DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. ZATERDAG 12 FEBRUARI. Een gelukkig voorbeeld. BINNENLAND. No. 36 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor P ikmaar f franco door het geheele Rijk f 1, Af jjnderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën: Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan dt N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. MERMs. COSTER ZOON, Voordam C 0. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. UTetefoonnramBier 3. ALRMAARSGHE COURANT. Wij willen eerst iets over protesten zeggen. De lezers zullen dit vermoedelijk geen onderwerp voor een hoofdartikel vinden. Er wordt zoo enorm veel geprotesteerd. Er gaat in Nederland geen dag voorbij dat niet ten minste eenige secretarissen eenige verga deringen bijeen roepen waar als punt op de agenda verschijnt „protest tegen dit of dat." En alsmede gaat er geen dag voorbij, waarop niet een paar woordvoer ders in eenige vergaderingen betoogen, dat dit of dat schande is en dat de vergadering verontwaardigd moet zijn. En de vergadering is heel gehoorzaam veront waardigd en protesteert (in den regel als „groote" vergadering) tegen de schandelijke de lezer kent de rest. Men verveelt het publiek dermate met die protesten, dat men er nauwelijks notitie meer van neemt en heel goed begrijpt, dat „die groote vergadering" ten slotte een secretaris en een voorzitter waren, die het wel goed vinden om maar eens weer hun mannetjes te la ten protesteeren. Het is een jammerlijke gewoonte. Van een goed, een waardig en gemotiveerd protest kan zooveel kracht uitgaan, dat het wel jammer is, dat men door het eeuwigdurende geprotesteer de daad zelf in discrediet brengt. Het gaat met protesten als met de rekwesten. Ook het recht rekwesten te zenden was oorspronkelijk een belangrijk recht. Wat heeft een overmatig gebruik er van veroorzaakt? Dat het rekwest gezonken is beneden de waarde van het allerminste ingezonden stuk. Weigert de redactie van ons blad zulk een stuk bijv. over een plaatselijke kwestie op te pemeq, omdat de inhoud \faardeloos wordt geoordeeld, geen nood, voor 22*/, cent kan men ppn zegeltje koppen ep het recht om pen ingezonden §tpk te plaatsen in vele raadgyerslagen. Waarlijk, men protesteert en rekwestreert tegen woordig te gemakkelijk en het zou in het belang der goede zaak zelf zijn, indien men hier eens wat meer zelfbeperking toonde, WÜ komen tof die overweging nu wij voor ons heb ben een protest, dat alleen den verwarringbrengenden naam gemeen heeft met de protesten die wij boven signaleerden, maar daarvan overigens in elk geval het tegenovergestelde is. Hier een vaste overtuiging, in warme, waardige woorden voorgedragen, hier acht onderteekenaars, die de meest tot oordeelen bevoegden zijn in deze materie, hier officieele en hooggeplaatste personen, die ge lijk zij zeggen niet gevoelen voor de „correcte on verschilligheid der officieele wereld," maar zich moe dige mannen toonen met een warm hart, Hgt is een protest tegen de wijze, waarop Rusland Finland behandelt, (Mémoire a consulter sur la question finlandaise), geteekend door zeven Neder- landsche hoogleeraren in bet staatsrecht en een be kend emeritua-hoogleeraar, die een hoog staatsambt bekleedt, Wij behoeven wèl niet te zeggen, dat het een uitste kend stuk is, waarbij de hoogleeraren zich allerminst op een eenzijdig standpunt stellen, getuige b. v. deze uitspraak: „(ondergeteekenden) erkennen dat bij uit sondering een revolutie (van boven of van beneden) „gemotiveerd kan zijn." Maar waarop wij vooral de aandacht vestigen, het is niet op den voortreffelijken inhoud maar op de mooie daad, de mooie handbewe ging, zouden de Franschen zeggen. Het zijn niet maar een paar geleerden ,het is de Nederlandsche staats rechtswetenschap (de handteekening van prof. Fabius b.v. ontbreekt ook niet) die hier protesteert. Inderdaad -ziehier een daad die meer er toe kan strekken om aan de wereld duidelijk te maken dat Ne derland hej; labd van internationaal recht in den boogstgn zin H Wij kunnen hipraan toevoegen, dat de behoefte om dit aan te toonen toch ook