Voer-Haverstroo Daarden Vleeschhouwerij Aanbevelend, Te tuur liet voordeelig gelegen STAALINDUSTRIE H.H. Limonadefabrikanten. W. BURGER, Koningsweg 92. Tournee Julia van Lier-Cuypers. Bouwterrein Nightcap - VEEVOEDERWERKTUIGEIV - Stoombootdienst „Alkmaar-Packet' s Schoolkousen, Gereedschappen. m Eng os. Natuurboterhandel En detail- V. Het DH.FriAG_ i dage'ijksche verzending. Alkmaar. Firma Joh. F. MORRA. KI. BESSE „UNION CASTLE LIJN' naar Zuid- en Oost-Afrika. PROBEERT onze Hollandsche Meikazen :- OOUDSCHE KAAS BURGER WOONHUIS AANBESTEDING. STOOHKOFFIIBRARDEMJ en THEEHANDEL. „De Bonte Koe", Hollandsche Meikazen - GOUDSCHE KAAS - Staaf- en Plaatijzer. Werkplaatsen. Prijs van de fijnste KAMPER ROOMBOTER van heden af f 1,70 per K G., bij minstens 5 K 6. f 1,60 per K.G. HARMONIE ALKMAAR. VRIJDAG 18 FEBRUARI 1910, aan den Westerweg, Nassaulaan en Egmonderstraat. Viool, Mandoline, Fluit, Clarinet, enz. WW Eckert-, Mayfarths-, Sacks- en Melotte-Ploegei. Ballast- en (Iraanschoppen, Me4- en Sïechtvorkeu, Emmers, Karns, enz. Melkontroomers, Centrifuge voor Hollandsche Meikazen - GOUDSCHE KAAS - De Vries Co., Hoyman Sc huur man's Scheepsagentuur, STEAEINE-KAARSEN m de Stearine-kaarsenlabriek „APQLLO", LAND- en DR AINEEUB ÜIZEN Schattingscommissiën, BERGERMEER. de Loterij landen en Wegen, Geen LIKDOORNS of EELTKNOBBELS meer. AdresC. PIEKET Sr. M. en A. v. DAALHOFF. „De Bonte Kee", Hollandsche Meikazen GOUDSCHE KAAS - „De Bonte! Koe", LANGESTRAAT 87, - Telefoon 174, he*ft ep kidaa een prachtiger stapel gave gfëtakejd k f MO per stuk, en zeldzame besTê* a f 0 35 de 5 ons. MF" Overtuigt u en ziet de étalage. Beleefd aanbevelend, W. DE WAAL Kaashandel „De Bonte Koe". te koop, per waggon, voertuig of af pakhuis. AANBEVELEND, Het verbouwen en restanreeren van Hotel „De Ooievaar" en het bijhouwen van een Too neelzaal tan genoemd Hotel, gelegen in de gemeente Uitgeest. SNAARM VNSLAAN 73. n-bq 't SMioe, Alkmaar Teven* fijne muizen ROOKVLEESCH, Land- Tuinbouw- ALLE GEREEDSCHAPPEN VLOR DEN BLOEMBOLLENCULTUUR. GEREEDSCHAPPEN. NV. HOLLANDSCH 1JZERMAGAZIJN v.h. M. DE WILD, Alkmaar. K.OFFIE B. KOIIRN Co. Geurig 0 I Aromatisch Zwaar. K>acbiig. LANGESTRAAT 87, Telefoon 174, h»eft op beden een prachtigen stapel gave k f 0.35 de 5 ons. Overtuigt u en ziet de étalage. Beleefd aanbevelend, W. DE WiAL, Kaashandel „De Bonte Koe". ■vSssijm$fz*ni f ftilÉiiBMiBlIMII Afderllr.g I. J BETON-IJZERtot 12 M. Afdeellng 11 Spoorweg-Materieel. Rails en Kipwagens. Afdeel'ng (II. Constructie- NIEUW!!! NIEUW!!! XjE33EjI>3 VERB.OOP, W. B Impressario A. JANMART Jr. tooneelspel in'5 bedrijven van Jhr. A. W. G. VAN RIEMSDIJK. Pr ij zen der plaatsen: Stalles f 1.25, lste rang 11.00, 2de 50 ets., galerij 25 ets., verhoogd met 5°/0 voor Sted. Bel. Kaarten met plaatsbespreking vanaf heden aan het gebouw. AANVANG 71/, UIR Te bevragen