Woensdag 16 Februari I9IC, Eenig speciaal, grootst en meest gesorteerd adres Vraag en Aanbod. OPENBARE VERKOOPING TWEE HUIZEN en ERVEN Openbare Verkooping OPENBARE YERKOOPIiNG J. VAN DER VEEN, urn 37\ CENT, m- Ingezonden Mededeellngen. E. W. VET, Langestr. 91. Alkmaar. ADVERTENTItN Alkmaarsche Stoom- Steenh&uwerij. Firma W. F. Stoel Zoon, Alkmaar. Kantoor Lutlik-Oudorp. te ALKMAAR, Mr. A. P. H. DE LANGE, 1. Een WOONHUIS met ERF, aan de Nieuw- poortslaan, groot 1 are 64 centiaren. 2. Een WOONHUIS met FRF, aan de Nieuw- poortslaan, naast perceel 1, groot 1 are 68 centiaren. te ALKMAAR, op DINSDAG 15 FEBRUARI 1910, bij opbod en op DIASDAG 22 FERRUARI 1910 bij afslag, telkens des avonds 6'/i nn~, in het koffiehirs van Mejuffrouw de Wed. J. VAN TELLINGEN aan de Gedempte Nieuwesloot, ten overstaan van den notaris L. TOP te Bergen van 1. Een HUIS en ERF met ERF aan de Snaarmanslaan te Alkmaar, kadaster Sectie C nos. 1926, huis en erf groot 1 are 17 centiaren en 2103 erl groot 40 centiaren. 2. Een HUIS en ERF aan den Geestersingel te 'Alkmaar, kadaster Sec tie C. no. 785, groot 1 are 2 centiaren. Behoorende perceel 1 aan den Heer J. VAN ESSEN; de perceelen zijn te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden notaris te Bergen, alwaar de veilingsvoorwaarden gedurende acht dagen vóór den verkoop ter inzage van een ieder liggen. Notaris te ALKMAAR, is voornemens op 's voormiddags 10 nnr in het café B't Zwaantje" van den heer M N. EDELHAUSER te Alkmaar, aan de Wilhelminalaa.i, in het openhaar te verkoopen: een KOFFIEHUIS-INVENTARIS be staande uit b ljtrt met toebehcoren, cafétafeltjes, s.oelen, divers glas- en aardewerk en hetgeen verder ten ve koop zal wo den aangeboden. Te bezichtigen op den dag d r verkooping. I 'iichiluce x wo'dna verat' kt ten kvroor v*n g*- noemd«n Notaris aan de UilEGRACHT 156 te Alk O O i\t BOTK]FT „de Bonte Koe", Lang straat. Telef. 174 aanwezig1 i8, dan zullen die leden, willen zij conse quent blijven, tegen bet voorstel van B. en W. moeten stemmen en gebeurt dit, dan volgt daaruit logisch dat B. en W. hun voorstel in de volgende vergadering niet opnieuw kunnen indienen en zal dit dus door een ander lid moeten geschieden. 13e voorzitter geloofde niet dat de leden die vooi uitstel Zijn, daarom tegen het voorstel van B. en W. moeten stemmen. Het voorstel van B. en W. werd daarop verworpen met 5 tegen 2 stemmen. Vóór stemden de heeren J. Bot en P. Geerke, tegen de heeren Blokdijk (wet houder), Verner, Eisma, van Vloodorp en Hoedemae- ker. Daarop werd met algemeene stemmen het voorstel tot verdaging aangenomen. Bij de rondvraag informeerde de heer Eisma hoe of het stond met de restauratie van het Baadhuis. Is er in afzienbaren tijd rijks subsidie te verwachten? Zoo niet, dan begon spreker er erg veel voor te gevoelen dat men van die subsidie afziet, evenals van de restau ratie en eenvoudig besluit tot een degelijke reparatie. De voorzitter zeide: De Bijp staat wel óp de lijst- voor subsidie, doch wanneer de gemeente een beurt krijgt wist hij niet. Is de heer Eisma jaloersch op zijn collega's te Graft, dan moet hij er op wijzen dat daar den bouwvalligen toestand van het Baadhuis het krij gen van subsidie bevorderd heeft. De heer Eisma is daar absoluut niet jaloersch op, vooral niet wanneer wij hier een even hokkige inwen dige