Firm dt Lange en dn Ik Te huur het voordeelig gelegen l8te kwaliteit a a a aaa Kalfsvleesch, I Golden Thee, Golden Kolïie, Golden Cacao vindt men door geheel Nederland verkrijgbaar. Stoombootdienst „Alkmaar-Packet MMMM* m ———mm E. Th. van der Stok, Belanghebbende Leden der Algemeene Vereeni ging worden beleefd uitgenoodigd deze lezing te komen bewonen. OUDEGRACHTNo.155. Dp. J. DIRKEN Vergeet Zaterdags Je Landbouw" KIEF, Vergeet Zaterdags Je Landbouw" NIET. PEDROLI, Laugestraat 104, Alkmaar. eugeh u gezondheid. Naaml. Venn. Anker-Nlaatschapplj Vergeet Zaterdags Je Landbouw" NIET, Vergeet Zaterdags Je Landbouw" NIET, ij C. H. Noome, Heerenstraat. Deventer Machinefabriek, dageiijksch8 verzending. a 87j, CENT. De Zoon van het Volk. LEESKAMER H S3OU "WuSL^ESlViaC-ITI £3 voorheen J. L. KERING BöGEL 4 Co., Filiaal W. J. SCHEPPER, Stoommachines eo Stoomketels voor elk bedrijf- Overal h stout gezegddoch Voor belangstellenden geven wij gaarne adressen, waar in andere plaatsen te verkrijgen. LÜTT1K-0UD0RP 20, Alkmaar. Sneldienst Goederen-vervoer» f. lGOIM O MAÏZENA is De Beste. KEUKLJN -ROTEK a 50 ct. p pd. Nico G. Meijroos G.Hz., Kinheimstr. 41, Alkmaar. Te Koop direct SCHILDERSZAAK, Vraag uw Meid-Huishoudster, P. Gf., Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. Afdeeling ALKMAAR. FEUILLETON. MRUCHTBÖOMEN. IEPEN voor wegbepanting. Sierboomen en Heesters, -s TUINAANLEG. Verhuisd naar dat is uw nadeel, Trots de dure Kaasprijzen zie men de étalage van ,De Landbouw" der ie ALKMAAR. De koersen van Londen en Amsterdam zijn ter inzage voor belanghebbenden. Vanaf heden dagelijks verkrijgbaar il kr»c 3313 S A3ST G UIIST O SE Grootst en meest gerouteerde magaiijcen vsn huishoudelijke, luxe artikelen, galante riën, speelgoederen, glas, porcelein emaillewaren enz., enz H. hoofdmagazijn FNiDSEN 63, 2de MagazQu M1ENT 11. Telef 417. dat is uw nadeel. Trots de dure Kaasprijzen zie men de étalage van .De Landbouw"- BRÏLLEN en PINCE-NEZ volgen* geneeskun dig voorschrift. GIETWERKEN ap elk gebied. Jaarlijksche verkoop 6 000 OOO doozen. NAAR HAARLEM LEIDEN DEN HAAG- DELFT— SCHIEDAM— Naar de Zaan en Amsterdam 4 maal per dag 8,10,2.30, 6 uur. Goederen in doorvracht door geheel Nederland en naar het buitenland. dat is uw nadeel. Trots de dure Kaasprijzen zie men de étalage van „De Landbouw". annex winkel in verlwaren en behangselpapier, ruime broodwinning. HUIS TE HUUR. MJSVRÜU.W1 „de BoütetKoc", Langs. »tr»at. 1 «lel 174 HET UITMUNTENDE VOEDSEL VOOR KINDEREN, ZWAKKEN EN gezonden. Prof Dr. J. RUZEMA BOS zal op MAANDAG 14 FEBRUARI a.s., '«na middags 2 unr, in het „Wapen van Heemskerk", Breedstraat, Alkmaar een belangrijke LEZING houden over de ziekte In Bolgewassen, voorname- BOOMKWEEKERIJ, DE RIJP. dat is uw nadeel. Trots de dure Kaasprijzen zie men de étalage van „De Landbouw". Ier NfilÉÉl nabij da Markt (zonder vergunning). Zeer geschikt om de ééne helft in LUNCH sa de andere veor CONVEESATIE ZAAL in te richten. Aanvaarding met Mei of eerder, t» bsvragan feg den bewoner. fZ die zich afgemat en lusteloos gevoelen) die zenuwachtig sjjo en zonder energie 5 wier werk- vj kracht door geestelgke of lich^melgke overspanning verminderd isof die door uitputtende ziekten of sterke gemoedsaandoeningen het wserstandsvermogen hebben verloren is een wonderbar versterkingsmiddel, waarvan men de verrassende uitwerking sposdig ondsr- vindt, en dat daarom door iedsr gebruiker geroemd wordt. S&f guinose is verkrijgbaar bij sd!e e-.rsts> apothekers en drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. - - - - Prijs per fUcon f 1.50; de 6 flacons f 8.