eenleerling-j ongste bediende. nette JONGEN Gevorderd Leerlinggevraagd. C. BRUIN, Bloemist, BRANDKASTEN ■JOvoudig koud gebogen. voudig koud gebogen. 2 iriBtwer een VERLOFZAAK, Japongaueerlag. Mn Stotlan, Eltgarnituars, ONTVANGEN alle khuren Voile tulles. Openbare Verkooping ean hskwaam TIPERIM (werkmeester) VIJF HUIZEN en ERVEN te Almaar, Woonhuis met Tuin, Ontwikkeling zij ons Doel. m Nico jxr vcju Fabriek en M a g a z ij n ZAAD M ,4 RIT 7 8. OPENBARE VERGADERING H.H. Kleermakers! Een uiterst bekwaam MEUBELMAKER, Openbare Verkooping. 15 en 18 Februari van 7—11 uur. Gelegenheid voor clubs, waar voor inlichtingen verstrekt wor den bij den heer KOEMAN, Zevenhuizen. Vanaf f 9.75 net droog burgerwoonhuis, TE3 KOOP Dienstbode JR. 3MC UL, SCHOUWBURG „HARMONIE". T«soneei vereenigiiig „Het llrije Tootieel". JSJA. APTOOP J3A.TL*. Ontwikkelingsclub üieuwpoor'fmlaavi E 15©, Particulier geld aangeboden. Bekendmaking. m i m J. de Lange Corn. Johs.zn., Voor de Dames. GITTEN HAARSPELDEN. ZIJ- 'D ACHTERKAMN, - a**, - -- I4,:L D0ADERDAG 17 FEBRUARI, des avonds 8 uur, SPREKER: de Heer G. RIJMDERS, van Amsterdam. Wel, Mfixice T© koop of te huufs HANDSCHOENEN Eiken en Berken Hakhout, OPENBARE VERKOOPING Bg dazen betuigen wij onzen hartelijker dank voor de vele blijken ran belangstelling, bij ons 40-jarig huwelijksfeest ondervoeden. P. BRUIN Cm, Alkmaar, 12/2, '10. Bg mijn vertrek naar Iadië roep iV ruga vrienden en bekenden een hnrteigk v*a»wel to^. G. W. DE VRIES. Stoomschip „Tarabora", Rotterdam, 12 F*fer. 1910. Ir de nieuwste k euren verkrijebaar bi,j ,T. H. WILLERS, Alkmaar. STATIONSWEG E 37 Gevraagd -en voor loop- en winkelweek, "*n 1315 jaar. den Polder de Schermeer op 16 F-biuni, wordt ten zaerrte aanbevolen in de vacature Jö. SCHIPPER, de Heer Eenige kiezers. A. G. BLAAUW, Coiffeur, Zllverstraat. GEVRAAGD: Op ZONDAG 20 FEBRUARI 1910 opvoering van Uitvoering ten bate der stakende Vak-arbeiders te Amsterdam. Zaalopening 7 uur. Sluiting der zaal 9 uur. Aanvang 8 uur. Enkele kaarten 40 cents. Heer en Dame 70 cents. ■II Voor de verkiezing van Hoofdingelanden van de SCHERMEER, op Woensdag 16 Februari a.s., wor den aanbevolen, de aftredende heeren C. GROOl Cz., G DE JIONGH en J:. HOUTKOOPER. En voor de vacature Jb. SCHIPPER, den heer M. DE KONING. VELE KIEZERS. beveelt zich beleefd aan voor het aanleggen en onderhouden van TUINEN en de levering van alle soorten LAAN-, SIER-en VRUCHTBOOMEN, BLOEM- HEESTERS, en STAM- en STRUIKROZEN, en groenbiijve-de planten tegen de meest billijke prijzen. Zondagmorgen 10 uur houdt de Heer B. DAM ME van Rotterdam, „Multatuli als Wijsgeer-Danker." Kassier en Commissionair in Effecten, belast zieh met het koop-n en verkoopen van effec ten, inwisselen van coupons, incasaeeren van wis sels op het binnen- en