijk. -Een knaap van ruim 10 jaar te Hoogkarspel heeft twee kleine jongens, die al spelende in een sloot waren gevallen, goed en wel op het droge gebracht. Drie Rotterdamsche kooplieden hebben in den trein gisteravond tusschen Dordtrecht en Rotterdam aan kwartjesvinders 17, 25 en 40 verloren. Een oude bijna blinde vrouw is te Oirschot in brand geraakt, doordat ze kwam te struikelen over een stoof, die omviel. Haar toestand is zorgelijk. -- Door een voerman van een melkwagen is Dinsdag te Aalten een jongen uit Breedevoort in een diep wa genspoor gevonden. De knaap was Maandagavond toen hij van het sta tion kwam door de duisternis verdwaald. Hij was be wusteloos en geheel verstijfd. Het is aan den dokter, bijgestaan door een paar pleegzusters, gelukt de le vensgeesten nog weer op te wekken. De echtgenoot© van een bakker uit St. Anna- Parochie nam in Tzummarum in den locaaltrein plaats, terwijl ze blijken gaf ongesteld te zijn. Nabij de halte Koetille werd de toestand zoo bedenkelijk, dat medepassagiers den trein door de noodrem tot stil stand brachten. De lijderes werd echter tot Sexbierum medegenomen en aldaar uit den trein gedragen. De ijlings geroepen geneesheer kon echter slechts den dood constateeren. T»g«a d*n *ro«geren penningmeester der Ver«eni- «ing Kindervreugd te Haarlem, die ziek f 105 86 uit ie ka* der vereeniging had teeg' ëigend, wtrd gisteren 3 maanden gevangenisstraf geëmeht. De men liep veel in herbergen en «peelde v-el kaart. Aaa de gemeent'-veldwachtois wan Wijmbritse- radeel ia f 50 geschenk i», omdat zij zich h*t afge- icopen jaar onthouden h-bben van sterken drank. Op Walcheren ia onder de broodbakkers een concurrentiestrijd uitgebroken, die een boycot tenge volge had. Een comité uit bakkers heeft aan lever s' ciers van benoedigdhedea (bloem, gist etc. verzocht niet meer te leveren aan twee minder eerlijke concur renten. De twee firma's, die hieraan niet voldeden, werden geboycot. Een strooper zat in Arnhem in hechtenis, en vertelde aan een lotgenoot dat hij nog f 7.50 Ihïiis Sad liggen. Toen hjj thuis k am w*a zijn geld weg de lotgenoot, een d»g eerder vertrokken, h*d zich r over ontfermd! De lotgenoot zit nu weer in het gebouw, waar hij zgn „vriend" leerde kennen. Te Nispen wilde een s*sj*rige dreumes zskjas- pHkken. Hij had geen insmeerborstel, nam echter oen schaar, knipte van zijn zusjes hoofdhaar, friemelde 't in elkaar en was klair! Te Winschoten is gevankelijk binnengebracht aen schoenmaker uit Nieuwe Pekels, verdacht zich schuldig gemaakt te hebben aan opzett ljjke «fperwag en bedreiging tot afgifte van een sem geld. Hg is na verhoor overgebracht naar het huis van bewaring. Ia Friesland wordt bg verhuringen hier en d iar in de contracten een bep*lug opgen men dat de huur der het reeht heeft om in geval van buitengewoon hoogen waterstand vergoeding te eischen, UIT STOMPETOREN. Aan den jaarlgkschen kalf- en biljartwedstrijd v*n de Sociëteit „Eensgezindheid" alhier werd door 81 leden dfe'genomen en hoewel de laatste serie 'g nacht* ongeveer ten 3 uur was geëindigd, kenmerkte de ver gadering zich door een gezellig en aangenaam verloop. Bb het kifj trtspel werden gewonnen door de heeren H. Kramer da late, P. Kramer 2de, J. Kramer 3de, H, Yerweel 4de en D. Hugser van Reanen de 5de prijs. Troostprijzen