verdeeling krijgen als bijv. te Jisp. De voorzitter kon de heer Eisma niet troosten, hij zeide dat een dergelijke indeeling ook hier te wach ten is. Niemand meer het woord verlangende, deelde de voorzitter nog mede dat den lYden Februari a.s. door B. en W. zal worden aanbesteed het bouwen van de gemeentewoningen. Hierop wordt de vergadering gesloten. UIT NOORDSCHARWOUDE. De Algemeene Bestuursvergadering van de Tuin bouw- en Handelsvereeniging Langendijk en Omstre ken met de besturen der vereenigingen De Eendacht te Oudkarspel, Lanadbouwbelang teNoord-Scharwoude en Groenteculttur te Broek op Langendijk werd_ op Woensdag in 't café van den heer D. Stam te Noord- scharwoude gehouden, onder voorzitterschap van den heer A. Nobel. Nadat de notulen van den heer S. Zeeman goedge keurd werden, deed de penningmeester rekening en verantwoording, welke na door de heeren G. Barten, 8. Wagenaar en A. Swager te zijn nagezien, werd goedgekeurd, onder dankzegging aan den penning meester, tot een bedrag van 399.405 in ontvagsten en 664.70 in uitgaven; nadeelig saldo 265.295. Dit tekort werd over de verschillende afdeelingen te za- men 1233 leden, omgeslagen ad 22 ets. per lid, zoodat het voordeelig saldo nu nog bedraagt 5.71. Medegedeeld werd de met De Eendracht gevoerde correspondentie, waaruit bleek, dat die Yereeniging in 1909 nog lid bleef, maar na dien tijd niet meer. Gevraagd werd of er bij de verschillende vereenigin gen geen schrijven was ingekomen van de Staatscom missie in zake de werkloosheid, zoo ja, dan werd door den secretaris voorgesteld dit schrijven in een gecom bineerde vergadering te behandelen, van door de ver schillende vereenigingen te benoemen personen. De voorzitter drong er op aan dit schrijven goed on der de oogen te zien en serieus te behandelen. Na •enige besprekingen werd het voorstel aangenomen. Prof. Bitzema Bos, het woord verkrijgende, zeide dank aan de heeren proefnemers voor hunne onver moeide medewerking, waarna Dr. Quanjer eene be schouwing gaf van de voortplanting der insecten die de draaihartigheid vooral bij bloemkool bevorderen, waaruit bleek dat kali-bemesting niet voldeed, dat er geen sprake kan zijn van draaihartig land en dat het middel door den heer Madderom te St. Pancras aan de hand gedaan, proefondervindelijk is gebleken van geen nut te zijn. Aan het verslag van de genomen bestrijdingsproe- ven tegen de ziekten in roode bewaarkool, genaamd het vallen en de kanker, te Noord- en Zuidscharwoude genomen, ontleenen we het volgende: In 1809 schijnt de aanwending van asphaltkragen inderdaad gunstig te hebben gewerkt, zij het ook niet afdoende. Men ziet uit de statistieken, dat de planten, welke kort na het overbrengen op het veld (hetgeen in 't eind van Juni geschiedde) de ziekte vertoonden, door de kragen niet meer gebaat werden. Zij moeten de ziekte dus wel op de banen hebben opgedaan. Beeds uit de waarnemingen, in vorige jaren ver richt, bleek, dat de vallers, die men in de eerste twee maanden na bet uitpoten ziet verschijnen, de ziekte op de banen hebben opgedaan, maar dat dit voor de later als vallers genoteerde planten niet meer het ge val kan zijn. Ook in 1909 wijzen de uitkomsten in de zelfde richting, want op de planten, die op het veld aan den aanval van de vlieg zijn blootgesteld, schijnt de beschermende invloed