buitenland, bezorgen van le vensverzekeringen en lijfrentecontracten, neemt gelden a déposlto, enz. Kantoor t PASTOORSTEEG. allernieuwste BROCHES. SJ*AL- en DASSPELDEN. Zeer nieuw HAARBANDEN en GESPEN. Ia d^zea nieuvr en voorraad munt zelfs bet goedkoopste uit door fljie afwerking n sierlijke modellen. BILLIJKE PRIJZEN. ZIE DE UITSTALLING. Aanbevelend, LEO BIJ LOOS, Langestraat. Afd. ALKMAAR der Internationale Anti-MilitHiristen- ereeniging. in de societeitszaal van de „HARMONIE". ONDERWERP: GOD, DEUGD en ONSTERFELIJKHJID. Entree 10 c! s vTi.i. Men woone zooveel mogelijk deze populaire materialistische lezing, die een tegenhanger- van het eertijds met zooveel gloed, door al wat geloofde ontvangen Bouquet je Degmatiek kan worden genoemd, bij. Gevraagd op ATELIER alhier TELEFOONNET ALKMAAR hetloo Nieuwe aans uitingen: 453. MEIJER. JAC. G., Atauradeur, M »ius ztrast 448. TOORNENBURGH, P, J. C. VAN. Ne in staat anti 't hoofd eene zaak te kunnen staen. kan direct geplaatst wo dep Te K O O p op besten st*D stcande HUIZEiNJ en t» *»cten rus» 9 Aren, cok afjonderlgk, gfeïchikt voor Mie doeleinden. Brieven .onder letter A 142, bureau dezer csurant, PAIJGLOP 12. Het meest gesorteerde ADRES in enz. enz Grootste keuze en verdere Dames-Nouveeuté's. om contant geld <p DONDf RDAG 17 FEBRUARI 60 70 parken extra zwaar INBOE3DBL, in 't Veld, gemeente Oude Niedorp, de BOERENWONING, SCHUUR en ERF met BOUWTERREIN, BOUWLAND en WEILAND, te Alkmaar, lo. TWEE WOONHUIZEN met ERVEN aan de Drnive laan, nos. 41 en 4la, groot 66 en 67 centiaren, het eene bewoond door den eige naar, het andere verhuurd voor f2.80 p. week. 2o. TWEE WOONHUIZEN m BOVEN ONINGEV, die aparte opgang aan straat hebben, aan de Heul, nos. 1, 2, 3 en 4, groot 80 en 83 cen tiaren, Verhuurd de benedenwoningen voor f 2.20 per week, de bovenwoningen voor f 2.10 per week. 3o. HET WOONHUIS met ERE en GROND in de Van de Woudenstrant, no. 46, groot 67 cen tiaren. Verhuurd voor f2.50 per week. M J. BRUIN—VAN DER Haagen. Bij room* T.n de Arronói**emt,nti'-R*eht3ank t- Alkmaar d.d. 11 November 1909 is tussefeorsd«n Heer JAN KLOOT8EMA, direct-ur van h?t rgksoptoe^ioga- gesticfet te A'km.ar, wonende aleae? en M vrouw AAFKE TONCKENS, vroeger wonend® aldaar, thsns te Groningen, op hun beider verzoek uitgesproken de scheiding van t*ftl en bed. De procureur van partijen, Mr. P. A. OFFERS, Gep. geh. HEER i. k. zoekt omstreeks Sept. 4 kamers, k, en fl, tuin, goed drPkwat*1- Huur tot f 225. voorkeur aan tramlgn nabij ALKMAAR of HEILOO. Aaub met voïl. inl. onder letter W 141, bureau d«zsr courant. Door omstandigheden TE KOOP een mooi a»n den Kennemersingel.Te bevr* gen bij E KALVER- BOER, architect, Alkmaar. Ia een KLEIN DEFTIG GEZIN voor 1 Mei ver langd eene aeer fatsoenlijk» kunnende vlug, ne'jea werk-n. sm*k-lgk