door da keeren D. de Jong, KI. Smit, H. Kokkes, H. Zeeman en J. G'gnis. Voor kolven behsslden de hoeren P. Wit de 1ste, O. Brou wer 2de, H. Kramer 3de, W. Groot 4de, G. Stapel 5d«, G, Kramer Gig nis 6de, C Kinkhamer 7de D. Hugser van Rearwn 8«te, C. Kramer 9de, D. de Jong 10de en J, Kramer 11de prgs. Weldra zal door de Sociëteit een gssalligen avond worden gegeven, waarvoor een ef meer sprekers zullen worden uitgenoodigd. UIT HOORN. De afdeeling Hoorn der Weerbaarheids verren heeft de Kon. goedkeuring op haar statuten verkregen. UIT CASTRICUM. Aan het strand is gevonden ket lijk van den viaucker Mdndert de Boer, één der opvarenden van den Urker Botter no. 309, dia verleden week tgden» een aanvaring met een stoomtrawler fcg IJmuiden is gezonken. Het lijk i* te Urk ter aarde besteld. UIT SCHERMERHORN. Te Amsterdam is bevorderd tot doctor in de rechts wetenschap op S ellingen de heer M. A. Engels, ge boren slhier. Gi»terenavond werd door de afdeeling Beemster van den Bond voor Staatsa^nsionneering elfeier opge veerd het tooaeelstuk „Moederliefde". Het geheel voldeed aan het tslrgke publiek uitstekend, zoodat de afdeeling met genoegen ©p dezen avond kan terugzien, wsar zeer zeker wederom propaganda werd gemaakt. POOTAARDAPPELEN. Prof, Ri'z^ma Bos raadt in een artikel waarvoor hlijkhaar alDen de greote kLs belangrijk genoeg is Izaf de plaatselgke bladen niet wel meer gelezen worden in de kringen, die de schrijver moet berei ken 1 aanlo. zoo min mogelijk pootsardappelen uit het buitenland, met name uit Engeland, te ontbieden 2o. bg de ontvangst van poot aardappelen uit het buitenland deze nauwkeurig te inspecteeren3o. alle verdachte exemplaren naar het Instituut voor Phyto- p*cbiologie op te zenden 4o. mocht blgksn, dat er in eene partg ontvangen pootaardappelen zgn, die aan getast zgn door „black scab" (zwarte schurft), dan geen aardappelen van die partg poten, maar zo ge bruiken als voedsel voer mensch of vee, onder inacht neming van de waarborgen, dat de parasiet, die de o.rzaak is van de ziekte, zich niet verbreide, noch met da schillen, noch met de em ball «ge, noch met den mest. ALKMAARSCHE BE8TUURDERSBOND. M«t k«t doel om te geraken tot oprichting van een organisatie van bouwvakarbeiders, had Dinsdagavond in „Diligentia" een door den Alkmaa-schen Beituur- dersbond belegde vergadering plaats In verband met •ie geringe opkomst van het publiek en de aanwezig heid van enkele debaters wenschte de spreker, de heer H. B. Muller, niet ket aanvankelijk vastgestelde onderwerp te behandelen, maar te spreken over den Oentralen Bond van Bouwvakarbeiders en de lande- lgke federatie van bouwvakarbeiders, de z.g.n. onaf- hankelgken. Beiden willen den arbeiders betere levensvoorwaarden deelachtig doen wordenhun redelgk peil verhoogenhet klaisehewustzgn onder hen wakker maken. Waar de arbeider aan den eenen kant tegenover zich ziet het kapitalismedat trusts en kartels vormt, merkt hg aan den anderen kant dat de indirecte belastingen steeds toenemen. Zal hg dus niet verarmen dan moet zijn loon voortdur nd toenemen. Hg moet zorgen, door invloed op de regee- ring te verwerven, dat hg niet al maar door meer moet betalen, voorts dat er ziekteverzekering, alge meen kiesrecht, ouderdemspensionneering komt. De patroon* organise ren zich in