1 I i STADSNIEUWS. B U I T B N L A N D sT3 ADVERTENTIE N. Dankbetuiging. Laatste Bericbt o 's-GRAVENHAGE, 12 Februari 1910. Bsnoemd tel rechter ts Alkmaar de heisr Mr. A. Ledeboer, substi tuut gii'fier bij de r ehtba k ta 's-Gra*enhage Gemengde Mededeelingen .Telegrafisch Weerbericht' - D-n 20eu Februari a.s. hopen, D. V. onze geliefde Ouders KLAAS VAN TIL en PAULINA CORNELIA KEUKEN hunne 40 jarige Echtvereeniging te her denken. Hun liefhebbende KicdereD, Behuwd- en Kleinkinderen. Htileo, Febr. 1910. Den 25iten Februari a.s. hopen onze geliefde /ièi kindaren ANTOON J. J. KüHNE «n CHRISTINA PEKERS hunne 121/2'jarlge Echtvereeniging te her- jfj] denken. Hunne liefhebbende Ouders. Heden overleed, na een korte ongesteldheid, kzlm en rustig Mej INGETJE KRABBEDAM, in den ouderdom ven 80 j»ar. I. BAKKER Dz. Exceeuteur-T« stement Air. Alkmaar, 12 F«br«Ari 1910. De ondergateskenden betuigen bij deze hun oprich ten dank voor de hulp en vele big ken vzn belang stelling bij de ziekte en hat overigden onzer dierbzre Echtgenoot e en Mosder ondervonden. J. VAN DEN BERG en Kinderen. Koedijk, gem. Bargen, Fehruzri 1910. Voor de veelvuldige blgken vau belangstelling fcg o s Zilveren feost ondervonden, betuigen wg onzen hirtelijken d»nk. D. JU PIJN. Aikmtar. Daor deze betuigen we onzen hsrtvlgken donk voor de vele bewijzen v*n deelneming, ontvingen bij het overigden onzer lieve Echtgenoot», Moeder, Behuwd- eu Grootmoeder. J. M. BAKKER. Dokkum, 12 Febr, 1910. eenvoudigheid in constructie ook in het bereik van kleine marktvereenigingen zal liggen. De raad der Friesche gemeente Westdongeradeel besloot met 9 tegen 4 stemmen (die der liberale raads leden), de kermis in het dorp Wierum geheel te laten vervallen en die in de andere dorpen op Zondag af te schaffen. Een adres van 800 ingezetenen uit het dorp Holwerd, om hunne kermis op den ouden voet te be houden, werd voor kennisgeving aangenomen. Te Haarlem wil men tijdens de Sporttentoonstel- ling in den tuin van het Brongebouw een oud-Japan bouwen. Spiksplinternieuw is het idee niet. In het nabij Roosendaal gelegen Zegge is een Zigeunertroep verschenen. In verschillende winkels werd gestolen en gekocht maar niet betaald. Nadat proces-verbaal was opgemaak, werd de troep over de grenzen geleid. In het Binnengasthuis te Amsterdam is gister namiddag een bediende door de lift doodgedrukt. Een arbeider te Ileenlerwijk had den 7 Februari 1905 een deurwaarder en een veldwachter in zijn huis opgesloten, was den 13den April 1905 door de Heeren- veensche rechtbank veroordeeld tot 9 maanden gevan genisstraf. Hij %ing naar Duitschland en is in De cember 1909, meenende dat hij gratie had gekregen bij de geboorte van prinses Juliana, teruggekeerd. De zaak is thans te Leeuwarden in hooger beroep behan deld en de beklaagde tot dezelfde straf veroordeeld. Door een deurwaarder te Rotterdam werd met toestemming van den president der rechtbank in een bovenhuis conservatoir arrest op den boedel gelegd, en een bewaarder aangesteld. De bewoner weigert den bewaarder alle voedsel, tot zelfs een glas water, en het is ook niet mogelijk hem van buiten af van het noo dige te voorzien. Zelfs kan hij er niet op uitgaan, want eenmaal buiten zijnde wordt hij niet meer bin nen gelaten, en in zulk een geval is bij de wet niet voorzien. Een verdachte te Rotterdam vluchtte gisteren nacht uit een politieposthuis. Er volgde een wilde jacht. De vluchteling sprong ten slotte in een sloot, de agent hem na. In de sloot had een worsteling plaats. Men kwam den agent te hulp, een tweede agent sprong zijn makker na en met veel moeite slaagde men er in den vluchteling op het droge te brengen. De