IIEERENI1UIS, KORT...! maar zakelijk...! Voer-Haverstroo aarden Vleeschhouwerij Ainbmleinl, "buit e n l aYïï~ Engros. Natuurboterhandel En detail* W. BURGER, Koningsweg 92. Firma Joh. F. MORRA. KI. BESSE, van de fijnste KAMPER ROOMBOTER van heden f 1,70 per KG., bij minstens 5 KG. f 1,60 per K.G. De overheerlijke KIEVITSBOONEN J. v. d. BERG, Langestraat. A II H T A ff 1 Jg. HUISHOUDSTER. BURGERWOONHUS AANBESTEDING. K. PESSER, Zijdam 8. Laatste Berichten Staatsloterij Trekking v n heden. 6d» K1m«>, 17de Lö*t. premie v»n f 3000 nr. 7681 f Ge mengde Mededeelingen. KANIBALISME. MARKTBERICHTEN. SVz 8 Telegrafisch Weerbericht' Faillissement DIRK WITTE Comeliszn., Koegras (gern. Heider). it 30 ets. per Liter, zijn wederom verkrijgbaar bij Wordt TE a.s. een ruim HUUR GEVRAAGD tegen 1 Mei bevattende minstens 6 kssmers keukeni enz* tegen 'en hoogste f 450 per jaar. te koop, per waggon, voertuig of af pakhuis. AANBEVELEND, vlug aan de maatmak voor stoom 12 jaar oudkan half April veulen. J HOED Scharloo 14. Alkmaar Het verbouwen en restaureeren van Hotel „De Oo'evaar" en het bijhouwen van een Too- neelzaal san genoemd Hotel, gelegen in de gemeente Uitgeest. dage ijks versch verkrijgbaar. BELEEFD AANBEVELEND, Zondagmiddag 5l/a—7 uur Vergadering van de Christel. Knapenvereeniging „Tirnt tksUti", voor knapen van 12—16 jaar. Hersteld Apostolische Gemeente, Scheolstraat, no. Voorm. 10 uur en avond 5 uur en Donderdagavond 8 uur godsdienstoefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der Uatste dagen kleine saai Harmonie, 6 uur. Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, Da. Lmdebeom. H-rv. Gem. te Egmond asn den Hoef, 10 uur, ds. H. W. Bosch. Herv. Gem. te Stompetoren, 91/2 uur, geen dienst. Herr. Gem. te Oterleek, 91 /2 uur, Ds. van Meurs. Herv. gemeente te Bergen, 10 uur, Ds. Curnegseter, doopsbediening. Herv. Gem. te Schermerhorn, 91/2 uur, Ds. Werner, te Stompetoren Ger. Kerk, preeklesen. ■HHHMMSMSI COöP. VER „ONS BELANG." In de gisterenavond gehouden aig*meene vergadering van bovengenoemde vereeniging werd het dividen- over het jaar 1909 vastgesteld op 7 pat. voor de af- dealing bakkerij, en op 4 pet. voor de afdesling krui denier. EEN GEHATE MISDADIGER. Een gepakte moordenaar werd Woensdag van N*n«y nzar zijn geboorteplaats Rgsiel g3brscht, Om e»o vijandelijk optreden van de bevolking t«^ vermijden, liet men den trein 600 meter voor het station stcppeD. In een rijtuig door acnt ratrechtusseee te paard inge sloten, werd de mai verder vervoerd Bij het gerechts gebouw trachtte een talrijke menigte h*m echter uit den wagen te rukken om fcsm te dooden. AANHOUDING VERZOCHT. ROTTERDAM, 11 Febr. Tegen Paulus B., 24 jaar, handelsreiziger, geb. te" Zijpe (Noord-Holland), laat stelijk wonende te Sommelsdijk, is bij beschikking der Arrond. Rechtbank d.d. 4 Eebr. 1910, rechtsingang verleend met last tot instructie en bevel van gevan genneming wegens verduistering in dienstbetrekking. De officier van justitie te Rotterdam verzoekt zijne aanhouding. Nr. 791 100. AGENDA. VRIJDAG: „Orpheut," repetitie, 8 uur, Central. Alirm. Schaakclub, 8 uur, café Lievendag. Toonaelver. „Voorwaarts," rep., 8 uur, VerL Lsndstr. 1NGFZONDEN STUKKE*. Allrm. Strijkorkest, rep. 87a uur. Dili- Geheel-Onthouders tooneelvereeniging, 8 uur, gentia. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 3de afdeeling van 3'/a—41/2 uur. Meisjes 1ste afd. van 6—7 uur, in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," Dames van 71/,—874 uur. Hoeren van 86—95 uur in het „Gulden Vliee," Koorstraat. ZATERDAG: Mannenkoor „Excelsior," 3 maandel. alg. verg. 81/s uur, Diligentia. Gymn.