eiders in ons land gevoeld wordt. Al hoort men niets van het werk van het Ne- derlandscb comité voor Internationalisme, waarvan een paar jaar geleden gesproken werd, dit comité schijnt nog te bestaan en wat meer zegt te wer ken aan de voorbereiding van zijn publiek optreden. Moge dat voorbereiden niet lang duren. Want alleen door een krachtige, handige publiciteit kan men van deze zaak een volkszaak maken. En alleen wanneer er een volkszaak van gemaakt is, wanneer ons heele volk een daad heeft gedaan als nu de acht hoogleeraren, die evenals deze door heel de wereld als een mooie handbeweging kan worden gewaardeerd, eerst dan mag men verwachten, dat de wereld zal erkennen, dat Ne derland het centrum van de vredeszaak verdient te zijn. en dat zijn ambtgenoot ten aanzien van brieven aan minderjarigen wetswijziging wil overwegen in dien zin, dat bij moeilijkheden de brieven, waarvan de af zenders natuurlijk bekend zijn, worden teruggezonden aan de afzenders. De begrooting is aangenomen en de Kamer uiteen gegaan. ZWARE BANDJIR BIJ WLINGI. Een zware bandjir van de Lekso-rivier richtte bij Wlingi groote schade aan aan de wegen en spoorlijn bij Wlingi. Er gingen eenige menschenlevens daarbij verloren. De halte Wlingi ligt in de residentie Kediri aan den spoorweg KediriBlitarMalang. Nabij de halte bevindt zich de suikeronderneming j Kenongo, behoorende aan de Cultuurmaatschappij van dien naam te Batavia, die het land in erfpacht heeft. van Friesland in behandeling zal komen, bevat o.a. de bepaling, dat de voorzitter en de verdere leden van het bestuur moeten zijn mannelijke Nederlanders die den ouderdom van 23 jaar hebben bereikt. De commissie van rapporteurs stelt in haar rapport voor, in dat artikel het woord „mannelijk" te doen vervallen, blijkbaar met het doel om ook voor vrouwen de gelegenheid open te stellen als voorzitter of als lid deel uit te maken van het polderbestuur. WERKEN OP HEMELVAARTSDAG. De rechtbank te Middelburg heeft gisteren 17 ar beiders uit 's-Heer-Arendskerke en Heinkenszand, we gens overtreding' der Zondagswet (in het openbaar werken op Hemelvaartsdag) veroordeeld ieder tot 1 boete, subsidiair 1 dag hechtenis. MINISTER NELISSEN. Vandaag gaat de minister van Justitie, mr. Nelis- sen, met twee maanden verlof, teneinde genezing te zoeken voor z'n geschokte gezondheid, die geleden heeft onder een inspannenden arbeid en de hooge eischen, die deze bewindsman zichzelf steeds heeft ge steld. Het ministerie heeft wèl met ziekte te kampen, zegt de Tel. Eerst het overlijden van minister Be vers, vervolgens het ontslag-nemen om gezondheidsre denen van generaal Sabron, dan ongesteldheden door overspanning van de ministers Talma en Nelissen, waarbij van den eerste nog een oogontsteking kwam, en nu is minister Regout weer ziek. Intusschen kun nen wij met beslistheid het gerucht tegenspreken, als zou het bij den heer Nelissen reeds vaststaan, dat hij ontslag zal nemen. EERSTE KAMER. Allereerst vroeg gisteren de heer Van H e e c ke ren van Keil (anti.-rev.) het woord voor een per soonlijk feit, mededeelende, dat hij ter zijner recht vaardiging en ter beantwoording van den mi nister van buitenlandsehe zaken een nota zou aanbie den, hetgeen de heer Van der Biesen (R.-Kath.) een „Nou ja, die Nota's dat kennen we" ontlokte. Bij de behandeling van hoofdstuk IX (W ater- staat) schetste de heer Sickenga (lib.) den treurigen waterafvoer in Friesland en drong bij de regeering op voorziening aan. De minister van Landbouw, Handel en Nijverheid, de heer Talma verdedigde bij afwezigheid van zijn ambtgenoot wegens een lichte ongesteldheid diens be grooting, zeide o. a. dat in afwachting van de indij king der Lauwerzee kan worden overgegaan tot ver dieping der afvoergeuLen met behulp der slipzuigers AF SC HAFFING BAKKERSNACHT ARBEID. Het Nationaal Comité voor Afschaffing van Bak- kersnachtarbeid, gevormd door de volgende vakveree- nigingen: Ned. Brood-, Koek- en Banketbakkersbond Friesche Bakkersbond; Algem. Nederlandsche Boud van Arbeiders (sters) in het' bakkers-, chocolaad- en suikerbewerkersbedrijfR, K, Bakkers-Vaksecretari- aat; Christelijke