maehtiga vareeni- ginren, waarvan er in ons land 136 zgn 46 in de feouvb'drgven. Zij weten wat centralisatie en disci pline is. Tegenover de machten in de gemeentelijke, provin ciale en staatslichamen, welke den kapitalisten ten diecste staan, moet een macht van het proletariaat •taan en deze kan slechts tot stand gebracht worden door orgenisstte op modernen grondslag, waarcoor een goede administratie en regeling wordt verkregen. Laat men daarentegen iedere afdeeling bijv. in ge»rl van a'aking vrij, dan loopt het op ellende uit. D» anar- 'h stisrh gearganiseerden voeren strijd zonder systeem. Zij hebben eerst-propaganda gemaakt voor algemeen kiesrecht, daarna den strgd cevoerd voor ar.ti-mili- taïrismv, eindelijk kw«m de 8-uren-dag-bewging, de directe actie, d sabotage rn eindelijk de besmettinga- theorit». Niet het feit, dat de stakirg-m verloren worden, maar de wijie waarop zij worden gevoerd, **eft het recht te beweren, dat d-ze taktiek niet deugt. De tegenwoordige staking te Amsterdam bijv. is nist meer dan «en dwaasheid. Uitvoerig ging spreker den aanvang van deze steking ns. H*d men tot het voor jaar gewacht, dats was men z»k*r geweest *an de overwinning, thans hebben de „vrijen" de patroons- vereenigiag een mooie gelegenheid verschaft om den arbeiders een duw te geven. De conclusie van spr. was, dat men op den h'chten grondslag van weer- standskassea, discipline en goede administratie moest optrekken. Vervolgens was er gelegenheid tot debat. De heer Koreman protesteerde tegen de in de op to ■ping voorkomende zinsnede over den kroeg, meeaec- de, dat een organisatie, di» pas het besluit had ge- tornen om alcoael op fees en toe te laten, deze zins nede m«a? fe*d moéten weglaten Da heer K»p-l!e sloot zich bij dit protest aan en vroeg om indchtingan omtrent eenige leden aan den „Cwntralen" te Zeist en te Hilversum. De heer Bergman, de voorzitter, ging even op de gewraakte zinsnede in, men besloot echter het wesrd aan de eigenlijke debate;» to laten. Da heer B ck begon met te verklaren dat hg het m-t d<-n spreker eens w*s, ten aanzien van hetgeen d-ze had g-<z«gd over den tor-stand der arbeiders en d mvcht der patroons. Maar waar deze den Alge- meenen Nedarlandschin Dianuntbewerkersbond als «oirkesld van organisatie had geprezen, daar wees de d -batera erop dat exe vaklieden niet overal Verspreid zijn, gelijk de bouwvakarbeiders. Voorts wees de d- bater ep de kr&cht van het militarisme als machts middel en op de noodzakelijkheid om dit te bestrgden on ncemde het in de maling nemen van het streven naar verkorten arbeidstgd schand lgk. De heer Sauer herinnerde aan de staking d r mo dernen te Ldden en te Veenendaal en de chauffaurs- atakiog te Anwt.u; am en daar tegenover stellende de staking der onafhankelijk - grondbewerkers te Amster dam meende dat het meerdere succes stond aan den kant der onafhankelijken, zoodat hg ket sueces der discipline betwijfelde. De heer de Klerk, de leider der bouwvakarbeidssta- king te Amsterdam verklaarde dat in de eerste plaats getracht moet worden de arbeiders op te voeden, opdat ieder voor zich als man kan optreden en zal zeggen: wij gevoelen dat wij getrapt worden, vanaf dit oogen- blik dulden wij dat niet meer." Reglementen, als van de Amsterdamsche patroonsvereeniging zijn tegenover het