van de kragen duidelijk merkbaar. Ofschoon nu de kragi beter resultaat schijnen te geven dan alle andere tot-neg toe tegen de vallende ziekte beproefde middelen, i zij nog in geen geval afdoend. Het Verslag van de bestrjjdiugsproef tegen de ziek te in de kool, genaamd draaihartigheid, te St. Pan cras genomen, concludeert: Petroleum met zand hielp wel, maar de planten wer den er door beschadigd. Een gunstige werking blijkt aan alle zeeppraeparaten en ook aan eenvoudige groe ne zeep-oplossing toe te komen. Het is ons evenwel gebleken, dat de resultaten min der duidelijk werden, naarmate de bloemkoolplanten meer den toestand van oogstrijpheid naderden. Dit moet aan twee redenen worden toegeschreventen eer ste daaraan, dat de tweede generatie van galmuggen bij weersgesteldheid, die de ontwikkeling van het dier begunstigen, zooveel talrijker is dan de eerste, zoodat het later in den zomer zooveel moeilijker is de planten te beschermen; en ten tweede daaraan, dat zich de weinig aangetaste draaiharten later voor een groot ge deelte weer eenigszins herstelden. Toch leverden de planten, die ëéïnnaal, al was het ook nog zoo weinig, door de ziekte waren aangetast, een lang zoo goed ge was niet, als de planten, welke door een van de zeep praeparaten voor aantasting door de galmug waren beschermd. Het volgende plan ter voortzetting van de proef wordt door spreker aan de hand gedaan: Maar daar het met het oog op de nieuwe generaties van de galmug, die telkens na ongeveer een maand in grooter getalsterkte optreden, van veel belang is, dat de besproeiing steeds met volharding wordt her haald, moet nu de proefnemer elke week éénmaal sproeien, en wel op Maandag. Wanneer het weeï niet geschikt is, kan het worden uitgesteld, maar er moet in die week dan toch gesproeid worden. De besproeiingen nemen een aanvang in de laatste week van Mei. De baanplanten, die nog niet zijn uit- gepoot, worden voor de helft op de banen besproeid. Na gegeven toelichtingen werd besloten tegen het vallen en de kanker in 1910 de volgende proeven te |nemen Wij nemen in 1910 dezelfde drie banen en hetzelf de proefveld, waarover wij ook reeds in 1909 beschik ten, en evenals in vorige jaren brengen wij op het proefveld pl. m. 2400 planten. Zij worden in April met roode koolzaad, waarvan veel vallers kunnen worden verwacht, bezaaid. Men houdt de flinke planten aan, voorziet deze van kragen en verwijdert de overtolligen. De heer Madderom bestreed de meening van dr. Quanjer, als zou er geen sprake van draaihartigheid zijn, hij wees er daarbij op, dat de proeven te veel zijn genomen te Wageningen in 't klein en niet in de practijk in 't groot. De heer dr. Quanjer herinnerde aan de vele uitzon deringen op z. g. draaihartig land voorkomende, die de naam draaihartig land in 't algemeen niet wettig den. De heer Geus wees op de z. g. lantaarnproeven die bij de genomen proeven niet zijn genoemd en bracht onder de aandacht dat de proeven met zeep zoo duur en in 't groot zoo moeielijk zijn te nemen. Spr. was de meening toegedaan dat het zaad een groote hoofdrol speelt in de wording der verschillende ziekten en zou gaarne zien dat daarmee proeven wer den genomen. Tot staving dezer meening werden door spreker eenige voorbeelden genoemd. Verder uitte de heer Geus zijn bezwaren tegen het aanleggen der kragen