—; de 12 flacons f 15.—. Van Pam& Co., Dan Haag. Te Alkmaar bij: NIEROP SLOTHOUBER, firma SCHOUTEN Co., ANSINGH MESMAN, Apothekers, Firma C. KEG, afd. drogisterijHeiloo bij G. JONGEJANNoord- Schar woude A. 8WAGER P. HOFFBroek op Langendijk J. PLOEG; Zuid-Scharwoude G. LUITINGWinkel Wed. J. BUTTER; Stompetoren K. HOS; Avenhom A. BELSAnna Paulowna H. den ENGELSENOudkarspel H. HART, J. TIMMERMAN 8t Panera» R. PLOEGERWarmenhuisen P. BAKKUM PASTOOR. knna zJ Speciaal adres voor het maken van GEESTERSINGEL 34e, ALKMAAR, beveelt zieh aan voor de levering eD plaatsing van ZUIG GAS- en GASMOTOREN. Bepaaldelijk ook voor H.H. IJcerhandelaren, Smeden, Bouwondernemers enz. Speciale afdeellng voor drijfwerk. Gedraaide en Gepolps»- DRIJFA88EN, ver schillende ayatemen »an KOPPELBUSSEN, %-V- ameerende LAGERS, HANGERS, MUURCON SOLES, enz. RIEM- «n SNAARSCHIJVEN in alle srooifan Men vrage prijs Begrootingeo worden op aanvraag kosteloos verstrekt. 3 EEC HAMS P1UEN zgn alom verkrijgbaar bg Apothekers en Drogisten en voor de lezers van dit blad aan onderstianda adressen in doozen vanf 0 75 (56 pillen) en van f 1.75 (168 pillen), bij 6 doozen tegelijk f 4.25 en f 10.Men kan zich oak wenden tot den Ver tegenwoordiger van Th. BeechamOvertoom 341, Amsterdam. Te UITGEEST, bij H. Vrouwe, Drogist. - Te SC HAGEN, bij J. Appel, Drogist; bg J. Rotgans, rogis Ie ALKMAAR, bg de Firma Ansing Mescnaa, Apothekers; in de Drogisterij „de Lau- nerboor_ H-keUtraatbg de Firm* J. Schouten Co., Drogisten J. Meijer, Mient, Apotheker. Te GROOT-SCHERMER, bg C, Ris, Winkelier. Te PURMERLAND, bg K. Broers. Winkelier. m i a H Rjele, Drogist, Te SCHERMERHORN, bg J. J. Sterk, Winkelier. Te ae RIJP, bg J. Visser, Winkelier en bij velschillende andere Apothekers en Drogisten. -O -O DE GOUDEN BRIL o- c M. KATER,MIENT 17- Hospitaallinnen (bedzeil). Menstruatiekussens. Verbandstoffen. wordt g.lHverd franco huis. Briefkaarten worden vergoed. B la»en ou-er N., R 141, Düitau vau «it blad. uit de Stoomsuivelfabnek van MARES8 A ZONE. Beverwijk. Verkrijgbaar is verzegeld» kartonnen doeaia run kilo. Aiiesnvexkoej vsor A I.K M A AR in Sluit-étiket waarborgt de kwaliteit. vVo dl gevraagd t-geu 1 M**rt een fliuk» door Wtduwnsar met kinderen, g«en kleine. Zco noodig hulp voor de wasch. Brieven onder litter K, aan A. W. v. d. HOEK te Uitgeest. Namens het B«stuur der Afd. Alkmaar, J. TWISK Sr., Voorzitter. J. M SMOREN dERG, Secretaris, overgenomen van de TUINBOUWINRICHTING, gevestigd 1878 door GEB.RS. ADMIRAAL, door BARONESSE ORCZY, Schrijfster van „De Roode Pimpernel". Naar het Engelsch door ED. VAN DEN GHEIJN. 62, „Bemint zij hem, Vader?" luidde het uit de sympa thieke, aangedane vrouwenschare. „De adellijke dame zal haar plicht doen, zooals het een echtgenoote bet-aamt, en haren echtgenoot liefheb ben", hernam de oude priester voorzichtig. „En nu zult ge allen huiswaarts gaan en uwen arbeid hervat ten, en wanneer Andras naar het dorp komt, kunt ge hem geluk wenschen met zijn aanstaand huwelijk." Maar het baatte niet dien dag van werken te spre ken. Zij, die het groote nieuws hadden yernomen, ver langden het mede te deelen aan derden, die bezig wa ren veldarbeid te verrichten, terwijl anderen de pszta wilden overtrekken, om de jonge veehoeders in de her berg te ontmoeten, en