man, een los werkman, werd in het bezit gevonden van een vrij volledige inbrekersuitrusting. UIT BERGEN. Door burgemeester en wethouders der gemeente Assen is voorloopig voor 1 jaar benoemd tot machinist aan de gem. gasfabriek de heer R. Kalsbeek, machi nist aan de fabriek van melkproducten „Wilhelmina" te Bergen. DE RIJP. Gisterenavond vergaderde in het lokaal van den heer 0. Man onze af deeling van het „Witte Kruis" onder voorzitterschap van den heer E. Hoedemaeker. De rekening en verantwoording over 1909 werd tot een totaal bedrag van 1375.101/2 goedgekeurd. De aanschaffing van veel materiaal, alsmede de kos ten van ziekenverpleging voor typhuspatiënten eisch- ten hooge uitgaven, zoodat de afdeeling in het afge- loopen jaar 147.175 meer aan gewone uitgaven deed, dan hare gewone inkomsten bedragen hebben. De begrooting voor 1910 werd in ontvangst en uit gaaf tot een bedrag van 360 vastgesteld. Door den magazijnmeester en secretaris werd ver slag uitgebracht over het jaar 1909. Vervolgens werd bij monde van den heer ds. G. Fop ma, die met den heer A. van Aken daartoe een onder zoek hadden ingesteld, rapport uitgebracht inzake het tonnenstelsel. Rapporteur wees er op, hoe op het platteland van Noordholland zooveel typhus voorkomt, wat men in andere provinciën, waar men niet alles in de sloten brengt, niet aantreft. Alleen te Winkel zegt spreker heeft men als kleine gemeente een tonnenstelsel, en opmerkelijk noemt hij het dat daar inderdaad sedert de invoering van dat stelsel weinig of geen typhus meer voorkomt. Meer dan erg acht spreker de toestand en over heel Noord-Holland moest er werk van gemaakt worden doorde gemeentebesturen. Dan moet men niet afgaan op de kosten van Winkel, want daar is een du re installatie noodig geweest, doch spreker wijst op Ulst en Woudsend in Friesland. Op grond van hunne onderzoekingen zegt spreker zijn de heer van Aken en hij gekomen op een installa- tiekosten voor deze gemeente van 2450. En als ex ploitatiekosten een jaarl. uitgaaf van 1125, tegen een ontvangst van 500, zoodat volgens die bereke ning de gemeente jaarlijksch 625 zou moeten beta len. Met bijna algemeene stemmen wordt de wenschelijk- heid uitgesproken en zal nu door het bestuur de zaak bij burgemeester en wethouders aanhangig gemaakt worden. Een talrijk publiek woonde deze vergadering bij. STAKING VAN ONDERWIJZERS. Het onderwijzend personeel van het Instituut-Tege laar in de Sarphatistraat te Amsterdam heeft giste renmorgen het werk gestaakt. Den kinderen is tot a. s. Maandag vrijaf gegeven. De jeugdige „uitgeslotenen" zullen dit wel niet on prettig vinden. Voor het geval de „stakers" bij stem ming zullen uitmaken of de staking al dan niet moet worden voortgezet, zullen ze deze „uitgeslotenen" wel niet daaraan laten deelnemen. VLIEGDAGEN. s-HER TOGENBOSCH, 12 Febr. De 's-IIertogen- bossche courant verneemt dat het bestuur van ,,'s-Her- togenbosch belang" voornemens is einde Juni eenige vliegdagen te organiseeren. De onderhandelingen zijn reeds zoover gevorderd dat aëronauten het terrein geschikt gevonden hebben. De vliegdagen zullen dan samenvallen met de muziekfeesten ter gelegenheid van de jaarsvergadering der Toonkunstenaarsvereeni- ging alhier. DE PRINS IN EEN OPENBARE LEESZAAL. DORDTRECHT, 12 Febr. Heden bezocht Z. K. H. de Prins der Nederlanden met zijn adjudant de Vroe onze stad. Bijzondere vermelding verdient het dat hij de Openbare Leeszaal en Boekerij bezocht. De instelling was geheel onopgesmukt gelaten. De voor zitter, de heer Dasberg sprak den Prins toe en zeide o.a.: „Hier komen dag aan dag mannen en vrouwen van alle rangen en standen, hier is geen verschil tus- schen arm