om de planten doch merkte op dat hij de proefneming zou willen steunen gelijk deze door dr. Quanjer voorgesteld wordt. Ten slotte vroeg spr. inlichtingen omtrent de vlie gen die de ziekten overbrengen. Prof. Bitzema Bos beantwoordde den heer de Geus en zeide dat de lantaarnproeven niet het minste re sultaat hadden en niet werden besproken, daar de proeven genomen werden voordat dr. Quanjer aan zijn instituut was verbonden. Het vangen der vliegjes door lijm zou misschien wat kunnen baten, -indien men maar op de juiste tij den op het veld zou kunnen zijn. De zeepoplossing heeft ten doel de insecten te doo- den. Het niet overal voorkomen van de vallers waar de kool vlieg is, schreef spr. dan toe aan het dan niet aanwezig zijn van de schadelijke zwammen, de beide factoren zwammen en koolvlieg gezamenlijk hebben de vaiiende ziekten ten gevolge. Omtrent het zaad zeide spr. dat in zaad wel eens zwammen zijn gevonden maar niet die, die de ziekte bevorderen en meencfe te kunnen constateeren dat de besmetting' niet in het zaad zit en wees op de erfelijk heid als ziekten die ook bij planten zoowel als bij de menschen voorkomen. Spr. merkte op dat in deze streek jaren achtereen op denzelfden grond kool wordt geteeld en zeide dat indien hetzelfde gewas voortdurend op denzelfden grond wordt geteeld, de vijanden van dat gewas zich sterker vermeerderen dan bij wisseling van gewas. Erkent werd de moeielijkheden om daarin spoedig verbetering te brengen. Te verwonderen is het, dat de koolziekten hier nog niet in sterker mate voorko men. In verband met deze omstandigheden wees spr. er op dat de beproefde middelen slechts hulpmiddelen zijn, maar dat de cultuurmiddelen ten slotte meer zul len moeten aangewend worden zoowel als vruchtwis seling. Bij eventueele vruchtwisseling zou aan te be velen zijn niet alleen een enkele besmette akker met iets anders te beplanten, maar ook de daarnaast ge legen akkers. Ter bevordering van de vruchtwisseling raadde spr. aan afzetgebieden te vinden voor andere gewassen. Mocht liet vertrouwen in zeep-besproeiing niet be schaamd worden dan zal de ziekte meer gelokaliseerd optreden en zou de vruchtwisseling dan zeer ten goe de komen. Deze zelfde omstandigheid doet zich voor bij de vallers, de kiem dezer ziekte kan meer in het zaad voorkomen en .voorzichtigheid bij het aankoopen. daarvan werd ten zeerste aangeraden, zoowel als uit- zetplanten te teelen op onbesmette banen en de plan tjes goed af te spoelen voor de planting. Zieke planten moeten zoo spoedig mogelijk met wor tel en al verwijderd worden en de stronken moeten na den oogst worden verbrand omdat daarin de larven poppen en zwammen voorkomen. 8pr. wees er ook op dat de onderzoekingen nog niet de gewenschte resultaten opleverden en uitte het ver trouwen, dat de verwezenlijking van de wenschen eens zal komen, evenals de bestrijding van de kankerstron ken zoo goed als in 't geheel gelukt is. De serieziekte in de suiker in Indië, de mop in de uien te Andijk werden ook bestreden met zeer goede resultaten, en zoo kan het ook met de koolziekten zijn en hij zou het daarom betreuren wanneer er met de proefnemingen werd gestaakt. Een ieder gaf hij in overweging de proefnemingen voort te zetten opdat eens de overwinning zal zijn aan de zijde der belang hebbenden. Voor het nadeelig saldo