te zien hoe dezen het nieuws zouden opnemen. De ouderen van dagen hadden behoefte aan een praatje, het was inderdaad groot nieuws. Het moest van alle kanten bezien worden. Het jonge volkje mocht er opgewonden door zijn, er bestond geen reden zich er over te verheugen. Andras had met den landheer vriendschap gesloten, was overgeloopen naar het vij andelijk kamp, zijn vrienden had hij voor altijd den rug toegekeerd. Zijn trots had geen perken gekend. Hij had van zijn rijkdom gebruik gemaakt om zich boven zijns gelijken te verheffen. Natuurlijk zou hij nu blijven verkeeren onder hen, die het zaak hadden geacht den boerenknaap wegens zijn grooten rijkdom en zijn groot grondbezit te verwelkomen als een uit hunnen kring. En zoo Andras een zoon zou krijgen, dan had deze, wanneer zijne moeder een boerendochter ware geweest, de tradities gevolgd van zijn vader: hard werken op het land, pretmaken in de herbergen, van dansen houden en muziek. Maar nu zal men hem verre van het dorp opvoeden, zijn hart aftrekken van hen die zijns vaders vrienden en makkers zijn geweest. Trots is een leelijk ding. Andras was er niet geheel vrij van. Hij zou nu wel per rijtuig ter kerk gaan, een galarok dragen en den mantel van schapenhuid verachten. Meer nog: men zal hem zeker „Edele heer' moeten noemen, en aan Vader Ambrosius zal hij zoo veel en zoo veel schepels tarwe ter beschikking stellen voor uitdeeling aan de armen. Hij zal ook niet meer zieken en ouden van dagen in hun hutten komen opzoeken en opvroolijken met zijn levendig gesprek en I zilveren florijnen, maar zijn "aalmoezen door Vader Ambrosius' handen laten gaan. „Maar we nemen zoo iets natuurlijk niet aan!" riep Vas Berczie, zijn gezegde met een vuistslag' op de ta- fel kracht bijzettend. „We zullen Andras laten zien dat we niets malen om z'n geld, nu-ie te grootsch is om zijn leven onder ons volk te slijten en geen vrouw uit onze dochters heeft genomen." Zooals men ziet, de meer gevorderden in leeftijd, onder de bevolking van Arokszallas en omgeving wa ren niet op de hand van den voormaligen populairen gunsteling'. Andras zou, naar hunne meening, ook weldra de gevolgen van zijn dwazen stap moeten on dervinden. Het jongere volkje dacht er zoo ernstig niet over, was alles behalve zwaartillend; het was benieuwd wan neer het huwelijk zou voltrokken worden en of Andras hen allen op een reusachtig souper te Kisfalu zou ont halen. Zij zagen in het huwelijk niets anders dan een aaneenschakeling van feesten, naar aloude gebruiken, gepaard met overvloed van spijzen en dranken en de beste Zigeunermuziek van het graafschap. Ze dachten er zoo half aan, dat de jonge freule wel een onnoeme lijk getal onderrokken zou aantrekken en Zondags ter kerk zou gaan met blinkende roodlederen laarzen, zoo als men er geen mijlen in den omtrek ooit van die soort had gezien. De jongeren spraken niet over j grootheidswaanzin van Andras, over zijn vermetelheid GROOTE VOORRAAD. CONCURREERENDE PRIJZEN. Levering franco Purmerend, Alkmaar of Hoorn. te Purmerend Dinsdag 11 uur, N.