-ver. „De Halter," nsp.-afd. 89 uur, leden- fa.d 910 uur, 't Gulden Vlies. Alkmaarsche Tooneelvereeniging, algem. verg, uur, café v. Twislc, Nieuwesloot. ZONDAG: Mannenkoor „Excelsior," repetitie 12 uur, Diligen tia. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. DINSDAG en VRIJDAG: Rolschaatsenbaan, 711 uur, Harmonie. WOENSDAG en ZATERDAG: Rolschaatsenbaan, alleen kinderen, 25 uur, Har monie. Mijnheer de Redacteur! Van verschillend» zjjöen werdt mg gez-gd dat door hst ingezonden «tuk vsn den twee Appel, in het cummer van gisteren, j»i«acbien de meeiing zou kun rei epkomea, dat het met bet door mij opgehaalde geld geen zuivere koffie zou zijn. Nu, mijnheer de redacteur, dat is het wel. De lgst ligt bij mij ter inzsge. Mocht de heer Appel zgn groot bedrag, xgnde twee dubbeltje», vier centen en twee hrifjeg, terug verlangen d»n wil ik hem dit uit mijn eigen sak gaarne teruggeven. J. H. PORCK, 9 In Engeland beweren de conservatieve bladen dat in het kabinet oneenigheid heerscht over de uit te voeren plannen. De liberale Daily Chronicle spreekt de geruchten tegen van een scheuring, maar de libera le Daily News heeft wel den indruk, dat het kabinet een vrij ernstige crisis doormaakt. In Frankrijk stijgt de Seine nog steeds. Tegen Zaterdag wordt nog een stijging tot 5.65 of 5.70 M. verwacht, daarna een langzame daling tot Dinsdag of Woensdag, wanneer de rivier opnieuw zou kunnen stijgen ten gevolge van hoog water in de Marne. In Servië was men ongerust over de Oosten- rijksch-Russische toenadering. De Russische regeering moet echter hebben laten weten, dat Servië niets te vreezen had, omdat de toenadering slechts beoogde het herstellen van bijna afgebroken betrekkingen. Ook in de toekomst kon Servië in elk opzicht op Ruslands hulp rekenen. In Pruisen is in het huis van afgevaardigden do strijd om de hervorming van het kiesrecht begon nen, onder zeer groote belangstelling. Yoor dat de rijkskanselier een woord gezegd had, werd hij door foei-geroep ontvangen, waarop volgde een „smijt ze er uit." Herhaaldelijk moest de president optreden, als het lawaai te bar werd. De rijkskanselier was af en toe zeer bleek, sprak reactionnair, soms zeer hoog hartig. Zijn rede maakte op geen enkele partij diepen indruk. Het wetsontwerp zal wel verworpen worden. Uit Buenos Aires wordt gemeld, dat in het hoogge bergte ten Oosten van Rio Negrolo een Kanibalen- bendè uitgeroeid is, die in de laatste vier jaar 62 rei zigers gedood heeft. De resten der menschenoffers werden nog gevonden. ONGELUK BIJ HET CARNAVALSFEEST. Te Lissabon is een hooge praalwagen, getooid met kapok en papier, dat sneeuw en ijs voorstelde, in brand geraakt. De 13 meisjes werden allen meer of min gewond, drie zeer ernstig. Vermoed wordt dat een man, wiens liefde een der meisjes niet beantwoordde, de wagen in brand gestoken heeft. DE LAKEI MET HET MINISTER-SALARIS. In een deel van onze editie van gisteren is gemeld dat te Londen tegen een lakei, die per jaar ongeveer 30.000 gulden verdiende, een proces is ingesteld. Hij was in dienst bij de gezusters Cohen, die van Hol- landsche afkomst waren en de erfgenamen eischen de groote sommen, die de man gekregen had, terug. De familieleden vermijden het voor den rechter, bijzonder heden over het leven der zusters mede te deelen. Het is echter gebleken, dat de bediende zeer familiaar deed en met de zusters