Bond van Bakkersgezellen en Rotter- damsche Broodbakkers-gezellenvereeniging „Bijstand zij ons Doel," heeft een adres gezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Geueraal. Daarin betoogt het comité o. a. dat blijkens de me morie van toelichting op het wetsontwerp tot beper king van Zondagsarbeid en nachtarbeid in bakkerijen van de 11.016 hoofden van hakkersondernemingen in den lande 3626 bakkers zonder gezellen het bedrijf uit oefenen en dat blijkens de ledenlijst van het tgenstan- derscomité nog geen 100 hoofden van bakkerijen zich als tegenstanders van het beginsel verklaard hebben, zoo dat procentsgewijze uitgedrukt 90 als cijfer be schouwd mag worden der voorstanders. Voorts zegt het comité, dat blijkens verzamelde handteekeningen van mannen van beteekenis in onderscheidene maat schappelijke kringen de meerderheid, die iets voelt voor sociale verbeteringen, aan zijne zijde staat en dat blijkens het op 2 September 1909 te Utrecht gehouden congres 233.786 georganiseerden in beginsel voor af schaffing van bakkersnachtarbeid zich hebben uitge sproken. Hier te lande wordt verder reeds door 28 bakkerijen van middelmatige broodproductie het be ginsel van de afschaffing van nacht- en Zondagsar beid, zooals het in het wets-ontwerp neergelegd is, in daden getoond; daarom vragen adressanten de Kamer de voordracht aan te nemen met in acht neming van enkele technische verbeteringen, die zij in het adres aangeven en in een uitvoerige memorie toelichten. DE DOODSTRAF. De classis Dordrecht der Chr. Geref. Kerken in Ne derland heeft besloten adhaesie te verleenen aan 't voqrstel der classis Apeldoorn, om een adres te zenden aan H. M. de Koningin, tot wederinvoering der dood straf. (Rott.) EEN PLAATSELIJKE MIDDENSTANDSBOND. In een te Dordrecht op initiatief van de Dordrecht- sche winkelvereeniging gehouden vergadering van af gevaardigden van verschillende middenstands-vereeni- gingen om te geraken tot een plaatselijken Midden standsbond, hebben zich de afgevaardigden van 13 ver- eenfgingen, namens hun vereenigingen, tot toetreding bereid verklaard, zoodat de oprichting thans verzekerd mag heeten. Den 17en Maart zal de eonstitueerende vergadering worden gehouden en verwacht wordt, dat alsdan wel alle vereenigingen zich zullen aansluiten. De aangesloten vereenigingen zullen elk een afge vaardigde in het bestuur benoemen en uit dit bestuur zal het dagelijksch bestuur worden gevormd. DE EEDSKWESTIE. Sedert de eedskwestie weer aan de orde is en lang en breed wordt besproken, komt het veelvuldiger dan vroeger voor, dat getuigen voor de Rechtbank bezwaar maken tegen het afleggen van den eed. Gistermorgen, in de strafzitting van de 6e kamer der Rechtbank te Amsterdam was er weer een getuige die verzocht van den eed te worden vrijgesteld. De president, jhr. mr. Quarles van Ufford, vroeg hem, of hij gedoopt was en op zijn bevestigend ant woord en de mededeeling dat dit in de Ned. Ilerv. kerk geschied was, zeide de president hem, dat hij ver plicht was den eed af te leggen en daarvan onder deze omstandigheden niet kon worden ontslagen. Daarop zwoer de getuige den eed op de gebruikelijke wijze. VROUWELIJKE POLDERBESTUREN. Het ontwerp-reglement voor den Haskerveenpolder, dat in de eerstvolgende vergadering van de Staten EEN WELDADIGHEIDSBLOEM. Dr. J. A. van den Brink te Monster stelt voor in na volging van wat in Zweden, Noorwegen en elders ge schiedt, op een bepaalden dag op straat celluTbïed- bloemen te verkoopen, en de opbrengst daarvan te be stemmen voor het bestrijden der tuberculose. Hij acht den geboortendag van prinses Juliana den meest ge- scljikten jaarlijkschen bloemendag ten bate der tuber culoselijders. EEN HUWELIJKS VACANTIE-REIS. Een bisschop van Londen heeft verleden Zondag- gezegd: „Ieder echtgenoot en echtgenoote zouden er heter aantoe zijn indien ze elk jaar een vacantie van veertien dagen hadden ver van elkander. De bisschop, een Britsche Episcopalische-bisschop, dus gehuwd, dus deskundige in deze, poogde nog iets aan zijn tekst toe te voegen even gedachtenwekkrnd en veelbeteekenend als de tekst zelve. Het terugzien