en rijk, tusschen hoog en laag, hier maakt godsdienstige gezindheid of politieke overtuiging geen scheiding. Welk een heerlijk schoone bladzijde zal de herdenking van het bezoek van Uw K. H. in de geschiedenis onzer Inrichting vormen. Welk een machtig gunstige invloed zal van dit on vergetelijk en gewichtig oogenblik uitgaan. De bewe ging voor O. L. en Bibliotheek is hier te lande nog in haar begin. Hot buitenland is ons in deze in het al gemeen reeds ver, zeer ver vooruit. En er zijn nog kringen, hier en elders, die onze inrichting niet of niet voldoende kennen en, wat -ernstiger nog is, er zijn kringen, die ons streven verkeerd kennen en onjuist begrijpen. Maar wanneer, zooals wij innig hopen, onze O. L. en B. ook bij Uw K. H. een gunstigen indruk zal achterlaten, dan zal dit niet anders dan een gunstigen invloed op de bevordering van ons streven kunnen heb ben en de gevolgen van dien verstrekkenden invloed zullen ongetwijfeld niet uitblijven. Men zal dan ook komen, om onze schoone inrichting te zien en beter te leeren kennen en begrijpen. Nadat de Prins voor deze woorden had dank gezegd werden eenige zalen in oogenscliouw genomen en werd alvorens hij de inrichting verliet, door Hem zijn hand teekening in het Vreemdelingenboek geplaatst. DIEFSTAL. LOBIT, 12 Febr. Een pas 19-jarige klerk van de firma L. P. is gevangen genomen, onder verdenking van diefstal van ongeveer 1700, een gedeelte was nog bij hem aanwezig. Hij wordt tevens verdacht van poging tot brand stichting om zijn misdrijf te verbergen. EEN MOOIE TOONEELVOORSTELLING. In verschillende couranten hebben we reeds gelezen dat mevrouw Julia van LierCuypers in 'het nieuwe stuk Silvia Silombra, door den schrijver aan haar op gedragen, met buitengewoon succes den titelrol ver vult en dat de vertolking van het geheele stuk door het gezelschap van het Grand Thé-atre uitnemend was. Nu eens was het in Amsterdamsche, dan weer in Haagsche, in Leeuwarder in Groninger en andere couranten. Met zeer groote ingenomenheid vernamen we dan ook van den heer de Lange dat bovenbedoeld stuk door het bovengenoemd gezelschap Vrijdagavond in de Harmonie zal worden gegeven en van harte lio pen we, dat er ditmaal niets tusschenbeide zal komen. In het begin der volgende week zullen we eenige persbeoordeeiingen over stuk en spel opnemen. HET VRIJE TOONEEL. Het Vrije Tooneel zal Zondag 20 Februari een op voering geven van „Het zevende gebod," welk stuk zes jaar geleden ook reeds door deze vereeniging op de planken gebracht is. Het batig saldo zal ten goede komen aan de stakende bouwvakarbeiders te Amster dam. TOT ARTS BEVORDERD. Te Amsterdam is bevorderd tot arts de heer A. J. L. Terwen, geboren alhier. NOORDHOLLANBSCIIE MANUFACTUREN- HANDEL. De Staatscourant no. 36 bevat de statuten der naam- looze vennootschap Noord-Hollandsche Manufacturen- handel, voorheen A. Englander, te Alkmaar: Doel: de handel in manufacturen en aanverwante artikelen en het exploiteeren van een of meer winkelzaken, dezen tak van handel betreffende. Duur: 30 jaren. Kapitaal 50.000, verdeeld in 100 aandeelen van 500, en vijf serieën, ieder van 10.000, waarvan 4 geplaatst en volgestort. Inbreng ter volstorting van 70 aandeelen.' de voorraad manufacturen en winkelgoederen, win kelinventaris, relatiën, alles betreffende de zaak thans door den heer A. Englander gedreven. Het bestuur wordt uitgeoefend door een directeur. Voor de eerste maal is benoemd tot directeur de heer A. Englander, koopman te Alkmaar. DIEFSTAL MET INBRAAK. Tn den nacht van den 6den op den 7den Februari werd er in het pakhuis van den heer Broers in het Payglop, wijn- en gedistilleerd-hanadel ingebroken en werden