aan tafel at, zelfs als er gasten wa ren. Werden zij gewaarschuwd, dan zeiden ze: „hij is een bijzonder verstandig man en een uitstekend za- ken-mensch." Zij bewaarden echter steeds de grootste geheimzinnigheid over haar mildheid jegens de bedien de. DE SCHOONMOEDER. Prins Miguel van Braganza, die onlangs met een dollarprinses trouwde stak, het was bekend, geweldig in schulden. De rijke schoonmoeder had evenwel be loofd de schulden te zullen betalen. Na het huwelijk is zij teruggekrabbeld. Het gevolg is dat men van den prins in Weensehe hofkringen en in de Weensche ge zantschapskringen te Parijs en Londen niets meer wil weten. DE SCHAAKWEDSTRIJD. De in de schaakwereld met groote belangstelling gevolgden wedstrijd LaskerSchlechter is afgeloopen met den eindstand 5 tegen 5. Lasker blijft wereldkam pioen, maar voor Schlechter is deze stand een eer. EEN DIEVEGGE. Uit Jekaterinoslow wordt gemeld, dat twee nonnen in hechtenis genomen zijn, verdacht van diefstal van een met edelgesteenten rijk versierd beeld. Sindi maanden zocht de politie in Rusland en in het buiten land tevergeefs naar de dieven. JUWEELEN-DIEFSTALLEN. Drie groot» juweeLn-diefst* l«n hebben er in kui ten tjjd te Philadelphia plaats gehad, waaronder een ten bedrage van 2l/a millioen gulden. De gshrim» politie gelooft, dat de dief een der hoogatgeplaatate personen van de stad is. Mijnheer de Redacteur! Beleefd verzoek ik u een plaatsje voor onderstaand schrijven in uw blad. Bij voorbaat mijn dank. Aangaande het plaatsen van eenige stukjes, betrek king hebbende op het echtpaar Dingerdis St. Jacob- straat 29, gevoelde ik mij verplicht, mijn inzichten en omtrent die zaak te doen mededeelen Het is waar, die menschen zijn buiten den regel ge- an. Maar waarom Het zijn oude en gebrekkige menschen, niets bezit tende, niet eens datgene om hun van het noodige te voorzien. Is het nu niet te begrijpen dat men een leu- entje ten beste gebruikt om hun toestand eenigszins verlichten? Wat ware het gelukkig voor zulke menschen geweest, indien zij met hun beiden in een soort van hofje woonden om hun verdere dagen onbe zorgd te kunnen slijten. M. J. VAN DOORN. [Een leugentje ten beste is altijd een leelijk ding, immers het is en blijft een leugen. Met den inzender zijn we het echter eens, dat die leugen in dit geval wel te begrijpen is, en dit maakt dat men, hoewel het ge beurde betreurende, milder in zijn oordeel zal zijn. Red.] te AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWOREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koers van 10 Febr. 11 Febr. ALKMAAR, 11 Febr Fabriekskaai klein f33 60, f Boerenkaas, kleine f 32. - Commissie f 31 50 Middelbare f33 Aangevoerd 1E6 at., 58571 K.G. ALKMAAR, 11 Feb-. Op de graanmarkt van heden werd aangevoerd: 1078 Hectoliters. Tarwe f 6 25 a f 8.— rogge f 0— a f 0.— g«rst f 0.— f 0.ehev. f 6.40 f 6.haver f 3.25 a f4. paardebeonen f6.— s, 7.bruine id. f 12 16 50; eitroen id. f a f duiven dito f 0,a 0, witte dito f 19r kar wij sa»d f a rood moaterdïssad f 22 75 blauwurnaanzas.d a f Erwten: gr-ene f 1250 a f 20.grauwe f a vale f 18 a witte f BR. OP LANGEND. 10 F*br. Bio«mk 2s s f—.-. 'eBS -e. id f 0.a 0 r«ods» f 1.50 3 50 ge>« f2.— a f 4 50, witte f 1 60 e 0 ut»n f 1 40 a 1 75. NOORD8CHARWOUDE, 10 F br R oa -koe! le soort f 4 25 a 4.75, 2-» soort f 3 25 3 75, kleinere f 1.25 a 3tel» le seor» f 5.25 a 5.50, 2e soort f 4. 5.kleinere f 1.30 a 8,80, watte le soort f 2 60 2.81, 2e soort f 2,~ 2.25, kleinere 1.— a 1.70 Uien f 1.40 a 1,55. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD: 10 Febr. Willem Gijabertus Batenburg te 'g Graven- h*ge en Cithariua Koning alhier. Pieter Peeze en Ni»>»j» van Zon. Cornell's R z«l en Trgn'j» Groot. Maitinus Wit en Johanna M*rg«.reth* KopjsS. OVERLEDEN: maanden, Klaas Klaver Staatsleeningen NEDERLAND Ned. Werkel. Schuld pCt. BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em I«ang Dombr. Financ. enlndustr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt. Noordholla'-dsch Grondcrediet Nederl Handelmaatschappij resc. aand. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Wiustbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon Mij t. expl. v. Pe roleum Moeara Enim Sumatra Pa embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Pr- ferent Marinebonds pCt Peru Comm. aand. Preferent Spoorwegleenin gen, Holl IJ. Sp-Mij «ij tot, expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atcb Top. Cert. v. Erie Comm. Kan as City South. Cnm. pref.,, Mis K. Texas C v. New-York Ontario Norf lk Western C. v. S u'hern Railway Southern Pacific Union Pacific eer', v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN Warschau Wtenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeen te-cred BELGIË, Antwerpen 1887 iiui\UARIJE. Theiss OOSTENRIJK Staatsleening I860 RUSLAND. 1864 Koers van het geld. Prolongatie 21/i pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken prijshoudend. Oliewaarden in vaste stemming. Culturen iets hooger. Mijnen ver deeld. Amerika opende kalm, het verloop was terugloo pend en het slot sloot op de laagste koersen. 767/8 77 5 98 98 5 1021/8 102% 5 49% 493/4 4 92% 4 95% 95% 4 4 88% 88% 89 5 O»7 97% 971/2 4 87% 87% D/ü 947/8 947/8 L 4 101 101 98i/2 div. 186 186% 1247/3 1247/8 176% 177% 138.— 139.50 1553/8 15ö3/8 i 601 33 175»/8 177 33 239 31 70% 70% 31 95% 95% 591 457 456 13 37 13 2401/4 241% 31 76% 75 33 355 33 405 31 430 434 33 196 198 33 163 1633/4 13 138 139 13 180 18"% 11 917 920 33 121 122 33 75 747/8 31 793/m 783/8 31 60% 60% 13 1473/s 147 31 6% 6% 33 201/16 20 U/s 673/4 67U/18 div. 10% 107/8 373/4 373/4 31 843/8 33 89% 13 2121/4 33 1161/m 116% .4 115 div. 391/s 39 28% 28 s/1. 3611/18 363/8 it 68% 687/s ii 407/8 41% 44H/1# 44% ii 987/8 101% 283/ig 28 i) 1248/s 1233/8 1833/4 182% 2 20% 44% 46% 128 t 4 88 88 3 1091/m 109% 3 1047/3 1047/3 21/" 97% 97% 4 158% 148% 5 176 173 5 443 10 Feifer. Meur» 46 j t«r V KU&i naar waarnemingen verricht in den morgen van 11 Februari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meterologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 777.6 te Horta. De laagste stand van den barometer 732.6 te disfjord. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 12 Eebr.) Meest matige westelijke wind, zwaar bewolkt betrokken, weinig of geen neerslag, kouder. Sey- tot KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. De depressie in het N. W. nam nog iets in diepte toe en breidde zich oostwaarts uit, zoodat ze wellicht noordelijk van ons zal voorttrekken. Hedennacht deed ze ook bij ons haar invloed gelden, gepaard gaande met regenval. De hooge druk in het zuiden blijft zich handhaven. We bevinden ons op den grens van het hoog en laag en er is dus nog geen bestendig weer te verwachten. M. Neerslag te Alkmaar, 11 Februari, 2.8 m.M. H-den overleed onz» g-li»»fde Echtgencot en Vader, de Heer K. KLAVPR, in den ©uderdom van ruim 46 jaren. Wed. K. KLAVER- Boot en Kinderen. Alkmaar, 10 F-br. 1910. Voir de ve»lvu dig» blgken «*n belangstelling, bij