koker, v. g. g. v.. hoog loon, met j larlijkscha «p*Ug, v. el ver val. Fr. br. adres Mevrouw DE BORDES, Bosch- en Vaartstraat 22, Ha«rl»m. Voor KANTOOR en F, BRIEK gevaagd Firma IMHüLSEN HOIJER, Laat. SffijgfiBf* Bij de verkleur? ar Hoofdingelanden van van onbesproken gedrag, geneigd en geschikt om ais voirman in een klein be ujf werkzaam te zijn. K-rn- nia der Machinale houtbewerking en Ms.chic.6S strekt tet aanbevelirg. Aanvang Salaris f 700 p^r jw, sret 5 j w- lpküche verheogingen v»u f 40 Zonder degelijke getuigschriften snneodig zieh #sn te meld n. Brieven letter Z 141, bureau van dit blad. wrtim Burgerlijke Z iden-Komedie in 4 helrijreo, door HERM HEIJERM4NS Jr. INTRODUCTIES ft 30 cent per persoon *erksggbs*r bij F BAKKER, Zra's'f/4; J. B. HARM*!, Liuims ha k 6 B. LOEVENS, D-*uiveul«an en bg de bt k«nde a'ire*#»>r M -y-yA.:'-''-- v l*. ipCi y- x V*--y - Door gehouden ve-keop is ar haif Maart of lat>r 62000 gulden beschikbaar op soliede kuiz n o land. Rente 4 proceit. Beneden 1600 guld n warrit niet uitgepliatsf. Brieven franco lett. N 140, bureau van dit blad. Ter voldoening sen art. 38, Wetboek ?»n Koop handel, wordt bekend gemaakt, het besttan der te Schoorl gevestigde Nauml. Venn Maatschappij Voorzorg'1 tot Exploits.tie van Onroerende Goe deren In de Provincie Noord-HHand (Neder land). Welke is opgericht bij akte 21 Jan. 1910 voor oc- dergefeskeade te Amstesdam verleden, op het ont werp waarvan de vernachte bewilligi g i» verleend bg Kon. besluit van 11 Janusri 1910, No. 20. Afschriften der akte en van het Ken. besluit zijn opgenomen in het bij «eegsel tot de Nederl. SU-stscou- rant van 9 Febr. 1910. No. 33 P. W. SCHRELDER, Notaris n li viT-mcttl ui Ci'é ,C n'r-1" (oga-g M -gd*.- ientn»tr*> teen lezing mot het Onderwerpt Niet leden kunnen dezi lt-zms va& d-n wrarlgk fl nk«n Multatuii-kenner tegen tetaic.g van 10 cent hg wonen. ONTVANGEN een mooi" k nz< ;Het git is geklonken, zoodat afvallen onmogelijk is). I sjsgjgifc Allen, «ie u-ts t» vorderen hebbeo van-, WsWEF rotreE{je gguderen in gemeenschap h°bben met-, i.ta ver*ehaldi d zgn *av-, of borvruch-e" h—it- ten gete^kend door wijlen den Heer G. BOSSERT Rz. te Alkmaar, ald»a? overleden d«n 28 J»n 1910, worden ver>ochr hier»*n op?*»» t« doen ten kantor» »an de N V. Maatschappij Noordholland", L»at 81, AlSrira.r. -óór der. l*ten M i 1910. leeftijd 16 -20 jaar Loan naar bekwaamheid van 12—15 cpnt per uur, Zij, di" Iwt i», om zich onder ieiding tot beslist klc-S'e grootwerker te bekwemor, h> bnen zieh a»n te meid n, onder letters H 141 san het Bureau ven dit B ad. HlilSHUcD AANoL vanaf 2S/* ct. per dar d. i. f 10.per jaar f 2.5''' cr> trée GEWONE A AA SI vanaf Sp4 ct,. per da? d. i. f 30.per jaar - vanaf f 5.f tré» kant.iK.r iel»' taris. Oudaf Jij h er, boe komt da* Ja, mijn