daar ontvreemd 12 flesschen punch, 6 fles- schen cognac en nog eenige flesschen met andere dranken. De rechercheur P. Vellinga en de agent van politie P. Grondsma, die door het vinden van een moersleutel en door herbergpraatjes een spoor vonden, slaagden er in de daders in handen te krijgen. Deze, de bekende L. W. en A. L., beiden Alkmaar- ders, hadden, toen zij bemerkten dat men hen op 't spoor was, de flesschen stukgeslagen en den inhoud in den Voormeer geworpen, na vooraf getracht te heb ben het gestolene bij een ander in bewaring te geven. Tegen de daders, die gearresteerd zijn, is proces-ver baal opgemaakt wegens diefstal met inbraak. VOETBAL. De voetballiefhebbers zullen morgen kunnen genie ten. Dan toch speelt Alcmaria-Victrix I tegen Vol harding I uit Amsterdam. Indien het weer meewer ken wil en even mooi zal zijn als de beide laatste da gen, zal beslist de belangstelling aan de Zandersloot morgenmiddag enorm zijn. Alcmaria zal natuurlijk in alle opzichten toonen, die belangstelling waard te zijn. Zij brengt een zoo sterk mogelijk elftal in 't veld, dat vast besloten is, de beide laatste nederlagen (tegen R. A. P. en Victo ria) op schitterende wijze te annuleeren, door een fraaie overwinning. Ook Volharding zal op zijn best verschijnen en trachten niet onder behoeven te doen voor hare stadgenoote R. A. P. Vandaar dat wij met nadruk wijzen op deze spannende ontmoeting. Holland I speelt morgen een vriendschappelijke wed strijd te Hoorn met Hollandia I en Holland II te Am sterdam tegen V. V. A. III. DE WAARHEID OMTRENT EEN ONWAAR HEID. Een geacht stadgenoot deelt ons mede, dat volgens zijn overtuiging „het jokkentje van moeder Dingerdis" geen leugentje is geweest om medelijden op te wekken of om opzettelijk te misleiden, maar hoewel ver keerd om te begrijpen redenen is afgelegd, dat dus een aalmoes aan het oude paar, dat geen andere ver dienste heeft als het povere inkomen van stadsschoor- steenv-eger, waardoor hij de huur vrij heeft, omdat de jongens gratis het werk voor vader doen en een scha mel bedrag van het armbestuur wel besteed is, dat hier in den vollen zin des woords toepasselijk is het spreek woord „alles weten is alles vergeven" en dat men om verdere inlichtingen gerust bij ons kan aankloppen. Wij zijn gaarne bereid de inlichtingen, welke wij van den inzender ontvingen, aan belangstellenden mede te deelen. De schrijver voegt aan zijn inlichtingen o.a. deze zinnetjes toe: „Moeder heeft er een paar nachten niet van kunnen slapen, vader is er heelemaal van in de war." ALGEMEENE SPIJSCOMMISSIE. In ons berichtje betreffende de collecte die de Alge meene Spijscommissie Dinsdag a.s. hoopt te houden, voorkomende in ons nummer van gisteren, staat dat deze collecte zal zijn een „schoolcollecte." Dit moest natuurlijk zijn een „sehaalcolleete." VOOR DE ZIEKEN. Door mevr. Vinke is ontvangen uit Rotterdam voor de arme zieken te Alkmaar 15. Mochten er van on ze stadgenooten eens meerdere giften volgen. AGENDA. ZATERDAG: Mannenkoor „Excelsior," 3 maandel. alg. verg. 81/ uur, Diligentia. Gymn.-ver. „De Halter," aep.-afd. 89 uur, loden fa.d 910 uur, 't Gulden Vlies. Alkmaarsche Tooneelvereeniging, algem. verg., S uur, café v. Twisk, Nieuwesloot. Burger IJsclub, alg. verg., 8 uur, café Wagenaar. ZONDAG: i Mannenkoor „Excelsior," repetitie 12 uur, Diligen j tia. Ontwikkelingsclub „Ontwikkeling zij ons doel," le zing, 10 uur, Central. BENOEMD. VLUG REIZEN. Mister Gahan bevindt zich te Lima in Peru. Krijgt 'n telegram dat zijn aanwezigheid in een vergadering van mijndirecteuren over 19 dagen beslist noodzake lijk is. Reis duurt gewoonlijk 32 dagen afstand 7000 Engelsehe mijlen. Mr. Gahan