zelf-bewustzijn van den arbeider. De debater meen de dat het optreden van den heer Pothuis tegenover de politie bij de Meibeweging, van den heer ter Laan in de Kamer voor de rijksveldwachters, niet de manier was om het kapitalisme te bestrijden en noemde de uit lating van den heer Schaper over de verdediging van onze vaderlanadsche vrijheden onsocialistisch. Hij laakte het in den spreker, dat deze het had doen voor komen alsof de stakers te Amsterdam allen anarchis ten waren, omdat het anarchisme niet mag worden uitgespeeld tegenover mensehen, die daarvoor te min ontwikkeld zijn. Uitvoerig verdedigde debater de Am sterdamsche staking tot de eerste, de partieele sta king, werd bij geheime stemming met 81 voor en 8 stemmen tegen besloten, nadat debater tal van bezwa ren had aangevoerd. Hij was er van overtuigd dat de modernen zullen inzien dat zij, zoo zij den strijd wil len voeren, dit moeten doen onafhankelijk van het jaargetijde. Reiken de modernen den stakers de hand, dan is de staking in een paar weken gewonnen. Moet zij langer duren, dan komt aan hen daarvoor de schuld. Tegenover de solidariteit der patroons moet die der arbeiders gesteld worden. Wij staan zoo eindigde hij niet zwak zoolang er brood is in Amsterdam en als dat er niet meer is, zullen wij beetwortelen eten. Gaat de staking verlo ren, dan staan de modernen ten doode opgeschreven. De heer Muller, daarna weder het woord verkrijgen de, verklaarde de aanhaling van den heer Sauer min der nobel te vinden, omdat hij zelf al in zijn rede ge zegd had dat het slagen of mislukken van een staking de deugdelijkheid der taktiek niet bepaald. Den heer Kappelle zou hij niet beantwoorden. Tegenover den heer Beek betoogde hij dat deze zich voor de sabotage ten onrechte op den heer Polak had beroepen en dat de S. D. A. P. het militairisme op haar wijze bestrijdt. De uitdrukking van den heer Schaper betrof niet het vaderland, maar de vaderlandsch© vrijheden. Tegenover den heer de Klerk kwam hij op tegen de voorstelling alsof de modernen de Amsterdamsche sta king tegenwerken, zij doen niet mee, maar werken haar in geen geval tegen. Spreker kon bewijzen dat zij bijv. waarschuwden om naar Amsterdam te komen. Na het betoog van den heer de Klerk verder nage gaan te hebben, welk betoog met sprekers toestem ming meermalen door interrupties onderbroken werd, sloot de voorzitter ten 12 ure de vergadering. ALGEMEENE SPIJSCOMMISSIE. Zal de algemeene spijscommissie alhier haar lief dadig werk kunnen voortzetten, dan moet zij over meer financiëele middelen kunnen beschikken. Per week worden er ruim 1400 portiën afgegeven en even als in den winter vaan 1908—1909 is dit bijna 500 por tiën per week meer dan in voorgaande zes jaren. Daar tegen is de kas niet bestand. In verband hiermede zal er Dinsdag a. s. een schoolcollecte plaats hebben. Wij bevelen deze collecte dringend bij onze stadgenoo- ten aan en hopen ten zeerste, dat de commissie van haar poging het financiëele resultaat mag zien, dat zij verwacht en hoog noodig heeft! VERTREK-KOLONEL DE WILDT. Indrukwekkend in hooge mate was gisteravond om streeks half zes op het perron het vertrek van kolonel de Wildt. De wijze, waarop den oud-directeur uitge leide gedaan werd, bewees, dat hij zich in den korten wij mogen gerust zeggen te korten