bij A G DEN 8QESTERD Touiuintitnal 9 GRONDIG EN BILLIJK ONDERWIJS OP: Echte Oude Jenever P. HOPPE. Verkrijgbaar bij ALLE GROSSIERS in GEDIS TILLEERD. Zaadmarkt 79, Alkmaar. HEEFT VOORRADIG: ais Wortel- en Stroosnijders, en Lijnkoek- en Graanbrekers. VERDER M8lkonderzoek, Thermometers. Vaste, doch lage prijzen. NV. „HET LANDBOUWHUIS" J WONPKR p* - Dirwtw. Bnelcfiensf: Qoederen-veryoer* Naar de Zaan en Amsterdam 4 m al per dag 8,10, 2.30, uur. NAAR HAARLEM— LEIDENI SCHIEDAM— Goederen in doorvracht door geheel Nederland en naar het buitenland. NöJ Alles wordt op proef geleverd u „De Bonte Koe", LANGESTRAAT 87, - Telefocn 174, beeft op hadec een prachtlgen stapel gave gfët.I erd k f 1.10 per t-tuk, en zeldzame beste k f 0.35 de 5 ons. Overtuigt u en ziet de étalage. Beleeld aanbevelend, W. DE WAAL, Kaashandel „De Bonte Koe". GEHOOR-OLIE. R KEUTER Az. VISCHMARKT. TAPIJTEN - KARPETTEN - GOR DIJNSTOFFEN LINOLEUMS A MEUBLEMENTEN BE tl AN iGE RIJ - STOF FE ERD ËRIJ. Wekelijksche dienst van LONDEN en SOUTHAMPTON. Nedere Inlichtingen bij de Agenten i - - AMSTERDAM. - - (hoogste onderscheiding). te Par(js In 1900 met Grand-Prix. Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. W. F. STOEL ZOON Tiendwet 1907 (Staatsblad No. 232). De TIEN DOOM MISSIE in !t Jje tienddistrict, ter standplaats 's-Gravenhage, maakt bekend, dat degenen, die voor een benoeming als ljd of plaatsvervangend lid eener Schattingscommissie in aanmerking werischen te kornen, hun daartoe strekkend verzoek bij voorbeur vóör 15 Maart 1910 bij ongezegrdd schrijven kunnen indienen ten bureele der Tiendcommissie voornoemd, ge vestigd te's-Gravenhage, aan de Elandstraat uo. 14; dat de indeeling der Scbattiugsdistricten, welke onder het 5e tiendistrict ïessorteeren, zijn apge? nonjen in de Nederlandsche Staatscourant van den 24/25 October 1909 no 249, terwijl de aan de schatters toe te kennen belooning is vastge^ steld bij koninklijk besluit van den 12den Januari 1910 no. 17 en opgenomen in de Nederlapdsche Staatscourant van 21 Januari 1910 no. IJ. De Secretaris, Mr. A. 0. H. TELLEDEN. 's-Gravenhage, Februari 1910. Verpachting Loterijlar.den en Gras gewas der aan den Polder toebehoo- rende wegen. HET BESTUUR d«n p-lder „d« B->rgerme«r," zU op DONDERDAG 24 FEBRUARI 1910 pu- blek verpachten, des n tmiddag* te half 2 ure, ia h»t POLDERHUIS KOOLTUIN. extra sterk, billijke prjjs, in ALLE MATEN voorradig. Bij o vs worden Kousen MACINAAL gebreid en aangeb-eid. LANGESTRAAT 87, Telefoon 174, fi ëtUeerd k f MO per stuk, on zeldzame beste k f 0.35 de 5 ons. Overtuigt u en ziet de étalage. Beleefd aanbevelend, W. DE WAAL, Kaashandel „De Bonte Koe". v. klein g*ïin te huur gevr*agd, h*If Maart of eer dar, huur f 3-4 p. w. Br. lelt. T 141, hu-, v. d. bl«d Op MAANDAG den 21 FEBRUARI 1910, dei nam. 3 uur, til de Architect G. SPRUIT Sr. te