van 400 zal 2/3 subsidie van het Bijk worden aangevraagd. De aftredende proefnemers, de heeren Zeeman, de Boer en Gootjes werden bij acclamatie herbenoemd, die de benoeming aannamen. Bij de rondvraag vroeg de heer de Geus wat of er gedaan kan worden tegen de luis in de koude bakken. Prof. Bitzema Bos gaf eenige middelen ter bestrij ding daarvan. De heer v. d. Woude meende de besproken proeven te kunnen nemen op kleinere velden daar de prijzen voor landhuur te hoog zijn in verband met de op brengst. De secretaris diende daarop van antwoord, waarbij bleek dat de groote verschillen in de opbrengst der bij de tot proef gediend hebbende kooien ligt in de groote prijsverschillen waarvan voorbeelden werden genoemd. De heer de Geus vroeg waarom de proefvelden zoo groot zijn, niet alleen met het oog op de kosten maar ook op de moeiten. Do secretaris zeide dat de proefvelden 1/2 snees zijn cu gaf nadere toelichtingen. De heer dr. Quanjer verklaarde dat er naast een proef- ook een controleveld moet zijn en noemde voorbeelden ter verduidelijking. De heer Slot vroeg iniichtmgen omtrent de kanker- proef, waarop de heer dr. Quanjer van antwoord dien de, evenals de hetr Zeeman die verklaarde geen resul taten te hebben gehad. Namens Groentecultuur werd gezegd dat er eene sterke neiging' was onder de leden om de proefnemin gen niet door te zetten. Het bestuur dier vereeniging kreeg echter de vol macht de proefnemingen te herhalen. Gewenscht werd de proeven te vereenvoudigen. Ge beurt dit in 1911 niet dan zal Groentencultuur zich te rugtrekken. De voorzitter merkte naar aanleiding van door den hr. v. d. Woude geopperde bezwaren op dat de proeven ai minder gecompliceerd zijn dan vroeger waaruit blijkt dat in de goede richting wordt gewerkt. Prof. Bitzema Bos zou het onaangenaam vinden wanneer de proeven minder ernstig werden door de kleinheid. De begrooting voor 1910 bedragende in uitgaven (00 en in ontvangsten 100 werd goedgekeurd zon der eenige besprekingen. De vergadering werd daarna met de gebruikelijke plichtplegingen gesloten waarbij de voorzitter de bes te wenschen uitsprak voor den verderen bloei der ver eeniging. Ver leilging der nieren is misschien naderbij dan gij denkt. Een nierkwaal is de meelt verraderlijke «au all* riekten, omd-i ïjj dikwijl* bijna engem-rkt opkemt, en h*t uit de verrcfeij is*len üoo listig op te nuken valt w- lke hoosde de zfkte ber*ikt he< ft. E*n m^n. die niets a .ders scheut te m&nkeereo d«n dat hij list h*efc van iwakte. zwaarmoedigheid en voortdurende vermoeidheid, is miiS'hien ev*n erg door de verschrikkelijke zekte aangetast als hg. ie iederen morgen een ellendig ga*oel in ïjjn rug heeft, of «*n lend*nj cht, rhsumetiek, gr*<eel of e-rnttige unneit ernissen Jijde. Bij een vrouw, die aan ten doffe pijn hcog in de SendeoeB lijdt, vrjrr oogen n g-i«at opjeb'az-m rijf, ei die dikwijl* &ADv*il*n van duirelith-id ke-ft kunnen de nmren even plota ling «e niet gd word-n al* bij i«m»; d, die totaal hulp l»os is door rfe*ïim*- ♦i*k eo waterzucht. Gij kunt nooit vjm te-rerea uit maken hoe een r ie kwa 1 u xa! *»nt*st«n dit teaogt geh el Vftn uw geitel af. M»ar zoo lang zij ook rn»a- feef geringste k te k van e«n nier- of hl -askw-. 