echter neemt zijn reistasch laat zich voor goed geld door een stoomboot je naar Panama brengen. Huurt extra-trein naar Co- Ion aan den anderen kant, seint de „Prins August Wilhelm" een dag te wachten, gaat met deze boot naar Nieuw-York, bestelt onderweg draadloos een bijzonder snelle stoomboot, die hem aan boord van de Mauretia- na brengt. Als die boot geen vertraging heeft gehad, zit mr. Graham vandaag in de vergadering van mijn directeuren. Zaken zijn zaken en tijd is geld. EEN PARIJSCH WONDERDOKTER. Te Parijs is een wonderdokter gearresteerd die be weerde het leven te kunnen verlengen en alle ziekten te kunnen genezen. Dr. Riotte beweert aan de Berlijn- sche universiteit het artsdiploma te hebben verworven. VREEMDE DIE VEN-HISTORIE. Eergisternacht- braken twee dieven bij een hoogge plaatst spoorwegambtenaar te Chicago in, die ziek te bed lag. De eene dief, zoo luidt het verhaal, trad op als ziekenoppasser, nam den thermometer op en teekende het resultaat op in het boek van de ziekenzuster, die verdwenen was. En de ander doorzocht het huis en nam alles mee dat waarde had, waarna de beide dieven de woning verlieten. GOUD IN DUITSCH NIEUW GUINEA Hst heet, d*t er nabg de grens, ep het Duitseh<- gebied van Nieuw Guinea, uitgestrekt goudvelden gevonden zijn Wu h"t maar ep d» Neisrlandsehe helit I ZONDERLINGE AAEDIGHEID. Te Mtl'heim (aan dsn Rij") belde een bende op vijf plaatsen tegelijk de brandweer op en stichtte op eenige andere plekken brand. In een woning konden de be- wonsrs slechts met moeite ontkomen. V»n de daders geen spoor. VEERENDE FIET8BANDEN. De „N. S." meldt dat a*n Italiaan en een landge noot er in geslaagd zgn een soort veerende banden te maken voor rijwielen, ter verv»nging van de tot hedon in gebruik zgnde luchtbanden. Hoewel het beginsel ni«t nieuw is, moet de vervaard'ging thans zóó vol komen zgn, dat ze ongetwijfeld d» luchtbanden spoedig sullen verdringen. Deze veerende banden zgn best nd tegan scherps »ofrwerpen. behoeven w«iuig onderhoud en zgn altijd voor 't gebruik gereed Ze rijden aange naam en met veel minder wrg*ing dan een lucht band. De kosten zijn minder dan die der luchtbanden. Het blad hoopt er spoedig meer van te vernemen, doah kan reeds melden, dat de proefnemingen sinds maanden in gang zgn en de veerende banden uitste kend voldoen. naar waarnemingen verricht in den morgen van 12 Februari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlands oh Meterologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 775.5 te Coruna. De laagste stand van den barometer 742.7 te Sey- disfjord. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 13 Fébr.) Toenemende later matige tot krachtigen zuidweste lijken wind. Toenemende bewolking. Later waarschijn lijk regen. Zachter. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. De depressie bij IJsland nam in diepte af, maar doet over een groot deel van ons waarnemingsgebied nog haar invloed gelden; vele plaatsen melden dan ook nog regenval. Hoewel de wind bij afnemende bewolking weer geruimd is en tijdelijk dus weer verbetering in trad, zijn in het westen weer aanduidingen van een nieuwe storing. De waarschijnlijkheid is dus weer groot, dat de wind naar Z. W. terug zal draaien en in verband met de hooge druk in het zuiden in kracht zal toenemen, waardoor de kans op regen vergroot wordt. Neerslag te Alkmaar, 12 Februari, 3.3 mM. BURGERLIJKE stand. GEBOREN 11 F^br. Willem, z. van J*n Bruinvis «n Wendelina Nieborg. Willem, s. van Johannes Ltit hing en Tl ij 'je Hop. OVERLEDEN 11 F«br. M.ar'je *an Zwanenburg, 18 j. 12 dito. tje Kr bbedmm, 80 j. BEVOLKING. OndsrsUarde persoon wordt verzocht zich teD spoe digste ter Secretarie aan te melden tuasehen 9 en 1 uur. Wilhelmus Petrus Maria Rosier. Afdeebng Bevolking MARKTBERICHTEN. ALKMAAR, 12 Fe r. Aang voerd 9 paarden 50 a 100, 7 koeien en ossen f 140 a 2 »0,—vette kalveren f a per Kg. a ct., 98 nuchtere id. f8*' 20, 77 mager schapen f 10 a 25.vette scha pen f a lammeren f 0 a v«tte varkens a ct. per Kg., 53 magere varkens f 17 a 29, 161 biggen, 10 w., f 8.