ver goed de smart van afscheid nemen. Men ipoet door er varing leeren hoe zeer men elkander noodig heeft, hoe innig men elkander mist en 't is verfrissend soms uit zijn gewone omgeving te gaan. Men ziet alles nieuw en anders bij terugkeer. „Ja, maar als men gedurende die veertien dagen ntTêèhs de overtuiging kreeg, dat het een groot geluk zou zijn, indien men van die 14 dagen er 365 kon ma ken," merkte iemand op na de preek. Maar iemand, die dus dacht zou die overtuiging reeds sinds lang gehad hebben! Aanwezigheid leert zoo iets beter dan afwezigheid. Maar afwezigheid kan leeren, hoeveel men toch eigenlijk van elkander houdt en hoe noode men van elkander voor altijd afscheid zou nemen. De tekst van den Bisschop zou voor menig predi kant een voortreffelijke aanleiding tot een zeer stich telijke preek kunnen zijn, meent de van dag tot dag- schrijver in het Hbld. DE RIJKSKWEEK- EN LEERSCHOOL TE HAARLEM. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft zich bereid verklaard de stichting van nieuwe gebouwen voor de Rijkskweek- en leerschool alhier te bevorderen, wanneer de gemeente daarvoor 't terrein aan de Leid- schevaart hoek Schreveliusstraat kosteloos afstaat, 't Terrein heeft 5300 vierk. meter oppervlakte, 't Ge bouw der leerschool aan de Voldersgraeht zal dan weer ter beschikking van de gemeente komen. B. en W. stellen voor daartoe over te gaan. In een der bladen stond dat dit was voor een „rijks- kook- en leerschool! RECEPTIE BIJ DEN COMMISSARIS DER KO NINGIN. De receptie ten huize van den Commissaris der Ko ning Donderdagavond te Haarlem was, naar de Opr. Haarl. Ct. meldt, wederom zeer druk bezocht, waartoe zeker ook medewerkte, dat velen van de gelegenheid gebruik maakten om hunne gelukwenschen aan te bieden aan het bruidspaar, den zoon des huizes, mr. P. G. van Tienhoven en mej. Marggraaf. Onder de aanwezigen, die van buiten de stad gekomen waren, noemen wij het oudste lid van Ged. Staten mr. W. baron Röell, en den afgetreden burgemeester der hoofdstad, mr. W. F. van Leeuwen en echtgenoote. UIT HARENKARSPEL. Mej. J. Biestehierde te Zweeloo benoemd tot vroed vrouw dezer gemeente, heeft die benoeming niet aan genomen. Door eenige veehouders in den polder Schager- waard is besloten tot de stichting van eene kaasfa- briek op coöperatieven grondslag. Dit is de vierde kaasfabriek die in de gemeente zal verrijzen. UIT PURMEREND. In opdracht van het Gemeentebestuur werden he den 13 perceelen bouwterrein in den Zuiderpolder in liet openbaar verkocht. Het opgehoogde gedeelte kon gelden 6 per M2., het niet opgehoogde gedeelte van 4 tot 5.80 per M2. In het geheel werden verkocht 2023 M2. voor 10332. UIT WEST-GRAFTD1JK. Donderdagavond j.l. gaf de Rederijkerskamer „O. V." te West-Graftdijk een uitvoering in het lokaal van den heer J. P. C. van Marie. Deze uitvoering ge schiedde op verzoek van de af deeling West-Graftdijk van den Bond voor Staatspensionneering en was voor alle leden van de af deeling toegankelijk. Van niet-le- dcn werd een kleine entrée geheven. Opgevoerd werd het propagandastuk: „Genadebrood" tooneelspel in 4 bedrijven, gevolgd door 2 voordrachten: „Aan 't Yen ster" en „De verongelukte Tooneelrepetitie." De Re derijkerskamer had. het genoegen voor een eivolle zaal te spreken en met aandacht aangehoord te worden. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Aan de afslagmarkt te Broek op Langedijk werd in de maand Januari nog aangevoerd 8600 bloemkoolen, 648.600 roode kooien, 171,100 gele kooien, 41.650 witte kooien, 2008 balen uien, 302 balen roode kool, 312 ba len wortelen en 1 waggon witte kool a 10.000 K. G. Yan de laadplaats werden verzonden 393 wagonla dingen groenten. UIT KOLHORN. De Gemengde Zangvereeniging Kolhorn besloot eene openbare uitvoering te geven, en de opbrengst geheel te bestemmen voor een in 1910 te houden schoolfeest. De watermolen nabij de zeesluis is onder sloopers handen gevallen en zal elders als korenmolen weder worden opgebouwd. Zeesluis, sluishuis en watermachi ne met molen op prentbriefkaarten, onder 't oog van 't algemeen en in 1908 door een kunstschilder op doek