1 h b<, p, g ooit eilig »o t p otseü ge »e-üietitfi"g d r nier«n en bl»»», eiw ia uitetel zóó gevanrlgir, d»t gij niet -p d v no t>egiurien kunt met het gebruik der echte F stem's Rugpijn N'-ren Pil <-n, is o» r 1 ««int r gero-m wwd n. Foster's Bu*p$n N.er. Pdlen dienen u t- ssu tend *aor d« nieren en hisac. Zij w«rkea in ov* - enstemcainr met de tnu-, Jfl zui '«reu de urin - -seg-n en geven san rü-r> n en t>La* hun k-*cc trag. Zii genegen duurzaam, cmi»t zg den werk - lijk-c oorsprong der zi... a n*z n O rertsj -gi d«t gg de echte Foster's Rugpijn Nieren Pill-n k ggt. E ke eehto doos vrert op he' iket ona h«n el*merk, de m»n met zgn hsn !*-n in de lenden n Zij zij o te Aikina«r verkrijgbaar bg de h.-eren Niefop Slothouber, Langest a t 83 To zerding sreachie.it innco n» ontvangst vinpoat- f 1 75 voor i f f 10. v»oc tbioz n voor Stofja sen, Iiappersj ssen, Banketl)a«kerebui en, Slagersjassen, Smidsjassen, Kruiden ersjasse", Scl ilders- jassen, Schi dershemdrn, Meubclmakerskielen, Ze ters- kielen, broeken voor in merlieden, Meselaars, Sme den, en alle soorten solide Werkbroeken enz. Lage doch vaste prijzen. tegenover de firma A. 3. ELZAS ZOON. P.S. A 11 e e n bij ons worden blauwe Werkpakken Bemant>t, die nooit verkleuren. Vmn 16 rear»!» 25 Gents, bfj vooruitbetaling;. B. L. 8 I M O N, Alkmaar. Steenhouwerij Ka- ningsweg 67. Grafteekenen, Schoorsteen mantels »ni. trekking gevraagd voor iem*nd di« ongeveer 4 jaar gereisd heeft en ook geschikt is kantoor werk te doen. H o; aau"«uir«4'aris jr-eo v°r«i»eht" Br"e-»en franco onder I-tte» Z 136, .bureau de^e* cou-»nt |"|p ui"G' <r - a ve chi !e-d M-uh )«n, als K ASTEN. TAFELS, STO LFN en SPIE«EL8in hetmeubel- magaign Fn'ds«n C 59, Alkmaar. O dergeteekendo beve.lt z eh b.leef4 ««- v—k*t roaken van al het voorkomend OOSTDUMWERK. T-veDS plaatsi-g voor nette LEERLINGEN. M j ff' A TIMMERMAN Ged'pl C npeuse. K"oltnin 5 /A-en bete »d -co- BBUILOFTSARTIKELEN en VOORDRACHTEN d*n in h*t f est-rtikelen- magasgn „De Vroolijke EDaat", Hek lstr.a» 31 B-l eft «anbev.bnd. I KOENOT. TT 11)! V rfft t u niet. d*t h t roedk' opste a rea voor MEUBELEN is. Kooltuin 5 bg d«n Dgk, dus koopt of h S'<Tt dsar uw Meubelen TXÓEDEN. G T'a^d ««n v-»»e"orderd LEERLING. -"-Adr.s M j M M HEN^EKE P yg'rp 5 fJV koop aangebeden «eo transport DRIEWIELER model Simplex met wit geschilderd» bak in goeden atasf, g-gch.'kt voor de rw*-r4to vrachten. Adres J. KOEMAN, rijwielhandel. fTK KOOP 2 stuks gz ren 8TEFK- of ZAKKEN- a wagentjes en e-u slijpsteen met ijmreD BAK aan de Smede-g Td-fmarkt. *yoo» P'inia SAXI8CHE KANARIES en prim* TEELTPOPPEN is h«t best *n soliedat adres bg H N. RANZIJN, Oudegracht A 106, bij de Zilverstraat, Alkmaar. 1W j D'KKEBOOM beveelt *i*h beleefd »*n tot h*t maken en leveren an JAPONNEN en COSTUMFS ook niet ongenegen em aan h-us te natiën. Ook wordt door haar kniples *«gevan. Krnirgsw«g B 59 T?en HUIS TE HUUR oer een klei gra«in f 1 60 per Week. T bevragen Wed. A. POOL, Mariën- l>an aan de Kunnemersingrel. fjw-nl April KAMERS met PENSION GEVRAAGD B met p'üsooxaaf lett. M J Boekb. Wed. J. N. PL. VAN BALEN Tb t neu, die wei »rben te we'k n tot h»t rp. -^Wichten van een KONI-JNENFOKKER8CLUB wor- 3. n vriendelijk ve-z<jehr hun naam n af s op te given aan: J. BOOM, K oltuin en F JONGEJANS Ak-ral»an fFE HCUK «m HLERE'HUIS m*i '1U1N m -U« «emakken voorsieD met gas- en water leid Dg erz. huurprijs f 325 p. j«tf m«t ïrbevip »an waterver