Aiktraa-, n»m*ns zjjn principe 1 den Heer H ZONJEE ts Uitgaeel, in Hotel „De Ooievaar" publiek aanbesteden Bestek an feA>-ning aijn a f 1 50 per stel verlrg - baar aan het ktntoor van den Archtt»cf, Katmlweg 18 te Alkmaar. De beste en f jnste kwaliteit BARSTEN wor d n stseds door mij gekocht »n geslacht. ALLEEN EERSTE KLAS GEGARANDEERDE ONDER GARANTIE Ons fabrieksmerk. -0-0 DE OOGDEN BRIL o- e— M. KATER,MIEJMT 17- Hospitaallinnen (bedzeil). Menstruatiekussens. V er bandstoff en nabij de Markt (zonder vergunning). Zesr geschikt om de ééne helft in LUNCH en de andere veor C0NVER8ATIE ZAAL in te richten. Aanvaarding met Mei of ee?der, te bevragen bp don bewoner. Opgericht 1908. FN1DSEN. Telefoon 52. ALKMAAR. ZICKENHEIMER's RIJNL. DRUIV. BORSTHONIG een geneesmiddel, sedert ruim 42 jaren ongeëvenaard. Slot Billigheim (Baden). Hooggeachte Heer! Ik kan U betuigen dat er wel geen ge schikter en spoediger werkend middel zijn zal tegen hardnekkigen hoest, zoowel hij kinderen als bij volwassenen, dan de bij tlEd. te verkrijgen Borst-Honig. Dezelve heeft de grootste diensten be wezen en zullen wij in dergelijke gevallen gaarne weder wat van UEd. ontvangen. Met hoogachting, Graaf te Leiningen-Billigheim. Hoofddepót bij firma H. SARDEMAOT, Emmerik a/d R. Alleen echt verkrijgbaar in flacons met bovenstaand fa brieksmerk 1 f 2. f 1. en f 0.65. Te Alkmaar bij Fa. Bruinvis en Bakker, J. Schouten en Co., Fa. Hierop en Slothouber en J. Meijer. geëtaleerd k f 110 per stuk, en ztldzamc beste tv Overkappingen, Bruggen. Een FABRIKANT VAN LIMONADES (H< fUvsrAriflietj 'e -Griv-anhsge, vraagt voor iedere plaats in Nederland een L1MONADEFABSIKANT, die re eg m ia v»a hem aleoboivrge giroap te betrekken, welke tu«schen Limons.de en BUr in at»st. R<»iiae v-rdientti n. 8uee»a gegarandeerd. Br. fr. ond«r Mb A. B R cl. Bureau W. VFRNHOUT Z B«eet.nma'-l t 177-179, d«n Haag. door H. A MAAS, D.r. 8t d O keit er< Mutiekscho 4, Spoorstraat 5 8 NICHT GAP Let op cachet en kurkbrand. Aanbevelend, ©M V van Dr. G. SCHMIDT, M»jor Geneesheer geneert vlug an volh dig Doofheid, Hardhoorigheid, Oorsuizen enOorvIoeing zelf* hp verouderde gevsllsn, f 2.per Fl. m»t gebruikg- a*nwüzirg hij J J. Göi>pin*«r. H***Iem, Gr. Houtgtr. 147 HARDE, WITTE en ZUIVERE te SCHIEDAM. Bekroond te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje i te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medalje te Antwerpen in 1885 met het Eere-diploma Deze kaarsen vonken niet na en geven zeer weinig rook bü het uitblazen. ingevolge de »sn dea Pclder toebehoorende, J. BESSE, Dijkgraaf. AlVmw, 12 Fehi-uari 19 iO. De fsnderg^tseke^ de bt-richt, dat hp na veelvuldige li-feniug er in g-sUngl ia tot h-t pijnloos wegsnij den van Likdoorns en Eeltknobbels. hsïfft op heden *en prachtlgen stapel gave

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4