tijd hier ter stede veler hoogachting, waardeering en vriend schap heeft verworven. Zeer velen waren versehenen om den scheidenden stadgenoot nog eens de hand te drukken, hem te zeggen, dat zij zijn heengaan ten zeerste betreurden en dat hun beste wenschen hem naar zijn nieuwe garnizoensplaats vergezelden. Wij zagen er militaire en burgerlijke leeraren van de ca dettenschool, verscheidenen met hun dames, eenige on derofficieren, het hoofd dezer gemeente, den president van de rechtbank, den officier van justitie en tal van andere stadgenooten, te veel om op te noemen. Het muziekkorps van de cadetten gaf eenige opwekkende marschen en het Wilhelmus. Zwaar klonk het koper- geschetter en het tromgebonk onder de lage verkap ping, zorgend dat de vroolijke noot bij het afseheid-ne- men niet ontbrak, als het ware symboliseerend, dat het dan toch een verblijdende aanleiding was die overste de Wildt van hier deed gaan: zijn bevordering tot ko lonel. Met een eenvoudig „dank je jongelui" dankte de heer de Wildt voor deze aardige hulde, maakt hier nog even een praatje, schudde daar nog eens hartelijk een hand. Toen eindelijk het vertrek-fluitje klonk, gevolgd door de schrille kreet van de locomotief, viel de mu ziek nogmaals in, wuifde de kolonel den aanwezigen tot afscheid toe, verdween dra uit het gezicht, onge twijfeld meenemend prettige herinneringen aan onze stad en aan hare militaire onderwijs-inrichting, achterlatend niet minder prettige herinneringen aan een humaan en flink chef, een goed vriend, een altoos welwillend, voorkomend, joviaal stadgenoot. ZIEKTE IN DE TULPEN. Voor de Algemeene Vereeniging voor Bloembollen cultuur, afdeeling Alkmaar, zal Maandagmiddag 2 uur in het café van den heer Peperkamp optreden de heer prof. Ritzema Bos om eene lezing te houden over de ziekte in Bolgewassen, voornamelijk in Tulpen. CADETTENSCHOOL. Da luitenant-kolonel J. D. Gravink is gisteren, on- midiMlgk ca hat aanvaarden van het direetoriat over de cnd-ttansehool, weer naar Arnhem vertrokken, ten einle tijdelgk het bevel over het 8a regiment te voeren. H t direatorvat over de cadettenschool wordt tgd ns de afwezigheid van den overste waargenomen door kapitein Van der Moer. „De Prins" van heden bevat het portret van den luitenant-kolonel. Uit het bgscferift blgkt, dat de overste werd geboren in 1858, in 1879 tot 2e luitenant werd b»noemd, tot le luitenant in 1885, tot kapitein in 1897, tot m«joor in 1905 en tot zgn tegenwoordigen rang in 1908 13 Februari 1910. Groote Kerk, 10 uur, Ds. de Pree. Kspe), 10 uur, Ds. Kloosterman. Avond 6 uur, Ds. Vink», eat. Zond. 4. Woensdagavond 71/2 uur, Ds. de Pre». Evang.-Luth. Kerk, ÏO1^ uur, Ds. Ternocy Apèl. OnderwerpDe Drie-nanheid. 2. De Zoon. D#epsg»x. Kerk, 10*/2 uur, geen dienst. Rem.-Geref. Kerk, 10!/2 uur, Ds. do Regt. Gereform. Kerk, Voormiddag 10 uur en avond 6 uur, praeklesen. Consistorie Geref. Kerk. Oudegrscht D 83. Maandag avond 81/2 uur vergadering van de Jongelingsveree- niging „Paulus." Chr. Ger. Gem. Gebouw „Rehohcth", Koningsweg, voormiddag 10 uur, en avond 6 uur, godsdienstoefening. Gebouw Waakt en Bidt, Laat, Zsterdagavond van 81 /g10 uur, Vergadering van de Christel. Jongelinga veree ni ging „Zacheus", voor jongelingen boven 16 jaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2