gebracht, bestaat dus niet meer. Meer en meer ver dwijnen ook in Hollands Noorden de molens en molen tjes, welke aan het land zooveel vriendelijkheid gaven. UIT ZUID- EN NOORDSCHERMER. In de Donderdag gehouden raadsvergadering, waar in de heer J. Smit afwezig was, werd medegedeeld: a. dat hij den van morgen gehouden kasverificatie conform de boeken én bescheiden en in kas bleek te zijn een bedrag van 1228.16. b. dat het in de vorige vergadering vastgestelde bouwplan voor een te maken overdekking op de speel plaats bij de school te Grootschermer door den districtsschoolopziener is goedgekeurd. c. dat uitvoering is gegeven aan het in de vorige vergadering genomen besluit en dat te Waddinxveen 12 en te Broek op Langendijk 24 stuks lantaarnpalen (compleet en in zeer goeden staat verkeerende) zijn aang'ekocht en" ontvangen voor een gezamenlijk be drag van 366. d. dat door den heer R. de Boer te Schermehorn, kennis is gegeven dat hij zijne herbenoeming als keur meester van voor de comsumptie bestemd rundvleesch heeft aangenomen. e. dat door den heer C. Scheringa, kennis is gege ven te bedanken als lid voor de commissie tot wering van schoolverzuim in verband waarmede door den Raad in diens plaats als zoodanig wordt benoemd de heer W. Zee. Ter tafel werd gebracht een plan tot het inrichten tot speelplaats van het nieuw aangekochte terrein bij de school te Driehuizen met overdekt gedeelte voor het geven van onderwijs in de vrije- en orde-oefenin gen met begrooting van kosten, waar aangaande werd besloten <jm na goedkeuring door het schooltoezicht de uitvoering daarvan aan B. en W. op te dragen. Het kohier van den Hoofdelijken omslag werd be houdens eenige kleine wijzigingen overeenkomstig het door B. en W. ingediende vastgesteld tot een bedrag van 3707.20. Het Burgerlijk Armbestuur inmiddels ter vergade ring gekomen deed rekening en verantwoording over den dienst 1909, welke rekening met algemeene stem men werd goedgekeurd tot een bedrag in ontvangsten van '1939.04 en in uitgaaf van 1137.205, en een batig saldo van 802.766. Na gehouden rondvraag waarbij niemand het woord verlangde, werd de vergadering gesloten. UIT KOEDIJK. Nu door het meer abnormaal geachte weer van daag voorjaarsluwtjes en lentezon! de bouwers veel kool moeten uitschieten, hoort men nog al eens de meening opperen, dat het misschien beter ware, die kool niet te behandelen, maar stuk te slaan en op het land als mest te gebruiken. Want deze producten worden, omdat ze niet meer verzendbaar zijn, tegen zeer lage prijs geveild. Zoo bijv. door „Laandb.-belang" eenige weken geleden 'n 10000 stuks a 70 gulden, waar dan nog afgaat loonen e. d., dus per slot: „twee om een cent, neem weg drie." Deze week 'n partij van 5500 voor 36 guldens. De prijzen der gave kool worden hierdoor gedrukt, want in de groote-stadslucht hier te lande smult men geregeld van uitschot, 't Is wel sneu zijn vruchten stuk te slaan en 't is dure mest/ maar misschien zou den de prijzen van de kool hierdoor iets rijzen. UIT OUDORP. Men verzoekt ons te melden, dat Zondag a.s. hier geen dienst zal gehouden worden in de Ned. Herv. Gem. NIET NAAR AMERIKA ZONDER INLICHTIN GEN. De Ned. waarschuwt personen, welke denken aan landverhuizing naar Noord-Amerika niet in te gaan op aanbiedingen van agenten van maatschappijen voor Kolonisatie en landontginning, maar eerst in te winnen de informatiën, hetzij direct, hetzij door tus- schenkomst van het ministerie van Buitenlandsehe Zaken van in Amerika gevestigde Nederlandsche con suls. KORTE BERICHTEN. De politie te Utrecht heeft gisternacht in bewa ring genomen een man, die half ontkleed, op het dak eener woning aan de Nieuwe Keizersgracht aldaar ge klommen was, met een scheermes in de hand, die al lerlei bedreigingen uitte, vooral tegen zijn kostbaas, met wien hij des avonds een heftige woordenwisseling gehad had. De heeren J. P. Jansen, secretaris der Marktver- eeniging „De Westerkogge" te Berkhout en W. Slag ter, electrotechnisch-ingenieur te Hoogkarspel, hebben een electrisch mijntoestel vervaardigd, dat door zijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1