— a 13 5 4 bokken en geiten f 4, a 7.0 kleine bokjes f 0.a f 0.kop boter, hoogste f 0,85, middelste laagste f 0.75 per kop. Eieren f 4.60 a 5.50 per 10(1 stuks, eenden dito f 0. HOORN, 12 F-br. T rw< f 8 èi 10.50, rogge f 0. a 0.gerst f 5.k 6 60, hs*er f 8 75 k f4 25 witte erwten f kg'oeue dte f 15.kt 16.50 graaw» f 26.a 28, v*le f 20 24.brume boenen f 15.50 a 18 «arweizaad f a 15 50, mosterdzaad f a 25.50. 0 paarden f a koeien f a 49 chsjsen 17.a 25,lammeren f 0.a 0.— '27 kalveren f 8,a 16.0 varkens f 0.a 0. z ugan f a 72 biggen f 7.a 12.0 tippen f 0.a 0.kipeieren f 5.a 0.eend eieren f 825 krp boter 8-5 a 85 ct. BR. OP LANGEND. 11 Febr. Bloemk 2e ».f— eiiZ°o id f 0.0 rood» f 1.50 a 3 20. gele f2. 1 f 5 20, witte f 1.00 a 2.20 uien f 1 40 a 170. NOOR 8CHABWOUDE. 11 Febr Rood «kool le toort f 4 50 a 4.75, 2« soort f 3 50 a 4,kleinere f 1.20 a 3 gele le soort f 5.25 a 5 502e soort f 4.a 4.75, kleinere f 1 40 a 3,90, witte le soort f 2.75 a 3 2e soort f 2.25 a 2.50, kleinere 120 a 2. Uien f 1.40 a 1.60. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Voordam, C 1213, Alkmaar. Koers van Staatsleeningen. 11 Febr. 12 Febr. NEDERLAND. pCt. 81/, 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4% div. Ned, Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Financ. enlndustr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollardseh Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang 9J Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon Mij t. expl. v. Pe'roleum Moeara Enim Sumatra Pa embang Perlak Petroleum-Mü. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar y> Amalgamated Copper Cy. Steels Comm Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Pr-ferent Marinebonds pCt 4%s Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleeningen, Holl IJ. Sp.-Mij Mij tot. expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atcb Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert, Aand. div. Erie Comm Kansas City South. Com. i> pref. Mis K. Texas C v. New-York Ontario Norf Ik Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. Wabash Comm. Roek Island Comm. POLEN. Warschau Ween en RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 3 BELGIE.' Antwerpen 1887 2Vo HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK. Staatsleening I860 5 RUSLAND. 1864 5 77 102% 498/, 928/, 95% 97% 878/, 947/8 101 98% 1861/, 1247/8 177% 139.50 1553/8 601 177 239 70% 95% 591 456 37 241% 75 355 405 434 198 1633/, 139 1»'% 920 122 747/s 78s/s 60% 147 63/, 20 6711/ie 107/s 378/, 89% 212V, 116% 115 39 283/ie 36S/„ 687/8 41% 44% 101% 123% 182% 20% 46% 128 109% 1047/g 97% 148% 173 443 767/8 102 493/, 95s/, 89 89% 99 88 97%6 186 124% 1777/8 140'8 155i/3 177 71% 95% 462 241% 78 355 442% 1998/) 165%» 140% 181% 922 127%, 77%s 803/m 61% 6% 20% 68 103/, 38 117% 116% 40%8 2813/16 36%, 69 41% 45% 101 289/16 125 1848/, 215/16 47s/i6 1288/, 98% Koers van het geld. Prolongatie 21/, pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken op dezelfde prijzen. Oliewaarden in willige stemming. Culturen vast. Mijnen iets beter. Amerika opende zeer vast, het verloop was opgewekt en het slot ook vast. Ejs A. JUPIJN—VAN DER MOLIN. Uit tiler DAAm

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2