-H. Te .preken: Koffiakui». fa Alkmaar Zntardftga 12 uur,„de Jtger" of wat dan ook. Voor hen lag er iets poëtisch, iets romantisch in het gewillig afdalen der groote dame tot hun nederigen maar vroolijken kring; het had iets streelends voor hen, dat een adellijke jonkvrouw den czardas met hen wenschte te dansen in de groote schuur, onder vroolijke muziek, dat ze zeker ook wel blootvoets over de modderige wegen zou loopen en grootheid voor vroolijkheid liet varen. Ja, ze waren bereid haar met open armen te ont vangen, haar op den trouwdag zulk een welkom toe te roepen in het dorp, dat de puszta zou weergalmen van hun vreugdekreten. En wat Andras betreft, hij moest vóór zijn huwelijk ieder meisje laten dansen, totdat ze niet meer op haar beenen kon staan, hij moest iederen vrijer jaloersch en iederen vader woedend maken. Daarna zou hij, als de natuurlijke loop der dingen, zelf de jaloersche echtgenoot worden, en de adellijke vrouw van den rijken pachter zou dan van nabij wel eens kennis maken met zekeren eschdoornstok op haar blanke schouders Ja, ja, goede dagen waren in aantocht! Muziek, wijn en dans, in overvloed. Nooit was Andras zoo po pulair geweest onder het jongere volkje, al blonk er ook wel een traan in menig oog der knappe deernen, wegons teleurgestelde verwachtingen in dit onder- maansche leven. De ouderen van dagen meesmuilden hoofdschud dend, de jongeren babbelden, lachten in uitgelaten brooddronkenheid. Verdriet heerschte er in het kas teel, stilte in de hoeve van Kisfalu, en op de eenzame vlakte der pszta doolde een paard met zijn berijder onder het sterrengewelf, tobde een groot en edelmoedig hart zich af met onvoldaan, innig zielsverlangen. DRIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. DE HUWELIJKSPLECHTIGHEID. „Introïbo ad altare Dei(Ik zal ingaan tot het al taar Gods!). Vader Ambrosius heeft zijn baret overhandigd aan den kleinen Misdienaar met bruin gezicht, en buigt thans zijn eerwaardig hoofd voor het hoogaltaar. Binnen het kerkgebouw is de atmosfeer bezwangerd met bloemengeur: rozen, rozen overal, witte, roode, paarse, gele in veelzijdige tinten van geurende heer lijkheid, in ontzaglijke ruikers vastgebonden aan ver gulde kandelaren, terwijl 'n tapijt van veelkleurige bloe men den vloei' bedekt. In hun halve verwelking ver spreidden deze kinderen der natuur een bedwelmenden geur, die zich mengt met de meer doordringende wie rookdampen, wanneer de kleine acolieten hun vaten heen en weer zwaaiden. Het dorpskerkje, met zijn peilers van ruwen steen, zijn bont geschilderde heili genbeelden en verschoten altaarbehangsel, is in een gaarde van welriekende bloemen herschapen. De lucht daarbuiten is warm een van die vroege Meidagen, wanneer de aarde haar eerste geloften aflegt van een vruchtbaar wijnjaar, van een rijken graanoogst, wan neer de lucht trilt van vogelengekweel, de ooievaar zijn gaaike roept, de zwaluw haar nest voltooit en al wat zangerig geluid bezit de koesterende zonnestralen begroet. De dagvorstin gluurt door de kleine in lood gevatte ruitjes en werpt een vroolijk licht op den Zon- dagstooi der geloovige schaar, op de reeks knappe deernen links, in haar fijn geborduurde spencers en veelkleurige onderrokken, het zwarte haar glad naar achteren gestreken onder de ontzaglijke hoofdbeklee- ding, met oogen niet minder schitterend dan de glin sterende koralen, die hun fraaien en ronden hals om- kringen, afhangen op glooiende boezems en glinsteren in tengere oortjes. Zij heeft een glimlach over voor de menigte welgemaakte jongelingen, in hun grandi ose Zondagspracht met groote bundels lentebloemen, vastgehecht aan hun zware mantels, in de handen vasthoudend hun ronde hoeden, die met de nationale driekleur zijn versierd. Wordt vervolgd. Druk N.V. voorh. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4