bruik. T" bevr. bij J DE GBAAFP L at 53, Akm»*r v r a g d een nette LEERLING bg Ju. Bn-OU- WER. k»pper, Koestraat 14 \Terlan*t u KEUKEN t-OTER? Daarvoor is h-t adres NICO (4 MIjROOS Mt Levering franco thuis in K u'rcse potten. T-v- cs leverancier van vrsche m»'kt*ierea tegen mark prgs. B ufe»»rtec worden vergoed. Groote keuze Nette bewerking Teekeninjrcn on Fntografl-che af beeldingen op aanvraag. rp Dinsdag 15 Februa-I 1910 bij opbod en op Dinsdag 22 Februari 1910 tij afslag en c o m- bi natiën, teikms de» avond* 6 uur, in h.tKoffia- buis vmn M-j. de Wed. J VAN TELLINGEN, **n de Gedempte Ni -uwesloot, t«n overstaan -an den Notaris te ALKMAAR, en w-*l V huu. n a ije W«, KLAVER veer f 2.p wek V*ri.uu d **t SENTVELD voor f2per week. T **nv**'d«n bg Ue betaling de- koorp-r.nipgen, I i irhtinsr n ve dm g-g-v. n ten kantore *»n voit- o»n d n N«'a is *»n de Pre-d»tra«t e Alkirar. te ALKMAAR op DINSDAG .15 Februari 1910 bij opbod en op DINSDAG 22 FEBRUARI 1910 bij afslag en combi natiën, telkens des avonds 6 uur, in het Koffiehuis van Mejuffrouw de wed. J. VAN TELLINGEN, aan de Gedempte Nieuwesloot, ten overstaan van den No taris Mr. A. P. H. DE LANGE, van de volgende per- ceelen te Alkmaar: 1. Een WOONHUIS met ERF, TUIN en KAN TOOR, aan de Doelenstraat, te zamen groot 1 are 73 centiaren. Eigendom van en bewoond door den heer K. VAN DEN BRINK. 2. VIER HUIZEN en ERVEN, aan de Stationsstraat - nummers 51, 53, 55, 61, respectievelijk groot 67 cA., 65 cA., 63 cA. en 72 cA. Nummers 51 en 55 zijn verhuurd aan den heer A. Dibbits en Mej. wed. J. "de Boer, ieder voor 3.per week, nummers 53 en 61 onverhuurd. Eigendom van den heer G. MULDER te Utrecht. 3. VIER HUIZEN en ERVEN met STEEG, aan de Nieuwpooi'tslaan, bij het Heiloërbosch, nummers 211, 213, 215 en 217, respectievelijk groot 96 cA., 76 cA., 76 cA. en 77 cA., no. 211 verhuurd aan den heer E. de Boer, no. 213 aan den heer H. Lijn- bach, no. 215 aan den heer Jansen en no. 217 aan den heer Hart, ieder voor 10.per maand. Eigendom van den heer J. G. SCHAAF Jr. 4. Een WINKEL en WOONHUIS aan de Breed- straat no. 24, groot 52 centiaren. Verhuurd aan W. Bierman voor 4.50 per week. 5. Een WINKEL met WOONHUIS, PAKHUIS en twee afzonderlijke BOVENWONINGEN op den hoek van de Oudegracht en Oosterkolkstraat, no. 38, groot 1 are 16 centiaren. Het winkelhuis is verhuurd aan B. F. Stam voor 4.25, een boven huis aan A. C. den Hengst voor 2.60 en een bo venhuis aan Meiboom voor 2.40, alles per week. 6. Een PAKHUIS aan de Oosterkolkstraat, groot 24 centiaren. Verhuurd aan J. Berkhout voor 1.25 per week. 7. Een BIERHUIS met WONING en ERF, op den hoek van de Tuinstraat en 2e Tuindwarsstraat, no. 53, groot 75 centiaren. Verhuurd aan K. Akkerman voor 3.50 per week. Eigendom van den heer L. GILLES. 8. Een HUIS, voorzien van gas- en waterleiding, met VOOR- en ACHTERTUIN en UITGANG IN EEN STEEG, aan den Kennemerstraatweg, groot 1 are 54 centiaren. Eigendom van den heer A. VAN GINNEKEN. Alle perceelen zijn te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris aan de Breedstraat A 48 te Alk maar. OS»»!- MEVROUW uit de Stoonuuivelfabriek van MAJUES8 Jt ZONE Bewwijk. Verkrijgbaar ia versogeld* kartonnen r: kliu All««nt «ikoop veor ALKMAAR in Sluit-étiket waarborgt de kwaliteit. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 7