vrouw die is i« de .tad, Zij moet koopen een naaimachi n, Daarom wou ze bij H1LDER1NG eens zien Want, zn zegt, daar heb ik mijn keus, Een wi'kei m -t voorraad, dat is mijn leus. En omdat je daar zoo gemakkelijk koopt, Ben je waarlijk dom als ge de deur voorbij loopt, Ge kunt ze bekomen voor een gulden of 10, Maar die van 25 guide die moeten we e ns zien, Zulk een machine is z ker wel sierlijk en fijn, Anders zou er geen 8 jaar garantie op zijn. Alkmaarsche Naaimachinehandel HEKELSTRAAT, Alk maar. Gratisles in het borduren en maatknippen. SPECIALE INRICHTING voor REPARATIE. Telet. f36 zear gon.tiv e-Hegen »»n T aM «n VAARWATER, in d«* nnbijheld ALKMA-R. mat grcot» ruimt* an er een zaak uit te oei nenda inventaris kan worden overgenomen. Brieven onder letter N 141 bureav van dit fe'ad. Bri-ven m-t opgtve - an lledise inlichti.' g.n onier 1 tter B 142, aati fe d, b irean van dit M d. iglO- rnorz»'10 uur, van: lir?Mnd« g h'k^ ii Duin san d«n V«rb «n 'e P-.n-v-wg. H»t K«n*oor Bde Vra*gb**ka te ALKM VAR i« voo-nem^r.s. over8t**n -*n deurwnrd-r AMOU REUS, op Maandag 14 Februari 1910, d-« voor- muJd'ga 10 un', in h t r» o iw „Ddigentift" te Al fe rn a a r publiek te verkoopen een ze»>r net *-n gned oncerhouden best*»nd« in S«loc- en linnenkasten, eik-cho iten buffA et dito t»fels en stoelen, S«lon-, schuif- en w»8-htj.f-ls, nachtkasten, ledikanten met en zonder m tr«ss»D, be kleed» en andere stoelen, spivgMs, schil-erg -n. kl-k- (r«n, pendule. g'Sornamenten, lampen, glas-, kristal koper-, tin-, blik- en aardewerk, oud porcelein, k.chels on for uizen, "lo"r 1-ede f filer, nieuw «n vebruikt Iinuecgoed, zilveren lepels «m vorken, rtz. e z Voo'ts een kofflehuls-lnventaris, besta nd» uit 2 zoo goed sis nieuwe bilja t« me' toebehoore", c~fétafels. stoelen, div. glas- -n aardewerk g'oote spiegels, bierkranen en hetgeen verder t«n verkoop zd wo-den **rgeboden. B ziehtigii g ZONDA 4 13 FEBRUARI avan 12 4 uur Koffiehuis-inventaris te bezichtigen in het Café „d« Nederlanden", s/d Miant te Alkmaar. in de herberg v*n den heer SCHIEBR 'EK op Dinsdag den 1 Maart 1910, 's voormiddags ten 11 ure van i gelegen in 't VELD, gewente OUDE NIEDORP, groet 2 hectar*D, 57 »f»n 80 centiaren, aan te bieden in ged'eU-n en combinatiein eigendom bekoorenda C ZEEKANT. I Ucktmg-n te bekomen bij dsn netaris P A. DB GILDER, te Stomp-toreD in d« g< meent» Ot rleek. in h«t C«fé v>n d- n H«» r PEPEUK tMR aan de Breed- etr».ai, Woensdagen 2 Maart 1910 bij opbod fn 9 Maart 19:0 ij f s 1 t ls ns des avonds 6 uur, f-n o»w t»an -an 4ea Nota'is P J C. VAN TOORNENBURGH, Mdaar, van: sis Aan sacüsng n» betaling. Lakten v n 1 1910 *f. E gendom van d*n Hear F. A. VAN DER MEULEN te AUmsar. Meerdere inlichtingen geeft de Notaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3