on« Zilveren feest ondervonden, betuigen vrij, ook namens onse kinderen, onzen hartelijzan dank. G. RUIGEWAAKD. E. RUIGEWAARD—de Waard. Egmond a, Z*e, 10 Febr. 1910. Algemeer.e kennisgeving. Bg vonnis der Arrondisvementa-R«chtb»Dk te Alk maar d.d, 10 Februari 1910, is D. WIT! E Czn. oornoemd, verklaard te verkeeren in staat van fail lissement, met benoemirg van den EdelAchtb*r*.n He>r Mr. H. W. VAN TIENHOVEN tot ReehLr- Cotnmissaris en vin ondvrgeteekei d tot Curator. M A. DORBECK, Advrcaat en Procureur. Kar too': LntCk-Ondorp No. 85 Er b. z a. t g'U 1 April of i» lf Maart een nette HUISHOUDSTER, oud 25 jaargoud kunnende naaien en met alle werkzaamheden bekend. Ook voor buitan met de boterbereidiug bekend Goed9 referentiën etsen ten ai suste. Br. fr le t. U 141, bureau van dit blad. AaniiediDgen s.v.p. met opgave >an grootte der kamers snr., cnd«r lett. V 141 bureau van dit blad We zijn kort, toch zak'lijk voor deez' keer; Niet veel op ons gemoed; Maar 'n herinneringswoord wordt menig keer Beschouwd als welkomstgroet. Men vraagt alras hoe of 't komt, Waardoor zoo weinig stofA Zij de taal der Landbouw soms verstomd Of is 't gemoed wat dof Neen geachte clientèle! neen....! Dat is de reden niet. De reden dezes zijn alleen. Dat men op tijd thans ziet. 't Is waarlijk wel wat al te druk, Wat ons genoegen schenkt. Dus weinig stof schenkt soms geluk, Zoo men aan zaken denkt. En weet't klokske tikt maar door, Waarschuwt in 't al, den mensch.... Geeft ons voor 'n oogenblik gehoor.I Vervuld zij dan deez' wensch. Geeft acht op onzen kwaliteit.... Als Boter, Kaas, Iiookvleesch, Ook nog genoemd, bij net beleid, 't Rundervet bij deez'. In 't U genoemde Landbouwhuis Boterstraat.Alkmaar. Begaat men nimmer 'n abuis, Zoo men des Zaterdags ontwaar. Men concurreere zoo men wil, Maar denkt men aan 't cadeau....! Dan staat men even daarbij stil En zegtmen zoeke wat men wil, Men vindt het nergens zoo. DE DIRECTIE DER „LANDBOUW." ALKMAAR. v kl»in e'zif te huur pevr- agd. huif Mmrt of eer. d t huur f 3 4 o. w B-. l«'t. T 141, hu', v. d bl»d Op MAAND4G dea 21 FEBRUARI 1010, d-8 n*m. 3 uur z*l de Archit.ct G SPRUIT 8z te Alkma.r, n*m*na zijn p-in<up*»l den H«er H. Z 'NJEE t- Uitg«-»t, in Hotel „De Ooievaar" publiek aanbeateden Bestek en te-^kemnf zijn k f 1 50 per stel verkrijg baar aan het kantoor van den Architect, Kanaalweg 18 te Alkmaar. Ee beste en fijnste kwaliteit BEESTEN wor den st«eas door mi) gekocht »n geslacht. SNAARMNSLAAN 73 ««bij 't Sutinn, Alkmaar. T**«n» fijne muizen ROOKVLEESCH, Ga eer»t eens litt n l-rer op uw g-Ea*lr, Srop dan e ns een pijpje van KAAIJ'a fijne iab&k, Sts-gk dan seii lucifer aan ea steek hem sn de brand, En ga dan ver,s sijken wat KAAIJ hs>ft atasn in [de krant. Het gebeurd-i in de j«re negentien honderd en tien Op zev*n Februari, 'k heb 't z-I' gehoord en g-*ieD, D«t een V'6-od ling in Alkmaar's Heeren straten, MA een kennis liep t* wat delen en t« praten Kom z-gt hij. nu mot t ik even naar Kooltuin zeven, Daar moet ik voor een mijner vrienden een order [«Leven, Ook voor mg zelf nee m ik dan een paar kistjes mee, Want over die sigaren vsn KAAIJ ben ik leg d tevree. Nu zegt xijn vriend, dat ztl wsar zgn! ik koop zeer >ok al'gd, En geen aa'er die Aan mij ooit een sigaartje slijt, 'k Rsok trouwana ook zijn tabak en die ia excellent, Daar betcal ik slechts voor 'n cnnooiele 50 cent. C. KAAIJ, Sigarenfabriek „de Concurrent" Kooltuin 7. Alkmaar. Telef. 279.—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3